Chiêm Tinh Học Nội Môn

CHIÊM TINH HỌC NỘI MÔN

Esoteric Astrology
Quyển III trong Bộ Luận về Bảy Cung
Alice A. Bailey
Lucis Publishing Company 866 United Nations Plaza Suite 566 – 7
New York N.Y. 10017 – 1888

Chiêm tinh học nội môn
Trích từ một phát biểu của Chân Sư Tây Tạng
Xuất bản tháng 8 – 1934

Chỉ cần nói rằng Tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một cấp đẳng nào đó, và điều này chỉ mách cho bạn một vài điều, vì tất cả đều là các đệ tử, từ người tìm đạo tầm thường nhất trở lên, và vượt trên chính Đấng Christ nữa. Giống như bao người khác, Tôi đang sinh hoạt trong một thân xác trên các biên giới của Tây Tạng (Tibet), và thi thoảng (theo quan điểm thế tục) Tôi có điều khiển một nhóm đông đảo các Lạt-ma Tây Tạng khi các nhiệm vụ khác của Tôi cho phép. Chính vì sự kiện này mới có dư luận cho rằng Tôi là một tu sĩ của Lạtma- viện đặc biệt này. Những ai có cộng tác với Tôi trong công việc của Thánh Đoàn (và mọi đệ tử đích thực đều hợp tác trong công việc này) đều nhận ra Tôi bằng một danh xưng và chức năng khác nữa. A.A.B. biết rõ Tôi là ai và nhận ra Tôi theo hai danh xưng.
Tôi là một huynh đệ của các bạn, kẻ đã đi trên Thánh Đạo lâu hơn một ít so với đạo sinh bậc trung, do đó phải gánh vác các trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi là kẻ đã phấn đấu và đấu tranh trên con đường riêng của Tôi để tiến vào lĩnh vực ánh sáng lớn hơn lĩnh vực của người tìm đạo, tức là những ai sẽ đọc được tác phẩm này, do đó Tôi phải hành xử như người truyền ánh sáng bất cứ giá nào. Tôi không phải là người luống tuổi như số tuổi được nói đến trong các huấn sư. Tuy nhiên Tôi không non kém hoặc thiếu kinh nghiệm. Công việc của Tôi là giảng dạy và quảng bá tri thức Minh Triết Muôn Thuở nơi nào mà Tôi có thể tìm được sự đáp ứng, và Tôi đã phụ trách việc này từ nhiều năm qua. Khi có dịp, Tôi cũng tìm cách phụ giúp Đức Thầy M. và Đức Thầy K.H., vì từ lâu Tôi đã liên kết với các Ngài và công việc của các Ngài. Qua tất cả mọi điều trên, Tôi đã nói nhiều với bạn, đồng thời Tôi cũng không nói với bạn gì cả để làm cho bạn nghe theo Tôi một cách thiếu cân nhắc và tôn sùng một cách thiếu sáng suốt mà người tìm đạo dễ xúc cảm thường có đối với vị Guru (Đạo Sư) và Đức Thầy mà đến giờ y vẫn chưa tiếp xúc được. Người tìm đạo cũng sẽ không có được tiếp xúc mong muốn đó cho đến khi y chuyển hóa sự tôn sùng do xúc cảm, thành việc phụng sự vị tha đối với nhân loại – chớ không phải đối với Đức Thầy. Các sách mà Tôi viết, được đưa ra mà không đòi hỏi được chấp nhận. Chúng có thể đúng, trung thực hoặc hữu ích, hoặc không có gì cả. Chính bạn phải xác nhận sự xác thực của chúng bằng việc thực hành đúng và bằng việc luyện tập trực giác. Cả Tôi và A. A. B. đều ít quan tâm tới việc các sách đó được chào đón như là các tác phẩm được truyền linh hứng hay là được ai đó nói đến (bằng cách hạ thấp giọng) như là công trình của một trong các Chân Sư. Nếu các sách này trình bày chân lý cách nào mà nó vẫn theo đúng trình tự đã được đưa ra trong các giáo huấn trên thế gian, nếu kiến thức được đưa ra có giúp nâng cao hoài bão (aspiration) và ý-chí-phụngsự (will-to-serve) từ cõi tình cảm đến cõi trí (cõi hoạt động của các Chân Sư) thì các sách này đã đạt được mục tiêu. Nếu giáo lý được truyền đạt này tạo ra được một đáp ứng nơi thể trí giác ngộ của kẻ phụng sự trên thế gian và mang lại sự lóe sáng cho trực giác của y, thì bấy giờ giáo lý này mới nên được chấp nhận. Bằng không thì thôi. Nếu các lời này đáp ứng được với sự vững tin cuối cùng hay được cho là đúng dưới sự trắc nghiệm của Định Luật Tương Ứng (Law of Correspondences), thì bấy giờ chúng mới thực sự là tốt lành. Còn nếu không được như thế, thì đạo sinh đừng nên chấp nhận những gì đã được nói ra.
NỘI DUNG
Chương Trang Gốc PDF/ Word
I. Vòng Hoàng Đạo và Các Cung ......................................... 3
1. Ba Trần Thuyết Cơ bản ..................... ........................... 4
2. Các Huyền Giai Sáng Tạo ..................... ....................... 42/ 23
3. Vòng Đại Tuần Hoàn .............................. .................... 58
II. Bản Thể của Chiêm Tinh Học Huyền Bí ...... ................. 75
Dẫn Nhập .............................................................. ....... 75
1. Các Trung Tâm và Các Tam Giác Lực .................. ..... 78
2. Các Thập Giá và Các Cung Hoàng Đạo ............... ..... 81
3. Các Ảnh Hưởng Tâm Linh của Vòng Hoàng Đạo ... 90
III. Môn Học về các Tam Giác ................................. ............ 407
Dẫn Nhập ............................................................. ............... 407
1. Các Tam Giác Năng Lượng ................................... ...... 415
2. Các Tam Giác Lực ........................................... .............. 441
3. Các Tam Giác và Các Trung Tâm Lực ............... ........ 452
4. Các Kết Luận ....................................................... .......... 477
IV. Các Hành Tinh Thánh Thiện và không Thánh Thiện ... 503
1. Các Trung Tâm, Cung Năng Lượng và CungHoàng Đạo ...511
2. Các Chủng Tộc, Cung Năng Lượng và CungHoàng Đạo .. 518
3. Các Trung Tâm Hành Tinh và Thái Dương Hệ ................ 528
V. Ba Tinh Tòa (Chòm Sao) chính ....................................... 537
1. Leo, Capricorn và Pisces .................................................. 538
2. Các Ảnh hưởng Hành Tinh chính .................................... 548
VI. Ba Thập Giá ................................................................... 553
1. Thập Giá của Christ Ẩn Tàng .......................................... 557
2. Thập Giá của Christ Chịu Khổ Hình ................................ 568
3. Thập Giá của Christ Hồi Sinh ........................................... 575
7
VII. Cung Năng Lượng, Tinh Tòa và Hành Tinh ................. 579
1. Bản Chất của Ý Chí .......................................................... 580
2. Các Trạng Thái khác nhau của Ý Chí ............................... 589
3. Chủ Âm của Bảy Cung ..................................................... 602
4. Năng Lượng vũ trụ và Biến Đổi ....................................... 609
Phụ Lục ................................................................................. 635
Mục Lục .................................................................................. 697
CÁC BẢNG LIỆT KÊ (TABULATIONS)
Bảng Liệt Kê I Trang 34
Bảng Liệt Kê II Trang 35
Bảng Liệt Kê III Trang 50
Bảng Liệt Kê IV Trang 66
Bảng Liệt Kê V Trang 66
Bảng Liệt Kê VI Trang 68
Bảng Liệt Kê VII Trang 68
Bảng Liệt Kê VIII Trang 86
Bảng Liệt Kê IX Trang 423
Bảng Liệt Kê X Trang 590

 


ĐẠI THỈNH NGUYỆN
Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí
Mong sao ánh sáng tràn ngập trí người
Mong cho Linh Quang giáng xuống Dương Trần.

Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm
Xin cho bác ái tràn ngập tâm người.
Mong sao Đấng Christ trở lại Trần Gian.

Từ trung tâm mà Thiên Chí được thấu triệt
Cầu xin Thiên Ý dắt dẫn tiểu chí con người –
Thiên Ý mà Chân Sư biết rõ và phụng hành.

Từ trung tâm mà chúng ta gọi là nhân loại
Mong cho Thiên Cơ, Bác Ái và Linh Quang khởi động
Và mong sao Thiên Cơ phong bế tà môn.

Mong sao Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi
Thiên Cơ trên chốn Phàm Trần.


CHƯƠNG I
VÒNG HOÀNG ĐẠO VÀ CÁC CUNG
(THE ZODIAC AND THE RAYS)

Những gì mà Tôi phải nói trước tiên về đề tài này đều hoàn toàn có bản chất sơ lược. Tôi ra sức đặt nền móng cho một tiếp cận có phần mới mẻ ‒ một tiếp cận huyền bí hơn nhiều – đối với khoa chiêm tinh học. Một số điều mà Tôi có thể nói có lẽ sẽ được các nhà chiêm tinh thiếu thực tiễn và không được linh hứng xem như là có tính chất cách mạng, hoặc là sai lầm, vì không có thực hoặc không thể chứng minh.
Tuy nhiên cho đến nay, khoa chiêm tinh không thực sự tự chứng tỏ cho thế giới tư tưởng và khoa học, bất chấp nhiều thành công có thể chứng minh được một cách rõ ràng. Do đó, Tôi muốn đề nghị tất cả các bạn, tức là những ai đọc và nghiên cứu tiết mục này trong bộ Luận Về Bảy Cung, hãy ghi nhớ các luận giải nói trên và duy trì việc sẵn sàng xem xét các giả thuyết và cố gắng cân nhắc cẩn thận một lý thuyết hoặc ý kiến và phân tích các kết luận qua một thời gian vài năm.
Nếu bạn có thể làm như thế, việc khơi hoạt trực giác sẽ xảy đến với bạn, nó sẽ diễn dịch chiêm tinh học hiện đại thành một điều có tầm quan trọng thực sự, có ý nghĩa cho thế gian.
Chính chiêm tinh học do trực giác sau rốt phải thay thế cái mà hiện giờ được gọi là chiêm tinh học, như thế tạo ra một sự trở về với tri thức của loại khoa học xa xưa, khoa này liên kết các tinh tòa (constellations, chòm sao) với thái dương hệ chúng ta, lôi cuốn sự chú ý đến bản chất của vòng hoàng đạo (vòng tròn lớn gồm 12 chòm sao, mỗi năm mặt trời chúng ta đi khắp các chòm sao đó – ND) và nhân loại được truyền kiến thức về các liên hệ qua lại căn bản đang chi phối và kiểm soát thế giới hiện tượng và thế giới bên trong.
1. Ba Giải Trình căn bản (Three basic statements).
1. Giải trình thường được đưa ra rằng chiêm tinh học là một khoa học chính xác, nhưng điều đó không đúng chút nào bất chấp nhiều phép tính về toán học. Lạ thay, chiêm tinh học được dựa vào huyễn tưởng (illusion) vì bạn cũng biết, vòng hoàng đạo không có gì trừ con đường tưởng tượng của mặt trời xuyên qua các bầu trời (heavens), và điều này dường như theo quan điểm của hành tinh chúng ta thì hoàn toàn không có ý nghĩa. Như đã nói, mặt trời không ở trong bất luận cung hoàng đạo nào. Mặt trời chỉ dường như trở thành như thế khi nó đi qua giữa khối cầu nhỏ bé của chúng ta, tức Địa Cầu, với các chòm sao ở bất cứ thời điểm hay dịp đặc biệt nào.
Vào thời cổ, người ta tin rằng Địa Cầu là trung tâm của thái dương hệ, còn mặt trời và tất cả các hành tinh khác quay chung quanh nó. Đây là tri thức và lập trường công truyền, dù không phải là hiểu biết bí truyền. Sau này, khi các khám phá thêm nữa đem lại nhiều ánh sáng hơn cho thể trí con người, hành tinh chúng ta bị mất vị thế trung tâm, và chân lý ngày càng được nhìn thấy rõ ràng hơn, mặc dầu cho đến nay nhiều điều vẫn cần được khám phá và thậm chí có thể có bản chất cách mạng nữa. Theo một số quan điểm chiêm tinh học, một tiến trình mất vị thế trung tâm (decentralisation) tương tự phải xảy ra và thái dương hệ phải không còn được xem như một điểm mà hoàng đạo quay chung quanh đó hay là mặt trời đi qua đó trong chu kỳ lớn của nó vào khoảng 25.000 năm. Các nhà chiêm tinh học có cái nhìn sáng suốt có thể phủ nhận rằng đây là thái độ được chấp nhận thông thường. Tuy nhiên – với mục đích minh giải và liên quan với quảng đại quần chúng – kẻ vô minh được phép suy đoán và thừa nhận.
Vòng Hoàng đạo và Các Cung
Đối với lý thuyết liên quan đến vòng hoàng đạo này phần lớn dựa vào cái mà chúng ta gọi là Đại Ảo Tưởng (Great Illusion), Tôi muốn bạn ghi nhớ điều này khi bạn nghiên cứu với Tôi các cách tiếp cận mới hơn về khoa học vĩ đại nhất và cổ nhất trong tất cả các khoa học. Chiêm tinh học là một môn học cần phải được phục hồi lại cái đẹp và chân lý nguyên thủy của nó trước khi thế gian có thể đạt được một viễn cảnh đích thực và chính xác hơn, đồng thời hiểu biết chính xác về Thiên Cơ, như nó đang được thể hiện vào lúc này qua Minh Triết của các Thời Đại.

2. Giải trình thứ hai mà Tôi muốn đưa ra đó là chiêm tinh học về mặt bản thể là cách trình bày thuần khiết nhất của chân lý huyền môn trên thế gian vào lúc này, bởi vì nó là khoa học có bàn đến các năng lượng và các lực đang chi phối và cai quản, chúng tác động qua và vào trong toàn thể lĩnh vực không gian và tất cả những gì nằm trong lĩnh vực đó. Khi sự kiện này được hiểu rõ và các cội nguồn của các năng lượng này được quán triệt nhiều hơn và bản chất của trường không gian được hiểu một cách chính xác, lúc đó chúng ta sẽ chứng kiến một chân trời rộng lớn hơn và đồng thời là một chân trời có liên quan chặt chẽ hơn; các mối liên hệ giữa các thực thể cá nhân, hành tinh, thái dương hệ và vũ trụ sẽ được hiểu rõ và lúc bấy giờ chúng ta sẽ bắt đầu sống một cách khoa học. Chính cách sống hợp khoa học này mà mục tiêu trước mắt của khoa chiêm tinh học cần phải mang lại. Hiện nay, lập trường mà thường nhân tin tưởng vào chiêm tinh học, đó là y chính là một cá nhân có tầm quan trọng (ít nhất đối với chính y), rằng y đang sống trên hành tinh quan trọng đó, tức Địa Cầu (quan trọng đối với nhân loại), và rằng, nhờ môn chiêm tinh học, y có thể tìm ra vận mệnh của mình và biết những gì y nên làm. Khi đưa ra khuyến cáo này, Tôi không ám chỉ tới một số ít các chiêm tinh gia, những người đang có kiến thức huyền bí học thực sự. Đúng ra những người này chỉ là thiểu số, và chỉ có một nhúm trong số họ là có thực hành vào lúc này. Nhà nghiên cứu hiện đại thích tin rằng mọi năng lượng đang ảnh hưởng / tác động đến y và đang tuôn đổ qua y, vốn phát xuất từ cung (sign) mà mặt trời “đi vào” (“finds” itself) lúc y được sinh ra. Y cũng xem chính mình như được đáp ứng với các lực của các hành tinh khác nhau, khi chúng chi phối các cung hoàng đạo (houses) trong lá số tử vi của y, và y tin rằng các khuynh hướng đời sống và các hoàn cảnh của y được định đoạt như thế. Điều này làm cho y cảm thấy chính mình trở thành một yếu tố có tầm quan trọng độc nhất. Các lý giải hiện đại không nhấn mạnh vào sự quan trọng của cung mệnh (the rising sign, the ascendant) và điều này do bởi sự kiện là cho đến nay ít có người sẵn sàng hành động với tư cách linh hồn; ít có sự xem xét về các năng lượng lúc nào cũng đang tác động vào hành tinh chúng ta từ các chòm sao khác nhau, hoặc là từ nhiều hành tinh “bị che khuất” (“hidden”, ẩn giấu). Về các hành tinh này, Minh Triết Muôn Thuở (Ageless Wisdom) cho biết rằng có vào khoảng bảy mươi (70) hành tinh loại đó trong thái dương hệ chúng ta.
Tôi muốn trao cho các bạn một minh họa chính xác và trung thực hơn. Giờ đây điều này trở thành có thể xảy ra bởi tập thể thức, các liên hệ tập thể và sự toàn vẹn tập thể trở nên nổi bật trong tâm thức nhân loại. Khi điều này xảy ra, thì phàm ngã vốn mang bản sắc riêng, có tính chia rẻ và ích kỷ, sẽ càng lúc càng lùi vào phía sau, còn linh hồn, vốn không chia rẻ, có ý thức tập thể và có tính bao quát, sẽ ngày càng trở nên nổi bật. Do đó, tầm quan trọng trong lá số tử vi cá nhân sẽ dần dần mất đi, minh họa về hành tinh, thái dương hệ và vũ trụ sẽ ngày càng nổi bật trong ý thức của cá nhân; lúc bấy giờ y sẽ xem chính mình như một phần nguyên vẹn của một tổng thể quan trọng hơn nhiều và tập thể thế giới của y sẽ làm cho y quan tâm còn nhiều hơn là chính y, với tư cách một cá nhân.
Do đó, Tôi sẽ không bàn đến chủ đề chiêm tinh học huyền bí theo quan điểm số tử vi chút nào. Các liên hệ vũ trụ, sự tương tác của năng lượng, bản chất của những gì nằm sau Đại Hão Huyền, “các Vẻ Ngoài lừa dối của các sự vật theo thực tướng của chúng” và vận mệnh của hành tinh chúng ta, của các giới trong thiên nhiên và của nhân loại với tư cách một tổng thể ‒ những điều này sẽ tạo thành phần chính của chủ điểm chúng ta. Đối với Tôi, không có gì là quan trọng dù cho các nhà chiêm tinh học hiện đại chấp nhận hay bác bỏ các ý tưởng đã được trình bày này. Tôi sẽ cố gắng mang lại cho bạn một vài sự thật theo như Thánh Đoàn nhận biết chúng; nếu có thể Tôi sẽ nêu ra các thực tại chưa hiển lộ mà ảo tưởng bên ngoài chỉ là sắc tướng cõi hiện tượng, bị chi phối bởi các tư tưởng của con người qua các thời đại, Tôi sẽ nhấn mạnh sự kiện về mạch sống (livingness) của các Cội Nguồn mà mọi năng lượng và thần lực đang tác động lên hành tinh chúng ta, tuôn tràn và tỏa ra từ đó. Trước hết, Tôi sẽ cố gắng để chứng minh cho bạn thấy rằng tính thuần nhất lan tỏa khắp nơi (all-pervading unity) và rằng sự tổng hợp nằm bên dưới mới là nền tảng của mọi tôn giáo và của tất cả nhiều thần lực được truyền đi; Tôi sẽ tìm cách đưa bạn, với tư cách các cá nhân, ra khỏi trung tâm của chặng đường và tâm thức riêng của bạn và – mà không lấy đi của bạn cá tính (individuality) và ý thức về cá tính (self-identity) – tuy nhiên sẽ chứng minh cho bạn cách nào mà bạn là một phần của một tổng thể lớn hơn mà bạn có thể trở nên biết được một cách tường tận khi bạn có thể hành động với cương vị linh hồn, nhưng mà ngày nay bạn chỉ biết được, hoặc ít nhất chỉ ghi nhận và cảm thấy thực tại bên trong mà bạn sống, hoạt động và hiện tồn nơi đó.
3. Điều này đưa Tôi đến giải trình thứ ba, nó có nền tảng và căn bản đến nỗi Tôi muốn các bạn tạm dừng và xem xét nó, cho dù cho đến nay bạn không hiểu đủ hết các hàm ý của nó. Minh Triết Nghìn Xưa dạy rằng “không gian là một thực thể” (“space is an entity”). Chính là với sự sống của thực thể này và với các thần lực và năng lượng, các xung lực và các nhịp điệu, các chu kỳ và mùa tiết mà chiêm tinh học huyền bí bàn đến. H.P.B. có nói đến điều này trong Giáo Lý Bí Nhiệm.
Tôi xin nhắc các bạn rằng có một chìa khóa chiêm tinh học cho Giáo Lý Bí Nhiệm mà chưa thể được đưa ra đầy đủ. Tuy nhiên, Tôi có thể trao cho các bạn một số ẩn ngôn và gợi ra một số đường lối tiếp cận, và các đường lối này, nếu được tiến hành trong tâm thức của các nhà chiêm tinh học giác ngộ, có thể giúp một trong số họ vào một thời đại sau này khám phá ra chìa khóa đó và lúc bấy giờ ‒ giải thích nó cho nhân loại – tiết lộ nguyên lý cơ bản vĩ đại thứ tư của Minh Triết Muôn Thuở mà 3 nguyên lý căn bản đã được đưa ra trong lời nói đầu của GLBN.
Không gian là một thực thể và toàn bộ “vòm trời” (như nó được gọi một cách thi vị) là cái bề ngoài hiện tượng (phenomenal appearance) của thực thể đó. Bạn nên để ý rằng Tôi không nói bề ngoài vật chất (material appearance) mà nói bề ngoài hiện tượng. Việc suy đoán về bản chất, lịch sử và tung tích / chân tướng (identity) của thực thể đó là vô dụng và không có giá trị. Ý tưởng mơ hồ nào đó, cung cấp sự giống nhau dù cho khi vượt quá các đặc điểm, có thể trở thành có lợi, nếu bạn cố gắng suy tưởng về gia đình nhân loại, tức giới thứ tư trong thiên nhiên, dưới hình thức một thực thể, khi tạo thành một đơn vị đơn độc, tự biểu lộ qua biết bao dạng thức biến cải của con người. Với tư cách một cá nhân, bạn là một phần nguyên vẹn của nhân loại, tuy thế bạn sống cuộc sống riêng của chính bạn, bạn phản ứng lại với các ấn tượng của chính bạn, bạn đáp ứng với các ảnh hưởng và các tác động bên ngoài, và đến lượt bạn, bạn phóng xuất ra các ảnh hưởng, đưa ra một hình thức phóng phát cá tính nào đó và lộ ra một hoặc nhiều đặc tính nào đó. Bằng cách ấy và ở một phạm vi nào đó, bạn tạo ảnh hưởng lên chung quanh bạn và những người mà bạn tiếp xúc. Tuy nhiên, suốt thời gian đó bạn vẫn là một phần của một thực thể hiện tượng (phenomenal entity) mà chúng ta gán cho tên gọi là nhân loại. Bây giờ, nới rộng ý tưởng này đến một thực thể hiện tượng vĩ đại hơn, tức là một thái dương hệ. Chính thực thể này là một phần nguyên vẹn của một Sự Sống còn vĩ đại hơn đang tự biểu lộ qua bảy thái dương hệ, mà thái dương hệ của chúng ta là một. Giá mà bạn có thể hiểu được ý tưởng này, một minh họa mơ hồ về một chân lý vĩ đại đang nằm dưới chân lý huyền bí sẽ xuất hiện trong tâm thức của bạn. Chính sự sống và ảnh hưởng, các bức xạ (radiations) và các phóng phát (emanations) của thực thể này, và ảnh hưởng hợp nhất của chúng trên sự sống hành tinh chúng ta, các giới trong thiên nhiên và các nền văn minh đang khai mở của nhân loại, mà chúng ta sẽ phải xem xét một cách vắn tắt.
Đề tài quá rộng lớn đến nỗi Tôi đã đối mặt với khó khăn của phương pháp hữu hiệu nhất để nhờ đó mà vận dụng nó. Tôi lựa chọn sự ngắn gọn, việc giải trình chính xác các sự kiện (các sự kiện đối với những ai trong chúng ta đang hoạt động ở khía cạnh nội môn của sự sống, nhưng chúng phải hữu lý chỉ ở các giả thuyết đối với bạn) đồng thời tránh đi vào chi tiết và bàn thảo tỉ mỉ. Chúng ta sẽ cố gắng hoạt động từ cái phổ quát đến cái đặc thù, và từ khái quát đến cụ thể, nhưng trọng điểm của chúng ta sẽ luôn luôn ở trên cái phổ quát và khái quát, chứ không dựa vào cái đặc thù và cụ thể. Nó sẽ dựa vào những ai trong các bạn vốn là các nhà nghiên cứu chiêm tinh học để áp dụng đúng chân lý cho cái đặc thù.
Chắc chắn là về điều này, chiêm tinh học hiện đại đã đi lạc đường. Nó đã đảo ngược phương pháp chân thực và đúng đắn và đã nhấn mạnh vào cái đặc thù và riêng biệt; dựa vào lá số cá nhân và mệnh số cá biệt, và đã không nhấn mạnh vào các năng lượng vĩ đại và Cội Nguồn các năng lượng đó. Các cội nguồn này đều chịu trách nhiệm tối hậu cho sự biểu lộ của cái đặc thù. Lập trường và cách trình bày chân lý này phải được thay đổi.
Do đó, trong chiêm tinh học huyền bí, chúng ta bàn đến Sự Sống và Các Sự Sống đang làm linh hoạt (inform) “các điểm ánh sáng” bên trong Sự Sống vũ trụ (universal Life).
Các tinh tòa, các thái dương hệ, các hành tinh, các giới trong thiên nhiên và con người tiểu vi (microscopic man) hầu như là kết quả của hoạt động và sự biểu lộ năng lượng của một số Đấng Cao Cả (Lives) mà chu kỳ biểu lộ và các mục tiêu bao la của các Ngài nằm ngoài sự hiểu biết của các thể trí giác ngộ và tiến hóa nhất trên hành tinh chúng ta.
Điểm kế tiếp mà mỗi người trong các bạn cần hiểu rõ đó là sự kiện dĩ thái của không gian chính là lĩnh vực mà trong và qua đó các năng lượng từ nhiều Cội Nguồn xuất phátđang nắm giữ/ vận dụng (Play). Vì lẽ đó chúng ta chỉ đề cập tới thể dĩ thái của hành tinh, của thái dương hệ và của bảy thái dương hệ mà trong đó thái dương hệ của chúng ta là một, cũng như bàn đến thể dĩ thái rộng lớn hơn của vũ trụ mà chúng ta đang nằm trong đó. Ở đây Tôi sử dụng từ ngữ “located” (“nằm”, “có vị trí”…) một cách có cân nhắc và vì các suy đoán mà thuật ngữ đó dẫn đến. Lĩnh vực rộng lớn này, cũng như các lĩnh vực nhỏ hơn và có giới hạn hơn, cung cấp môi trường truyền chuyển (medium of transmission) cho tất cả các năng lượng đang tác động trên và qua thái dương hệ chúng ta, các bầu hành tinh chúng ta và mọi hình thức, sự sống trên các bầu này. Nó tạo thành một lĩnh vực hoạt động liên tục trong một chuyển động liên miên không dứt – một môi trường vĩnh cửu cho việc trao đổi và truyền chuyển năng lượng.
Liên quan với việc này, và để hiểu chính xác hơn, sẽ là hữu ích khi nghiên cứu con người cá biệt; theo cách này, chúng ta đi đến một hiểu biết mơ hồ về chân lý căn bản nằm bên dưới. Đạo sinh đừng bao giờ quên Định Luật Tương Đồng như là một tác nhân giải thích. Huyền bí học dạy rằng (và khoa học hiện đại đang nhanh chóng đi đến cùng kết luận) đang ẩn dưới xác thân và hệ thống thần kinh phức tạp và bao quát của nó, là một thể sinh lực hay thể dĩ thái vốn là đối phần và là hình hài đích thực của trạng thái hữu hình bên ngoài của cõi hiện tượng. Đó cũng là môi trường/ phương tiện (medium) chuyển thần lực đến tất cả các phần của thân thể con người và là tác nhân thừa hành của sự sống nội tại và tâm thức. Nó qui định và chi phối thể xác, vì chính nó là nơi lưu trữ và nơi truyền chuyển năng lượng từ các trạng thái bên trong khác nhau của con người và cũng từ môi trường mà trong đó con người (cả con người bên trong lẫn con người bên ngoài) đều có được sở trường.
Ở đây cần thêm vào hai điểm. Thứ nhất: thể dĩ thái cá nhân không phải là một hiện thể (vận thể, vehicle) cô lập và riêng biệt của con người, mà, theo một ý nghĩa đặc thù, đó là một phần toàn vẹn của thể dĩ thái của thực thể mà chúng ta gọi là gia đình nhân loại; giới này trong thiên nhiên, qua thể dĩ thái của giới, là một phần nguyên vẹn của thể dĩ thái hành tinh; thể dĩ thái hành tinh không bị tách ra khỏi các thể dĩ thái của các hành tinh khác, mà tất cả chúng toàn bộ, đều theo cùng với thể dĩ thái của mặt trời, tạo thành thể dĩ thái của thái dương hệ. Thể dĩ thái của thái dương hệ lại có liên quan với các thể dĩ thái của sáu thái dương hệ mà, cùng với thái dương hệ chúng ta, hợp thành đơn vị/ cụm (unity) vũ trụ, đồng thời các năng lượng và thần lực từ một số tinh tòa vĩ đại tuôn đổ vào các cụm vũ trụ này. Trường không gian (field of space) có bản chất là dĩ thái và thể sinh lực của nó được làm bằng toàn bộ các thể dĩ thái của tất cả các chòm sao, các thái dương hệ và các hành tinh nằm trong đó suốt toàn bộ lưới vũ trụ hoàng kim (cosmic golden web) này có một sự lưu chuyển không thay đổi của các năng lượng và lực, và điều này tạo thành nền tảng khoa học của các thuyết về chiêm tinh học.
Giống như các mãnh lực của hành tinh và của con người tâm linh bên trong (nêu ra chỉ một trong số nhiều yếu tố) đang tuôn đổ qua thể dĩ thái của con người cá biệt trên cõi trần và chi phối sự biểu lộ bên ngoài, các hoạt động và các tính chất của y, cũng thế, các mãnh lực khác nhau của vũ trụ đang tuôn đổ qua mọi phần của thể dĩ thái của thực thể đó mà chúng ta gọi là không gian, đồng thời chi phối và định đoạt biểu hiện bên ngoài, các hoạt động và các tính chất của mọi hình hài nằm bên trong phạm vi vũ trụ.
Điểm thứ hai mà Tôi muốn nêu ra là bên trong thể dĩ thái con người có bảy trung tâm lực chính vốn là một kiểu của các tác lực phân phối và các bộ pin điện, cung cấp mãnh lực năng động và năng lượng định tính (qualitative energy) cho con người; chúng tạo ra các hiệu ứng rõ rệt lên biểu lộ vật chất bên ngoài của y. Qua hoạt động thường xuyên của chúng, đặc tính của y xuất hiện, các khuynh hướng về cung của y bắt đầu lộ ra và trình độ tiến hóa của y được minh định rõ rệt. “Việc kiểm soát sắc tướng qua bộ bảy năng lượng” (như được lý giải trong Cổ Luận) là một qui luật không thể thay đổi trong việc cai quản bên trong của vũ trụ chúng ta và của thái dương hệ đặc biệt của chúng ta, cũng như trong trường hợp của con người cá biệt. Thí dụ, trong thái dương hệ chúng ta có bảy hành tinh thánh thiện tương ứng với bảy trung tâm lực cá nhân trong con người, bảy thái dương hệ trong đó thái dương hệ chúng ta là một, và đến phiên chúng đó là bảy trung tâm năng lượng của Đấng Cao Cả mà trong các sách khác của Tôi, Tôi có nói đến là Đấng Bất Khả Tư Nghị (tức là Vũ Trụ Thượng Đế, xem LVLCK, 1052).
Nhiều điều đã được đưa ra trong các sách huyền linh học mà nhà chiêm tinh học bậc trung vẫn không biết được một cách tường tận về các sách này. Điều thiết yếu là y cần học cách suy tư theo các Tổng Thể rộng lớn và đề cập sâu sắc hơn tới Các Cội Nguồn xuất phát và với các Nguyên Nhân bền bĩ vĩnh cửu hơn là với các hiệu quả của các Cội Nguồn này vào sự sáng tạo nhất thời đó, tức là một con người và sự hiện hữu tạm thời của y trên một hành tinh kém quan trọng nhất. Khi y tìm cách làm điều này, y sẽ khám phá cho chính y các cung hoàng đạo (signs) của thiên tính cốt yếu của con người – một thiên tính vốn phải được tìm thấy trong việc hiểu thấu vô hạn tâm thức của con người khi được giác ngộ bằng ánh sáng của linh hồn và với năng lực của y để phóng ý tưởng của mình vào tâm thức của các Đấng đa năng (manifold Lives) mà “các hoạt động truyền sinh lực” của các Ngài, y phải bắt buộc chia sớt bởi vì số năng lượng bé nhỏ của y là một phần nguyên vẹn của năng lượng các Ngài.
Có một trạng thái năng lượng mà nhà chiêm tinh học hiện đại rất ít để tâm đến, tuy thế nó lại vô cùng quan trọng. Đây là năng lượng phát ra hay là xạ ra từ chính Địa Cầu. Linh hoạt như tất cả mọi con người đang sống trên bề mặt của Địa Cầu và do đó được phóng vào thể dĩ thái của hành tinh (vì lý do là “con người đứng thẳng”) thân thể con người lúc nào cũng ngập trong các phóng xuất và các phát xạ của Địa Cầu chúng ta và trong tính chất toàn vẹn của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta khi Ngài phát ra và truyền năng lượng bên trong vùng chung quanh hành tinh của Ngài. Các nhà chiêm tinh học luôn luôn nhấn mạnh vào các ảnh hưởng và các năng lượng đang đi đến khi chúng đập mạnh vào (beat upon) và tác động qua hành tinh nhỏ bé của chúng ta, nhưng các chiêm tinh gia đã bỏ quên không xem xét thích đáng các tính chất và các lực phát ra vốn là sự đóng góp của thể dĩ thái của Địa Cầu chúng ta vào tổng thể lớn hơn. Chúng ta sẽ xem xét điều này sau, nhưng Tôi cảm thấy cần kêu gọi sự chú ý của các bạn vào lúc này.
Một điểm khác cần lưu ý nơi đây đó là ảnh hưởng của mặt trăng có bản chất thuần là biểu tượng, thực ra và đơn thuần chỉ là kết quả của tư tưởng và giáo huấn xưa (được đưa xuống cho chúng ta từ thời Lemuria) và không được căn cứ vào bất cứ sự phát xạ (radiation) hoặc ảnh hưởng đích thực nào. Vào các thời xa xôi đó, gần như xảy ra trước thời Lemuria và tạo nên trong thời Lemuria chỉ là một truyền thuyết cổ, mặt trăng xuất hiện để trở thành một thực thể linh hoạt sống động. Nhưng Tôi xin nhắc bạn hãy ghi nhớ chắc chắn rằng ngày nay mặt trăng không có gì khác hơn là một hình hài chết (dead form). Nó không có một phóng phát nào (no emanation) và không có một bức xạ nào (no radiation) thuộc bất kỳ loại nào, do đó không có ảnh hưởng thuộc loại nào hết. Theo quan điểm của thức giả huyền linh học, mặt trăng chỉ là một chướng ngại vật trong không gian – một hình hài không còn thích hợp mà một ngày nào đó phải biến mất.
Trong chiêm tinh học huyền bí, ảnh hưởng của mặt trăng được ghi nhận dưới hình thức một ảnh hưởng của tư tưởng và như kết quả của một hình tư tưởng mạnh mẽ và cổ xưa nhất; tuy nhiên mặt trăng không có tính chất nào của chính nó và không thể truyền qua cho Địa Cầu thứ gì cả. Tôi xin lặp lại: mặt trăng là một hình hài chết; nó không có một phóng phát nào cả. Đó là lý do giải thích tại sao mặt trăng được nói đến trong giáo lý cổ xưa như là “đang che phủ hoặc là hành tinh Vulcan, hoặc là hành tinh Uranus”. Ẩn dụ hoặc suy đoán này luôn luôn nằm ở chỗ này và các chiêm tinh gia sẽ thành công khi làm thí nghiệm với gợi ý đó mà Tôi đã đưa ra về mặt trăng và (thay vì hành động với mặt trăng) hãy để họ hoạt động với Vulcan khi liên quan đến người kém tiến hóa hay người bình thường và hoạt động với Uranus khi xét đến người phát triển cao. Họ sẽ rút ra được một vài kết quả lý thú và có tính thuyết phục.
Các đạo sinh cũng sẽ thành công khi nhớ rằng mười hai chòm sao đang tạo ra hoàng đạo đặc biệt của chúng ta chính là các nơi nhận nhiều luồng năng lượng đến với chúng từ nhiều cội nguồn. Chúng hòa lẫn và pha trộn với năng lượng của bất luận chòm sao đặc biệt nào và – chuyển hóa và “thanh luyện về mặt huyền linh” – sau rốt tìm ra con đường của chúng đi vào thái dương hệ chúng ta.
Ở điểm này, Tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý tới một số chú giải mà Tôi đã đưa ra trong bộ Luận Về Lửa Càn Khôn, chúng thật là thích hợp và hữu ích. Tôi xin lược giải như sau:
“Chiêm tinh học có liên quan với hiệu quả được tạo ra trong vật chất của các thể thấp (sheaths, lớp vỏ) bởi các ảnh hưởng, các rung động v.v… của các hành tinh khác nhau. Về mặt huyền bí đây là các ảnh hưởng của các trung tâm thái dương. Các lực này phát ra từ các trung tâm thái dương, tác động trên các trung tâm hành tinh… Điều này được ẩn giấu trong karma của Hành Tinh Thượng Đế (Heavenly Man). Khi chiêm tinh học huyền bí đích thực xuất hiện, nhiều điều nữa liên quan đến khoa học này sẽ được đưa ra. Các nhà nghiên cứu chiêm tinh học ngày nay chỉ đang học về ABC của môn học kỳ diệu này và đang bận tâm đến các bờ lề bên ngoài (exoteric fringes) của bức màn vĩ đại đó nó đã khôn khéo giăng qua kho tàng tri thức của hành tinh”.
(Luận Về Lửa Càn Khôn, trang 1051).
Sau đây là một danh sách – không hoàn chỉnh nhưng cũng đầy đủ cho các mục tiêu của chúng ta – trong số các ảnh hưởng chính, các ảnh hưởng này đang tìm kiếm con đường của chúng từ Các Cội Nguồn xa xăm, đi vào sự sống hành tinh chúng ta và tạo ra các hiệu quả nhất định lên trên con người cá biệt và nhân loại nói chung.
1. Tinh tòa Đại Hùng (Great Bear, Gấu Lớn).
2. Thất Tỉ Muội (Seven Sisters) của tinh tòa Pleiades.
3. Sirus, the Dog Star (Sao Thiên Cẩu).
1. Bảy thái dương hệ mà thái dương hệ chúng ta là một
2. Bảy hành tinh thánh thiện trong đó hành tinh chúng ta không phải là một.
3. Năm hành tinh không thánh thiện hay các hành tinh “ẩn tàng”.
1. Bảy trung tâm hành tinh.
2. Bảy trung tâm lực trong thể dĩ thái con người.
1. Mười hai chòm sao của hoàng đạo.

