TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

+ Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo: Xem: VPTV Số mệnh
+ Các quy định và tiện ích của chúng tôi giúp phục vụ quí khách tốt nhất: Các quy định và hướng dẫn   

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Tu Cải Mệnh Toàn Diện

PHÁP TU HÀNH CẢI MỆNH TOÀN DIỆN
TU HÓA GIẢI - TIÊU TRỪ PHIỀN LÃO - BỆNH NẠN
ĐỂ KHỎE MẠNH - GIẦU SANG - HẠNH PHÚC - SỐNG THỌ - GIẢI THOÁT


Câu hỏi muôn đời: CON NGƯỜI, NGƯƠI TỪ ĐÂU ĐẾN, CHẾT ĐI VỀ ĐÂU?
Minh Triết nói rằng: "CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU THIÊN ĐỊA"

Linh Hồn Con Người: Là Ánh Sáng - Tình Thương - Bác ái và Minh triết!


Đức Phật dậy: Ta không tin rằng con người không thể thay đổi được Số Phận!

Để thành sự Cát Hung cần hội đủ Nhân Duyên. Nhà Phật nói, điểm mấu chốt của quả báo chuyển biến là do duyên.
“Nhân”, chúng ta không có cách gì điều khiển được, nhưng “duyên” thì chúng ta có thể điều khiển.


 PHẦN 1 -  CÁC CHUYÊN ĐỀ
 VỀ SỐ MỆNH - ĐỊNH MỆNH VÀ CẢI MỆNH MẠNH MẼ - TOÀN DIỆN

+ Danh sách các Trang trên Web liên quan(Trong Trang gồm các Sách cùng chủ đề)

 1. Số mệnh là có - Xem tại đây;
 2. Cải mạnh hữu hiệu - Nhiệm mầu: Xem tại đây
 3. Nắm bắt Vận Mệnh theo Tứ trụ để Cải Mệnh hữu hiệu: Xem tại đây
 4. Cải Mệnh theo Hatha Yoga (Thể dục nhẹ nhàng): Xem tại đây
 5. Cải Mệnh theo khoa học: Xem tại đây
 6. Cải Mệnh theo Phong Thủy: Xem tại đây
 7. Cải Mệnh theo Thiền định - Cho Người có Trí tuệ phát triển: Xem tại đây
 8. Cải Mệnh theo Đông Y - Dưỡng Sinh: 108 Lời khuyên của Danh Y 112 tuổi
 9. Tổng hợp lời dậy của Thánh Hiền: Xem tại đây
 10. Lời dậy về quan hệ trong Gia đình và Xã hội:  Xem tại đây 
 11. Danh mục Kinh Điển và Minh Triết mới: Xem tại đây

 * NGAY LÚC KHẨN THIẾT SỐNG CHẾT ẬP ĐẾN LÀM GÌ ĐỂ ĐƯỢC CỨU:

Quí vị có một cách duy nhất, đảm bảo nhiệm mầu là hãy gắng quên đi sợ hãi, đau đớn để toàn tâm toàn ý liều mạng mà đọc trì niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm liên tục liên tục cho đến hơi thở cuối cùng, kể cả thầm niệm không dời 7 chữ này. RẤT NHIỆM MẦU ĐÓ. Muốn vậy, quí vị rất rất cần hàng ngày phải tập, để khi hoạn nạn bất ngờ sảy đến trong tích tắc quí vị vẫn kịp niệm chú để được cứu. Sống - Chết quyết định có khi chỉ có vài giây vậy thôi. Xem HT TUYÊN HÓA HƯỚNG DẪN

PHẦN 2
TÓM LƯỢC CÁC PHÁP TU HÀNH CẢI MỆNH

I- MƯỜI ĐIỀU CẦN LÀM TRONG TU HÀNH - CÁC QUẢ VỊ CHỨNG ĐẮC CĂN BẢN

1- Tu hành có mười điều phải theo:
Xin trích lời Phật dậy: ... Đức Phật bảo Bồ tát Văn Thù Sư Lợi rằng: Phật trước Phật sau cũng đồng một thể, đều tại mỗi người tự mình minh tâm kiến tánh mà thành công đắc quả, vì Phật tánh người sẵn có, nếu không y theo Phật mà tu hành thì chẳng đặng thành Phật.

