Quản trị các Câu hỏi dịch vụ

QUẢN TRỊ CÁC CÂU HỎI DỊCH VỤ
(Người được giao quản lý phải kiểm tra, cập nhật Web thường xuyên
không quá 30 phút/ Một lần - Sử lý ngay khi nhận được câu hỏi)

+ Các Dịch vụ

- Danh sách các Chuyên mục Hỏi - Đáp: Xem tại đây 

    * Xem hướng dẫn gieo Quẻ: Xem tại đây

- Tư vấn về Vận mệnh - Cải mệnh: Xem tại đây

+ Văn phòng Tư vấn và Giá dịch vụ

- Văn phòng tư vấn dịch vụ: Xem tại đây

- Thông báo về Phí tư vấn: Xem tại đây

* Bảng giá chi tiết đầy đủ các dịch vụ với từng chuyên mục: Chờ ban hành bổ xung

+ Các bài viết liên quan: Xem tại Menu "Dịch vụ" hay "Thiên cơ" trên trang Web - Giao diện người dùng