Như vậy, chúng ta có chín năng lượng có ảnh hưởng mạnh. Đây là một sơ đồ chính yếu, nhưng nên nhớ rằng có các tác động khác tương đối có ít ý nghĩa. Cần thêm các luồng năng lượng khác vào các dòng năng lượng này, chúng có tác động rõ rệt và ảnh hưởng lên sự sống hành tinh chúng ta, như là các dòng năng lượng đến từ đại tinh tú Betelgeuse, hoặc là từ Antares và các mặt trời vĩ đại khác, cũng như các thái dương hệ vốn có liên kết với các chòm sao của hoàng đạo và thần lực của chúng đến chúng ta qua các chòm sao này chứ không đến trực tiếp.
Bên cạnh các ảnh hưởng này, cần nên nhớ rằng về mặt chuyên môn, chúng ta cũng cần thêm vào ảnh hưởng bức xạ trực tiếp đến với chúng ta từ hành tinh mà chúng ta sống, tức Địa Cầu. Lúc bấy giờ, và chỉ lúc bấy giờ, bạn có thể có một phân tích và hình ảnh tạm đầy đủ về các năng lượng mà thể dĩ thái của con người (đang chi phối xác thân vốn nổi bật về tính chất máy móc và tiêu cực trong các phản ứng của nó) phải và nhất định là bao giờ cũng đáp ứng. Hiểu biết về sự đáp ứng đó và kiềm chế sáng suốt và một cách hiểu biết về các phản ứng của cá nhân là điều tối cần cho con người, nhưng chỉ có thể xảy ra ở một trình độ phát triển tương đối tiến bộ và khi con người tiến gần Thánh Đạo (hiểu về mặt chuyên môn). Trước tiên, con người học cách kiềm chế các phản ứng của mình đối với các hành tinh khi chúng chi phối và điều khiển các sự việc thuộc phàm ngã của y từ các “trạm” (“stations”) khác nhau của chúng trong mười hai cung (houses) của lá số tử vi của con người. Điều này được thi hành theo hai cách: Thứ nhất: Bằng cách có được lá số tử vi giải đoán đúng và kế đó chọn các giai đoạn để xác định những gì cần làm để vô hiệu hóa (negate) các ảnh hưởng của hành tinh ở nơi nào xét thấy thích hợp để kiềm chế các phản ứng của phàm ngã.
Điều này phải được làm bằng cách áp dụng sức mạnh của tư tưởng. Việc này đòi hỏi sự tin tưởng hoàn toàn vào việc tìm hiểu và lý giải của các nhà chiêm tinh học và việc biết thật đúng lúc sinh ra. Người ta thắc mắc không biết là các tình trạng về thời điểm chính xác này và nhà chiêm tinh hoàn toàn minh triết, cho đến nay có hay không.
Thứ hai: Bằng cách đảm nhiệm sáng suốt lập trường của Nhà Quan Sát tâm linh, và bằng cách vun trồng năng lực đáp ứng với Linh Hồn. Kế đó, từ quan điểm của Linh Hồn đó, con người phải học cách kiểm soát hoàn cảnh và các phản ứng kèm theo của phàm ngã.
Các thái độ và các lập trường sau đây mà nhà chiêm tinh huyền bí chọn lựa nên được lưu ý:
1. Đó là các ảnh hưởng hành tinh cho thấy khuynh hướng của các hoàn cảnh sống bên ngoài. Đối với người thường và người kém tiến hóa, khi được lý giải đúng, các ảnh hưởng đó có thể và chắc chắn báo hiệu số phận và định mệnh của phàm ngã; các ảnh hưởng đó nhất định chi phối và hoàn toàn kiểm soát người nào vốn không có kinh nghiệm rõ rệt về linh hồn. Thời điểm mà một người bắt đầu biết được về linh hồn của chính mình và đang nỗ lực để kiểm soát “con đườngtrong sự sống” của chính mình, thì ảnh hưởng của các hành tinh, tự nó, yếu đi một cách rõ rệt và ngày càng kém hẳn; biểu đồ phàm ngã của y dường như không đi đến kết quả cụ thể nào (inconclusive) và thường không còn chính xác chút nào(most inaccurate). Chính thần lực đang tuôn chảy qua cáchành tinh chứ không phải lực của chính các hành tinh lúc đómới chi phối và kiểm soát. Lúc bấy giờ con người mới bắt đầu dễ tiếp nhận các năng lượng cao siêu và tinh anh hơn của thái dương hệ và của mười hai tinh tòa đang chi phối.
2. Chính là cung Thái Dương (Sun sign), như người ta thường gọi, chỉ ra / báo hiệu (indicate) bản chất của con người, về vật chất, trí tuệ và tâm linh. Nó nắm giữ cái bí ẩn của cung phàm ngã và của sự đáp ứng của con người, hoặc là thiếu sự đáp ứng đối với Linh Hồn, tức con người thực sự (real man, chân nhân). Nó cũng chỉ ra sự hội nhập đã đạt được và mức độ khai mở hiện tại của các tính chất linh hồn, của thiết bị đang có hiện nay, của tính chất sự sống hiện tại và của các mối liên hệ tập thể có thể có tức khắc. Theo quan điểm của Minh Triết Nghìn Đời, nó không chỉ ra gì cả. Đây là một đảo lộn của lập trường chiêm tinh học thông thường. Lý do mà Tôi đưa ra ấy là nhân loại đã đủ tiến hóa để cho chiêm tinh học của linh hồn sẽ sớm trở nên thích hợp; theo nhiều quan điểm, nó tạo nên một đảo ngược so với biện pháp thông thường. Điều này vừa khôn ngoan vừa cần thiết và cũng không thể tránh được. Sau rốt, các nhà chiêm tinh sẽ được chia thành hai hạng: chiêm tinh gia ngoại môn sẽ bận tâm đến lá số tử vi của phàm ngã, và chiêm tinh gia nội môn, là những người sẽ quan tâm đến các mục tiêu của linh hồn.
3. Cung mệnh (rising sign) chỉ ra các năng lực cao xa hơn, cùng với mục tiêu tinh thần và mục đích của việc lâm phàm liền đó và của các lần lâm phàm kế tiếp sát nách. Chính cung này có liên quan với sự phấn đấu của con người tâm linh “để xúc tiến” (“to carry on”) từ mức độ đã đạt được để cho khi mà năng lượng sự sống bị nhất thời cạn kiệt và “cái chết của phàm ngã” xảy ra, con người tìm thấy chính mình “gần hơn với trung tâm của sự sống của mình, gần hơn với trung tâm của nhóm mình và tiến gần tới trung tâm của sự sống thiêng liêng”, như Minh Triết Muôn Thuở diễn tả. Câu nói đặc biệt này “cái chết của phàm ngã” có hai hàm ý rõ rệt:
a/ Nó có thể có nghĩa là cái chết của thể xác, tất nhiên nó được theo sau bằng hai giai đoạn của cái chết của thể tìnhcảm và sự tan biến tiếp theo sau của hình tướng nhất thời và luôn luôn thay đổi mà phần phải đóng góp (quota, chỉ tiêu) của năng lượng trí tuệ đã đảm đương trong lúc lâm phàm.
b/ “Cái chết bên trong và thần bí của phàm ngã”. Đây là một câu nói cho thấy sự chuyển đổi của sự tập trung đối với sự phân phối năng lượng từ phàm ngã (một trung tâm lực xác định) đối với linh hồn (một trung tâm lực xác định khác). Tôi hiểu rằng các quan niệm này đều không phù hợp với các nguyên lý cơ bản của chiêm tinh học thông thường.
Tuy nhiên chiêm tinh học sẽ không phí thời gian nếu nó thực nghiệm với các ý tưởng này trong một thời gian. Các chiêm tinh gia có thể tìm ra một số vấn đề lý thú nhất và lôi cuốn nhất và có lẽ đạt đến một độ chính xác mà ngày nay chưa ai biết được. Có thể là hữu ích nếu Tôi quảng diễn thêm đôi chút về điểm này:
Về cung thái dương, cung mệnh và ảnh hưởng của hình tư tưởng liên quan với mặt trăng, lập trường của chiêm tinh học huyền bí như sau:
1. Cung thái dương. Cung này báo hiệu vấn đề/ khó khă (problem) hiện tại của con người; nó thiết lập nhịp độ phát triển hay là nhịp sinh hoạt của sự sống phàm ngã của con người; nó được liên kết với đặc tính, tính tình và các khuynh hướng sự sống vốn đang tìm cách biểu lộ trong lần luân hồi đặc biệt này, và nó làm liên tưởng đến khía cạnh hoạt động của con người bẩm sinh. Về mặt căn bản, các mãnh lực được tìm thấy nơi đây đều biểu lộ cho đường lối ít đối kháng nhất.
2. Cung mệnh (ascendant or rising sign) chỉ ra sự sống có dự kiến hay là mục tiêu trước mắt của linh hồn cho lần luân hồi này. Nó nắm giữ cái bí ẩn của tương lai và đưa ra thần lực mà, khi được vận hành đúng, sẽ đưa con người tới thành công. Nó trình bày khía cạnh hài hòa (sattvic or harmony aspect) của sự sống và có thể tạo ra mối liên hệ đúng giữa linh hồn với phàm ngã trong bất luận một cuộc luân hồi nào. Như thế, nó vạch ra phương hướng đưa đến việc thừa nhận mãnh lực của linh hồn.
3. Mặt trăng. Loại thần lực này (đến từ một số hành tinh chứ không đến từ mặt trăng) báo hiệu rằng lực đó thuộc về quá khứ (past). Do đó, nó tổng kết giới hạn và các bất lợi hiện tại. Nó chi phối xác thân và cho thấy nơi mà nhà tù của linh hồn phải được tìm ra.
Diễn đạt kế tiếp mà Tôi muốn trình bày, và thông thường nó xuất phát từ bên trên, đó là các năng lượng của hoàng đạo, của thái dương hệ và của hành tinh, tác động hoặc là dưới hình thức các lực gây cản trở, hoặc là dưới hình thức lực kích động tùy theo loại vận thể hay thể mà chúng tác động vào; bản chất của các vận thể (vehicles) này và năng lực của chúng để thu hút, để đáp ứng, để loại bỏ, để tiếp nhận và để chuyển hóa đều hoàn toàn tùy thuộc vào mức tiến hóa đã đạt được và cũng tùy thuộc vào tình hình chung của hành tinh và tâm lý đang có trong gia đình nhân loại ở bất cứ thời kỳ đã chọn nào. Một trường hợp của tình hình sau, ngày nay có thể nhìn thấy trên thế giới, nơi mà các lực đang khuấy động với một mức độ hầu như dữ dội và có phần mới mẻ, và nhịp độ trên sự sống hành tinh chúng ta đang khơi dậy một đáp ứng được làm mạnh thêm rất nhiều từ các tư tưởng gia trên thế giới, nhờ thế kích thích họ đến cố gắng nhiệt thành theo các đường lối ý thức hệ, và đồng thời bị lôi kéo từ quần chúng và người kém tiến hóa không có gì khác ngoài sự sợ hãi, một số phận đáng thương, sự suy yếu vật chất lan rộng và nhiều phản ứng không mong muốn từ bản chất hình hài.
Một hiểu biết về các ảnh hưởng gây cản trở hoặc kích thích này có thể dễ dàng hiểu được bởi người nào có thể hiểu được bản chất của các hoạt động của hành tinh Saturn (Thổ Tinh).
Đây là hành tinh hiện chi phối trước tiên mức tiến hóa nơi mà sự chọn lựa chắc chắn xảy ra, nơi mà sự bác bỏ cơ hội hoặc chấp nhận cơ hội đó có thể được đảm đương một cách sáng suốt, và việc gánh vác trách nhiệm cá nhân trở nên một sự kiện được nhận biết trong một kiếp sống có hoạch định và có nền nếp. Điểm này trong diễn trình tiến hóa nhân loại được nói đến trong Cổ Luận bằng các câu tượng trưng sau đây:
“Ở giữa các mãnh lực xoay tít, tôi chịu đựng mơ hồ. Tôi không biết chúng, vì trong tất cả quá khứ của tôi, chúng đã cuốn tôi lên và xuống vùng đất trong đó tôi đã hoạt động, chóa mắt và không hay biết. Từ nơi này đến nơi khác, và điểm này đến điểm khác, chúng đẩy tôi lên và xuống vùng đất đó và không dừng lại nơi nào cả.
Hiện giờ tôi biết chúng và nơi đây tôi dừng lại, và sẽ không hành động cho tới khi tôi biết được Định Luật đang chi phối mọi hoạt động lên và xuống vùng đất đó. Tôi có thể quay vòng và xoay mặt theo nhiều hướng khác nhau; tôi đối mặt với một số chân trời rộng lớn và tuy vậy ngày nay tôi trụ lại.
Tôi sẽ định cách đi cho chính tôi. Kế đó tôi sẽ tiến tới. Tôi sẽ không đi lên và xuống vùng đất đó, cũng không quay lại không gian. Nhưng tôi sẽ tiến lên”.
Có một ý tưởng cách mạng khác mà khoa chiêm tin học huyền bí đem lại cho nó khía cạnh hiện đại và ngoại môn:
Trong các chu kỳ lớn hơn của nhiều lần luân hồi của con người, y – như được biết rõ – vượt qua vòng hoàng đạo từ Pisces (Cung Song Ngư) tới Aries (Cung Dương Cưu), như thế đi lùi xuyên qua các cung khi con người đi theo đường quét hay con đường đi ngược (retrogression) của Thái Dương. Cách diễn đạt này luôn luôn làm Tôi bận tâm, nhưng sự đi ngược bề ngoài, được dựa trên tuế sai của phân điểm (precession of the equinoxes) là một phần nguyên vẹn của Đại Hão Huyền. Thời điểm mà một người bắt đầu nhô ra khỏi hão huyền đó, và không còn lệ thuộc vào huyễn cảm và vào ảnh hưởng của ảo lực thế gian, thời điểm mà chuyển động của Bánh Xe Sự Sống vĩ đại bị đảo lộn và lúc đó con người bắt đầu (một cách từ tốn và cần mẫn) hoạt động theo hướng đối nghịch. Lúc bấy giờ y vượt qua các cung từ Aries tới Pisces. Y bắt đầu một cách nhẫn nại và sáng suốt để hoạt động với tư cách một linh hồn đấu tranh hướng về ánh sáng cho đến khi cuối cùng y xuất hiện ở đoạn cuối của Con Đường ở Cung Pisces như một Kẻ Chiến Thắng của thế gian và một Vị Cứu Thế (World Saviour). Lúc bấy giờ y biết được ý nghĩa của sự chiến thắng cái chết vì y đã vượt qua và khắc phục được dục vọng.
Sự đảo ngược của con đường mà một người đang đi xuyên qua các cung của hoàng đạo sẽ cần đến một sự hiệu chỉnh về phương pháp mà các chiêm tinh gia dùng đến khi họ chấm lá số tử vi của những người tìm đạo già dặn hơn, của các đệ tử và các điểm đạo đồ.
Do đó, tùy theo mức tiến hóa của một cá nhân trên Thánh Đạo hay là (nói cách khác) vị trí của cá nhân trên bánh xe sự sống, chiêm tinh gia thực tiễn sẽ sắp đặt cách lý giải lá số. Điều đó sẽ cần đến công lao và ý tưởng của chiêm tinh gia có trực giác, tùy thuộc vào sự tiếp xúc của linh hồn và nhiều suy tư, để xác định các tiến trình của việc lý giải chiêm tinh học cho những người vốn là các linh hồn tích cực và linh hoạt ở giai đoạn này hoặc giai đoạn khác, trong các giai đoạn cuối cùng trên Thánh Đạo. Việc chấm lá số của người bậc trung hoặc người kém phát triển không xảy ra khó khăn nào như thế cả.
Có thể thêm rằng các cung của hoàng đạo đều có liên quan trước tiên với biểu lộ sự sống của Heavenly Man (đối với hành tinh chúng ta) và do đó liên quan với vận số (destiny) và sự sống của Hành Tinh Thượng Đế (planetary Logos). Các cung hoàng đạo cũng liên quan đến Thiên Nhân vĩ đại (the great man of the heavens) tức Solar Logos (Thái Dương Thượng Đế). Trong thí dụ cuối này, Tôi nói tới ảnh hưởng của chúng khi ảnh hưởng đó tự biểu hiện ra trong thái dương hệ dưới hình thức tổng thể và có ít nhà chiêm tinh học hiện nay thích hợp để bàn về ảnh hưởng (effect, tác dụng; ấn tượng) này. Tôi muốn nhắc nhở các bạn rằng đối với các Đấng Cao Cả (lives, các sự sống) đang làm linh hoạt (inform) các tinh tòa vĩ đại này và bức xạ của các Ngài (whose radiation) – năng động và có sức thu hút – đi đến Địa Cầu chúng ta, ảnh hưởng này là thứ yếu và không được để ý. Ảnh hưởng ban đầu mà chúng có là trên Hành Tinh Thượng Đế chúng ta và ảnh hưởng này đạt đến chúng ta qua Ngài, tuôn đổ qua trung tâm hành tinh vĩ đại đó mà chúng ta gán cho danh xưng là Shamballa. Do đó, có thể gợi ra sự đáp ứng chủ yếu từ các Chân Thần và các monads này tự biểu hiện qua giới linh hồn và qua giới nhân loại; tất nhiên nó cũng tự biểu hiện qua Thánh Đoàn và qua nhân loại nói chung. Đây là một điểm quan trọng thực sự và nên được để ý, và liên kết với mọi giáo huấn mà bạn đã có về chủ đề vô cùng lý thú này đối với ba trung tâm hành tinh chính. Chính công việc của các ảnh hưởng hoàng đạo là khơi hoạt sự xuất hiện của trạng thái ý chí của Thiên Nhân (Heavenly Man) và của tất cả các monads, linh hồn và các phàm ngã đang tạo ra thể biểu lộ của hành tinh. Phát biểu này chỉ có ít ý nghĩa đối với bạn ngày nay, nhưng nó sẽ có ý nghĩa nhiều đối với các nhà nghiên cứu, tức những kẻ mà trong vài thập niên gần đây, mong muốn nghiên cứu những gì mà tôi đang nói ở đây. Hiểu một cách thích đáng, nó giải thích cho nhiều điều đang xảy ra trên thế giới vào lúc này.
Khi các ảnh hưởng này tuôn đổ qua hành tinh chúng ta và từ đó đi đến các trung tâm lực trên hành tinh, chúng tạo ra một hiệu quả song đôi:
1. Chúng tạo ra một hiệu quả nơi người tiến hóa, kích hoạt các trung tâm lực phía trên cách mô đi vào hoạt động và giúp cho con người đáp ứng với phóng phát (radiation) và hoạt động của Thánh Đoàn (Hierarchy).
2. Chúng tạo ra một hiệu quả nơi người kém tiến hóa giúp cho y hoạt động như một con người thông thường chưa giác ngộ.
Tuy nhiên, ở đây cần nên lưu ý rằng mọi năng lượng – thuộc hoàng đạo, thái dương hệ và hành tinh – đều có hiệu quả nhất định trên mọi sự sống trong mọi hình tướng trong tất cả các giới của thiên nhiên. Không gì có thể thoát được các ảnh hưởng bức xạ và từ lực này. Mục tiêu tiến hóa cho nhân loại là trở nên hiểu biết một cách sáng suốt và linh động về bản chất của các năng lượng này và bắt đầu biết đến chúng và vận dụng được chúng. Đây là lĩnh vực của huyền linh học như Thánh Đoàn đã luôn luôn dạy cho con người. Có thể nói rằng đệ tử phải hiểu biết một cách sáng suốt về các ảnh hưởng của hành tinh và bắt đầu sử dụng chúng cho việc xúc tiến mục đích của linh hồn. Điểm đạo đồ phải biết về các ảnh hưởng của hoàng đạo đang phóng phát ra bên ngoài của toàn thể thái dương hệ. Các ảnh hưởng này có thể được nhận biết dưới hình thức:
a/ Một rung động, được ghi nhận trong nơi này hoặc nơi khác trong bảy trung tâm lực.
b/ Một khai mở/ tiết lộ (revelation) về một loại ánh sáng đặc biệt, dẫn tới/ truyền (conveying) một màu đặc biệt cho điểm đạo đồ.
c/ Một âm điệu (note) đặc biệt.
d/ Một âm thanh định hướng (directional sound).
Toàn bộ lịch sử về hoàng đạo có thể được tóm tắt một cách sinh động tuy vẫn chính xác trong diễn đạt sau: có ba quyển sách mà ba loại người nghiên cứu và học hỏi trong đó:
1. Sách về Sự Sống – Các Điểm Đạo Đồ ‒ 12 chòm sao.
2. Sách về Minh Triết – Các Đệ Tử ‒ 12 hành tinh.
3. Sách về Hình Hài hay về Sự Biểu Lộ ‒ Nhân Loại – 12 Huyền Giai Sáng Tạo (12 Creative Hierarchies).
Để tóm tắt, có thể nói rằng:
1. Các cung hoàng đạo tác động trước tiên đến loại người đang sống (lives, chịu ảnh hưởng của các bí huyệt – ND) dưới cách mô (cơ hoành). Đây là hạng người bình thường (ordinary average man). Như thế, các cung này chi phối bốn trung tâm lực:
a/ Bí huyệt ở đáy xương sống.
b/ Bí huyệt gần xương cùng (sacral centre).
c/ Bí huyệt đan điền (solar plexus centre).
d/ Lá lách (the spleen).
2. Nhóm các thái dương hệ bên trong, hoạt động kết hợp với các cung hoàng đạo, tác động trước tiên đến những người sống (chịu ảnh hưởng của các bí huyệt –ND) trên cách mô. Do đó, các cung này chi phối
a/ Bí huyệt tim.
b/ Bí huyệt cổ họng.
c/ Bí huyệt ấn đường (ajna centre, giữa hai mày).
d/ Bí huyệt đầu.
3. Có một hoặc hai điểm khác có thể cũng được ghi nhận ở đây. Tôi ghi lại các điểm đó để giúp bạn hiểu rõ hơn.
Trong số tất cả nhiều năng lượng đang tác động vào, đang đi qua, và tạo ra các ảnh hưởng trên hành tinh chúng ta, môn chiêm tinh học huyền bí nhấn mạnh vào bốn loại lực sau đây vì chúng tác động đến (affect) những gì có thể được gọi là personality (cá tính, phẩm cách, phàm ngã…) của Địa Cầu chúng ta:
1. Tính chất (quality) của thái dương hệ chúng ta. Thượng Đế là một ngọn lửa thiêu rụi (consuming fire), nhưng Thượng Đế cũng là tình thương. Đây là giáo lý của chân lý nội môn lẫn ngoại môn.
2. Phẩm chất (quality, đặc điểm) của Thượng Đế của hành tinh chúng ta khi phẩm chất đó tuôn đổ qua các dãy hành tinh, các cuộc tuần hoàn, các chủng tộc và các giới của thiên nhiên.