Tại vì sao? Vì chưa có công đức gì ở trong Phật pháp. Nếu muốn cầu đặng bậc Phật, phải y theo mười điều dưới đây:

1.- Phải dùng trai giới làm nền tảng đi đến bậc Phật.
2.- Tìm minh sư chỉ dạy công phu.
3.- Phải biết tâm tánh rốt ráo tỏ rõ.
4.- Phải làm các phuớc lành giúp cho gốc đạo được sung túc.
5.- Phải kết duyên lành cho gốc lành mỗi ngày mỗi thêm lớn.
6.- Rõ nhân quả việc làm đừng có vọng động.
7.- Trừ tà ma xa lìa ngoại đạo.
8.- Phải thông chơn lý chớ chấp hữu vi.
9.- Phải tinh tấn theo đức hạnh Phật.
10.- Mỗi pháp phải thông suốt rõ rệt.

Nếu đủ mười điều công đức này thì mau đặng thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Văn Thù Sư Lợi! Sau khi ta diệt độ rồi, trong đời mạt phápnhiều chúng sanh căn trí thấp kém, tâm ý mê say, trí tính mờ tối, tuy có trì trai giữ giới đều không trí huệ, cái tâm ngu mê cống cao ngã mạn, tôn sùng tà kiến, không chịu hạ tâm mình để cầu thầy học hỏi những pháp chân chánh, khư khư chấp trước, nhận giả làm thiệt, hoặc chấp trước kinh sách văn tự, hoặc chấp trước tụng trì cho nhiều số, hoặc học được 2 câu nói của Phật thì cho là hoàn toàn. Chưa đặng nói là đặng, chưa chứng nói là chứng, căn lành tu ít mà muốn quả to, thiệt người ngu mê không hiểu ý Phật, tự mình điên cuồng tự dối mình, tuy có nhân lànhkhó tránh họa dữ. Tại sao? Hột giống không chắc, khó mà kết trái Bồ đề, một khi mất thân người, muôn kiếp khó phục hồi đặng.

2. Các quả vị chứng đắc căn bản:

Trích đoạn Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Lấy chỗ công phu tu chứng nào mà đặng vượt ra ngoài phàm phu vào quả thánh đạo?
Phật nói: Nếu người trai lành gái tín theo đạo Phật thì phải bỏ những việc ái ân, dứt đoạn tình duyên, giữ gìn trai giới, chuyên làm mười việc lành, ba nghiệp trong sạch, xa lìa lục trần. Lập chí tìm thầy học hỏi chỗ chánh pháp, y theo thầy dạy, đừng đi theo lòng phàm dẫn dắt sai quấy, y theo Phật tu hành, nếu có công phu như vậy thì đặng chứng Tu đà hoàn.
người lành tập theo uy nghi của Phật, giới luật trong sạch, một lòng ngồi tịnh, tâm không tán loạn. Thân, khẩu, ý ba nghiệp đều nhiếp phục cái tâm đối với đời, động ít tịnh nhiều, có công phu như vậy thì đặng chứng quả Tư đà hàm.
Lại có chúng sanh trong ba nghiệp chẳng móng, sáu trần chẳng sanh, tịnh lâu công dày, tâm tánh thường hiệp nhất, tâm đối với đời lặng yên chẳng động, tâm đặng thông thả, bằng có cái công như vậy thì đặng chứng quả A na hàm.
Có chúng sanh lấy chỗ cái tâm thong thả đó tập thành năng lực thiền định, tánh định hiện ra trước, biết rõ chân tánh của mình xưa nay vắng lặng, tâm cảnh đều không, lòng tâm lặng yên không lay động, có công như thế đặng chứng quả A la hán.

Người nào tu đặng công phu của bốn quả này, vượt ra khỏi cõi người, cõi trời lục dục vào chỗ đạo tràng vắng lặng của các bậc thánh hiền, đồng Phật xuất thế, giúp Phật độ khắp nơi, làm cho quốc độ Phật trở thành thanh tịnh. Độ mình độ người đặng trả ơn đức Phật, thẳng đến Bồ đề đạo tràng, lòng không điên đảo, nên tên là tứ quả đặng đạo của bậc thánh nhân.
Phật nói cùng Văn Thù Sư Lợi: Như người nào đặng bốn quả có lòng tin thiệt, y theo lời dạy bảo của thầy, chẳng có hai lòng, giới đức tinh nghiêm, oai nghi đầy đủ, việc đời tài sắc, ái ân, danh lợi phải đoạn bỏ cho dứt, phải tuyệt cho hết từ trước đến sau, giữ đạo một lòng tuy chưa đăng thông và hiểu nhiều, mà tâm tánh bền chặt trong sạch giải thoát cũng như Phật không khác, nên cái quả vị siêu phàm nhập thánh.
Xin đọc và suy ngẫm kỹ lời Phật dạy nêu trên! (Nguồn: Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận)

II- TU LÀ SỬA LẠI CHÍNH MÌNH

Phật Pháp Nhiệm Mầu. Đức Phật cũng dạy: “Tin Ta mà không hiểu Ta, khác nào phỉ báng Ta”,

Nếu đã TU HÀNH mà không thấy sự nhiệm mầu, hãy học Tu NHƯ LÝ NHƯ PHÁP thọ trì.

