Ăn chay - Ăn thịt theo Phật Pháp

ĐỨC PHẬT DẬY VỀ ĂN CHAY

+ Ca Diếp hỏi Phật rằng: "Sao hồi trước Ngài cho phép tỳ kheo ăn 'ba loại tịnh nhục' hoặc ngay cả 'chín loại tịnh nhục'?"
Phật trả lời: "Ta định chế như thế vì sự cần thiết vào lúc đó, và để dẫn độ dần dần cho tới khi họ thật sự bỏ được thịt." _ Kinh Niết Bàn.
- Tam tịnh nhục là ba món thịt:
1. Mắt chẳng ngó thấy người ta giết con vật.
2. Tai chẳng nghe tiếng con vật bi giết.
3. Chẳng nghi là giết vì mình.
* Tu Tiều Thừa: Ba thứ thịt ấy trong giới Tiểu Thừa Tỳ Kheo ăn được cả.
* Tu Đại Thừa: Còn bên Đại Thừa hể cứ thấy thịt là quí Thầy không ăn
* Phật tử tại gia Tu Đại thừa nhằm những ngày ăn chay cũng không được dùng đến Tam Tịnh Nhục.

- Ðức Phật dạy: Ta quan sát chúng sinh trong luân hồi lục đạo, cùng nhau ở trong sinh tử, chung nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh chị em với nhau… Họ cũng có thể sinh vào đường khác (súc sinh, ngạ quỷ, thiên nhân, v.v.), đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc lẫn nhau. Do nhân duyên đó, ta quan sát thấy TẤT CẢ THỊT MÀ CHÚNG SINH ĂN ĐỀU LÀ THỊT NGƯỜI THÂN CỦA HỌ. (*Lục đạo: thiên nhân, người, A-tu-la, súc sinh, ngạ quỷ, chúng sinh địa ngục) _ Kinh Lăng Già