3. Phẩm tính (quality) của hành tinh bổ sung của Địa Cầu, vốn là đối cực của Địa Cầu, xét về mặt huyền bí. Hành tinh này là Venus.
4. Phẩm tính của sức hút của ba hành tinh vốn tạo ra một tam giác lực huyền bí.
Nhiều lần Tôi dùng nhóm từ “pass through” (đi ngang qua, trải qua) các trung tâm lực và các hình hài. Khái niệm này bắt buộc phải có ý tưởng về các trung tâm lực phân phối mà các năng lượng tương lai có thể đi vào và từ đó chúng có thể đi ra trở lại dưới hình thức bức xạ (radiation). Một ít ý tưởng về điều này có thể được hiểu rõ nếu Tôi trao cho bạn đề xuất mới (mới đối với bạn, mặc dù cũ đối với các huyền bí gia) về các trung tâm lực trong thể dĩ thái con người. Bốn trung tâm lực trên cách mô – tim, cổ họng, ấn đường và trung tâm lực đầu – về cơ bản và trước tiên là các trung tâm lực nhận. Các trung tâm lực dưới cách mô ‒ ở đáy xương sống, xương cùng, đan điền và trung tâm lực lá lách – được kích hoạt vào hoạt động bởi bốn trung tâm lực nhận cao hơn. Khi được hoàn thành, điều này thể hiện dưới hình thức phàm ngã và từ lực hồng trần và ảnh hưởng cho đến lúc thời khắc xảy ra khi có sự đảo lộn trong cách di chuyển – với tư cách một linh hồn – chung quanh hoàng đạo. Điều này được tượng trưng khi sự quay của mặt trời chung quanh hoàng đạo từ Aries tới Pisces, thay vì chuyển động ngược, từ Aries đến Taurus (Kim Ngưu). Điều này được lặp lại trong cơ thể con người và bốn trung tâm lực thấp sau rốt hoàn lại những gì đã đến với chúng. Như thế chúng đảo ngược tiến trình được noi theo một cách bình thường và các trung tâm lực ở trên cách mô trở nên phóng xạ (radio-active), năng động (dynamic) và có sức thu hút (magnetic). Đây là một khảo cứu huyền linh học phức tạp và có liên quan với sự đáp ứng của thể dĩ thái với các năng lượng đang nhập vào. Sau cùng, nó liên kết trung tâm lực thấp nhất ở đáy xương sống với trung tâm lực cao nhất, tức trung tâm lực đầu. Đây là một tương ứng vói mối liên hệ của Địa Cầu với Thái Dương. Hãy xem xét điều này cẩn thận.
Khi chúng ta tiến hành và khảo sát về các vấn đề này, chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ sự kiện rằng chúng ta đang xem xét về bảy cung và các liên hệ hỗ tương của chúng trong tiến trình vũ trụ. Về mặt huyền bí chúng ta đề cập tới:
1. Bảy cung năng lượng (rays) và mười hai cung hoàng đạo.
2. Bảy cung năng lượng và mười hai Huyền Giai Sáng Tạo.
3. Bảy cung năng lượng và các hành tinh khi chúng cai quản mười hai cung biểu lộ (house of expression).
Khi chúng ta cân nhắc, suy tư, và chúng ta liên kết các khía cạnh khác nhau của giáo lý, chúng ta sẽ tìm thấy ba tình huống hiện ra, chúng đang chi phối dòng lưu nhập của sự sống vào hành tinh và vào con người cá biệt. Các tình huống này đã được đặt ra trước đây trong Luận Về Bảy Cung, nhưng có thể có lợi cho chúng ta khi đưa chúng ra đây:
Tình huống Một (Proposition One). Mọi sự sống của cung (Ray life) là một biểu lộ của sự sống thái dương, và do đó, mọi hành tinh được:
1. Liên kết với mọi sự sống hành tinh khác.
2. Làm sinh động bằng năng lượng tuôn đổ vào nó từ bảy thái dương hệ khác, trong đó thái dương hệ chúng ta là một.
3. Thúc đẩy bởi ba dòng thần lực:
a/ Đến từ các thái dương hệ khác hơn là thái dương hệ của chúng ta.
b/ Chính thái dương hệ chúng ta.
c/ Chính sự sống hành tinh chúng ta.
Tình huống Hai. Mỗi một trong các sự sống của cung đều là tác nhân nhận lĩnh và tác nhân bảo quản các năng lượng đến từ
1. Bảy thái dương hệ.
2. Mười hai tinh tòa (chòm sao).
Tình huống Ba: Chính tính chất của một sự sống của cung năng lượng – biểu lộ trong thời gian và không gian-mới định đoạt sắc tướng cõi hiện tượng (phenomenal appearance).
Trước khi đi sâu vào sự xem xét chủ đề của chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh hai điểm:
Thứ nhất, chúng ta hãy xem xét các ảnh hưởng huyền bí chứ không phải chính ảnh hưởng chiêm tinh học. Chủ đề của chúng ta là bảy cung và liên hệ của chúng với các chòm sao của hoàng đạo, hay là – nói cách khác – sự tương tác của bảy Sự Sống vĩ đại đang cảm ứng (inform, truyền sinh khí) cho thái dương hệ chúng ta với mười hai tinh tòa đang tạo thành hoàng đạo chúng ta.
Thứ hai, tất nhiên là chúng ta phải nghiên cứu các năng lượng này và sự tương tác của chúng theo quan điểm ảnh hưởng của chúng trên hành tinh, và nhân đó, ảnh hưởng của chúng trên các hình tướng trong các giới khác nhau của thiên nhiên, đặc biệt là có liên quan đến giới thứ tư, tức giới nhân loại, và với từng con người – người bậc trung, đệ tử và điểm đạo đồ.
Chúng ta sẽ không đi vào các lý giải liên quan đến chiêm tinh học chuyên môn, cũng như Tôi sẽ không dùngnhiều thuật ngữ chuyên môn. Nếu như trong cách trình bày vấn đề rộng lớn này, và trong tiến trình nêu rõ thái độ của Minh Triết Muôn Thuở đối với “khoa học về các năng lượng có hiệu quả” mới mẻ và có triển vọng này (tuy rất cổ xưa), như nó thường được gọi, Tôi có thể trình bày một tiếp cận mới mẻ, hoặc nêu ra một liên hệ bất ngờ và theo quan điểm của Minh Triết Muôn Thuở hiệu chỉnh lại những gì được cho là sai lầm của các Huấn Sư ở khía cạnh nội môn của sự sống.
Tôi hy vọng rằng một ít nhà chiêm tinh học đó có thể được thấy là người sẽ nhạy bén với những gì mới mẻ. Tôi tin tưởng rằng có các nhà điều nghiên theo các đường lối chiêm tinh học này, họ sẽ có được trí mở rộng đủ để nhận biết các giả thuyết có thể có và lúc đó thực nghiệm công bằng với các giả thuyết đó. Tôi xin lặp lại: Tôi không viết ra một luận thuyết về chiêm tinh học, mà là luận thuyết về bảy cung và các năng lượng tương đương và tương ứng của chúng, về các hiệu quả của năng lượng cung và sự tương tác của các năng lượng này với, và ảnh hưởng của chúng trên, các mãnh lực hành tinh khác nhau, đặc biệt là các lực của Địa Cầu. Tôi đang trông đợi các nhà chiêm tinh học vô tư (fair-minded, công minh) này thi hành việc thực nghiệm đúng đắn với các yếu tố và các gợi ý mà Tôi có thể đưa ra. Với các điều này trong trí, chúng ta hãy bắt tay vào việc.
Tôi đã nêu ra rằng các năng lượng này thuộc vào ba nhóm:
1. Các năng lượng đến từ một số chòm sao vĩ đại, nhữn chòm sao này được thấy hoạt động liên hệ đến thái dương hệ chúng ta, và từ thời xa xưa, chúng đã luôn luôn được thuật lại trong thần thoại và truyền thuyết với thái dương hệ chúng ta. Đối với các chòm sao này, thái dương hệ chúng ta được kể lại theo một cách đặc biệt.
2. Các năng lượng đến từ 12 tinh tòa của hoàng đạo. Các năng lượng này được nhận biết là đang có một ảnh hưởng rõ rệt trên sự sống của thái dương hệ và của hành tinh chúng ta.
3. Các năng lượng đến từ các hành tinh nằm bên trong phạm vi của vùng ảnh hưởng của Mặt Trời. Theo một quan điểm nào đó, người ta có thể khái quát hóa phần lớn và nói rằng có các tương ứng trong thái dương hệ đối với ba trung tâm lực lớn đang tạo ra và kiểm soát sự biểu lộ và tiến hóa trong con người:
1. Các chòm sao vĩ đại ở bên ngoài, từ trước đến nay vẫn đang kiểm soát, tương tự với trung tâm lực mà chúng ta gọi là Monad và tương tự với ý-muốn-quyền-lực (will-topower) vũ trụ của nó vốn tách biệt với trạng thái thiêng liêng thứ nhất.
2. Mười hai chòm sao có thể được xem như biểu hiện cho trạng thái linh hồn, vào lúc này, ảnh hưởng của chúng trên cá nhân phải được xem xét và nên được khảo cứu bằng các thuật ngữ về tâm thức và về sự phát triển của sự sống của linh hồn. Về cơ bản, đây là ý-chí-bác-ái (will-to-love).
3. Các hành tinh gồm 12 (7 hành tinh thánh thiện và 5 hành tinh không thánh thiện) đều thực sự (dùng từ này theo nghĩa chuyên môn) có liên quan với sự sống bên ngoài, môi trường và các hoàn cảnh của cá nhân. Các tiếp xúc về lực của chúng cần được giải thích phần lớn bằng các thuật ngữ về phàm ngã con người, trạng thái thiêng liêng thứ ba. Như thế chúng minh họa cho ý-muốn-hiểu-biết (will-to-know).
Tôi muốn bạn nhớ cho rằng Tôi đang nói hoàn toàn bằng các thuật ngữ về tâm thức và về các đáp ứng và các phản ứng của cá nhân đối với các mãnh lực đang tác động vào cá nhân đó. Ảnh hưởng của sự phóng phát của hành tinh chúng ta, tức Địa Cầu, là một tương ứng với ảnh hưởng của tập hợp các nguyên tử và phân tử mà chúng ta gọi là nhục thân (dense physicsl body) và của sự đáp ứng của nó với lực kéo và sức hút của bất cứ hoặc tất cả các thể tinh anh.
Về ảnh hưởng của bảy thái dương hệ, Tôi xin nhắc nhở (nhiều hơn là Tôi không thể làm) rằng các thái dương hệ được liên kết về mặt chiêm tinh với các tinh tòa như Đại Hùng (Great Bear), Pleiades (Tua Rua) và Sirius (Thiên Lang).
Các chòm sao này có liên quan mật thiết với các thái dương hệ, nhưng ảnh hưởng chính xác của chúng là một ảnh hưởng truyền phát và không thể được ghi nhận như đang tạo ra các kết quả đáng chú ý, cho tới nay, trên nhân loại và các giới khác trong thiên nhiên. Ảnh hưởng của ba chòm sao lớn này cũng không thể được ghi nhận bởi mỗi con người, cho đến khi y bắt đầu biết rõ về rung động của Chân Thần sau kỳ điểm đạo thứ ba. Có nhiều ảnh hưởng mạnh mẽ đang tác
động vào thái dương hệ chúng ta và hành tinh vào mọi lúc, nhưng – riêng về con người ‒ bộ máy đáp ứng của y và cơ cấu (cơ chế) phản ứng của y vẫn còn là cái được gọi là “không đáp ứng về mặt huyền linh”, vì chúng chưa có được tính chất vốn dĩ sẽ cho phép bất cứ nhận thức đáng chú ý nào, hoặc là ở trong thể trọng trược hoặc tinh anh, hoặc là ngay cả bởi linh hồn. Sau này trong diễn trình tiến hóa, nhận thức và đáp ứng đó sẽ đến, nhưng dành cho mọi mục đích chiêm tinh học và các hiệu quả được tạo ra có thể nhận biết được, ngày nay chúng có thể được xem như không tồn tại ngoại trừ khi chúng phản ứng trên giới thứ tư của thiên nhiên khi giới đó tạo thành một đơn vị sinh động trong cơ thể của Hành Tinh Thượng Đế. Khi ảnh hưởng hữu thức nhỏ bé được tạo ra bởi các lực này vì ảnh hưởng của một khoảnh khắc giao tiếp cao độ trong cơn thiền định ban mai của bạn tạo ra được một hiệu quả trên nguyên tử hoặc tế bào trong ngón tay nhỏ bé trên một trong các bàn tay của bạn. Có thể có một đáp ứng tổng quát và kích thích chung khắp toàn bộ cơ thể, nhưng nguyên tử thông minh không tạo ra một đáp ứng hữu thức nào. Rung động đó có tính chất quá cao siêu.
Suy luận theo các đường lối này thì không có lợi. Một hệ thống rộng lớn gồm các năng lượng ăn khớp nhau đang hoạt động và lưu thông nhanh chóng khắp toàn bộ thể dĩ thái vũ trụ ‒ thể dĩ thái của thái dương hệ chúng ta là một phần cần thiết cho trọn vẹn của dĩ thái vũ trụ ‒ nhưng nghiên cứu suy luận theo các đường lối đã nêu và việc noi theo các dấu vết mơ hồ đều hoàn toàn vô ích cho tới khi con đường chính cho việc tiếp cận được kiến tạo và noi theo. Nét khái quát của đường lối chiêm tinh học là tất cả những gì có thể có ngày nay, cho đến lúc mà con người có thể suy tư theo các tổng thển rộng lớn và có được khả năng tổng hợp nhiều hơn. Chúng ta sẽ tự giới hạn vào lĩnh vực rộng lớn của các năng lượng mà Tôi đã vạch ra cho các bạn xem xét và sẽ chỉ xem xét các mãnh lực chính hiện đang lưu chuyển. Điều này sẽ đủ cho thời đại và thế hệ chúng ta. Chúng ta đang bận tâm đến các năng lượng vốn có thể và chắc chắn gợi ra sự đáp ứng mà con người có thể biết đến, và trong nhiều trường hợp, hiện đang biết.
Ở đây, có thể là hữu ích mà giải thích theo cách rộng lớn và tổng quát, đồng thời với nhiều dè dặt cần thiết, dựa vào tầm mức rộng lớn của một vài trong các đáp ứng này:
1. Nhân loại kém phát triển trước tiên bị chi phối trong sự sống và các hoàn cảnh của họ, bởi ảnh hưởng của tiểu hoàng đạo (lesser zodiac) và như thế bởi vị trí của các hành tinh trong mười hai cung hoàng đạo.
2. Nhân loại thông minh bậc trung và những người ở gần Con Đường Đệ Tử và ở trên Con Đường Dự Bị đáp ứng một cách sáng suốt với
a/ Các hành tinh, đang ảnh hưởng tới phàm ngã của họ.
b/ Cung Thái Dương, khi nêu ra các khuynh hướng sự sống vốn đã được thiết lập và đang tạo ra đường lối dễ dàng nhất.
c/ Cung mệnh trong một phạm vi nhỏ. Cung này chỉ ra: mục tiêu sự sống cho chu kỳ sống đặc biệt đó nếu không thì qua một giai đoạn bảy kiếp sống. Hai mục sau cùng này tạo thành Đại Hoàng Đạo (the Greater Zodiac).
3. Các đệ tử và điểm đạo đồ có thể bắt đầu đáp ứng sáng suốt với tất cả các ảnh hưởng nói trên, vận dụng chúng một cách xây dựng, cộng thêm với các lực mạnh mẽ tuy vô cùng tinh anh đang tuôn đổ vào thái dương hệ từ ba chòm sao chính được nói đến ở trên. Trong các giai đoạn ban đầu, sự đáp ứng ở trong các thể tinh anh, còn não bộ không ghi nhận được chúng, nhưng sau kỳ điểm đạo ba, có một nhận thức về các ảnh hưởng đó trên cõi trần.
Đưa chủ đề (theme) trở lại với đối tượng (subject) của bộ luận này, đó là chủ đề về bảy cung, Tôi muốn nêu ra rằng các cung này có một liên hệ chặt chẽ với bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh (lại luôn luôn là bốn và ba như một biến phân thứ hai) và với Thất Tỉ Muội (seven Sisters), Chòm Sao Rua (Pleiades). Chòm sao thứ nhất là tác nhân của thần lực dương đối với Hành Tinh Thượng Đế, còn chòm sao kia là tác nhân tiếp vận (relayer) của trạng thái âm. Do đó có một trao đổi trực tiếp các năng lượng giữa các sự sống của bảy Hành Tinh Thượng Đế với Các Đấng Cao Cả (Lives) vĩ đại và khôn dò tức là Các Đấng đang làm linh hoạt (inform) các chòm sao này. Các tam giác lực vĩ đại ăn khớp nhau có thể được thấy hiện hữu giữa bảy hành tinh này và hai nhóm này mỗi nhóm có bảy ngôi sao. Sau rốt người ta sẽ khám phá ra rằng cái bí ẩn thâm sâu nhất của việc suy diễn về chiêm tinh học theo ý nghĩa hành tinh có liên quan với các “tam giác thánh thiện” này, và chúng – đến lượt chúng – được tượng trưng bởi các tam giác (chuyển dịch và thay đổi) vốn có thể được cấu tạo liên kết với bảy trung tâm lực.
Khi lấy số tử vi của hành tinh (một ngày nào đó điều này có thể xảy ra) người ta có thể nhận ra rằng con đường của các lực này và của sự đáp ứng hành tinh chúng ta với các lực đó có hiệu quả mạnh hơn là ảnh hưởng của các chòm sao hoàng đạo trên đơn vị nhân loại. Điều này là do mức tiến hóa vô hạn của các Chơn Linh hành tinh (planetary Spirits), Các Ngài (trong các kiếp sống cá biệt của Các Ngài) đã phần lớn vượt qua được ảnh hưởng của mười hai chòm sao và đang nhanh chóng trở nên đáp ứng với các rung động cao siêu của các Nguyên Mẫu (Prototypes) vĩ đại của các Ngài, tức “ba chòm Sao gần gũi”, như chúng được gọi về mặt huyền bí. Đây là một tương ứng trong các kiếp sống (lives) của các Thực Thể Thông Linh vĩ đại này với cách thức mà trong đó một cá nhân tiến hóa có thể hóa giải ảnh hưởng của các hành tinh và như thế chi phối sự sống phàm ngã của mình đến nỗi sự dự báo (prediction) và sự chắc chắn, về hoạt động và hoàn cảnh, không còn có thể xảy ra nữa. Linh hồn đang chiếm ưu thế, còn các hành tinh ngưng chi phối sự sống. Điều đó cũng xảy ra với các chòm sao và các Hành Tinh Thượng Đế. Các Ngài có thể hóa giải các ảnh hưởng thấp trong khi các Ngài khơi hoạt và đáp ứng với các rung động cao siêu vô tận của ba chòm sao chính yếu.
2. Các Huyền Giai Sáng Tạo (The Creative Hierarchies)
Ở đây có thể là thích hợp nếu Tôi đưa thêm vào một biểu đồ hoặc một bảng biểu có thể thấy là gợi lại một số trong các năng lượng ăn khớp này, chúng tác động, đi qua, trở lại, kích hoạt và đem năng lượng cho mọi phần tử của thái dương hệ chúng ta. Chúng chỉ khơi dậy sự đáp ứng hữu thức nơi nào mà hiện thể của biểu lộ và của sự đáp ứng trở nên thích hợp với ảnh hưởng, và phát biểu này đúng đối với Thái Dương Thượng Đế, các Hành Tinh Thượng Đế và đối với mọi hình hài trong tất cả các giới trên hành tinh chúng ta. Dĩ nhiên phản ứng không mong muốn sẽ có nhưng nó sẽ ở trên một giai tầng tổng quát hay đại chúng và nhiều điều của phản ứng đó tuôn đổ vào chúng ta từ các chòm sao xa xăm này, xuyên qua Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm. Huyền Giai này, vốn dĩ sắp giải thoát, được tìm thấy ở trên mức độ trí tuệ của tâm thức, và do đó có thể được dùng như một điểm tập trung và một tác nhân truyền các năng lượng cao cho thái dương hệ chúng ta và cho hành tinh. Nếu bạn cẩn thận nghiên cứu biểu đồ của 12 Huyền Giai Sáng Tạo trang 34, bạn sẽ ghi nhận rằng Huyền Giai này đang ảnh hưởng, và bị ảnh hưởng bởi Cung 7, Cung Đẳng Cấp Huyền Thuật (Ray of Magical Order) và Cơ Cấu Nghi Lễ (Ceremonial Organisation). Chức năng cơ bản của cung này là liên kết tinh thần với vật chất và tạo ra sắc tướng biểu lộ (manifested form). Cung hoàng đạo mà nó có liên kết chặt chẽ là Cung Bắc Giải (Cancer, Con Cua), vốn là Cung đại chúng (mass sign, cung tổng quát, toàn bộ) và là cung có các “cổng” (“gates”) đi vào sự sống biểu lộ. Thông tin sau đây liên quan đến các Huyền Giai có thể tỏ ra hữu ích. Nó được gom góp từ các nguồn khác nhau.
Ở đây có thể nhắc bạn rằng 7 cõi của thái dương hệ chúng ta đều là 7 cõi phụ của cõi hồng trần vũ trụ. Bốn Huyền Giai Sáng Tạo đã đạt được giải thoát hiện giờ được tìm thấy tập trung trên cõi cảm dục vũ trụ; từ nơi này sức mạnh của chúng vẫn không đổi khi hết biểu lộ. Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm tồn tại trên phân cảnh dĩ thái cao nhất và sẽ nhập với 4 Huyền Giai kia khi Huyền Giai Sáng Tạo thứ 6 đạt đến cơ hội vũ trụ, và chính nó tiến gần đến giải thoát. Sau đây là một biểu cho thấy một số liên hệ chiêm tinh học có liên quan với
1. Chòm sao Đại Hùng (Great Bear, Gấu Lớn).
2. Chòm sao Rua (Pleiades) hoặc Thất Tỉ Muội (Seven Sisters).
3. Thiên Lang (Sirius, Ngưu Lang).
4. Bảy thái dương hệ.
Biểu I và II (II- Giấy dọc)
Số xuống Tên Cung Năng Lượng Cung Hoàng Đạo Năng lượng Số lên
1 Không rõ III Song Ngư Chất sáng suốt Không 12
2 Không rõ IV Dương Cưu Hợp nhất qua nỗ lực không 11
3 Không rõ V Kim Ngưu Ánh sáng qua tri thức không 10
4 Không rõ VI Song Nam Ước muốn nhị nguyên không 09
Các Huyền giai 1 đến 4 tính gộp (12 đến 9 gộp chung) đã đạt giải thoát. Được xem các trừu xuất. LVLCK, tr.361.
5 Không rõ VII Bắc Giải Sự sống tổng quát Che giấu Christ
HGST thứ năm sắp giải thoát. Nó linh hoạt trên cõi trí.
Ghi chú: 1;2;3;4;5 là Năm vị Kumaras (Nguyên sách chữ “ Năm vị Kumaras ” nằm dọc theo mép ngoài cột số xuống)