Người thuận theo Đất, Đất thuận theo Trời, Trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo Tự nhiên;
Con người phải sống thuận theo tự nhiên nếu muốn vạn sự cát tường như ý_Lời Lão Tử
.

1- Hành Động Thiện Lành: Dù tu theo phương pháp nào cũng phải có bước đầu tiên là Tu Tâm Dưỡng Tính bằng cách hàng ngày phải luôn làm lành tránh dữ theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo và thực hành lời dậy của Ngài Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát: Khởi đầu của người Tu là từ "Hiếu thân tôn sư", tức hiếu thảo Cha Mẹ, tôn trọng Thầy Tổ. Bồ-tát Địa Tạng dạy học là đặt nền móng, dạy lớp một tiểu học, Bồ-tát Quan Âm dạy lớp hai, Bồ-tát Văn Thù dạy lớp ba, Bồ-tát Phổ Hiền dạy lớp bốn. Lớp một còn chưa có dạy tốt, vậy thì những lớp sau đó không thể dạy nổi.

2- Thanh Luyện các Thể: Bao gồm rèn luyện thân thể, ăn uống dưỡng sinh đúng cách, đúng thời và phù hợp bốn mùa trong năm, sống thuận theo tự nhiên, chỉ nên ăn thức ăn tinh khiết. Người muốn phát triển tâm linh để cải mệnh mạnh mẽ mang lại lợi ích nổi trội toàn diện hơn, hay với những người chí nguyện muốn đi nhanh trên con đường đệ tử tâm linh, phát triển trí tuệ và tâm thức rộng mở bao trùm, thì phải Thanh luyện Thể Xác - Thanh Luyện Thể Cảm Dục - Thanh Luyện Thể Trí đúng cách.

3- TU HÀNH LÀ VỪA VÌ MÌNH VÀ VÌ THA NHÂN: Phải phát triểm Tình thương/ Tâm Từ Bi bao trùm với mọi người và khắp các sáu cõi. Hàng ngày chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội nhân duyên để thực hành phát khởi tình thương, bắt đầu từ người thân trong gia đình mình, rồi dần mở rộng đến họ hàng, bạn bè, làng xóm, khu vực, quốc gia, nhân loại... rồi đến mọi chúng sinh khắp các Cõi không một chút phân biệt. Tinh tấn hàng ngày đều đặn, không gián đoạn, mỗi sáng tối "Phát Quảng Đại Bồ Đề Tâm" như Bồ Tát Quan Thế Âm đã dậy. Tu hành là tùy theo căn cơ mà có thể ăn chay ít nhiều hoặc là ăn chay trường (Nếu ăn chay trường cần phải thực hiện giảm dần nhiều tháng trước khi chính thức ăn chay trường để cơ thể thích nghi. Nên nhớ, mọi sự kìm nén quá mức do thiếu phương pháp hay thiếu hiểu biết, muốn nhanh chóng ... đều gây tổn hại, sinh bệnh tật cho cơ thể).
Tu tập cao hơn nữa là thực hành Thập thiện và Bát Chánh Đạo, học và hiểu về thuyết 12 Nhân Duyên (Duyên sinh - Duyên diệt) và 4 chân lý Tứ Diệu Đế. Cũng cần tụng kinh, lễ Phật , niệm Phật hàng ngày sớm tối tùy duyên, tùy thời.

4- PHẬT PHÁP VỚI KHOA HỌC CẢI MỆNH:

Thời đại ngày nay, khoa học với Phật giáo đã có sự giao thoa khởi đầu, rất nhiều nhà khoa học nghiên cứu sâu và xác nhận Phật Phát là triết học hàng đầu, đứng trên mọi triết học nhân gian. Vấn đề bệnh tật dưới góc nhìn khoa học cũng là một trọng tâm của nhiều nhà khoa học danh giá nghiên cứu. Mời quí vị tham khảo bài viết Phật giáo với vấn đề sức khỏe, bệnh tật và trị liệu của Tiến Sĩ Pinit Ratanakul.

5- CÁC CẤP ĐỘ TU ĐẠO

5.1- Tu Đạo làm người: Là thực hành cho được ngũ thường Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín, đây đông phương gọi là Đạo của người quân tử, giúp con người cải mệnh mạnh mẽ, tạo nhân kiếp sau được làm người. Đức Phật dậy đại để bạn "Có được Thân người, tu một ngày bằng trăm năm Thiên nhân tu hành, là vì cuộc sống của họ ung dung tự tại, có rất ít chướng ngại". Theo đó tránh được nhiều buồn đau khổ hạnh và hoạn nạn, là Nhân bị đọa lạc ba đường ác Địa ngục - Ngạ quỷ - Súc sinh. Chân thật tu đạo làm người sẽ xa lìa ba đường ác. Trong nhà Phật dậy, muốn có khởi đầu tu hành tốt đẹp thì bắt đầu từ "Hiếu Thân Tôn Sư - Phụng Sự Sư Trưởng", tức phụng dưỡng Cha Mẹ phúc đức vô lượng, rồi đến kính lễ, tôn sư trọng đạo sư (Thầy giáo). Thực hành được lời dạy này trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, bạn sẽ có được sự cải mệnh mạnh mẽ - Nhiệm mầu tương ứng. Thành tựu đủ năm đức tính thì họ xứng danh Người quân tử.

+ Người thiện lành: Họ thành tựu bốn trong năm đức tính của Đạo làm người gồm Nhân - Nghĩa - Lễ - Tín. Họ có trí tuệ đang phát triển nhưng họ có lòng tin sâu vào Nhân quả - Luân hồi, tin vào Tam bảo - Phật pháp, Họ có nhiều kiếp tu hành "Làm lành lánh giữ" theo đúng lời Phật dậy => Họ tích lũy được rất nhiều phúc đức, cho lên cuộc sống của họ thường an nhiên tự tại, ít trở ngại, thích hành bố thí, thích gần người hiền tài, thích nghe Phật pháp ...

+ Pháp căn bản tu phước sinh thiên: Học hiểu và thực hành được Thập Thiện Nghiệp Đạo, gồm tu Thân - Khẩu - Ý. Tu Thập Thiện được Quả thiện tốt đẹp vô cùng là xa lìa đọa lạc ba đường ác, sau khi chết được sinh thiên có oai đức tự tại, thọ mạng lâu dài gấp cả ngàn lần kiếp người. 

5.2- Bậc Thiện tri thức: Tiêu trí của bậc Thiện tri thức cao hơn đạo làm người quân tử. Là vì người quân tử căn bản chỉ tu phước đức Nhân Thiên. Còn Thiện tri thức thì họ tu đạo giải thoát luân hồi.... Trích Bồ tát Văn Thù sư Lợi hỏi Phật: Hành trì làm sao tên là thiện trí thức?
Đức Phật nói: Thiện trí thức tâm tánh mềm mỏng hòa nhã, giới hạnh tinh chuyên, lòng không tham lam tật đố, không ái luyến vật chất, tâm thường bình đẳng, ý không thương ghét. Có đại phương tiện độ mình độ người, tùy theo căn tánh cũa mỗi người mà giáo hóa, đủ pháp tổng trì. Lòng tốt đối với người, làm ơn cho người chẳng cần trả, tu hành trong sạch, không có lỗi lầm, thuyết pháp luận nghĩa đều hiệp ý kinh. Người nào đầy đủ mấy việc này là thiện trí thức.
Nếu có trí tuệ hơn người, phước đức siêu quần, không chỗ nào chẳng lành, không pháp nào chẳng biết. Làm tai mắt cho cõi người cõi trời, là rường cột trong Phật pháp, cầm cái cân trong Phật Tổ, làm lãnh tụ trong pháp môn. Mở cửa chánh đạo, ngăn dẹp đường tà, nối thành dòng Phật, trồng trí huệ thơm khắp, lấy tâm ấn tâm lưu truyền chẳng dứt. Căn cơ lớn, diệu dụng lớn, hạnh nguyện lớn, uy lực lớn. Đây gọi là đại thiện trí thức chân chánh.(Nguồn: Kinh Đại Thừa Kim Cang Luận)

5.3- Tu Thánh Đạo - Bồ tát Đạo: Người tu phải thực hành xóa bỏ chướng ngại trên đường tu, thực thành Thập thiện nghiệp đạo và Bát chánh đạo, nghiêm trì rất nhiều giới luật khắt khe. Đây là con đường rồi ai ai cũng phải qua, nhưng cũng cần rất nhiều nhân duyên phước đức mới có thể bước vào con đường này, sau khi đã thành tựu Đạo của người quân tử. Cụ thể quí vị chủ động nghiên cứu học Phật Pháp để tránh bị lầm đường lạc lối, vì cạm bẫy Ma đạo chướng nạn trên đường tu, nó dẫn quí vị vào con đường Hắc đạo lúc nào không hay, theo giáo lý dạy thì nhiều vô số kể. Tu thật khó lắm thay.