BẢY TRẠNG THÁI HIỆN TỒN THEO LUẬT NHÂN QUẢ Số xuống Cung Năng lượng Tên gọi Cung Hoàng đạo Năng lượng Chú giải Số tên
6 I Lửa Thiêng
Sự sống thiêng 1. Hải Sư
H.Tinh-Thái Dương Màu Cam Parashakti.
Năng lượng tối cao.
Lửa - Khí.
Cõi Thượng Đế 7
7 II Đấng Kiến Tạo Thiêng Liêng
Liên quan Linh Hồn
Con của Dục Vọng 2. Xử Nữ
H.Tinh-Jupiter
Màu Lam Kriyashakti.
Lý tưởng cụ thể. E ther.
Cõi Monad.
6
8 III Đáng kiến tạo thứ yếu Liên quan sắc TướngHoa Tam phân 3. Thiên Sứng
H.Tinh – Saturn
Màu Lục Jnanashakti
Lực Trí Tuệ Nước
Cõi Atma. 5
9 IV Huyền Giai Nhân Loại
Các Điểm Đạo Đồ 4. Hổ Cáp
H.Tinh- Mercury
Sắc Vàng Mantrikashakti
Ngôi lời lâm Phàm
Ngôn từ Solar Angels.
Agnishvattas.
Buddhic. 4
10 V Phàm Ngã Con Người Cá Sấu
Makara, bí ẩn 5. Ma kết
H.Tinh- Venus
Sắc Chàm Ichchháhakti
Ý muốn biểu lộ Lửa
Cõi Trí 3
11 VI Lunar Lords
Lửa hy sinh 6. Nhân Mã
Hành tinh- Mars
Sắc đỏ Kundalinishakti
Năng Lượng của Vật Chất. Hình Hài. Nước
Cõi Cảm dục 2
12 VII Các Sự sống
elem ental. Giả sinh dưỡng. Các sự sống mù mờ 7. Bảo Bình
Hành tinh- Mặt trăng
Màu tím Không Đất