5.4- Phương pháp Tu Tịnh Độ - Siêu Sinh Đến cõi nước của Đức Phật A Di Đà - Pháp Môn Tu Thù Thắng nhất - Một đời thành Phật: Một trong các cách Tu đang là trào lưu bởi ai ai cũng có thể thực hành, chỉ cần người tu tin sâu nhân quả, có lòng tin tuyệt đối vào lời Phật dậy, có một ước muốn xâu xa và tâm chí thành, tinh tấn tu hành cải mệnh làm theo lời Phật dậy đúng như lý như pháp, thì kết quả mỹ mãn không thể nghĩ bàn, chết được sinh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, được thoát khỏi luân hồi sinh tử. Ở đó Tu một đời thành Phật, thật tuyệt đỉnh nhân gian, không thể nghĩ bàn!

5.5- Còn rất nhiều phương pháp tu khác, chỉ cần quý vị có ước muốn TU CHÁNH ĐẠO thật sâu xa. Trong Thánh Kinh có câu: HÃY GÕ CỬA THÌ CỬA SẼ MỞ - HÃY TÌM THÌ NGƯƠI SẼ GẶP. Bạn có ước muốn sâu xa điều gì, cứ giữ nó trong tâm hàng ngày (bạn đang gõ cửa vô hình trong vũ trụ), qua Định luật hấp dẫn, vũ trụ sẽ đáp ứng cho bạn, giúp bạn đến với vị thầy cần gặp, dẫn quí vị đến nơi cần đến. Hãy tìm ở nơi chính bạn, bên trong bạn có mọi thứ cần biết, hãy dựa vào chính mình - Đó là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy.

6- PHƯƠNG PHÁP CẢI MỆNH BẰNG TRÌ CHÚ.

+ Trì chú đúng như lý như pháp: Thọ trì đọc tụng Thần chú của Phật Giáo như lý như pháp sẽ có hiệu quả rất nhiệm mầu ngoài sức tưởng tượng của con người => Khi người trì chú có thân tâm tương ứng, có ước muốn sâu xa với tâm chí thành, không bị suy nghĩ tạp niệm xen vào, Âm thanh rung động các câu chú này truyền chuyển mạnh mẽ, không giới hạn trong Vũ trụ, vì có sự gia trì của Chư Phật, Bồ tát mười phương ..v.v.. giúp con người cầu được ước thấy với cuộc sống nhân gian. Người đọc tụng kinh chú lớn tiếng có nhiều công đức, do đó cải mệnh mạnh mẽ không thể nghĩ bàn. Ví dụ, Thần Chú Đại Bi là một trong các thần chú dẫn đầu, nếu trì chú đúng như lý như pháp, Đức Phật dậy rằng quí vị được vô lượng phước đức, diệt vô lượng tội, kể cả những tội ngũ nghịch như phỉ báng Tam bảo, làm Thân Phật chảy máu ..v.v.. mà các thần chú khác thường không thể diệt trừ.

+ Giới thiệu tóm lược vài loại thần chú phổ biến: Nhà Phật có rất nhiều thần chú giúp quý vị hữu ích trên đường tu tập. Tuy nhiên, dù thần chú nào đi nữa, đầu tiên bạn vẫn phải làm người tốt trước đã, mới mong có ứng nghiệm nhiệm màu. Có rất nhiều câu Chú, ngắn dài tùy loại, tùy theo mục đích và sở nguyện của bạn, hãy chọn cho mình để thực hành hàng ngày. Cầu mong Hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Mời quí vị tham khảo vài loại thần chú đang phổ biến nhiệm mầu tại: Giới thiệu tóm lược một số loại thần chú cải mệnh nhiệm mầu

Ngoài ra, quí vị có thể tham khảo trong các trang chuyên về Phật giáo. Có nhiều trường phái và nhiểu cấp độ Tu hành, tôi xin nêu vài ví dụ về các pháp tu luyện tâm linh, rất nhiệm mầu cao siêu không thể nghĩ bàn như sau: 

7- CẢI MỆNH QUA TU BỐ THÍ - PHÁP MÔN CẢI MỆNH TẬN GỐC: Tùy theo từng loại bố thí mà có thành tựu tương ứng

+ BỐ THÍ - GỐC LÀ XUẤT TÂM LƯỢNG TỪ BI HỶ XẢ THÌ CÓ LỢI ÍCH NHIỆM MẦU

- Bố Thí Như Pháp: Xuất Tâm hoan hỷ mong cầu được Bố thí, cho dù Bố thí bất cứ vật gì đều có được công đức rất lớn. Một ví dụ sinh động và nhiệm mầu về câu truyện một cậu bé Xuất Tâm Bố thí khi Gặp Đức Phật Kinh hành đến, cậu bé bốc một lắm đất dâng lên Ngài với Tâm lượng chân thành, Đức Phật đã nhận đất cho vào Bảo Bát mang theo, Phật dặn Ngài A Nan Đà mang đất này về để ở Phòng của Ngài - Đức Phật dạy rằng, khoảng 100 năm sau khi Phật nhập diệt, cậu bé sẽ được làm Vua tên A Dục, hộ trì tránh pháp. Thực tế đúng như vậy. (Nguồn: Theo Hiền Ngu Nhân Duyên Kinh); Mời xem thêm: Phật Thích Ca nói về bố thí trong các Kinh Tạng

+ Bố thí có ba loại, tùy theo mỗi người mà có nhu cầu CẢI MỆNH cấp thiết khác nhau, khả năng và mong cầu khác nhau mà vận dụng:

- Bố thí Tài: Mang lại sự sung túc, giầu sang phú quý. Thực hành qua việc cho đi tiền tài, thức ăn, nước uống hay dùng sức lực lao động giúp đời đều là bố thí Tài.

- Bố thí Pháp: Có được Trí tuệ phát triển mạnh mẽ hơn người. Thực hành qua việc nghiên cứu học hỏi rồi phổ biến, giảng dạy Chánh Pháp, xa lìa mê tín dị đoan. Năng thực hành in chép Kinh Phật Pháp. Bố thí qua tham thiền cũng giúp phát triển trí tuệ mạnh mẽ vô cùng.

- Bố thí vô úy: Có được sức khỏe, ít bệnh, người có bệnh nặng, lan y thì nhanh khỏi, rất nhiệm mầu, quả báo sống thọ mạng lâu dài trong kiếp hiện tại và nhiều kiếp vị lai. Hàng ngày chăm chỉ thực hành hạnh không gây tổn hại/ Không sát sinh. Ăn chay trì giới và phóng sanh.

* Hồi hướng vô cùng quan trọng: Người thực hành Bố thí đúng Pháp công đức vố cùng lớn, không phụ thuộc vào giá trị lớn bé cái bố thí. Nếu lại đem công đức này Hồi hướng về Đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác thì nhiều đời kiếp hưởng sự giầu có, trí tuệ, sống thọ ... rất nhiệm mầu.

* Pháp Bố thí thành tựu cả ba loại Pháp bố thí: Ví như việc xây chùa, tạo Tượng Phật - Bồ Tát, Đúc Chuông, in chép hay sửa và phân phát Kinh Phật, giảng Pháp phụng sự Tam Bảo có công đức - Phước đức là vô lượng, nhiệm mầu không thể tính đếm. Điểm quan trọng cốt tủy khi thực hành pháp Bố thí là phải có ước muốn xâu xa với Tâm thanh tịnh - Bình đẳng thì bất kể vật thí ít nhiều đều có được công đức, phước đức vô lượng - Đây là lời Đức Phật dậy. Đây là Pháp mang lại Giầu có - Trí tuệ - Sống Thọ.

* Cải mệnh theo phương pháp tu nhất tâm chuyên niệm 6 chữ, rất nhiệm mầu là: Nam Mô A Di Đà Phật - Cải mệnh theo phương pháp tu Thiền định. - Cải mệnh theo phương pháp Trì chú (Thần chú/ Matram) và bắt ấn. Ví dụ như đọc Thần Chú Đại Bi; Đọc Kinh Vô Lượng Thọ; Đọc Kinh Địa Tạng; Đọc Kinh Lăng Nghiêm ..v.v.v...

8- Ví dụ với Pháp Tu hành cải mệnh trừ dâm: - Trừ dâm bằng hàng phục - Đoạn trừ: Với của người sơ cơ mà có Thể trí chưa phát triển mạnh hay Tiểu thừa: Dùng Hàng phục dục vọng.bằng niệm 6 chữ Năm Mô A Di Đà Phật hoặc đọc thần chú linh thiêng “OM MANI PADME HUM”....nhằm không cho các tư tưởng xấu xa khởi nên. Dùng Đoạn trừ là phát khởi tư tưởng tương khắc hay đối nghịch để làm cho tư tưởng dâm dục ngày càng yếu đẫn đến bị diệt trừ.

- Trừ dâm bằng tu Thiền để chuyển hóa: Với người tiến hóa mà có Thể trí phát triển Đại thừa thì cao hơn, dùng Tâm thức để chuyển hóa dục vọng với các cấp độ Chuyển hóa vừa hay Chuyển hóa cao / Siêu chuyển hóa. Làm cho năng lượng dục vọng từ các luân xa thấp (Dục vọng ích kỷ) phải được chuyển lên các luân xa cao, trên hoành cách mô, để sử dụng vô kỷ cho chúng sinh với tâm bình đẳng tuyệt đối.