Chú thích: Nhiều điều trong biểu đồ này tỏ ra mù mờ và thậm chí sai lầm. Thí dụ:
a/ Sagittarius (Nhân Mã) xuất hiện giữa Capricorn (Nam Dương, Ma Kết) với Aquarius (Bảo Bình). Đây là một nhấn mạnh tạm thời và sẽ thay đổi trong một chu kỳ thế giới khác. Đây là một trong các bí mật được tiết lộ vào lúc điểm đạo.
b/ Sự bất động của năm Huyền Giai đang hết lâm phàm, đã đạt được giải thoát, chỉ ở trên các cõi thấp.
1. Về mặt huyền bí, Huyền Giai của các Năng Lực Sáng Tạo được chia thành bảy (4 và 3) bên trong mười hai Đẳng Cấp Lớn.
2. Trong chu kỳ lớn này, ba Huyền Giai có ý nghĩa sâu xa, Huyền Giai thứ tư hay Huyền Giai Sáng Tạo nhân loại và hai Huyền Giai thiên thần, tức Huyền Giai thứ 5 và thứ 6.
3. Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư thực ra là Huyền Giai thứ 9 và đó là lý do tại sao nó được gọi là Huyền Giai của các điểm đạo đồ. Điều này có thể được nhìn thấy bằng cách xem biểu đồ.
4. Trong Luận Về Lửa Càn Khôn, chúng ta được dạy rằng các Huyền Giai 9, 10 và 11 (đếm từ dưới lên) có chứa manh mối đối với bản chất của Agni, tức Hỏa Thần Quân (Lord of Fire), toàn thể sức sống của thái dương hệ.
5. Nhiều ánh sáng có thể đến với nhà nghiên cứu thành tâm qua việc nghiên cứu các con số liên quan với các Huyền Giai này.
a/ Năm Huyền Giai đầu được xem như các trừu xuất thuần túy.
b/ Huyền Giai Một có các số 6 . 1 . 7.
c/ Huyền Giai Hai có các số 7 . 2 . 6.
d/ Huyền Giai Ba có các số 8 . 3 . 5.
e/ Huyền Giai Bốn có các số 9 . 4 . 4.
f/ Huyền Giai Năm có các số 10 . 5 . 3.
g/ Huyền Giai Sáu có các số 11 . 6 . 2.
h/ Huyền Giai Bảy có các số 12 . 7 . 1.
Cần ghi chú điều này như trong tham khảo GLBN sẽ được thấy đối với các Huyền Giai dưới các số khác. Điều này để che đậy, nhưng nó cũng làm rối trí nhà nghiên cứu.
6. Bốn Huyền Giai đầu đạt được giải thoát trong thái dương hệ thứ nhất. Ảnh hưởng của chúng đến Địa Cầu chúng ta qua trung gian của Huyền Giai Sáng Tạo thứ 5.
7. Do đó các Huyền Giai này được liên kết với bốn cung năng lượng vốn hoạt động như các cung Thuộc tính thứ yếu dưới Cung lớn thứ ba, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt.
8. Cung Song Ngư được thấy ở đầu của danh sách các cung hoàng đạo vì nó chi phối chu kỳ chiêm tinh lớn hiện nay của thế giới gồm 25 000 năm. Đó cũng là một trong các cung có ưu thế (dominant), có ảnh hưởng đến hành tinh chúng ta vào lúc biệt ngã hóa (individualisation) khi giới nhân loại xuất hiện. Về căn bản, cung đó có liên quan với Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất hay cao nhất, mà đến phiên nó có liên quan với Cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt. Đó là sản phẩm của thái dương hệ thứ nhất. Sự phát triển của sự giác ngộ (illumination) nhờ một trí tuệ được khơi hoạt là mục tiêu đầu tiên của nhân loại.
9. Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm (cũng được đánh số 8) sắp được giải thoát. Nó đặc biệt có liên quan với Huyền Giai Sáng Tạo thứ 10, với tinh tòa Capricorn (Ma Kết/Nam Dương) và với phàm ngã nhân loại, phàm ngã này đang che khuất (veils) và tạm thời đang giấu (hides) nguyên khí Christ đàng sau cả hình tướng lẫn trí tuệ. Theo một vài hệ thống đánh số, số 8 được xem như con số của nguyên khí Christ.
10. Các Thần Kiến Tạo Cấp Cao và Cấp Thấp, hoạt động trên các cõi thứ hai và thứ ba của thái dương hệ chúng ta, đều có các hoạt động của các Thần này được phản ánh trong công việc của các Lunar Lord (Nguyệt Thần Quân) và các sự sống của elemental (tinh linh; tinh hoa chất).
11. Bạn nên để ý rằng Huyền Giai nhân loại (trên biểu đồ 9- IV- 4) được qui định (assigned, bố trí) không có một element (yếu tố; hành, hành tố) đặc biệt nào vì Huyền Giai này phải dung hợp (fuse) và tổng hợp tất cả nhân loại. Đây là một phần của các trắc nghiệm lớn của điểm đạo dưới cung Scorpio (Bọ Cạp, Thiên Hiết, Hổ Cáp).
12. Sơ đồ này được vẽ ra chỉ liên quan tới Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, tức Huyền Giai nhân loại. Nó không được vẽ liên quan tới các biểu lộ hành tinh khác. (Sơ đồ này đã được biên soạn từ nguồn cung cấp kiến thức rất hạn chế vấn đề đã được phát hiện từ xa xưa như thế, và càng chính xác càng tốt theo các trường hợp).
Mỗi một trong bảy Huyền Giai các Thực Thể được tìm thấy trong vòng 12 Huyền Giai, các Đấng này là các Thần Kiến Tạo (Builders) hay là các Attractive Agents chính là (ở trình độ các Ngài) các tác nhân trung gian (intermediaries); tất cả đều là hiện thân của một trong các loại lực phát ra từ 7 chòm sao. Do đó, công việc trung gian của các Ngài gồm hai mặt:
1. Các Ngài là các tay trung gian (mediators) giữa Tinh Thần với Vật Chất.
2. Các Ngài là các tác nhân truyền lực từ các nguồn bên ngoài đến thái dương hệ để sắp xếp/ đúc kết lại (form) bên trong thái dương hệ.
Mỗi một trong các nhóm của các thực thể (beings) này cũng có bản chất thất phân (septenary), và 49 lửa của Brahma là biểu lộ thấp nhất của bản chất lửa của các Ngài. Mỗi nhóm cũng có thể được xem như “sa đọa” (“fallen”) theo ý nghĩa vũ trụ, bởi vì có liên quan với tiến trình kiến tạo hay là các chủ thể chiếm hữu hình hài (occupiers of forms) ở mức độ dày đặc hoặc nhiều hoặc ít.
Huyền Giai I. Huyền Giai lớn thứ nhất được phát ra từ Tâm của Mặt Trời Tinh Thần trung ương. Đó là Con của Chính Thượng Đế tức Đấng Bản Lai (the First Born) theo ý nghĩa vũ trụ, ngay như Đức Christ là “Đấng Cao Nhất (the Eldest) trong một gia đình rộng lớn của các huynh đệ”, và là “đóa hoa thứ nhất trên cây nhân sinh”. Biểu tượng của Huyền Giai này là Kim Liên (Golden Lotus, Sen Vàng) với 12 cánh xếp lại. GLBN I, 233 – 250, III, 565.
Cần nên nhớ rằng Huyền Giai này theo nghĩa đen là Huyền Giai thứ 6, vì năm Huyền Giai đã qua vốn là sản phẩm của thái dương hệ trước, trong đó Trí Tuệ (Intelligen) hay Manas là mục tiêu. Năm Huyền Giai đã giải thoát toàn bộ đều là trí tuệ. Chính Huyền Giai này vốn là Huyền Giai thứ năm theo thứ tự, và chúng ta được dạy rằng Huyền Giai này đang trong tiến trình giải thoát cuối cùng, hay là được điểm đạo thứ tư (4 e) của nó, vốn là nguyên nhân của một số hiện tượng trên hành tinh chúng ta, làm cho hành tinh chúng ta đáng được gọi là “Ngôi Sao của Đau Khổ” (“Star of Suffering”). Có một mắt xích nghiệp quả giữa giới động vật với Huyền Giai Sáng Tạo thứ 5 của thái dương hệ trước, làm cho chính nó được cảm nhận trong con người trong thập giá hình cần thiết của bản chất vật chất của động vật, đặc biệt theo các đường lối tính dục. Chúng ta phải nhớ rằng các Huyền Giai này hoạt động theo Định Luật Hút; đó là định luật của các Builders. Huyền Giai thứ nhất (thứ sáu) này đang có đối với kiểu mẫu năng lượng của nó, trạng thái thứ nhất trong số kiểu mẫu thứ sáu của điện vũ trụ, và do đó sử dụng năng lực đặc biệt, kết hợp với lửa thấp nhất, tức “lửa do ma sát”, như nó tự cảm nhận trên cõi thứ sáu. Các sự sống này được gọi là “Các Con nóng bỏng của Dục Vọng” (“the burning Sons of Desire”) và là Các Con Tất Yếu. Trong Cổ Luận, có nói đến chúng: “Chúng đốt cháy để hiểu biết.
Chúng lao vào các khối cầu. Chúng là nỗi khát khao của Cha đối với Mẹ. Do đó nhất định chúng đau khổ, đốt cháy, và mong ước vượt qua lĩnh vực thứ sáu của giác quan”.
Huyền Giai II. Huyền Giai thứ hai được liên kết chặt chẽ với Đại Hùng Tinh. Chúng ta được dạy rằng Các Ngài (They) nhập vào qua tâm thất (ventricle) thứ hai bên trong Tâm Thiêng Liêng (Sacred Heart), và là (như chúng ta được dạy trong GLBN) các nguyên mẫu của Monads. Các Ngài là cội nguồn của sự sống Chân Thần, nhưng Các Ngài không phải là Monads; Các Ngài còn cao xa hơn nữa.
Theo nghĩa đen, Huyền Giai này chính là Huyền Giai thứ bảy, là dòng chảy vào (influx) trong thái dương hệ chúng ta của các Sự Sống (Lives), mà trong thái dương hệ thứ nhất, các Sự Sống này vẫn còn ở trên cõi riêng của chúng, vốn dĩ quá vô tội (too sinless) và thánh thiện không thể tìm được cơ hội trong cơ tiến hóa vô cùng vật chất và thuộc trí tuệ. Thậm chí trong cơ tiến hóa này, họ sẽ thấy không thể làm gì nhiều hơn là tác động đến các Jivas lâm phàm (tức các điểm Chân Thần ND), truyền đạt cho chúng năng lực để hiểu được bản chất của tập thể thức, tính chất của bảy Thiên Đế (Heavenly Men), nhưng không thể có khả năng diễn đạt cảm nghĩ của chính mình một cách đầy đủ. Một vài manh mối cho cái bí ẩn này sẽ đến nếu đạo sinh thận trọng ghi nhớ rằng trong thái dương hệ chúng ta và bảy cõi của chúng ta, chúng ta chỉ có thể xác của Thượng Đế và chính xác thân đó là một giới hạn của biểu lộ của bản chất tam phân của Ngài. Huyền Giai thứ nhất (thứ sáu) có thể được xem như cố gắng thể hiện rung động trí tuệ của Thái Dương Thượng Đế, còn Huyền Giai thứ hai được xem như thể hiện bản chất tình cảm, hay là bản chất cảm dục vũ trụ của Ngài.
Huyền Giai thứ 2 (thứ bảy) dùng trạng thái thứ hai làm kiểu mẫu thần lực của nó, trong đó kiểu thần lực thứ 7 tách ra từ nhiều loại. Có thể có ý tưởng nào đó về trình độ tiến hóa tương đối của Thái Dương Thượng Đế bằng cách nghiên cứu các trạng thái khác nhau của lực mà Ngài đang biểu lộ trong cuộc lâm phàm đặc biệt này. Chính năng lượng này mới thôi thúc các Chân Thần đi vào lâm phàm ở cõi trần, vì nó làm cho chính nó được cảm nhận trên cõi thứ 7. Các năng lượng đang hoạt động là các năng lượng mà Thượng Đế đã khai mở và là thành quả (the gain) của các cuộc lâm phàm trước. Tất nhiên các thiếu sót (gaps) xảy ra và một số loại thần lực đang khiếm khuyết vì cho đến nay Ngài có nhiều điều cần đạt được về mặt vũ trụ.
Chính năng lượng của Huyền Giai này mới tạo kết quả rong sự biểu lộ của Lưỡng Tính Thiêng Liêng và trong bảy trung tâm lực vốn là bảy Năng Lượng Tâm Linh.
Huyền Giai III. Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba (hay thứ 8) là một Huyền Giai đặc biệt lý thú. Các Ngài được gọi là “Triads” (“Tam Bộ”) vì đang nắm giữ trong chính Các Ngài các sức mạnh của cuộc tiến hóa tam phân: trí tuệ, tâm linh và tinh thần. Các Triads của Sự Sống này có sẵn trong Ba Ngôi của Trinity (Tam Vị Nhất Thể) và tinh hoa của thái dương hệ trước theo một quan điểm nào đó. Theo quan điểm khác, khi được khảo cứu như “tinh hoa của Huyền Giai thứ Tám trước kia”, Các Ngài là các điểm tám mặt đang chờ cơ hội để bùng lên (flame forth). Các Ngài là các devas sẵn sàng phụng sự, mang lại cho Huyền Giai khác một vài tính chất còn thiếu.
Huyền Giai này được xem như những kẻ hiến tặng vĩ đại về tính bất tử, trong khi Chính Các Ngài “không tham gia lâm phàm”. Các Đấng Hy Sinh và Bác Ái là Các Ngài, nhưng Các Ngài không thể vượt ra ngoài thể dĩ thái của Thượng Đế đi vào thể vật chất trọng trược.
Huyền Giai thứ 3 này sử dụng trạng thái thứ ba của điện lực thuộc loại thứ nhất của vũ trụ năng. Các Ngài thay thế cho một chu kỳ lặp đi lặp lại của loại vũ trụ năng thứ nhất đó được tượng trưng bằng con số 8. Công Thức cho các điện năng này thì quá phức tạp, không thể được đưa ra ở đây, nhưng nhà nghiên cứu nên nhớ rằng các Huyền Giai này biểu lộ:
1. Vũ trụ năng thất phân.
2. Prana vũ trụ.
3. Năng lượng thái dương hay lửa điện, lửa thái dương và lửa do ma sát.
Mỗi Huyền Giai biểu lộ một năng lượng tam phân hay một trạng thái của mỗi năng lượng nói trên, và việc đó cần một biến phân cửu phân, vì trước tiên cả hai đều tam phân như là cái thứ ba. Chính việc loại bỏ các sự sống của Triad bởi các đơn vị trong Huyền Giai thứ tư, tức Huyền Giai của các Chân Thần nhân loại, mà sau rốt mới đẩy nhanh con người đi vào lĩnh vực thứ 8 (eighth sphere, cõi thứ 8). Y từ chối trở thành một Đức Christ, một Đấng Cứu Thế (a Saviour) và vẫn duy-ngã (self-centred).
Chúng ta đã bàn đến ba Huyền Giai đầu vốn được xem như bao giờ cũng “nhìn thấy Thánh Dung của Đấng Cai Quản Thái Uyên” (“seeing the Face of the Ruler of Deep”) hoặc là trở nên tinh khiết và thánh thiện đến nỗi các thần lực của các Ngài đều ở trong sự tiếp xúc được nhận biết với cội nguồn phát ra của các Ngài.
Bây giờ chúng ta xem xét vắn tắt hai Huyền Giai có liên quan trực tiếp đến chúng ta, các thực thể hữu ngã thức của nhân loại. Theo nghĩa đen, hai nhóm này là ba, vì Huyền Giai thứ năm là một Huyền Giai kép, và chính điều này đã đưa đến lầm lẫn nào đó và là ý nghĩa huyền bí đàng sau con số mười ba báo điềm gở (ill-omened). Các Ngài là “Những Kẻ Tìm Kiếm sự hài mãn” và là nguyên nhân của sự sa ngã thứ hai thành thời kỳ phát triển, sự thật đàng sau việc khoác lấy một bản chất thấp của Ego. Các Huyền Giai thứ tư và thứ năm chính là thứ chín và thứ mười hay là các “Điểm Đạo Đồ” và “Các Đấng Hoàn Thiện”. Tất cả các con người hay là “Các Jivas Bất Diệt” là những người đang tiến hóa qua một loạt các cuộc điểm đạo các cấp, hoặc là tự tạo (self-induced) hoặc là được mang lại trên hành tinh chúng ta với sự trợ giúp bên ngoài. Họ thành đạt qua một “kết hợp” với đẳng cấp kế tiếp với họ, đẳng cấp thứ năm. Lúc bấy giờ họ đã hoàn tất hoặc trở thành hoàn thiện, và chính là nhờ sự kiện huyền linh này mà Huyền Giai thứ tư được xem như dương, còn Huyền Giai thứ năm được xem như âm.
Huyền Giai IV. Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư là nhóm mà trong đó trạng thái cao nhất của con người, “Từ Phụ trên Trời” (“Father in Heaven”) được tìm thấy. Các sự sống này là các điểm lửa phải trở thành ngọn lửa (flame); họ làm điều này qua trung gian của Huyền Giai thứ năm và bốn tim bấc (wicks), hay là hai Huyền Giai thấp lưỡng phân. Như thế, người ta có thể thấy rằng nơi mà con người có liên hệ, thì các Huyền Giai thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, trong chu kỳ lâm phàm, là chính bản ngã của con người. Các Ngài là “Các Đấng Hy Sinh” và “Các Đấng Bác Ái”, tinh hoa của Atma-Buddhi.
Khi nghiên cứu các Huyền Giai này, một trong các bài học giá trị nhất cần phải học là vị trí và tầm quan trọng của con người trong hành tinh hệ. Thí dụ Hierarchy chính là tinh hoa (essence) của Sự Sống trừu tượng (intagible Life) của Tinh Thần, nguyên khí Bồ Đề, là nguyên nhân huyền bí của cuộc phối ngẫu vũ trụ của tinh thần và vật chất, dựa trên lòng bác ái và ước muốn của Thượng Đế, nhưng mỗi Hierarchy cũng tự biểu lộ qua một cuộc biểu lộ đặc biệt cần được thể trí hữu hạn của con người xem như chính Huyền Giai. Không phải như thế và phải cẩn thận phân biệt giữa các Huyền Giai này.
Chúng là mầm mống tiềm tàng của các trung tâm lực và biểu lộ ra bên ngoài; chúng hâm nóng (warm) và truyền sinh lực (vitalise) cho các nhóm hình hài; chúng làm nẩy nở và tự biểu lộ qua trung gian của một hình hài hoặc một Huyền Giai khác. Tất cả các Huyền Giai này đều có liên hệ chặt chẽ và là âm hoặc dương so với nhau tùy trường hợp. Như có nói trong GLBN I, trang 238, Huyền Giai này là nhà trẻ cho các Jivas lâm phàm; và nó mang trong nó các mầm mống của các Sự Sống (Lives) nào đã đạt được giai đoạn nhân loại trong một thái dương hệ khác, nhưng không thể tiếp tục vượt quá giai đoạn đó do việc tiến vào của pralaya (qui nguyên), thời kỳ tan rã này ném chúng vào một trạng thái tiềm ẩn (latency). Chỉ ở mức độ vũ trụ, tình trạng của Huyền Giai này mới tương tự với tình trạng của các mầm mống của sự sống con người được giữ ở trạng thái che khuất (obscuration) trong giai đoạn giữa các dãy hành tinh (interchain). Ba Huyền Giai kia được bàn đến (Huyền Giai thứ nhất, thứ nhì và thứ ba) là các Huyền Giai (trong các thiên kiếp trước của sự biểu lộ của Thượng Đế) đã hoàn toàn vượt quá giai đoạn nhân loại. Do đó, các Huyền Giai đó là các nhóm và sắc tướng, trong khi các Huyền Giai còn lại đều là các nhóm hữu sắc tướng.
Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, hay Huyền Giai thứ chín, trong thái dương hệ này, bao giờ cũng phải được xem như đang chiếm những gì có thể được xét như là vị trí thứ ba.
Thứ nhất, các Sự Sống hay là Ba ngôi của Tam Vị Nhất Thể.
Thứ hai, các nguyên mẫu của con người, bảy Spirits.
Thứ ba, con người hay là biểu lộ thấp nhất của trạng thái Tinh Thần hữu ngã thức (self-conscious Spirit aspect).
Điều này cần được xem xét cẩn thận và không liên quan đến khía cạnh hình hài mà chỉ liên quan đến bản thể của các Sự Sống đang tự biểu lộ qua các sự sống khác vốn cũng hữu ngã thức, hay là hoàn toàn sáng suốt. Một vài trong các Huyền Giai không có được điều này.
Bốn Huyền Giai thấp tất cả đều có liên quan đến sự biểu lộ trong ba cõi thấp hay là trong thể hồng trần trọng trược của Thái Dương Thượng Đế. Các Huyền Giai này là Các Đấng có thể tách ra (discard) hay là vượt qua (pass through) hể dĩ thái của Thái Dương Thượng Đế và khoác lấy các hình tướng được tạo bằng hoặc là chất hơi, chất lỏng, hoặc là chất đặc. Các Huyền Giai khác không thể làm thế. Họ không thể rơi vào vòng hóa sinh hồng trần (physical generation).
Các đạo sinh phải nhớ rằng theo quan điểm của Thượng Đế, các Solar Angels trên cõi trí (cõi phụ thứ năm của cõi hồng trần vũ trụ) đang lâm phàm hồng trần, và cái được gọi là “sự sa ngã thứ hai” (“second fall”) áp dụng cho việc này.
Việc sa ngã thứ nhất có liên quan đến việc khoác lấy hình hài bằng chất dĩ thái vũ trụ, như là trường hợp đối với các Heavenly Men, các nguyên mẫu (prototypes) của các Jivas nhân loại. Trong trường hợp sau này các thể được dùng được gọi là “vô sắc tướng” (“formless”) theo quan điểm của chúng ta, và là “các thể trọng yếu” (“vital bodies”), được làm sinhđộng bằng prana vũ trụ. Trong trường hợp của chính chúng ta và các nhóm còn lại, các hình hài được tạo ra bằng chất liệu của ba cõi thấp (những gì mà Thượng Đế không xem như là nguyên khí) và do đó vật chất vẫn đáp ứng đối với rung động của thái dương hệ trước. Điều này hàm ý rằng bốn Huyền Giai thấp là các khoen nối giữa sự sống của quá khứ và của tương lai. Chúng là hiện tại. Chúng không kết thúc các tiếp xúc của chúng với nguyên khí sáng suốt linh hoạt của thiên kiếp trước, và vì thế phải tiếp tục các tiếp xúc như thế trong thiên kiếp này. Chúng sẽ thể hiện điều đó trong thái dương hệ này, cái số bốn sẽ trở thành cái số ba và lúc đó, chúng sẽ trở thành ba Huyền Giai vô sắc tướng cao siêu của thái dương hệ sắp tới.
Trước khi tiếp tục việc xem xét của chúng ta về các Huyền Giai đặc biệt, cần nêu ra rằng trong các Huyền Giai này, một vài cái trong số đó được gọi là “các Huyền Giai có ưu thế” (“dominant Hierarchies”), còn các Huyền Giai khác là các “Huyền Giai phụ thuộc”. Điều đó hàm ý rằng một vài trong số các Huyền Giai đó đang tự biểu lộ trong thái dương hệ này một cách đầy đủ hơn là những Huyền Giai khác vàđiều này tất nhiên đưa đến hiệu quả là rung động của chúng được cảm nhận nhiều hơn là rung động của các nhóm phụ.
Các nhóm chiếm ưu thế là nhóm thứ hai, thứ tư và thứ năm, và điều này xảy ra bởi vì:
a/ Nhóm thứ hai là biểu hiện lớn của nhị nguyên, của Đấng Con khi Ngài làm linh hoạt Mặt Trời.
b/ Nhóm thứ tư là Huyền Giai của các Chân Thần nhân loại chính là kẻ môi giới hay là những kẻ tổng hợp; họ biểu lộ sự thành tựu của Thái Dương Hệ một và mục tiêu của Thái Dương Hệ hai.
c/ Nhóm thứ năm hay thứ mười được liên kết chặt chẽ với năm Huyền Giai giải thoát, và là một biểu hiện của sự sống tổng hợp của họ. Do đó, có thể nói rằng Huyền Giai thứ năm được dùng như kẻ đại diện của năm nhóm giải thoát, còn Huyền Giai thứ tư là nhóm đại diện trong thái dương hệ này, trong khi nhóm thứ hai tái hiện lại (cho con người, hoặc là hai nhóm hợp nhất này) những gì là trạng thái Tinh Thần, Từ Phụ, Đấng Bất Tri (the Unknown).
Huyền Giai V. Như chúng ta biết do nghiên cứu GLBN, Huyền Giai Sáng Tạo thứ năm là một Huyền Giai huyền bí nhất. Các huyền bí này gắn liền với sự liên quan của Huyền Giai thứ 5 với 5 nhóm đã giải thoát. Mối liên quan này có quan hệ với hành tinh đặc biệt của chúng ta, vốn không phải là hành tinh thánh thiện, có thể hiểu được phần nào nếu lịch sử của Đức Phật (Buddha) và công việc của Ngài được dự liệu (contemplated). Điều này được ám chỉ (hinted) trong quyển thứ ba của GLBN.
Mối liên hệ của Huyền Giai thứ năm với một chòm sao nào đó cũng có một liên quan với cái huyền bí này. Điều này được ẩn giấu trong karma của Thái Dương Thượng Đế và dính líu mối liên hệ của Ngài với một Thái Dương Thượng Đế khác, và sự tương tác của thiên lực giữa Các Ngài trong một đại thiên kiếp (great mahakalpa). Đây là “bí ẩn thực sự của Rồng” và đó là ảnh hưởng của rồng (dragon-influence) hay là “năng lượng rắn” (“serpent energy”), nó tạo nên dòng lưu nhập của trí tuệ hay là năng lượng trí tuệ (mind energy) vào trong thái dương hệ. 46 Bị dính mắc chặt chẽ với karma của hai Thực Thể vũ trụ này là nghiệp quả của Thực Thể vũ trụ thấp hơn, Đấng vốn là Sự Sống của hành tinh chúng ta, Đức Hành Tinh Thượng Đế. Chính karma mặt này mới mang lại “tôn giáo về rắn” (“serpent religion”) và “Rắn hoặc Rồng Minh Triết” trong thời Lemuria. Nó có liên quan với Kundalini thái dương và hành tinh, tức Hỏa Xà (Serpent fire).
Một ẩn ngôn nằm trong sự kiện rằng chòm sao Thiên Long (Dragon) có cùng mối liên quan với Đấng (ONE) còn vĩ đại hơn Thượng Đế chúng ta như là bí huyệt ở đáy xương sống có liên quan đến con người. Nó liên quan đến sự kích thích và đem lại sinh khí với một phối kết theo sau của các lửa biểu lộ.
Một manh mối cho cái bí ẩn cùng nằm trong sự liên hệ của nhóm thứ năm này đối với hai cực thu nhỏ. Chúng là các Khoen Nối ngũ phân, “Các Chủ Thể Kết Hợp Nhân Từ” và các “Tác Nhân Tạo Nhất Quán”. Về mặt huyền bí, các vị này là “Các Đấng Cứu Độ Nhân Loại” và từ nơi các Ngài phát ra nguyên khí – liên kết với trạng thái cao nhất – nguyên khí này nâng trạng thái thấp lên Cõi Trời.
Khi các bí ẩn này được nghiên cứu thận trọng, và việc áp dụng đúng được tạo ra với các sự sống của các nhà thực hành vĩ đại nhất về nguyên tắc nhất quán, vị trí của họ trong cơ tiến hóa sẽ trở nên to tát và cực kỳ quan trọng biết bao.
Chính vì lý do này mà các đơn vị của Huyền Giai thứ năm được gọi là “Các Quả Tim Bác Ái Nồng Nhiệt”; Các Ngài cứu độ qua lòng bác ái, và đến lượt các Ngài, các sự sống này đặc biệt gần gũi với Tâm Bác Ái vĩ đại của Thái Dương Thượng Đế. Các Thiên Thần cứu chuộc vĩ đại này, Các Ngài là các Con của Nhân Loại trên cõi riêng đích thực của các Ngài, tức cõi trí, do đó bao giờ cũng được miêu tả như là có hình các hoa sen có 12 cánh – biểu tượng này liên kết các Ngài với “Con của Bác Ái Thiêng Liêng”, tức thái dương hệ biểu lộ, vốn được nói đến là một hoa sen vũ trụ có 12 cánh, và với hoa sen Chân Ngã của Thượng Đế cũng có bản chất 12 cánh. Do đó, chúng ta có một dòng năng lượng trực tiếp chảy qua:
a/ Hoa sen Chân Ngã của Thượng Đế 12 cánh, cõi trí vũ trụ.
b/ Hoa sen thái dương 12 cánh.
c/ Tâm của Hành Tinh Thượng Đế, cũng là hoa sen 12 cánh.
d/ Hoa sen Chân Ngã của con người 12 cánh trên cõi trí.
e/ Tâm điểm 12 cánh trong con người. Hay là nói cách khác, năng lượng tuôn đổ trực tiếp từ:
a/ Thái Dương Thượng Đế, xuyên qua ba trung tâm vũ trụ lớn:
1. Mặt Trời tinh thần trung ương.
2. Tâm của Mặt Trời.
3. Mặt Trời vật chất.
b/ Trung tâm lực tim của Hành Tinh Thượng Đế, nằm trên cõi dĩ thái thứ tư của vũ trụ (tức cõi bồ đề của chúng ta).
c/ Hoa sen Chân Ngã của con người trên cõi trí, mà theo sát nghĩa, là một tương ứng với “tâm của Mặt Trời”. Điểm Chân Thần là một phản ảnh trong hệ thống con người của “Mặt Trời Tinh Thần trung ương”.
d/ Bí huyệt tim của con người trên cõi dĩ thái của cõi trần, mà đến phiên nó chính là một tương ứng với Mặt Trời vật chất. Như thế nguyên tử nhỏ bé được liên kết với Sự Sống vĩ
đại ở giữa của thái dương hệ.
Theo thiên luật, Huyền Giai thứ năm này cũng là một chủ thể phân phối năng lượng cho cõi phụ thứ năm của mỗi cõi chính trong thái dương hệ, chỉ có điều cần ghi nhớ rằng, trong ba cõi thấp, chính cõi phụ thứ năm tính từ trên xuống, trong khi trong các cõi tiến hóa siêu nhân loại, chính cõi phụthứ năm đếm từ dưới lên. Như chúng ta biết, Huyền Giai này sử dụng trạng thái kép của manas, một ở trong ba cõi thấp và một vốn làm cho chính nó được cảm nhận trong các lĩnh vực cao. Cần nhớ rằng tất cả các nhóm này (cho dù khi được đặt tên là “vô sắc tướng” đi nữa) lại là hình hài thực sự của mọi vật đang hiện hữu, vì vạn vật đều ở trong thể dĩ thái của Thái Dương Thượng Đế hoặc Hành Tinh Thượng Đế. Đây là một điểm cần thận trọng chú ý; từ lâu rồi các đạo sinh đã xem hình hài như là thể xác trọng trược, trong khi đối với nhà huyền linh học, thể xác (physical body) không phải là hình hài (form), mà là một ảo tưởng toàn bộ (gross maya) tức là illusion, còn hình hài thực sự là thể sinh lực (body of vitality). Do đó, các Huyền Giai này là toàn bộ của các sự sống linh hoạt (vital lives) và là cơ sở (substratum) hay là chất liệu của tất cả những gì hiện hữu. Chúng ta có thể xem vấn đề như sau:
a/ Bốn nhóm trên là các Huyền Giai tự biểu hiện qua ba chất dĩ thái vũ trụ, chất thứ hai, thứ ba và thứ tư.
b/ Hai nhóm thấp nhất là các sự sống vốn được thấy hoạt động dưới hình thức vật chất giáng hạ tiến hóa (có tổchức và không được tổ chức) của thể hồng trần trọng trược của Thượng Đế, chất lỏng và chất khí, với vật chất sinh động của bốn cõi phụ cao của thể hồng trần trọng trược của thái dương hệ.
c/ Huyền Giai thứ 5 có một vị thế lý thú như là thể “trung gian” (“mediating” body) giữa bốn thể cao với các thể vốn được tìm thấy trên ba cõi phụ thấp. Có một tương ứng sinh động và có ý nghĩa được tìm thấy giữa bảy bí huyệt đầuvới bảy nhóm egos trên cõi trí, và có một tương đồng huyền bí giữa ba bí huyệt đầu (tuyến tùng quả, tuyến yên và bí huyệt ấn đường) với biểu hiện của bảy nhóm chân ngã này trong ba cõi thấp. Đây là một sự kiện huyền bí nhất, và tất cả các đạo sinh đang trầm tư về các định luật nhất quán phải để ý đến sự tương đồng này.
Thật là hữu ích khi nhớ vị trí của các Huyền Giai này trong hệ thống và khi nhận thức rằng toàn bộ các thể sinh lực này từ từ được gom vào thể biểu lộ trọng trược mà chúng ta xem như vật chất tiến hóa. Các hình hài được kiến tạo (từ hình hài của tất cả các nguyên tử đến thể của Chân Ngã, từ hình hài của một đóa hoa đến hoa sen hành tinh hoặc thái dương rộng lớn) bởi vì các Huyền Giai này hiện hữu như toàn bộ các sự sống mầm mống, mang lại động cơ, cung cấp mô hình, và qua chính sự sống của chúng, đem đến toàn bộ lẽ sống (raison d’être) của tất cả những gì được nhìn thấy trên mọi cõi giới.
Huyền Giai VI và VII. Các Huyền Giai thứ sáu và thứ bảy cung ứng các hình hài vật chất của ba cõi thấp, các Huyền Giai này có một công dụng tối quan trọng và một vị trí lý thú nhất. Theo quan điểm của Thượng Đế, chúng không được xem như là các nguyên khí cung ứng (providing principles), nhưng theo quan điểm của con người, chúng rõ ràng là cấp cho con người các nguyên khí thấp nhất của Thượng Đế.
Chúng nắm giữ cùng mối liên hệ với Thượng Đế như nhục thân đối với con người, và tất cả những gì liên hệ đến sự tiến hóa của con người đều phải (ở vị trí đặc biệt này) được nghiên cứu như đang diễn ra trong thể xác Thượng Đế.
Chúng liên quan với sự hiển lộ của năng lượng vật chất; với sự thể hiện ra trong hiện thể hồng trần tất cả các mục đích thiêng liêng, và với cơ cấu hồng trần của một Sự Sống vũ trụ vĩ đại nào đó.
Đặc biệt là như thế, khi chúng ta xem xét kỹ hai Huyền Giai. Chúng là phần còn lại thấp nhất của thái dương hệ trước, và năng lượng của vật chất đó (chất lỏng, hơi và đặc) mà rung động của vi tử thường tồn của Thượng Đế (trên cõi Tối Đại Niết Bàn) thu hút vào chính nó trong việc kiến tạo hình hài thiêng liêng. Với mục đích minh giải và khái quát hóa, có thể ghi nhận rằng Huyền Giai thứ 7 là sự sống hoặc năng lượng được tìm thấy ở tâm của mọi nguyên tử, trạng thái tích cực của nó, và Huyền Giai thứ sáu là sự sống của các hình hài của tất cả các thể dĩ thái của mọi đối tượng hữu hình. Chức năng của Huyền Giai này được tả rõ bằng các lời sau trong Cổ Luận:
“Các devas nghe được lời phát ra. Các Ngài hy sinh chính mình và nhờ chất liệu riêng, các Ngài tạo được hình hài mong muốn. Các Ngài rút sự sống và chất liệu từ chính các Ngài và vận dụng chính các Ngài cho động lực thiêng liêng”.
Luận Về Lửa Càn Khôn, 1196 – 1207.
Biểu Đồ III
I. Năng Lượng Năng Động ................................ Lửa Điện
Cancer
1- Sirius .............. Saturn....................................... H.Giai sáng tạo
Capricorn thứ năm (thứ 8) Không biết
Thập Giá Chính Yếu
Aries
2- Đại ................. Mặt Trời, che lấp Vulcan ....... H.Giai sáng tạo Hùng Tinh
Libra thứ hai (thứ 11) Không biết
Thập Giá Chính Yếu (Cardinal Cross)
Germini
3- Pleiades ......... Mercury ................................... H.Giai sáng tạo
Sagittarius thứ tư (thứ 9) Không biết
Thập Giá Khả Biến (Mutable Cross)
Tất cả các năng lượng trên đều được huy động chừng nào con người ở trong các cuộc điểm đạo chính yếu và ở trên Con Đường Điểm Đạo.
II. Năng Lượng Từ Tính (Magnetic Energy) ..... Lửa Thái Dương
Taurus
4- Bảy T.D hệ ......... Mars ................... H.Giai sáng tạo
Scorpio thứ ba (thứ 10) Không biết
Thập Giá Cố Định (Fixed Cross)
Mọi năng lượng ở trên đều được huy động trong khi con người đang được huấn luyện với tư cách đệ tử và ở trên Con Đường Đệ Tử.
Ghi chú: Không được tiết lộ qua các cung nào của hoàng đạo Huyền Giai Sáng Tạo thứ nhất hoặc thứ 12 tuôn đổ năng lượng của nó.
Trước khi tiếp tục với việc phân tích các bảng biểu và nêu ra các liên hệ hỗ tương hiện có trong chu kỳ hoàng đạo đặc biệt này giữa 12 cung của hoàng đạo với 12 hành tinh, có một vài điều mà tôi muốn nêu ra ở đây liên quan tới các chòm sao hoàng đạo này. Chúng có bản chất là các điều khái quát, nhưng cái đặc thù và riêng biệt có thể được suy ra từ chúng.
Trước tiên, tôi muốn nêu ra rằng 12 hành tinh đang chi phối 12 cung, có liên quan trước tiên đến biểu lộ ở cõi trần của con người; chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ lên khía cạnh phàm ngã; ảnh hưởng của chúng, cộng với các tình trạng nghiệp quả do kế thừa, tạo ra các trạng thái chung quanh và các hoàn cảnh vốn đem lại cơ hội cho sự phát triển và sau rốt việc kiểm soát khía cạnh hình tướng của sự sống.
Thứ nữa, 12 chòm sao có liên quan trước tiên với việc kích thích của linh hồn bên trong hình hài, tạo ra hoạt động bên trong mà, đến lượt nó, tạo nên các thay đổi trong biểu hiện bên ngoài, qua sự dung hợp của năng lượng của chòm sao với năng lượng của các hành tinh. Ảnh hưởng được tạo ra rơi vào hai giai đoạn:
1. Giai đoạn thứ nhất trong đó Cung thái dương chi phối con người và con người dần dần thích hợp để đáp ứng với linh hồn. Các khả năng tiềm tàng của con người trong kiếp sống này được khai mở. Hiệu quả/ ảnh hưởng của cung thái dương đôi khi được gọi là “thế mạnh của Mặt Trời Khả Hữu” (“the potency of the Sun of Probability”).
2. Giai đoạn thứ hai trong đó có sự đáp ứng ngày càng tăng với các năng lượng, bị che giấu bởi cung mệnh. Các năng lượng đó tạo ra điều bất ngờ và gây ra việc thúc đẩy diễn trình tiến hóa và việc khai mở sự sống nội tâm. Cung mệnh được đặt tên theo ngôn ngữ của huyền bí học là “Mặt Trời của Triển Vọng” (“the Sun of Possibility”).
Qua hiệu ứng của năng lượng tuôn đổ từ các cung hoàng đạo, con người được chuẩn bị cho “bước ngoặt về định hướng” (“crisis of orientation”) trong đó con người từ từ và dần dần đảo ngược cách thức tiến bộ của mình dựa trên vòng sinh hóa và bắt đầu quyết tâm đi tìm lại cội nguồn của mình.
Lúc bấy giờ, y đi từ Aries (Dương Cưu) đến Pisces (Song Ngư) xuyên qua Taurus (Kim Ngưu), Scorpio (Hổ Cáp) và Capricorn (Nam Dương/ Ma Kết), thay vì chuyển từ Aries đến Taurus xuyên qua Sagittarius (Nhân Mã). Leo (Hải Sư) và Cancer (Bắc Giải). Bộ ba của các chòm sao nói trên trong hai lộ trình lớn này chung quanh hoàng đạo có một hiệu quả rõ rệt và quan trọng, được gọi là “cung có ảnh hưởng tối thượng”. Trong tiến trình này, nguyên khí trí tuệ, tức thể trí biết phân biện (discriminating mind), được phát triển và trong mối liên quan đặc biệt này (không phải trong một liên quan tổng quát) tầm quan trọng được đặt vào ảnh hưởng của Aries, Gemini (Song Nam) và Libra (Thiên Xứng). Dưới ảnh hưởng đó, con người học cách khắc phục dục vọng nhờ thực nghiệm với và kinh nghiệm của mọi loại dục vọng và thôi thúc ích kỷ. Như vậy từ từ và với đau khổ nhất định, linh hồn con người học cách hoạt động trước tiên như một thành viên của gia đình nhân loại, và kế đó như một thực thể tâm linh, tức hồn thiêng (divine soul).
Do đoạn trên, bạn sẽ thấy rằng một số lập trường mà nhà chiêm tinh học nội môn chọn lựa, đi ngược với lập trường của chiêm tinh học chính thống của ngày nay. Lý do của việc này nằm ở chỗ trong việc đi xuống của các ý tưởng từ cõi của ý tưởng, các ý tưởng đó trở nên “bị đảo ngược” (“reversed”) trên cõi cảm dục và lệ thuộc vào đại ảo giác (great illusion); chiêm tinh học cuối cùng phải chính mình thoát khỏi sự đảo lộn này. Việc hiểu biết đúng về hiệu quả của các năng lượng và các lực khác nhau sẽ làm lộ rõ ra rằng, khi các lực hành tinh chi phối, các năng lượng trải rộng ra của cung thái dương và năng lượng truyền động (driving energy) của cung mệnh tất cả đều được kiểm soát và được điều khiển bởi con người tâm linh đã giác ngộ, lúc bấy giờ bạn sẽ có một linh hồn ở trên chính ranh giới của sự giải thoát.
Sau rốt, năng lượng của mười hai chòm sao và ‒ ở giai đoạn cuối của kinh nghiệm và phát triển – của ba tinh tòa lớn đang chi phối Thái Dương Thượng Đế được phối hợp với các năng lượng tự nhiên (innate energies) của bảy cung hoặc của bảy vị Hành Tinh Thượng Đế. Điều này đánh dấu một mức hoàn thiện. Các năng lượng bên ngoài này (ở đây Tôi nói tới năng lượng của các tinh tòa chính) được chuyển cho Địa Cầu xuyên qua bảy hành tinh thánh thiện và năm hành tinh không thánh thiện, và khi có sự hòa nhập hoàn toàn của các năng lượng có liên quan, và, do đó có sự biểu hiện đầy đủ, thì một giai đoạn lớn của thế giới kết thúc. Cả một thời kỳ dài trong chu kỳ các cuộc lâm phàm này và các giai đoạn biểu lộ, con người hầu hết bị chi phối hoàn toàn bởi hoạt động của các hành tinh không thánh thiện. Như bạn biết, có năm hành tinh loại này:
Thái Dương (đang che khuất một hành tinh)
Mặt trăng (đang che lấp một hành tinh)
Chính Địa Cầu
Mars
Pluto
Nói một cách tượng trưng, con người là “ngôi sao năm cánh và, ở các điểm lửa, các lực của con người tuôn ra và trên mỗi điểm lửa đó xuất hiện một trung tâm tiếp nhận”. Dĩ nhiên điều này được diễn tả một cách tượng trưng, nhưng ý nghĩa lại rõ ràng. Tuy nhiên, khi con người tiến gần đến Con Đường Đệ Tử, thì ảnh hưởng của các hành tinh thánh thiện trở nên ngày càng hiệu quả, cho đến khi sau cuộc điểm đạo cuối cùng và thứ năm, các hành tinh không thánh thiện không còn chút hiệu quả, mặc dù điểm đạo đồ sử dụng các năng lượng của họ một cách mạnh mẽ khi các năng lượng này tuôn đổ vào và qua các vận thể tiếp nhận, các vận thể đáp ứng và biểu lộ của mình, vì tất cả ba hoạt động và mục tiêu đều phải được ghi nhận.
Các năng lượng của mười hai chòm sao được phối hợp với các năng lượng của 12 hành tinh, nhưng khả năng khơi hoạt đáp ứng của chúng và khả năng để được tiếp nhận sáng suốt, nhận thức và 54 sử dụng chúng tùy thuộc hoàn toàn vào loại cơ cấu đáp ứng của Sự Sống hành tinh và của con người cá biệt.
(Sự Sống hành tinh: planetary Life. Trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, quyển I, trang 68, danh xưng này dùng chỉ Thượng Đế – ND).
Nói đúng ra, tâm thức tùy thuộc vào các vận thể (vehicles) của tâm thức, vào trình độ phát triển của các hiện thể đó và tùy thuộc vào năng lực của cá nhân để đồng nhất hóa chính mình (identify himself, hòa mình) với các năng lượng và các thôi thúc đang đến với y, và không những chỉ tùy thuộc vào những gì vốn đã là một phần được nhận thức hay là trạng thái của chính y. Có thể nói rằng đáp ứng cao siêu đối với các thực tại và các tính chất được tiết lộ và làm cho có thể xảy ra bằng tác động của năng lượng từ các cung hoàng đạo đều phần nào tùy thuộc vào ảnh hưởng đang giảm dần của các hành tinh để nắm giữ trạng thái tâm thức của con người. Hãy nghiền ngẫm điều này vì nó chứa đựng một chân lý huyền bí sâu xa.
Như thế hai dòng năng lượng mạnh mẽ ‒ thuộc vũ trụ và thái dương hệ ‒ đi đến con người xuyên qua các trung tâm lực hành tinh đang chi phối (bảy hành tinh hệ trong thái dương hệ và bảy trung tâm tương ứng của chúng trong hành tinh mà chúng ta sống trên đó) và tuôn đổ vào “mười hai cung” tượng trưng qua trung gian của chúng. Chính vì lý do này mà thái dương hệ của chúng ta được nói đến như là thái dương hệ có “bản chất lưỡng nguyên” (bác ái ‒ minh triết) và chính nhiệm vụ chính của con người là “điều hòa các cặp đối ứng” (“regulation of the pairs of opposites”). Do đó, chủ đề của lưỡng nguyên (duality) tràn ngập / xuyên suốt qua (run through) toàn bộ lịch sử phát triển của con người. Trên tất cả ba cõi phát triển của con người, sự hòa giải đang diễn ra.
1. Trên cõi trần, chúng ta thấy có sự hòa nhập (merging của lực trọng trược và lực tinh anh (the dense and the etheric forces). Việc hoà nhập này được hoàn thành trên Con Đường Thanh Luyện.
2. Trên cõi cảm dục, việc giải quyết các cặp đối ứng phải xảy đến. Việc này được hoàn tất trên Con Đường Đệ Tử.
3. Trên cõi trí, Thiên Thần Bản Lai Diện Mục (Angel of the Presence) và Tổng Quả Báo (Dweller on the Threshold) được mặt đối mặt. Sự tổng hợp của chúng xảy ra trên Con Đường Điểm Đạo.
Những gì đúng đối với con người trong mối liên hệ này thì cũng đúng đối với nhân loại nói chung, đối với Hành Tinh Thượng Đế của Địa Cầu, cũng như đối với tất cả các Hành Tinh Thượng Đế và đối với một Thái Dương Thượng Đế. Sự tương đồng giữa sự hợp nhất các cặp đối ứng chẳng hạn trên cõi trần có thể được nhìn thấy trong sự hợp nhất hữu thức và có chỉ đạo của các lực hành tinh với năng lượng của bất cứ hành tinh đặc biệt nào hoặc nhóm hành tinh nào. Liên quan đến sự phân biện để điều chỉnh và hóa giải mãnh lực của các cặp đối ứng trên cõi cảm dục, sự tương đồng có thể được nhìn thấy khi các năng lượng của cung thái dương và của các hành tinh được điều khiển và hiệu chỉnh một cách hoàn hảo.
Sự tương đồng cũng có thể được đưa vào trên cõi trí, và khi các năng lượng của cung thái dương và cung mệnh được phối hợp chặt chẽ và được thể hiện ra (trong trường hợp cả sự sống cá biệt hoặc một Sự Sống hành tinh) sẽ đến một điểm quyết định mà trong đó linh hồn và phàm ngã được đối mặt.
Thiên Thần Bản Lai Diện Mục, tức Lửa thái dương phân tán và lửa điện tập trung cầm giữ, và Tổng Quả Báo, đang biểu lộ và sử dụng lửa do ma sát, đều biết lẫn nhau “bằng kiến thức huyền bí sâu xa”. Lúc đó cánh cửa sẵn sàng mở rộng, qua đó sự sống và ánh sáng của ba chòm sao chính – sau lần điểm đạo thứ ba – có thể trở nên hữu dụng về mặt huyền bí đối với điểm đạo đồ, làm cho y trở thành người giải thoát hoặc một Hành Tinh Thượng Đế.
Khi các nhà chiêm tinh học hiểu được ý nghĩa thực sự của chòm sao Song Nam, tức Twins (Cặp Đôi), và các mãnh lực kép đang tuôn đổ qua cung này (“các lực xung khắc” như đôi khi chúng được gọi hoặc “các huynh đệ hay gây gổ”) và đâm bổ vào sự sống hành tinh chúng ta, lúc bấy giờ phương pháp đúng đắn để giải tỏa các lưỡng nguyên sẽ được biết rõ.
Cũng nên chú ý ghi nhớ rằng bảy trong số các biểu tượng dùng diễn tả mười hai cung hoàng đạo đều có bản chất lưỡng phân, và nhị nguyên tính (duality) có thể được suy đoán từ chúng.
1. Hai sừng con Cừu (Ram) trong Cung Dương Cưu (Aries).
2. Hai sừng Bò (Bull) trong Cung Kim Ngưu (Taurus).
3. Hai mặt của Song Tinh (Twins) trong Gemini (hai đường kẻ).
4. Hai càng con Cua (Crab) trong Cung Bắc Giải (Cancer).
5. Hai đĩa cân của Cân (Balance) trong cung Thiên Xứng (Libra). ♎
6. Hai Đường Song Song của lực trong Cung Bảo Bình (Aquarius).♒
7. Hai Con Cá (Fishes) trong Cung Song Ngư (Pisces). 
Do đó, bảy tinh tòa này có liên quan chặt chẽ với sáu trong số bảy hành tinh thánh thiện và liên quan với một hành tinh không thánh thiện. Có hai cung mới là các hình đơn giản và không có ý nghĩa của nhị nguyên tính. Hai cung đó là
8. Biểu tượng cho Leo (Nhân Sư/Hải Sư), đó chỉ là đuôi của Sư Tử (Lion’s tail).
9. Mũi tên trong biểu tượng mô tả Cung Nhân Mã (Sagittarius). ♐
Chúng biểu hiện cho ý tưởng về sự cách ly biệt lập (isolated separation) và một ý muốn nhất tâm. Hai cung này đều có cấu trúc tam phân rõ rệt, và điều này có một ý nghĩa rõ ràng đối với nhà huyền bí học.
10. Virgo (Xử Nữ/ Thất Nữ) là một cung tam phân. ♍
11. Scorpio (Hổ Cáp, Bọ Cạp, Thiên Hiết) cũng là một cung tam phân, rất giống với biểu tượng của Virgo.♏
Cả hai cung này đều có tính quyết định trong kinh nghiệm của con người vì chúng báo hiệu cho chức năng của hình hài tam phân và sự giải phóng của con người bị giam nhốt trong hình hài qua các trắc nghiệm trong Scorpio nơi mà y chứng minh cho chính mình và cho thế giới cái thực tế của những gì mà Virgo đã che lấp hoặc ẩn giấu.
12. Biểu tượng cho Cung Capricorn (Nam Dương/Ma Kết) là huyền bí nhất. Nó che giấu cái bí mật của Cá Sấu (Crocodiles hay là Makara). Nó được kiến tạo bằng một lối thiếu chính xác và có tính lừa dối rõ rệt, sẽ được xem như một bí ẩn và do đó không cần giải thích. ♑
Các cung này và mối liên hệ của chúng đối với các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện sẽ được xem xét sau.
Tóm lại: Do đó con người phải được khảo cứu như một thực thể tam phân, một cá nhân kết hợp, biểu lộ (trong ba cõi thấp):
a/ Hồn thiêng liêng (spiritual soul), phản chiếu Chân Thần.
b/ Nhân hồn (human soul), phản chiếu hồn thiêng liêng (divine soul).
c/ Phàm ngã (form nature), nó sẽ là chủ thể biểu lộ của hai bản chất cao.
Ba Huyền Giai Sáng Tạo chi phối con người đang lâm phàm, đó là Huyền Giai thứ 4 (hay thứ 9), thứ 5 (hay thứ 10) và thứ 6. Trong lúc hợp tác, các Huyền Giai này tạo ra con người, và đồng thời, tạo thành lĩnh vực biểu lộ của con người.
Bởi vậy, con người là một phối hợp của lửa điện, vốn là một Lửa Thiêng, và sau rốt trở nên đáp ứng với ba ảnh hưởng lớn đang chi phối; con người cũng là lửa thái dương, là một Solar Angel (Thái Dương Thiên Thần) đang biểu lộ. Kế đó, con người trở nên ngày càng đáp ứng với các ảnh hưởng của 12 tinh tòa. Con người cũng là lửa do ma sát và đến dưới ảnh hưởng của các hành tinh. Bảng dưới đây có thể minh giải một phần điều này:
I. Lửa Điện. Con Đường Điểm Đạo ‒ Huyền Giai thứ 4; biểu lộ đầy đủ của linh hồn; sự sống Chân Thần.
Mục tiêu: Huyền đồng với Chân Thần. Tạo ra sự đáp ứng với ba tinh tòa.
II. Lửa Thái Dương. Con Đường Đệ Tử ‒ Huyền Giai thứ
5; kinh nghiệm sự sống đầy đủ; sự sống linh hồn. Mục tiêu: Huyền đồng với linh hồn. Tạo ra sự đáp ứng với 12 chòm sao của hoàng đạo.
III. Lửa do ma sát. Con Đường Tiến Hóa – Huyền Giai thứ 6; kinh nghiệm sự sống; sự sống nhân loại.
Mục tiêu: Đồng nhất hóa với Phàm ngã. Tạo ra sự đáp ứng với các ảnh hưởng hành tinh.
3. Vòng đại luân hồi và Khai Mở Tâm Linh. Trước khi trao cho bạn phần còn lại của biểu đồ bàn về các chòm sao với cương vị là các tác nhân điều khiển (conductors) các năng lượng vũ trụ hay là các tác nhân truyền năng lượng riêng của các chòm sao đó, Tôi xin nhắc nhở rằng nhiều điều mà Tôi sắp nói ra, sẽ được dựa vào:
a/ Vòng luân hồi và con đường của nhân loại, con người, khi y đi qua các cung tùy theo cách được nhận biết bởi chiêm tinh học chính thống. Con người, cũng như các hành tinh, đi giật lùi một cách rõ rệt qua các cung và có vẻ đi qua các chòm sao từ Aries đến Taurus. Nhưng đây là mọi phần của Đại Ảo Giác (Great Illusion).
b/ Vòng luân hồi và con đường của loài người, tức hồn thiêng liêng (the divine or spiritual soul), khi con người vượt qua các cung của hoàng đạo tùy theo cách được nghiên cứu của nhà chiêm tinh học nội môn. Đây là Con Đường của Thực Tại giống như con đường kia là Con Đường của Ảo Tưởng.
Con Đường này đưa vị đệ tử đi vòng quanh con đường từ lúc bắt đầu ở cung Aries đến lúc hoàn thành ở cung Pisces.
Phương pháp hiện tại được dựa vào chân lý tạm thời rằng con người thông thường lệ thuộc vào bản chất không thật của biểu lộ và “con người nghĩ thế nào, y sẽ trở nên thế ấy” (“as he thinks, so is he”). Tuy nhiên, khi y trở thành Hercules, tức Sun God (hay là Solar Angel), y bắt đầu đảo ngược tiến trình (lại chỉ ở bề ngoài) và một sự tái định hướng rõ rệt xảy ra. Do đó, các Huấn Sư ở trên khía cạnh nội môn nghiên cứu lá số tử vi chỉ ở trong mối liên hệ của nó với ba thực thể sau đây:
1. Lá số tử vi của chính hành tinh như là biểu hiện của sự sống của Hành Tinh Thượng Đế. Điều này liên quan đến việc khảo cứu về lá số tử vi của chơn linh hành tinh, cũng như của Sự Sống làm linh hoạt với mối liên hệ và tương tác kết hợp của chúng. Thí dụ đối với Hành Tinh Thượng Đế của Địa Cầu, chơn linh của Địa Cầu (The spirit of the Earth) cũng giống như phàm ngã (tức là form nature) so với linh hồn của con người. Cả hai lá số tử vi đều chồng lên và “kiểu mẫu hành tinh” (“planetary pattern”) lúc đó hiện ra.
2. Lá số tử vi của gia đình nhân loại, của giới thứ tư trong thiên nhiên, xem nó như là một thực thể. Thực ra đây là việc nghiên cứu hai lá số tử vi, như trong trường hợp nói trên; lá số tử vi của giới linh hồn, của các con thiêng liêng của Thượng Đế trên cõi trí, và việc nghiên cứu về thực thể vốn là sự sống cố kết của khía cạnh hình hài của giới thứ tư trong thiên nhiên. Điều này lại được làm bằng cách đặt chồng lên hai biểu đồ. Hai biểu đồ này được vẽ theo một tỉ lệ lớn và trên một chất liệu trong suốt mà nhân loại không biết gì cả.