9- Tu giải nghiệp quan trọng khởi đầu để có Thân Tâm khỏe mạnh:  Giải các nghiệp đã và đang mang đến nghèo khó, bệnh tật, hoạn nạn cho bạn, thì đầu tiên là hóa giải nghiệp chướng với Oan gia trái chủ - Là nguồn gây nên bệnh cho bạn, làm cho bạn không có sức khỏe thì làm sao có cuộc sống an lành hạnh phúc được?

* Với người mới tu cải mệnh: Nghiên cứu và thọ trì đọc tụng Kinh Địa Tạng hóa giải nghiệp chướng vô cùng nhiệm mầu.

10- Và rất nhiều phương pháp tu tập, theo giáo lý vẫn nói thì có đến 84.000 pháp môn Đức Phật đã dậy về Tu tập, phù hợp với căn cơ của từng người. Vấn đề còn lại là Bạn có muốn tu tập để cải sửa Vận Mệnh của mình hay không mà thôi.

III- Cải mệnh theo Lá số sinh/ Lá số Số mệnh

- Dựa vào phương pháp xem Lá số Tứ trụ theo ngày tháng năm và giờ sinh.

- Dựa vào phương pháp xem Lá số Tử vi theo ngày tháng năm và giờ sinh.

- Dựa vào phương pháp xem Lá số Chiêm tinh theo ngày tháng năm và giờ sinh.

- Các phương pháp khác cũng theo ngày giờ sinh của người đó

IV- Cải mệnh theo phương pháp Phong thủy (Cần lấy lá số sinh làm gốc thì xét phong thủy mới có chất lượng cao). Tuy nhiên, Phong Thủy là môi trường bên ngoài, với rất nhiều năng lượng vũ trụ khác nhau tương tác mạnh mẽ với nhân loại và từng người hay vật. Xét riêng về phong thủy, thông thường, chúng chẳng thể là nhân tố quyết định đến tốt xấu hoàn toàn của một người, gia đình. Phong thủy càng ít ảnh hưởng với người tu tập tâm linh đúng Pháp như Đức Phật đã dạy "Cảnh Tùy Tâm Chuyển". Cho nên, con người là nhân tố trung tâm, quyết định Cát - Hung của môi trường sống. Chỉ với người không Tu Tâm Dưỡng Tính thì cái xấu của môi trường kết hợp với mệnh số xấu (Nghiệp quả xấu đến) thì sẽ càng xấu thêm, vì theo Luật vũ trụ "Đồng thanh tương ứng - Đồng khí tương cầu", khi đó chỉ Tu theo Phật dậy mới là cứu cánh mạnh mẽ, còn cải sửa theo Phong thủy chẳng được bao nhiêu, vì cái xấu trong tự thân Mệnh Vận vẫn còn đó, chỉ chờ Duyên đủ là phát sinh xấu tốt mà thôi. Mong mọi người sáng suốt lựa chọn phương pháp cải mệnh, để cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Cải Mệnh theo Phong thủy Bát trạch (Rất thông dụng) - Cải mệnh theo Phong thủy Âm trạch - Cải mệnh theo Phong thủy Huyền không phi tinh - Cải mệnh theo Phong thủy loan đầu (Hoàn cảnh xung quanh khu Đất) - Cải mệnh theo ứng dụng Vật phẩm Phong thủy (căn cứ vào Số Mệnh), ứng dụng chu dịch trong phong thủy - Các trường phái phong thủy khác như Tam hợp...v..v.. Dù sao đây cũng là sửa ngọn, lợi ích không phải là giải pháp bền vững lâu dài cứu cánh.

V- Cải mệnh theo phương pháp Hatha Yoga - Các tư thế (Đang phổ biến)

* Lưu ý: Hiện nay các trung tâm Yoga thường dạy các môn sinh đồng đều các tư thế, tuy có xem xét đến các tư thế với các triệu chứng bệnh tật đang mang. Nhưng như thế chua đủ, vì rằng, nếu hiểu biết về số mệnh và có ngày giờ sinh chính xác, việc kết hợp xem Lá số tứ trụ để biết các bộ phận/ Hệ thống nào trong cơ thể đang khỏe mạnh cần tiết chế, hệ thống hay bộ phần nào đang yếu cần bổ. Như thế mới tránh được các nguy hiểm do tác dụng ngược của các bài tập Yoga. Ví dụ, người có Thận khỏe, cần tránh các động tác làm thận khỏe lên, thay vào đó, cần tập các động tác tốt cho Gan hoặc tốt cho dạ dầy để kìm chế Thận và tăng cường Tim yếu được khỏe lên. Từ đó mang lại hiểu quả tu tập hơn hẳn, lại tránh được các rủi ro ngoài mong muốn.