Trên các biểu đồ này có ghi chú mô hình sẽ xuất hiện khi “linh hồn và phàm ngã được nhập lại cùng nhau” và đưa đến các tình huống, các phát triển có thể có và các mối liên hệ, và rồi mục tiêu tương lai trước mắt xuất hiện rõ ràng.
3. Lá số tử vi của các đệ tử. Các Đức Thầy không nghiên cứu các biểu đồ của người kém phát triển thông thường. Không ích lợi gì khi làm như thế. Điều này lại có liên quan tới việc nghiên cứu hai lá số tử vi của đệ tử dưới sự kiểm tra – một của linh hồn và lá số kia của phàm ngã. Tiến trình chồng lên lại được dùng đến. Trong một lá số tử vi, việc tái định hướng mới mẻ và sự sống nội tâm được tổ chức lại còn phôi thai sẽ được ghi nhận và nghiên cứu, còn ở mặt khác, cuộc sống hướng ngoại và sự tuân thủ hoặc không tuân thủ của nó, với các điều kiện bên trong sẽ là sự tùy thuộc vào sự chú ý. Như vậy kiểu mẫu sự sống sẽ hiện rõ, các năng lực sẽ được chỉ rõ, các vấn đề/ khó khăn sẽ biến mất, và giai đoạn kế tiếp trước mắt sẽ lộ ra rõ ràng.
Như thế điều lại trở nên rõ rệt là đến một mức độ nào đó, “nguyên tắc về nhị nguyên tính” đi vào mọi sự việc. Đó là thuyết nhị nguyên chuyển đổi, tùy theo nơi mà tầm quan trọng có thể được đặt vào, nhưng thuyết nhị nguyên này lại hiện hữu cho đến cuộc điểm đạo cuối cùng – hiện hữu trong các giai đoạn sau của diễn trình tiến hóa, trong việc hiệu chỉnh của các liên hệ hình hài, nhưng không hiện hữu trong tâm thức của đệ tử có trình độ tiến hóa. Đó là điểm chính yếu cần hiểu rõ.
Ở đây, một điểm thứ ba phải được đưa ra, theo sau hai điểm được nhấn mạnh ở trước. Một phần lớn của việc nghiên cứu của chúng ta sẽ là lưu tâm đến mối liên hệ của sáu chòm sao trong nửa phần trên của vòng hoàng đạo (zodiacal wheel) so với sáu chòm sao nằm ở nửa phần dưới. Chúng ta sẽ xem xét năng lượng vốn là một con người (chú ý cách diễn đạt này) khi năng lượng đó đi theo chiều kim đồng hồ (clockwise) từ Aries (Dương Cưu) đến Taurus (Kim Ngưu) và kế đó – đảo ngược lại tiến trình – đi từ Aries đến Pisces (Song Ngư). Chúng ta sẽ xem xét các lưỡng nguyên tính được một trong các chòm sao cung cấp và sự trái ngược của nó; do đó chúng ta sẽ khảo sát các tính chất lớn được cung cấp bởi một chòm sao và đối cung (opposite sign) của nó. Chúng ta sẽ đề cập tới các điểm này theo cách sau đây:
1. Theo quan điểm của sự bắt đầu trong cung Aries cho đến con người – qua nhiều chỗ ngoặt (turnings) của bánh xe sự sống – đạt đến điểm đảo ngược và tái định hướng. Con người tiến bộ từ điểm mà, trong Bắc Giải (in Cancer), y hợp thành một phần của khối mà với tâm thức của khối đó, còn phôi thai và không tập trung, và với việc không có nhận thức nào về mục tiêu (ngoại trừ sự thỏa mãn của ham muốn theo bản năng) cho đến trong Scorpio (Hổ Cáp, Bọ Cạp) y trở thành đệ tử chiến thắng, tìm được chính mình trong Leo (Hải Sư). Kế đến Sự Khủng Hoảng về Tái Định Hướng vốn có thể chiếm một thời gian dài và tạo thành một thời gian tạm nghỉ của nhiều kiếp sống đấu tranh.
2. Theo quan điểm của người trên con đường dự bị, đang tìm kiếm ánh sáng, đang phấn đấu qua các cung (như Cổ Luận diễn tả khi cứu xét điểm này): “Y chuyển từ phải sang trái, và kế đó lại từ trái sang phải. Y xoay quanh một cách chóng mặt trên một trục ham muốn. Y không biết nơi nào cần đi hoặc những gì cần làm. Bầu trời trở thành ảm đạm”. Ở điểm này, cung Gemini (Song Nam) bắt đầu đóng vai trò mạnh mẽ của nó trong đời sống của các đệ tử, với cung Nhân Mã dần dần “xuyên thủng quả tim bằng các mũi tên của nó, và kế đó dựa vào sức bay của mũi tên, con người đạt đến cung Capricorn (Nam Dương/ Ma Kết)”. Kế đến Bước Ngoặt Từ Bỏ (Crisis of Renunciation).
3. Theo quan điểm của đệ tử hữu thệ và điểm đạo đồ, tức là kẻ lại chạy qua Con Đường của Thái Dương và thấy rằng những gì mà chính y đã khám phá ở nơi Cung Hải Sư (Leo) tìm thấy tột đỉnh của nó nơi Cung Bảo Bình (Aquarius). Tâm thức riêng rẻ của cá nhân trở thành tập-thể-thức trong Cung Bảo Bình, và y bắt đầu hiểu được ý nghĩa của sự kết hợp căn bản đó của các cung, đó là “tam giác trong tâm thức của nhân loại:
Cancer ..................... Leo .............................. Aquarius.
Ý thức đại chúng Ý thức cá nhân Tập thể thức.
Tâm thức bản năng Tâm thức sáng suốt Tâm thức do trực giác.
Kế đó theo quan điểm của sự thành đạt trong Capricorn, trong nhiều kiếp sống con người hoạt động chung quanh con đường hoàng đạo, đi xuống vào tận bể của tâm thức quần chúng để trở thành cái mà các cổ thư gọi là “Con Cua” (“the Crab”) dọn sạch đại dương vật chất đang trôi chung quanh linh hồn con người, và sau cùng trở thành một kẻ cứu thế đang hoạt động trong Cung Song Ngư. Ngài đi vào thế giới con người để cứu nhân loại và để thúc đẩy thiên cơ. Lúc bấy giờ Ngài là “cá đang bơi tự do trong đại dương vật chất”.
Trong mỗi cung của Hoàng đới, điểm đạo đồ luôn luôn biểu lộ sự khéo léo của thành quả tâm linh của kinh nghiệm sống trước kia, thực nghiệm trên thế giới và thành tựu của linh hồn. Sự ích kỷ bao giờ cũng được chuyển thành phụng sự linh hoạt sống động, còn dục vọng phải chứng tỏ sự chuyển hóa của nó bằng sự tinh khiết của đạo tâm tinh thần để huyền đồng với Thiên Ý.
Có một hoặc hai điểm phải được bàn đến để giúp bạn nghiên cứu với các ý tưởng chắc chắn được đưa ra một cách rõ ràng trong trí bạn. Tôi có ám chỉ đến chúng ở một vài trong số các sách trước đây của Tôi, nhưng sẽ là hữu ích khi đề cập chúng trở lại và nới rộng ý tưởng thêm một ít. Tôi đề nghị bạn nên ghi nhớ khi bạn đọc lại và nghiên cứu.
Tôi thường nhắc đến sự kiện là toàn bộ khoa chiêm tinh học được đưa vào một tình trạng không tồn tại. Nó không có căn bản trong sự kiện vật chất và tuy vậy mãi mãi dựa trên sự thật. Như bạn biết rõ, hoàng đạo là con đường tưởng tượng của Mặt Trời trong bầu trời. Do đó phần lớn là một ảo tưởng (illusion), theo quan điểm ngoại môn. Nhưng đồng thời các chòm sao lại tồn tại, và các luồng năng lượng vẫn qua lại, trộn lẫn và gài vào nhau khắp thể không gian (body of space) chẳng chút ảo tưởng nào nhưng rõ ràng là biểu hiện các liên hệ vĩnh cửu. Chính việc dùng sai các năng lượng khác nhau mới tạo ra ảo tưởng. Con đường của ảo giác này tất nhiên là một thực tại đối với nhân loại ngày nay cũng nhiều như là các ảo tưởng thuộc phàm ngã của bất cứ cá nhân nào. Các ảo tưởng này là do bởi sự an trụ (polarization) của cá nhân vào cõi cảm dục.
Cũng là lý thú mà ghi nhận rằng trong mối liên hệ này ‒do tuế sai của phân điểm (precession of the equinoxes, thời điểm ngày và đêm bằng nhau, một năm xảy ra hai lần -ND) –một loại thần lực thứ tư được tập trung vào hành tinh và con người, nhưng là lực ít được nhận biết và được đưa vào đúng vị trí trong lá số tử vi. Tháng và cung tức là vị trí của Mặt Trời trong bầu trời, không thực sự trùng hợp nhau. Chẳng hạn khi chúng ta nói Mặt Trời “ở cung Dương Cưu”, điều đó nhắc tới một chân lý huyền bí nhưng không hẳn là một sự kiện thông thường. Mặt Trời ở cung Dương Cưu vào lúc bắt đầu đại chu kỳ này, nhưng Mặt Trời không ở đúng cùng vị trí ngày nay khi nó “nằm” trong cung đó.
Cũng nên nhớ rằng vì cần phải biết thời điểm sinh ra và nơi chốn lúc ra đời khi lấy lá số tử vi của cá nhân, thế nên, để có một hiểu biết hoàn toàn chính xác và diễn dịch chính xác liên quan đến chòm sao, các hành tinh và Địa Cầu chúng ta, cần có được một thời điểm cố định từ đó để tính toán. Cho đến nay, thời điểm cố định đó chưa ai biết tới trong chiêm tinh học ngoại môn, dù cho Thánh Đoàn có được thông tin cần thiết và thông tin đó sẽ được làm cho hữu ích khi đến đúng thời điểm. Chính sự hiểu biết về thông tin bên trong này mới tạo thành nền tảng của các trình bày mà tôi đã đưa ra hoặc sẽ đưa ra, nó dường như có tính chất thay đổi triệt để đối với nhà nghiên cứu chính thống. Phải có một sửa chữa thường xuyên đối với các kết luận trước kia của nhân loại và về điều này, thí dụ nổi bật là câu nói trong Thánh Kinh (Bible) cho rằng ngày sáng tạo đầu tiên là 4004 trước T.C.
Khoa học hiện đại đã nhận ra đây là một sai lầm, nhưng nhiều người vẫn còn tin như vậy.
Trước kia tôi có đưa ra một ám chỉ mà cách tính toán rõ ràng theo chiêm tinh học có thể dựa theo đó khi tôi nêu ra thời điểm của cuộc “Đại Tiếp Cận” (“Great Approach”) của Thánh Đoàn đối với biểu lộ hành tinh chúng ta khi sự biệt ngã hóa (individualisation) xảy ra và giới thứ tư trong thiên nhiên xuất hiện. Tôi đặt tin tưởng rằng biến cố tuyệt diệu đó đã xảy ra cách đây 21 688 345 năm. Vào thời đó Mặt Trời ở vào cung Hải Sư (Leo). Vào lúc đó diễn tiến đã khởi đầu trên cõi trần và việc tạo ra các biến cố vật chất bên ngoài mất khoảng 5 000 năm để hoàn thiện và Mặt Trời ở vào Cung Song Nam (Gemini) khi bước ngoặt cuối cùng của việc biệt ngã hóa xảy ra và lúc bấy giờ cánh cửa được khép lại đối với giới động vật.
Người ta cho rằng Cung Nhân Mã (Sagittarius) cai quản sự tiến hóa của con người, thì Mặt Trời ở vào cung đó khi Thánh Đoàn bắt đầu cuộc Tiếp Cận để kích hoạt các hình thức sự sống trên hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, Sagittarius chi phối giai đoạn tiếp cận bên trong.
Mặt Trời ở vào cung Leo khi việc biệt ngã hóa ở cõi trần xảy ra như là kết quả của việc kích hoạt được áp dụng.
Mặt Trời ở vào Cung Gemini khi Sự Tiếp Cận này được hoàn thành bằng việc thành lập Thánh Đoàn trên Địa Cầu.
Đây là một trong các bí ẩn vĩ đại mà các Nghi Thức Tam Điểm là tượng trưng, vì biểu tượng của Cung Gemini là cội nguồn của quan niệm về hai cột trụ, rất quen thuộc với Nhân Vật của Tam Điểm. Do đó, có thể nói rằng, nói về mặt biểu tượng
1. Leo thống ngự mức độ E A
2. Gemini thống ngự mức độ F C
3. Sagittarius cai quản mức độ của M M lên đến giai đoạn nâng cao của Đức Thầy, và Capricorn cai quản phần cuối của nghi thức và H R A
Luôn luôn có sự lầm lẫn đối với kẻ bắt đầu, tức là người hưa có trực giác phát triển và luyện tập, để dung hòa các bất đồng bề ngoài và các mâu thuẫn ngoài mặt xuất hiện trong giáo lý của Minh Triết Muôn Thuở. Nỗi khó khăn này cũng sẽ được gặp trong khoa chiêm tinh học và một tham khảo nào đó đối với vấn đề cũng có giá trị ở điểm này. Tôi xin nhắc các bạn về chân lý huyền môn, chân lý đó cho rằng sự diễn dịch và hiểu biết đúng đắn được dựa trên giai đoạn phát triển của cá nhân. Trong GLBN, HPB có nhận xét rằng đối với một số người, nguyên khí cao nhất mà họ có thể nhận biết một cách sáng suốt nhờ nó, có thể là một nguyên khí thấp đối với người khác. Các tinh tòa và các hành tinh đang chi phối những người này, có thể và chắc chắn có một tác dụng/ ảnh hưởng lên đa số và những người khác thuộc nhóm người bình thường, và còn một ảnh hưởng thứ ba lên trên đệ tử hoặc điểm đạo đồ. Vì các năng lượng và thần lực khác nhau luân lưu qua khắp thể dĩ thái của thái dương hệ chúng ta, việc tiếp nhận và tác dụng của chúng sẽ tùy vào trạng thái của các trung tâm hành tinh và tùy vào trình độ khai mở của các trung tâm lực trong con người cá biệt. Đó là lý do giải thích tại sao các sơ đồ và các bảng biểu khác nhau có thể dị biệt rất lớn và các hành tinh khác nhau có thể dường như đang cai quản các tinh tòa. Dường như không có một qui luật cố định nào và người nghiên cứu trở nên bối rối. Chiêm tinh học chính thống đưa ra một loạt các thước đo hành tinh và chúng đều chính xác đối với đa số nhân loại. Nhưng bậc đệ tử, tức là người đang sinh hoạt (với các bí huyệt – ND) trên cách mô, đáp ứng với một sự phối hợp khác, và chính là với những người này mà tôi sẽ đặc biệt bàn đến. Đó là lý do tại sao ba biểu đồ được đưa ra ở đây không xuất hiện cùng một lúc. Chúng được phác thảo để diễn đạt tình trạng liên quan tới ba nhóm:
1. Đa số người thích nghi với các kết luận chính thống và các kết luận chiêm tinh học đã được nhận biết.
2. Các đệ tử và các cá nhân tiến bộ, thích nghi với các kết luận của chiêm tinh học nội môn.
3. Các Huyền Giai Sáng Tạo, đang cống hiến tình trạng tạm thời trong chu kỳ thế giới này.
Bảng IV. Liên Hệ Chiêm Tinh Học Chính Thống.
Các Tinh Tòa và Các Chủ Thể Cai Quản Hành Tinh Liên Quan Với Con Người Thông Thường Tinh Tòa Tác Nhân Cung Liên Quan Với Cai Quản
1. Aries ............... Mars ............ Cung 6 ..... Scorpio cùng tác nhân cai quản
2. Taurus ............ Venus ......... Cung 5 ...... Libra cùng tác nhân cai quản
3. Gemini ........... Mercury ..... Cung 4 ..... Virgo cùng tác nhân cai quản
4. Cancer ............ Mặt Trăng .... Cung 4 ..... không có
5. Leo .................. Mặt Trời ..... Cung 2 ..... không có
6. Virgo .............. Mercury ..... Cung 4 ..... Gemini cùng tác nhân cai quản
7. Libro ............... Venus ......... Cung 5 ..... Taurus cùng tác nhân cai quản
8. Scorpio ........... Mars ............ Cung 6 ..... Aries cùng tác nhân cai quản
9. Sagittarius....... Jupiter ........ Cung 2 ..... Pisces cùng tác nhân cai quản
10. Capricorn ....... Saturn ......... Cung 3 ..... không có
11. Aquarius ....... Uranus ....... Cung 7 ..... không có
12. Pices .............. Jupiter ........ Cung 2 ..... Sagittarius cùng tác nhân cai quản
a/ Các hành tinh không thánh thiện được in nghiêng.
b/ Tất cả các cung đều được đại diện trừ Cung Một. Điều này đáng chú ý, vì đa số con người hoạt động trong vòng các lá số tử vi của họ và trạng thái ý chí thì tiềm tàng nhưng không hiển lộ.
Bảng V. Liên Hệ Chiêm Tinh Học Không Chính Thống.
Các Tinh Tòa và Các Chủ Thể Cai Quản Hành Tinh Liên Quan với các Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ.
Ghi chú: Trong các biểu đồ liên quan với Thánh Đạo, sự tiến bộ từ Aries đến Pisces thông qua Taurus, etc Tinh Tòa Chủ Thể Cai Quản Cung Liên quan với
1. Aries ............ Mercury ...... Cung 4 ...... Virgo cùng cung
2. Taurus ......... Vulcan ........ Cung 1 ...... Pisces cùng cung
3. Gemini ........ Venus .......... Cung 5 ...... không có
4. Cancer ......... Neptune ..... Cung 6 ...... Scorpio cùng cung
5. Leo ............... Mặt Trời ...... Cung 2 ...... Aquarius cùng cung
6. Virgo ........... Mặt Trăng ... Cung 4 ...... Aries cùng cung
7. Libra ............ Uranus ........ Cung 7 ...... không có
8. Scorpio ........ Mars ............ Cung 6 ....... Cancer cùng cung
9. Sagittarius ... Địa Cầu ....... Cung 3 ...... Capricorn cùng cung
10. Capricorn .. Saturn ......... Cung 3 ...... Sagittarius cùng cung
11. Aquarius .... Jupiter .......... Cung 2 ...... Leo cùng cung
12. Pisces .......... Pluto ............ Cung 1 ...... Taurus cùng cung
Ghi chú: Liên quan với các đệ tử và các cung hoàng đới, Gemini và Libra là hai tinh tòa mà – qua các chủ thể cai quản của chúng – biểu lộ năng lượng cung 5 và năng lượng cung 7. Vì một lý do huyền bí, chúng vẫn không liên quan với bất cứ cung nào khác trong số các cung. Theo biểu hiện các cung, liên hệ giữa các tinh tòa khác qua các hành tinh là như sau:
1. Taurus và Pisces, qua Vulcan và Pluto, có liên quan tới Cung 1. Chuyển hóa của dục vọng thành hy sinh, và của ý chí cá nhân thành ý chí thiêng liêng. Đấng Cứu Thế (World Saviour)
2. Leo và Aquarius, qua Thái Dương và Jupiter, có liên quan tới Cung 2. Phát triển của tâm thức cá nhân thành tâm thức thế gian. Như vậy con người trở thành người phụng sự thế gian. Người Phụng Sự Thế Gian (World Server)
3. Sagittarius và Capricorn, qua Địa Cầu và Saturn, có liên quan tới Cung 3. Đệ tử nhất tâm trở thành đệ tử điểm đạo. Đệ Tử Điểm Đạo (Initiate)
4. Aries và Virgo, qua Mercury và Mặt Trăng, có liên quan tới Cung 4. Làm hài hòa vũ trụ và cá nhân qua xung khắc, tạo ra hợp nhất và mỹ lệ. Các đau đớn khi sinh của lần sinh thứ hai. Christ vũ trụ và cá nhân.
5. Cancer và Scorpio, qua Neptune và Mars, có liên quan tới Cung 6. Biến đổi tâm thức quần chúng thành tâm thức bao quát của đệ tử. Đệ tử chiến thắng (Triumphant Disciple) Tôi muốn kêu gọi chú ý tới sự kiện là trong Bảng IV, mối liên hệ ở giữa các hành tinh mới có tính chi phối, còn trong Bảng V tầm quan trọng được đặt vào cung đang chi phối.
Bảng VI. Chủ Thể Chi Phối Hành Tinh Trong 3 Bảng
Tinh tòa Chính thống Đệ tử Huyền Giai
1. Aries ............ Mars ................ Mercury ......... Uranus
2. Taurus ......... Venus ............. Vulcan ............ Vulcan
3. Gemini ........ Mercury ......... Venus ............. Địa Cầu
4. Cancer ......... Nguyệt Cầu ... Neptune ......... Neptune
5. Leo ............... Thái Dương ... Thái Dương ... Thái Dương
6. Virgo ........... Mercury ......... Nguyệt Cầu ... Jupiter
7. Libra ............ Venus ............. Uranus ........... Saturn
8. Scorpio ........ Mars ............... Mars ............... Mercury
9. Sagittarius .... Jupiter ............ Địa Cầu .......... Mars
10. Capricorn ... Saturn ............ Saturn ............ Venus
11. Aquarius .... Uranus ........... Jupiter ............ Nguyệt Cầu
12. Pisces ........... Jupiter ............ Pluto ................ Pluto
Bảng VII. Không Chính Thống (Unorthodox)
Các Tinh Tòa, Các Chủ Thể Cai Quản và Các Cung Liên quan đến các Huyền Giai Tinh Tòa Chủ Thể Cung Liên quan với Cai Quản
1. Aries ............ Uranus ........... Cung 7 .. không có
2. Taurus ......... Vulcan ........... Cung 1 ... Pieces cùng cung
3. Gemini ........ Địa Cầu .......... Cung 3 .. Libra cùng cung
4. Cancer ......... Neptune ......... Cung 6 ... Sagittarius cùng cung
5. Leo ............... Thái Dương ... Cung 2 .. Virgo cùng cung
6. Virgo ........... Jupiter ............ Cung 2 ... Leo cùng cung
7. Libra ............ Saturn ............ Cung 3 .. Gemini cùng cung
8. Scorpio ........ Mercury .......... Cung 4 ... Aquarius cùng cung
9. Sagittarius ... Mars ............... Cung 6 .. Cancer cùng cung
10. Capricorn .. Venus ............. Cung 5 ... không có
11. Aquarius ..... Nguyệt Cầu .. Cung 4 ... Scorpio cùng cung
12. Pisces .......... Pluto .............. Cung 1 .. Taurus cùng cung
Ghi chú: Aries và Capricorn (Nam Dương) liên kết với năng lượng cung 7 và cung 5 đứng một mình. Các tinh tòa và các cung khác được liên kết trong mỗi trường hợp.
a/ Cung 1 - Taurus và Pisces, qua Vulcan và Pluto.
b/ Cung 2 – Leo và Virgo, qua Thái Dương và Jupiter.
c/ Cung 3 – Gemini và Libra, qua Địa Cầu và Saturn.
d/ Cung 4 – Scorpio và Aquarius (Bảo Bình), qua Mercury (Thủy tinh) và Nguyệt Cầu (Moon).
e/ Cung 6 – Cancer (Bắc Giải) và Sagittarius (Nhân Mã) qua Neptune (Hải Vương Tinh) và Mars (Hỏa Tinh).
Xét về tất cả các bảng nêu trên và bắt đầu với sự kiện căn bản của Đại Hão Huyền (Great Illusion), cần nên nhớ rằng độ chính xác của các tiên đoán chiêm tinh học và việc diễn giải sẽ được dựa trên ba yếu tố:
1. Sức mạnh của các hình tư tưởng đã tạo được liên hệ với 12 cung. Thoạt đầu, các hình tư tưởng này được kiến tạo hay được giữ chặt vào cõi trí bởi Thánh Đoàn vào thời Atlantis và chúng đã có được sức mạnh vững chắc kể từ khi đó. Chúng được dùng làm các điểm tập trung đối với một số lực và giúp cho cá nhân tiếp xúc với các kho chứa năng lượng vĩ đại mà vào lúc đó đang chi phối cá nhân đó một cách rõ rệt.
2. Trực giác của nhà chiêm tinh học. Việc chấm lá số tử vi giúp đặt chiêm tinh gia giao tiếp với cá nhân, nhưng điều này chỉ giúp chút ít cho mỗi bên trừ khi trực giác và độ nhạy cảm của chiêm tinh gia hiện hữu một cách tích cực.
3. Năng lực của chiêm tinh gia trong bất cứ giai đoạn đặc biệt nào khi đáp ứng với các thay đổi đang xảy ra luôn luôn, chẳng hạn sự chuyển dịch và thay đổi dần dần xảy ra do tuế sai của phân điểm, hay là sự chuyển dịch của cực hành tinh. Khi con người tiến hóa, cần đưa thêm vào sự thay đổi này cơ chế đáp ứng hay là các vận thể của tâm thức cũng từ từ được cải thiện. Do đó, các phản ứng của chiêm tinh gia đối với ảnh hưởng hành tinh và đối với năng lượng của các chòm sao khác nhau thay đổi với độ vững chãi như nhau và việc xem xét phải được đặt vào điểm này. Do đó, điều thiết yếu là chiêm tinh gia hiện đại bắt đầu nghiên cứu trình độ tiến hóa của đối tượng, trước khi lập/ giải đoán (casting) lá số tử vi của đối tượng này. Y cũng phải xác định vị trí gần đúng của người này trên con đường tiến hóa. Về việc này việc nghiên cứu các cung là cần thiết nhất nhờ việc thẩm tra về tính chất, các đặc điểm và các mục đích sự sống.
Sau rốt, các chiêm tinh gia sẽ có thể lấy lá số tử vi của linh hồn, vì linh hồn nhạy bén với các phối hợp khác nhau của các lực để cho các lực này kiểm soát sự sống phàm ngã.
Đệ tử và điểm đạo đồ đáp ứng một cách riêng biệt với các ảnh hưởng đi vào và sự đáp ứng của các vị này khác với sự đáp ứng của người kém phát triển hay là người duy ngã (selfcentered person). Cần phải nhận ra điều này. Những ai “sống dưới cách mô” (“live below the diaphragm” có thể hiểu là nơi những người này chỉ có các bí huyệt dưới cách mô hoạt động –ND) và những ai phản ứng lại với năng lượng đang đi đến qua trung gian (medium) của các trung tâm lực thấp, sẽ có một loại biểu đồ rất khác với biểu đồ của đệ tử và điểm đạo đồ. Lúc đó sẽ cần một cách diễn giải khác. Tôi có đề cập đến điều này trước đây và xin nhắc các bạn một số điểm mà Tôi đã làm.
1. Các đệ tử trên Con Đường Đệ Tử chịu ảnh hưởng mạnh của Mercury và Saturn – một hành tinh đem lại giác ngộ, còn hành tinh kia mang lại cơ hội.
2. Ở các cuộc điểm đạo khác nhau, ảnh hưởng của các hành tinh tác động vào thí sinh một cách hoàn toàn khác với cuộc điểm đạo trước. Các năng lượng từ các chòm sao tuôn đổ qua các trung tâm lực hành tinh theo chu kỳ.
a/ Ở cuộc điểm đạo đầu, đệ tử phải đấu tranh với các lực kết tinh và hủy diệt của Vulcan và Pluto. Ảnh hưởng của Vulcan đạt đến chính các độ sâu của bản thể của đệ tử, trong khi Pluto kéo lôi lên trên mặt và hủy diệt tất cả những gì đang cản trở trong các vùng thấp này.
b/ Ở cuộc điểm đạo thứ hai, ứng viên đến dưới ảnh hưởng của ba hành tinh – Neptune, Venus và Jupiter. Ba trung tâm lực – đan điền, cổ họng và tim – đều có liên hệ một cách linh hoạt.
c/ Ở cuộc điểm đạo thứ ba, Nguyệt Cầu (đang che khuất một hành tinh ẩn giấu) và Mars mang lại một phân tranh kinh khiếp, nhưng vào lúc kết thúc, con người được tháo lỏng khỏi sự kiềm chế của phàm ngã.
d/ Ở cuộc điểm đạo thứ tư, Mercury và Saturn lại mang tới các thay đổi lớn và sự thiên khải duy nhất, nhưng ảnh hưởng của chúng rất khác với kinh nghiệm trước kia.
e/ Ở cuộc điểm đạo thứ năm và là cuộc điểm đạo cuối cùng, Uranus và Jupiter xuất hiện và tạo ra một “cấu tạo có lợi” của toàn thể các năng lượng được tìm thấy trong thiết bị của điểm đạo đồ. Khi sự tái tổ chức này được hoàn tất, lúc đó điểm đạo đồ có thể “thoát khỏi vòng luân hồi (wheel) và lúc đó có thể sống thực sự”.
Vào lúc này năng lượng của mặt trời (đang che lấp một hành tinh thánh thiện, từ trước đến giờ không ai biết) đang sẵn sàng và chắc chắn đi đến con người xuyên qua Thái dương thiên thần.