VI- CẢI MỆNH THEO KHOA HỌC VÀ MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG

Minh triết nói rằng " tất cả đều là năng lượng". Vũ trụ tràn ngập năng lượng sinh khí của sự sống, là nguồi cội của các chu kỳ Thành - Trụ - Hoại - Không hay Sinh - lão - bệnh - Tử, bởi vạn sự vạn vật đều phải tuân theo Định Luật Tuần Hoàn và Định Luật Chu Kỳ và rất nhiều định luật khác của vũ trụ, tựu trung gồm 3 loại Luật Siêu Nhiên - Luật Tự Nhiên - Luật Sinh Tồn. Quý vị học hiểu và thực hành hành các luật này, chẳng còn lo lắng đến buồn đau khổ hạnh, sinh tử luân hồi, bởi nó giúp quý vị cải mệnh mạnh mẽ, thậm chí nhiệm mầu. 

Mời xem tại đây: Cải mệnh Theo Khoa Học Và Minh triết Mới 

VII- Cải mệnh theo phương pháp khác

- Cải mệnh theo Đông Y (Căn cứ vào Số mệnh): Dùng thuốc đông y làm từ cây cỏ tự nhiên, ít nguy hại và tác dụng phụ. Tuy nhiên, tiến triển của việc nâng cao sức đề kháng hay chữa bệnh tật thường chậm nhưng chắc chắn.

- Cải Mệnh theo Lý khí: Trường sinh học, Khí công ..v.v.. Rất cẩn thận, vì chỉ có người tiến hóa cao về Tâm linh mới có thể chữa bệnh bằng truyển chuyển năng lượng, vì nó nguy hiểm cho cả bệnh nhân và Thầy thuốc nếu dùng năng lượng của các Luân xa dưới cơ hoành.

- Cải mệnh theo Bùa chú: Cần rất thận trọng, thường mang đến họa hại nhiều hơn lợi, vì nó đòi hỏi người thực hành viết bùa chú phải là Chân Nhân Đắc Đạo Chân Thật, mà đời mạt pháp có mấy ai, rất cần sự phân biện của quý vị. Cho nên tốt nhất không hiểu thấu rõ không lên dùng.

- Còn nhiều phương pháp khác: Cho dù phương pháp nào đi nữa, thì Người thực hành giúp bạn phải có chân thật có Đạo làm người, Nhân Nghĩa Lế Trí Tín họ luôn tu tập hàng ngày, Quý vị để ý nhìn sẽ thấy rõ.

PHẦN 4
TRAO ĐỔI - GIẢI ĐÁP - CHỈ DẪN CẢI MỆNH THEO KHẢ NĂNG
 

+ Đào tạo - Hội thảo - Trao đổi: Ban quản trị Nhân Trắc Học định kỳ, thường xuyên mở các buổi hội thảo - trao đổi về các nội dung theo các chuyên đề. Mời xem chi tiết tại đây

+ Đón nhận góp ý: Nhân Trắc Học luôn mong nhận được những lời góp ý của Quý vị để ngày càng hoàn thiện, để phục vụ mọi người ngày một tốt hơn.

+ Liên hệ: Đại diện Nhân Trắc Học - Tác giả bài viết có Facebook Nhân Trắc Học. ĐT liên hệ: 0964 759 686 ; Email: hoccungnhau.nhantrachoc@gmail.com

Ghi chú: Nội dung bài viết do Nhân Trắc Học soạn thảo trên có sở kiến thức hạn hẹp mà tác giả đã tiếp thu được chút ít kiến thức từ nhiều năm nghiên cứu các kinh điển minh triết kim cổ, cho nên có nhiều sai sót là điều hiển hiên. Đề nghị độc giả tham khảo và mở rộng sưu tầm, nghiên cứu, ứng dụng Kinh điển vào cuộc sống để được vạn sự như ý, nhiệm mầu.

 + Tài liệu tham khảo

Các Kinh Phật, giảng Kinh và sách Minh Triết hay Dịch học Đông phương. Ví dụ: Trang minhtrietmoi.org; https://thuvienhoasen.org;  thongthienhoc.com .....
Các Sách Kinh Điển về Dịch học: Kinh dịch; Dự đoán số mệnh theo Tứ trụ; Phong Thủy; Chu dịch/ Quẻ dịch; Chiêm Tinh học...

* Nhân Trắc Học đã sửa đổi, cập nhật nội dung tháng 10/ 2020