CHƯƠNG II
BẢN THỂ CỦA CHIÊM TINH HỌC NỘI MÔN
Nhận Xét Dẫn Nhận

Sau khi nghiên cứu những điều trên, điều rõ rệt đối với bạn là một trong các kết quả sẽ xuất hiện dưới ấn tượng của sự tiếp cận mới đối với việc chẩn đoán chiêm tinh học (xét về cá nhân) sẽ là việc lấy lá số tử vi chính xác hơn của người tiến hóa – các đệ tử và các điểm đạo đồ. Cho đến bây giờ, điều này đã không thể chính xác. Tuy nhiên, việc đó chỉ sẽ xảy ra nếu có thực nghiệm và điều nghiên khôn khéo và đúng lúc.
Tôi có đưa ra hai nhóm người điều khiển đối với hai mẫu người:
1. Nhóm chính thống và thường được chấp nhận gồm các nhà cai quản thuộc hành tinh đối với người kém phát triển và kẻ thường nhân.
2. Một kết hợp mới của các nhà cai quản và các chòm sao đối với những kẻ ở trên Thánh Đạo.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng có vô số các hoán vị (permutation) có thể xảy ra, của các phức tạp và các mối liên hệ, do bởi số lớn các kết hợp có thể xảy ra hiện hữu trong con đường sinh hoạt của cá nhân và tùy vào giai đoạn phát triển tiến hóa. Các hoán vị này có thể được chia thành ba nhóm thông qua một khái quát hóa rộng rãi nhưng tất nhiên là không thỏa đáng.
1. Người bậc trung và người kém phát triển, sinh hoạt dưới cách mô và với sự chú tâm vào các năng lượng và các lực đang đi đến được tập trung hoặc là vào bí huyệt đan điền, hoặc là vào bí huyệt xương cùng.
2. Một số lớn người đang ở vào giai đoạn chuyển tiếp, với các năng lượng và các lực được tập trung phần lớn ở bí huyệt thấp nhưng đồng thời rất thường khi tác động qua bí huyệt cổ họng và khơi hoạt một đáp ứng yếu ớt từ bí huyệt tim và ấn đường.
3. Những người đang ở trên một trong các giai đoạn cuối cùng của Thánh Đạo, với tầm quan trọng đang nhanh chóng chuyển ra khỏi các bí huyệt thấp đi vào ba bí huyệt cao và với bí huyệt đầu cao nhất trong tiến trình khơi hoạt. Những người này cũng thuộc vào hai nhóm chính:
a/ Những người đang dùng bí huyệt đan điền như một nơi trao đổi rộng lớn (vast cleering house) cho các năng lượng đang đến và những người đang bắt đầu hoạt động qua bí huyệt cổ họng và bí huyệt tim, với mục tiêu là hoàn toàn khơi hoạt bí huyệt ấn đường.
b/ Những người đang dùng tất cả các bí huyệt này, nhưng nơi họ, bí huyệt tim được khơi hoạt đầy đủ và tam giác lực trong đầu (từ bí huyệt ấn đường đến bí huyệt đầu, và từ bí huyệt đầu đến bí huyệt nằm ở hành tủy) đang bắt đầu hoạt động.
Khi tất cả các bí huyệt này đều được khơi hoạt, thì các kết hợp đơn giản nhất của chúng là đi theo các hình tam giác.
Khoa Học về Các Tam Giác ẩn dưới mọi diễn dịch về chiêm tinh học cũng như các bí huyệt trong cơ thể con người. Điều này bạn biết rõ, nhưng bốn bộ ba của chiêm tinh học chính thống chỉ là các nguyên tắc sơ đẳng của Khoa học thực sự này, nó nằm bên dưới các diễn dịch chính thống.
1. Bí huyệt ở đáy xương sống
I 2. Bí huyệt xương cùng
3. Bí huyệt đan điền
1. Bí huyệt cổ họng
II 2. Bí huyệt tim
3. Bí huyệt ấn đường
1. Bí huyệt ấn đường
III 2. Bí huyệt đầu
3. Trung tâm trong hành tủy.
Đáng tiếc thay nguyên tắc tổ chức không đơn giản như bảng ở trên thường thấy xuất hiện, vì việc nhấn mạnh, điểm tập trung, cách sắp đặt và cách làm cho linh hoạt, cùng cách xuất hiện của các tam giác nội môn này thay đổi theo loại cung. Môn học về Các Tam Giác Năng Lượng này ẩn dưới một khoa học huyền bí mới cả ở trong chiêm tinh học lẫn ở trong môn học laya-yoga tức môn học về các trung tâm lực.
Cả môn yoga cổ này lẫn khoa chiêm tinh học còn cổ hơn nữa, hiện nay phải được nghiên cứu dựa vào một vòng xoắn cao hơn. Cho đến nay, giáo lý về các trung tâm lực đã được kế thừa từ thời Atlantis và được diễn đạt dưới các hình thức cổ và các công thức cổ xưa mà về căn bản không thích hợp với giai đoạn phát triển tiến hóa lớn lao hiện tại của chúng ta.
Cùng một sự việc có thể được nói về chiêm tinh học chính thống hay công truyền. Cả hai khoa học này phải được tái định hướng và sắp xếp lại, còn chiêm tinh học phải được dựa trên một hiểu biết sâu xa hơn về mối liên quan của các hành tinh – thánh thiện và không thánh thiện – đối với các trung tâm lực và một vài “chu kỳ an trụ” nổi bật hiện ra như các kết quả được an bài (fore-ordained) của các “thời kỳ khủng hoảng”. Câu chót này biểu hiện cho một tường trình cơ bản và quan trọng về chân lý.
1. Các trung tâm lực và các Tam Giác Lực.
Như bạn biết rõ, có năm (5) hành tinh không thánh thiện, và bảy (7) hành tinh được xem như thánh thiện. Mười hai sự sống hành tinh này (với các chu kỳ riêng của chúng, các điểm khủng hoảng và các thời điểm an trụ của chúng) có liên quan chặt chẽ với bảy trung tâm lực. Năm trung tâm lực trên xương sống có liên quan với năm hành tinh không thánh thiện, nhưng nơi một người kém tiến hóa hoặc người bậc trung, được tập trung hầu như hoàn toàn trên cõi cảm dục và trong thể cảm dục. Cần nên ghi nhận rằng:
1. Hai trong số các hành tinh không thánh thiện (chính Địa Cầu và Nguyệt Cầu) được liên kết với hai trung tâm lực đang ở trong người tiến hóa cao, đều không có tầm quan trọng chiếm vị trí cao nhất.
a/ Lá lách nhận các phóng phát prana từ hành tinh mà chúng ta sống trên đó và có liên quan với thể dĩ thái và thể xác cùng liên hệ vật chất của chúng.
b/ Một trung tâm trong lồng ngực liên quan tới tuyến ức (thymus gland, sản xuất tế bào lym phô T-ND) trung tâm này trở nên không hoạt động nơi người tiến hóa, nhưng có một liên hệ với thần kinh phế vị (vagus nerve, thần kinh sọ thứ X – ND), trước khi khơi hoạt bí huyệt tim.
2. Hai trong số các hành tinh không thánh thiện khác – Mars (Hỏa Tinh) và Pluto (Diêm Vương Tinh) – hoạt động liên quan với bí huyệt xương cùng (Mars) và huyệt đan điền (Pluto). Hành tinh sau này trở nên linh hoạt trong cuộc đời của người “đang trở nên sinh động nơi giác quan cao, bản chất thấp của người này đi vào khói và bóng tối của Pluto, nó đang cai quản vùng đất cháy nhỏ (lesser burning ground), để cho con người có thể sống trong chân lý nơi vùng đất cao của ánh sáng”.
3. Mặt Trời (ở đây thay cho Vulcan, chính là một hành tinh thánh thiện) chi phối một trung tâm lực phía trước cổ họng vốn có liên quan với tuyến cận giáp trạng (parathyroids gland) chớ không phải với tuyến giáp trạng, tuyến này có liên quan với bí huyệt cổ họng. Bí huyệt ở phía trước cổ họng này không được dùng nữa khi giai đoạn sáng tạo của hoạt động cổ họng bắt đầu. Nó tác động như một “vật trung gian” (“mediator”) giữa cơ quan sáng tạo cao với cơ quan sáng tạo thấp (giữa bí huyệt xương cùng và bí huyệt cổ họng) và sau rốt đưa tới loại hoạt động sáng tạo vốn được nhận biết một cách rõ rệt là hoạt động của linh hồn tỉnh thức. Vulcan là một trong các nhà hoạt động sáng tạo (creative workers) đầu tiên ở giữa con người. Vị này cũng liên quan tới “Cain, kẻ đã giết huynh đệ mình”. Khoa biểu tượng nằm dưới các thần thoại cổ xưa này sẽ được nhà nghiên cứu có trực giác giải thích dễ dàng.
Một số các nhiệm vụ mà Tôi dự định thực hiện trong phần này của bộ Luận Về Bảy Cung như sau:
1. Xét tại sao năm trong số bảy cung tự biểu lộ qua hai nhóm hành tinh – thánh thiện và không thánh thiện – và cũng xem coi các trung tâm nào trong hai nhóm cung này chi phối. Như vậy, chúng ta sẽ nhắc lại:
a/ Bảy trung tâm lực trong thể dĩ thái của con người.
b/ Bảy trung tâm của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư mà bảy giống dân là biểu lộ của nó.
c/ Bảy trung tâm hành tinh.
d/ Bảy và năm hành tinh vốn là các trung tâm năng lượng trong thái dương hệ, đáp ứng với năng lượng của mười hai chòm sao hoàng đới.
Các trung tâm hành tinh này sẽ được nghiên cứu theo hai khía cạnh:
a/ Theo khía cạnh chính thống.
b/ Theo khía cạnh đường đệ tử và điểm đạo.
2. Nghiên cứu năng lượng của ba chòm sao chính khi mỗi một trong các chòm sao đó tuôn đổ qua ba trong các chòm sao của hoàng đạo, như thế tạo thành các tam giác lực vĩ đại ăn khớp nhau. Như thế chín trong số các chòm sao hoàng đạo được bao hàm, và đến phiên chúng, các chòm sao này phối hợp và pha trộn năng lượng của chúng thành ba luồng thần lực chính trên Con Đường Điểm Đạo. Ba luồng thần lực này tuôn đổ qua:
a/ Leo (Hải Sư), Capricorn (Nam Dương) và Pisces (Song Ngư).
đến b/ Saturn (Thổ Tinh), Mercury (Thủy Tinh) và Uranus (the Moon). đến c/ Bí huyệt đầu, bí huyệt ấn đường và bí huyệt tim. đến d/ Bí huyệt cổ họng, đan điền và đáy xương sống.
Cần nên nhớ rằng bí huyệt xương cùng và lá lách trước tiên có liên quan đến phóng phát hành tinh (planetary emanation) của chính Địa Cầu.
3. Xét ba Thập Giá (Cross) vĩ đại của vũ trụ:
Thập Giá Cơ Bản Thập Giá Cố Định Thập Giá Thay Đổi
a. Sự điểm đạo ..................... Tình trạng Đệ Tử ..... Tiến Hóa
b. Hành Tinh Thượng Đế.... Nhân Loại ................ Các giới trong Thiên Nhiên
c. Điểm Đạo vũ trụ .............. Điểm Đạo ................ Điểm Đạo Hành Thái Dương Tinh
d. Tinh Thần ........................ Linh Hồn ................. ..Thể Xác
e. Sự Sống ............................. Tâm Thức ................ ..Sắc Tướng
f. Chân Thần ........................ Chân Ngã ................ ..Phàm Ngã
g. Ba lần điểm đạo .............. Hai lần điểm đạo ..... ..Con người thông (Điểm đạo đồ) (Các đệ tử) thường và liên hệ của ba Thập Giá này với 12 hành tinh và khả năng tổng quát của linh hồn đang lâm phàm.
4. Đi vào chi tiết vấn đề về sự tương tác giữa ba nhóm các hành tinh cai quản như được đưa ra trong Bảng VI. Trong toàn thể các hiệu quả của chúng, các nhóm này là các tác nhân mà qua đó Thiên Ý được phụng hành.
Trước khi tiếp tục các khía cạnh chuyên môn hơn của vấn đề chúng ta, Tôi muốn giải thích chủ đề về hoàng đạo này, lịch sử và biểu tượng của nó theo quan điểm triết lý hơn và tinh thần hơn, để mang lại cho bạn hình ảnh bên trong về sự tiến bộ của con người khi y chuyển qua “đường quét (the sweep) của mặt trời theo con đường sự sống”. Đây là một cách diễn đạt trừu tượng (techical, chuyên môn) và nhắc đến hoạt động của một mặt trời, một hành tinh, một hệ cấp hoặc
một con người, sau khi có một “thời điểm khủng hoảng” đưa đến kết quả trong một “thời kỳ an trụ”, tất nhiên đưa đến một sự dâng trào mới và sự cuốn hút về phía trước. Ba thuật ngữ này – crisis (khủng hoảng), polarisation (an trụ) và sweep (cuốn hút) – đều là nền tảng của định luật chu kỳ và chi phối diễn trình tiến hóa. Theo quan điểm nhân loại, việc di chuyển của Mặt Trời chung quanh hoàng đạo có vẻ là một diễn trình chậm chạp và khó nhọc, mất chừng (trên bình diện thời gian) 25 000 năm. Theo quan điểm của cái nhìn bên trong, đó là một động tác quét (sweep) chung quanh Sinh Lộ (the Path of Life), chỉ mất một khoảng thời giờ và “xóa sạch quá khứ, hiện tại và tương lai trong cái huy hoàng rực rỡ của công trình được hoàn tất”.
2. Các Thập Giá và Các Cung.
Chúng ta sẽ theo dõi một người từ cung (sign) này đến cung khác khi y – trong nỗ lực khó khăn và đau khổ ‒ trui rèn thiết bị và phát triển một cách đau khổ bộ máy giúp cho y đạt đến một thời điểm quyết định trong cuộc sống có chu kỳ của y trong đó y sẽ bắt đầu giải thoát chính mình ra khỏi con đường của đại ảo tưởng mà y đã vượt qua trong bao thiên kỷ từ cung Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces và –hoán đổi chính mình- sẽ bắt đầu bước lên con đường ánh sáng từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus. Kinh nghiệm đổi thay này được diễn tả cho chúng ta một cách tuyệt đẹp vô cùng trong đoạn thứ sáu của Cổ Luận:
“Thập Giá với nhiều thay đổi (Thập Giá Khả Biến A.A.B.) tiếp tục với hình thức xoay tròn, hành hình trên nó của một người mà nơi người này có hạt giống của mọi ảo tưởng.
Nhưng từ Thập Giá mà trên đó y bị hành hình – dù cho y không hay biết chuyện đó – con người đang leo xuống và cảm nhận ra con đường của mình (với đau khổ và nhiều nước mắt) lên trên Thập Giá khác – một Thập Giá có ánh sáng không rõ ràng, có đau khổ mãnh liệt, có phiền muộn đắng cay, và tuy thế là Thập Giá giải thoát. Đó là Thập Giá không thay đổi, gắn chặt vào Cõi Trời và được Thiên Thần bảo vệ.
Phía sau Thập Giá này, xuất hiện Thập Giá khác, nhưng y không thể đạt đến Thập Giá đó (Thiên Thần bảo vệ lối đi!) cho đến khi Sao Ngưu (the Bull) xé rách toạc (rent and torn) con người, và lúc đó – ánh sáng tỏa chiếu; mãi tới khi nỗi sợ chòm sao Thiên Xà (the Serpent dread) đã vật lộn với con người và bắt con người phục tùng, và kế đó – nâng lên vào ánh sáng; cho đến khi cung Sư Tử (the Lion) được chế ngự, cái bí ẩn của Nhân Sư (Sphinx) được tiết lộ, và kế đó – khai mở ánh sáng nội tâm; cho đến khi con người nhấc lên bình nước của mình và gia nhập hàng ngũ của những Người Mang Nước (Water-bearers), và kế đó dòng sự sống chảy vào sẽ châm đầy bình nước của y và làm cạn khô cái ao tanh hôi và tẩy sạch cội nguồn của nó, làm lộ ra con đường bị che giấu đang dẫn tới ánh sáng trong cùng, bị Thập Giá cuối cùng che giấu. Kế đó, do Thập Giá của con người, vị điểm đạo đồ tìm ra con đường của mình, vượt qua Thiên Thần để lại phía sau bức mạng rách bên trong, trèo lên Thập Giá chính và nhập vào ngày, ngày cuối cùng. Vòng luân hồi dành cho y trở nên yên tĩnh. Đối với y, mặt trời và tinh tú phai mờ. Ánh sáng vĩ đại được nhìn thấy và …” Ba thập giá trên Núi Golgotha là các biểu tượng trong Thánh Kinh của ba thập giá chiêm tinh học, Thập Giá Chung hay Thập Giá Khả Biến, Thập Giá Cố Định và Thập Giá Cơ Bản.
Tôi muốn bạn nhớ rằng mặc dù Tôi sẽ vạch ra sự tiến bộ của con người từ cung này đến cung khác chung quanh đường hoàng đạo, tuy nhiên không nhất thiết trình tự di chuyển được sắp xếp này tức là con đường bằng phẳng từ cung này đến cung khác như Tôi có thể vẽ ra. Mọi linh hồn đều ra đời (come into incarnation, lâm phàm) trong Cung Bắc Giải (sign Cancer). Với câu này, Tôi hàm ý rằng chính sự lâm phàm đầu tiên của con người luôn luôn xảy ra trong cung này mà đã được nhận biết qua các kỷ nguyên (ages) khi “lối đi (doorway) tiến vào sự sống của những người phải biết cái chết”, cũng như chòm sao Capricorn bao giờ cũng được xem như cánh cửa khác và về mặt huyền bí được gọi là “lối đi vào sự sống của những người không biết sự chết”. Theo các kỷ nguyên trôi qua, con người tiến vào và đi ra khỏi mọi cung, cung đặc biệt vốn được định đoạt bởi bản chất của cung phàm ngã mà chính nó thay đổi, từ kiếp này đến kiếp khác, như bạn biết. Trong các cung này, y học được các bài học cần thiết, mở rộng chân trời của mình, hội nhập (integrates) phàm ngã của mình, bắt đầu cảm nhận được linh hồn đang chi phối, và như thế khám phá ra lưỡng nguyên thiết yếu của mình. Khi y ở trên Con Đường Đệ Tử (ở đây Tôi tính cả Con Đường Điểm Đạo) lời đồn đại trong huyền môn cho rằng lúc đó y bắt đầu bị chi phối bởi Chủ Thể Quán Sát không mệt mõi, tức linh hồn, và bị lệ thuộc (trong các giai đoạn cuối cùng của con đường) một cách chính xác vào mười hai (12) lần lâm phàm, mỗi lần ở mỗi một trong 12 cung. Trong các lần lâm phàm đó y phải tự chứng minh đạt đến thời điểm quyết định quan trọng ở mỗi một trong các chòm sao của Thập Giá Cố Định một cách đặc biệt. Từ mức độ này đến mức độ khác, giai đoạn này đến giai đoạn khác, và sau cùng Thập Giá đến Thập Giá, y phấn đấu cho sự sống thiêng liêng của y, trong tất cả 12 cung (houses) và tất cả 12 chòm sao, lệ thuộc vào vô số các phối hợp về lực và năng lượng – thuộc về cung, về hành tinh, về hoàng đạo và về vũ trụ ‒ cho đến khi y được “làm mới lại” (“made anew”), trở thành “người mới” (“new man”), bén nhạy với toàn bộ phạm vi của các rung động tâm linh trong thái dương hệ chúng ta và đạt được ạnh dứt bỏ (detachment), hạnh này sẽ giúp cho y thoát khỏi vòng luân hồi. Y hoàn thành được điều này bằng cách leo lên ba Thập Giá – Thập Giá của Phàm Ngã tức là sắc tướng thay
đổi (the changing form), Thập Giá của Đệ Tử tức linh hồn hằng hữu (eternal soul) và Thập Giá của Tinh Thần. Điều này thực sự hàm ý rằng y đã vượt qua ba bước ngoặt (crises, bước quyết định) rất quan trọng trong chu kỳ sự sống của mình.
I. Bước quyết định lâm phàm .................. Thập Giá Khả Biến Leo lên Bánh Xe Luân Hồi .............. Phàm ngã và sự sống sắc tướng Chu kỳ Luân Hồi trong Hình Tướng……Kinh nghiệmBiểu lộ của Dũng Khí (Manhood)
II. Bước quyết định Tái Định Hướng. ...... Thập Giá Cố Định Đổi sang Thập Giá thứ hai ....................... Sự Sống của Linh Hồn Chuẩn bị cho lần sinh thứ hai .................. Tâm Thức Biểu lộ của Quả Vị Christ (Christhood)
III. Bước quyết định Điểm Đạo ................. Thập Giá Chủ Yếu Sự Hiển Biến (Transfiguration) ................. Sự Sống của Tinh Thần Biểu lộ của Đấng Thánh Linh (Divinity).
Trong nghiên cứu của chúng ta về hệ thống các năng lượng đan kết nhau, trong mức độ mà chúng tác động và chi phối một con người, chủ đề về Ba Thập Giá thật sự lý thú và sâu xa, nhất là khi chúng đem lại các điểm quyết định mà trong đó một con người rời khỏi con đường tiến hóa thông thường và bước lên con đường đệ tử hay là – sau cuộc điểm đạo thứ ba, bước lên Thập Giá thứ ba. Nó sẽ nằm dưới tư tưởng chúng ta và tất cả những gì mà Tôi phải nói ra. Một hồi ức vững chắc về mười hai năng lượng cơ bản (thực ra là năm năng lượng chính yếu và bảy thứ yếu và không kể đến sự hồi qui cảm dục do bởi Đại Ảo Tưởng, tức bảy chính yếu và năm thứ yếu) sẽ rất hữu ích. Các năng lượng này thể hiện thành biểu hiện con người xuyên qua các Đấng Chủ Quản (Lords) của mười hai cung và mười hai Đấng Cai Quản (Rulers) của hành tinh. Mười hai năng lượng căn bản này phát ra từ bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh (truyền qua bảy ngôi sao của Tiểu Hành Tinh); hai trong số năng lượng đó đến từ Sirius và ba đến từ Pleiades. Cách sắp đặt này (Tôi tạm dùng một thuật ngữ không theo truyền thống) sẽ trở thành tình trạng của lĩnh vực ảnh hưởng chính vào cuối của Đại Kỷ Nguyên Brahma, như nó được gọi theo huyền bí học. “Trong thời gian chuyển tiếp của tiến hóa” (vốn là cách diễn dịch không thích hợp của một lối diễn đạt của huyền môn chỉ một chu kỳ thế giới trong Văn Khố của các Chân Sư) các năng lượng này được đưa xuống thành các lực và theo sát nghĩa là mười sáu tất cả ‒ theo quan điểm của biểu lộ, Tôi xin nhắc nhở bạn – và tạo ra sát nghĩa (make literally): 7 + 7 + 2 = 16 = 7. Cái bí mật của diễn trình tiến hóa của chúng ta ẩn giấu trong các con số này.
Tuy nhiên, luôn luôn việc nhấn mạnh phải được đặt vào Các Cung Năng Lượng và Tính Chất khi chúng tuôn đổ qua các chòm sao hoàng đạo và các hành tinh. Do đó, chiêm tinh học mới tất nhiên là dựa vào việc hiểu biết về các cung. Bảng sau đây là nền tảng trong các hàm ý của nó trong mối liên quan này và tất cả những gì mà Tôi phải nói sẽ được dựa vào đó.
Bảy ngôi sao của Đại Hùng Tinh đều là các Cội Nguồn xuất phát của bảy cung của thái dương hệ chúng ta. Bảy vị Rishis (như các Ngài được gọi) của Đại Hùng Tinh biểu hiện Chính Các Ngài qua trung gian của bảy Hành Tinh Thượng Đế, các Thượng Đế này là các Đấng Đại Diện (Representa - tives) của các Ngài và đối với các Ngài, các Hành Tinh Thượng Đế thay thế cho mối liên hệ của nguyên mẫu (prototype). Bảy Chơn Linh Hành Tinh (Planetary Spirits) biểu lộ qua trung gian của bảy hành tinh thánh thiện.
Mỗi một trong bảy Cung này, đến từ Đại Hùng Tinh, được chuyển vào thái dương hệ chúng ta qua trung gian của ba chòm sao và các hành tinh cai quản của chúng. Bảng sau đây minh giải điều này nhưng phải được diễn giải chỉ bằng các thuật ngữ của vòng xoắn hiện tại của Vòng Đại Luân Hồi của Hoàng Đạo (25 000 năm):
Bảng VIII
Cung Các Tinh Tòa Hành Tinh Hành Tinh (chính thống) (Nội Môn)
Aries, The Ram (Cừu) ............... Mars ................ Mercury
I. Ý chí hay ........ Leo, The Lion (Sư Tử) .............. Thái Dương ... Thái Dương Quyền Năng Capricorn, the Goat (Dê) ......... Saturn ............ Saturn Gemini, the Twins (Sinh Đôi) .. Mercury .......... Venus
II. Bác Ái ‒ ...... Virgo, the Virgin (Trinh Nữ) .. Mercury .......... Nguyệt cầu Minh Triết (che một hành tinh) Pisces, the Fishes (Cá) ............... Jupiter ............ Pluto Cancer, the Crab (Cua) ........ Nguyệt cầu ....... Neptune
III. Thông Tuệ .... Libra, the Scales (Cân) .. ..... Venus ................ Uranus ‒ Linh Hoạt Capricorn, the Goat (Dê) ....... Saturn .............. Saturn Taurus, the Bull (Bò) ........... Venus ............... Vulcan
IV. Hài hòa .......... Scorpio, the Scorpion (Bọ cạp).. Mars .......... Mars qua xung khắc Sagittarius, the Archer (Cung thủ)… Jupiter… Địa Cầu Leo, the Lion (Sư Tử) ........... Thái Dương ...... Thái Dương
V. Khoa Học. ...... Sagittarius, the Archer ....... Jupiter ............... Địa Cầu Cụ Thể Aquarius, the Water-carrier.. Uranus ........... Jupiter (Kẻ Đội Nước)
VI. Lý Tưởng Virgo, the Virgin ................. Mercury ............ Nguyệt Cầu Thuyết .............. Sagittarius, the Archer ...... Jupiter .............. Địa Cầu Sùng Tín Pisces, the Fishes ................ Jupiter .............. Pluto Aries, the Ram ..................... Mars .................. Mercury
VII. Trật Tự. ........ Cancer, the Crab ................ Nguyệt Cầu...... Neptune Nghi Lễ Capricorn, the Goat ........... Saturn .............. Saturn
Điều hiển nhiên đối với bạn là bao nhiêu công việc liên quan và bao nhiêu hiệu chỉnh đối với các ý tưởng sẽ được cần đến khi môn chiêm tinh học mới được thể hiện thành hữu ích thực tiễn và sau rốt thay thế những gì mà hiện giờ đang thống ngự. Khoa chiêm tinh học mới thực ra là hiện thân của năm khoa học:
1. Khoa học về các Cung.
2. Khoa học Giải Thích Huyền Bí vốn được tiến hành qua
3. Khoa học về các Tam Giác.
4. Khoa học về các Trung Tâm Lực.
5. Khoa học về Vận Mệnh.
Môn học sau cùng này sẽ được dựa vào bốn môn học trước và sẽ tạo thành một diễn dịch về tương lai vốn sẽ được xây dựng trên một hiểu biết chính xác về các cung – thuộc phàm ngã và chân ngã – của ảnh hưởng của các tam giác – thuộc hoàng đạo, thuộc hành tinh, giống dân và nhân loại.
Các tam giác sau này được đạt đến bằng một nghiên cứu về các trung tâm lực cá nhân của con người. Khi tất cả mọi điều này đã được xác định và tính ra trong cách thức mới của lá số tử vi mà sẽ được phát triển sau này, lúc đó Khoa Vận Mệnh Học (Science of Destiny) sẽ được áp dụng và các dấu chỉ tương lai sẽ được khám phá. Lá số tiến bộ cá nhân là hạt giống phôi thai của khoa này.
Một dấu chỉ về các giá trị tương đối có thể có được bằng việc xem xét các tam giác con người như đã được nêu ra trong bộ Luận Về Lửa Càn Khôn, vốn được đề nghị như sau:
“ Nhà nghiên cứu cần nên suy tưởng về loạt lý thú của các tam giác được tìm thấy và cách thức mà trong đó chúng phải được liên kết bằng quá trình/ xúc tiến (progression) của lửa trước khi lửa đó có thể hoàn toàn làm linh hoạt chúng, và từ chỗ đó chuyển sang các biến đổi khác. Chúng ta có thể liệt kê một số các tam giác này, luôn luôn ghi nhớ rằng, tùy theo cung mà sự đi lên theo dạng hình học nào đó của lửa sẽ diễn ra, và cũng tùy theo cung mà các điểm sẽ được tiếp xúc theo trình tự được an bài. Nơi đây có ẩn một trong các bí mật của điểm đạo, và ở nơi đây người ta tìm thấy một số các nguy hiểm được tạo ra trong việc công bố (publication) quá nhanh về thông tin liên quan đến các cung.
1. Tam giác prana (Prana có rất nhiều nghĩa. Xem Thuật Ngữ Huyền Học –ND).
a/ Trung tâm lực bả vai.
b/ Trung tâm lực gần cách mô.
c/ Lá lách.
2. Con người được kiểm soát từ cõi cảm dục.
a/ Bí huyệt ở đáy xương sống.
b/ Huyệt đan điền.
c/ Bí huyệt tim.
3. Con người được kiểm soát từ cõi trí
a/ Bí huyệt đáy xương sống.
b/ Bí huyệt tim.
c/ Bí huyệt cổ họng.
4. Con người được kiểm soát một phần bởi Ego, người tiến hóa.
a/ Tim
b/ Cổ họng
c/ Đầu, nghĩa là 4 trung tâm lực thứ yếu và tổng hợp của chúng, trung tâm lực ấn đường.
5. Con người tâm linh với cuộc điểm đạo thứ ba.
a/ Tim
b/ Cổ họng
c/ Bảy trung tâm lực ở đầu
6. Con người tinh thần với cuộc điểm đạo thứ năm
a/ Tim
b/ Bảy trung tâm lực ở đầu
c/ Hai hoa sen nhiều cánh.
Tất cả các giai đoạn khác nhau này cho thấy các phát xạ tam giác khác nhau. Chúng ta đừng nên phỏng đoán từ đó rằng khi lửa được tập trung trong một tam giác duy nhất thì nó không biểu lộ ở các nơi khác. Một khi lửa tự do đi theo bất cứ tam giác nào thì nó bốc cháy liên tục, nhưng luôn luôn có một tam giác rực rỡ và chiếu sáng hơn các tam giác khác và chính từ các tam giác ánh sáng rực rỡ này, phát ra các luân xa (wheels) và các xoáy lửa (vortices of fire) mà người có nhãn thông và các huấn sư của nhân loại, mới có thể đánh giá vị thế của một người trong cơ tiến hóa và xét đoán mức thành tựu của y. Ở cao điểm của kinh nghiệm sống, và khi con người đã đạt đến mục tiêu của mình, mỗi tam giác là một con đường lửa rực rỡ và mỗi trung tâm lực là một luân xa (wheel) có hỏa lực sinh động (living fiery force) đang xoay với tốc độ khủng khiếp; ở giai đoạn này, trung tâm lực không những chỉ quay theo một hướng đặc biệt, mà theo sát nghĩa còn quay trên chính nó, tạo thành một quả cầu ngũ sắc sinh động bừng cháy với ngọn lửa tinh khiết và giữ bên trong nó một dạng hình học nào đó, hơn nữa rung động nhanh đến nỗi con mắt hầu như không thể theo dõi được nó. Nhất là ở đỉnh đầu, người ta sẽ thấy một bức màn bằng lửa, nó dường như làm cho tất cả các trung tâm lực khác trở thành vô nghĩa; từ tâm của hoa sen nhiều cánh này phát ra một ngọn lửa với màu căn bản thuộc cung của một người. Ngọn lửa này leo lên và dường như hút xuống một lớp ánh sáng điện, đó là dòng chảy xuống từ tinh thần trên cõi cao nhất. Việc này đánh dấu sự pha trộn các lửa và sự giải thoát của con người ra khỏi những hạn chế của vật chất.” Trích từ Luận về Lửa Càn Khôn (trang 169-171)
Hiện nay các biểu đồ được lập nên dựa vào nền tảng của tình trạng cá nhân hoặc của cung phàm ngã, nếu nhà chiêm tinh học có đủ may mắn để biết hoặc để đoán nó một cách chính xác; tuy nhiên, nếu đối tượng là một người tiến hóa, bấy giờ biểu đồ sẽ thường sai khi các hành tinh vốn chi phối trong trường hợp của người bình thường hoặc kém tiến hóa, lại ngưng ảnh hưởng vào con người tinh thần và đệ tử.
Trước tiên, người bình thường bị chi phối trong các biến cố của sự sống ở cõi trần của y bởi vị trí của các hành tinh trong 12 cung, và đến lượt, chúng bị chi phối bởi một số ảnh hưởng nghiệp quả mà người tiến hóa đã vượt qua, hoặc đang vượt qua. Sau cùng lá số tử vi sẽ được soạn thảo dựa vào nền tảng của cung linh hồn, và kế đó các cung hoàng đạo đang chi phối các hoạt động và ảnh hưởng của nhóm các đấng Cai Quản hành tinh hiện tại sẽ được hạ giảm một cách đáng kể.
Các năng lực mới của hành tinh (các năng lượng đang vận chuyển của hoàng đạo) sẽ kiểm soát và quan trọng hơn các năng lực cũ, nhờ thế đưa con người tiếp xúc với các lực khác nhau. Sau rốt, thời điểm sẽ đến khi con người sẽ trở nên bén nhạy với toàn bộ phạm vi rung động; lúc bấy giờ các biểu đồ sẽ được thiết lập, chúng sẽ được gọi là “các biểu đồ của thập giá” (“charts of the crosses”) và không đơn thuần là các chỉ dẫn của các ảnh hưởng hành tinh trong mười hai cung. Tôi đặt nghi vấn, không rõ cho đến nay có bất cứ chiêm tinh gia còn sống nào có khả năng làm được điều này hay chăng. Các biểu đồ này thuộc loại biểu đồ mà theo đó các Đức Thầy đánh giá các đệ tử của Các Ngài và là các biểu đồ lý thú nhất; Tôi có nói đến chúng ít nhiều trước đây trong bộ Luận này, “Các biểu đồ của thập giá” này là các biểu đồ vốn được chuẩn bị trước khi có cuộc điểm đạo thứ ba, vào lúc mà con người bắt đầu “việc tiếp cận” của mình với Thập Giá Chủ Yếu của cõi trời. Ở đây Tôi xin nhắc bạn, cho dù đó là một mẩu thông tin vô dụng đi nữa, thì cuộc điểm đạo chủ yếu thứ năm của hành tinh chúng ta lại là cuộc điểm đạo vũ trụ thứ nhất, giống như cuộc điểm đạo thứ ba là cuộc điểm đạo thứ nhất của thái ương hệ. Hai cuộc điểm đạo thứ nhất thì thuộc về hành tinh trong các hàm ý của chúng. Trình bày nói trên có một ý nghĩa về chiêm tinh sâu xa và huyền bí.
3. Các Hiệu Quả Tâm Linh của các Chòm Sao Hoàng Đạo Bây giờ Tôi sẽ phác thảo cho bạn hiệu quả tâm linh của đoạn đường của một linh hồn chung quanh bánh xe kinh nghiệm. Trong trường hợp của mỗi chòm sao, chúng ta sẽ cố gắng xem xét hiệu quả tổng quát trên một linh hồn – đang trải qua kinh nghiệm – theo quan điểm chính thống, khi y đi từ Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces, và kế đó – với tư cách đệ tử, ở dưới các ảnh hưởng khác – đi từ Aries đến Pisces xuyên qua Taurus. Như vậy diễn trình thông thường bị đảo ngược và con người tái định hướng chính mình và “hướng về phía Đông” (“faces the East”) như được gọi về mặt huyền bí.
Lúc bấy giờ, y biểu lộ bằng cách thức cao nhất có thể có được các tính chất của cung linh hồn của y, trong trường hợp đầu, y biểu lộ tính chất của cung phàm ngã.
Tôi không thể nói cụ thể hơn nữa. Tôi chỉ tìm cách đưa ra một vài hàm ý tinh thần và các ẩn ý để truyền đạt một ý tưởng tổng quát về ảnh hưởng của đại ảo tưởng trên các tình trạng theo sau đó, và thứ đến, kết quả của các trắc nghiệm lớn lao mà mọi đệ tử sau rốt đều trải qua khi y đảo ngược bánh xe sự sống.
ARIES, the Ram (Cừu Đực)
(21/03 – 19/04 DL)
Nói đúng ra, những gì Tôi phải nói hiện nay liên quan đến loại cung thuần túy thứ nhất bởi vì Dương Cưu (Aries) là cung hoàng đạo mà qua đó Cung 1, tức Cung Ý Chí hay Quyền Năng đạt đến sự sống hành tinh chúng ta. Các kiểu mẫu thuần túy như thế thực sự hiếm có và ở giai đoạn tiến hóa hầu như không được biết đến. Hầu hết con người đều bị chi phối bởi cung phàm ngã của họ và vì các kiểu mẫu cung 1 hiện nay đang tự biểu lộ qua các phàm ngã đang ở trên tất cả các cung, Tôi chỉ muốn bạn xem xét những gì mà Tôi phải nói theo quan điểm của các hiệu quả về tính chất, của các vấn đề được trình bày và của tính chất chưa khai mở. Hầu như không thể giải thích rành mạch hơn cho đến thời điểm khi Khoa Học về các Cung được phát triển xa hơn; chiêm tinh gia phải xác định loại cung trước khi y có thể tính ra lá số tử vi đúng của linh hồn. Do đó, các nhận xét của Tôi đều tổng quát chứ không đặc thù và có tính cách phổ quát chứ không riêng biệt.
Tôi không ấn định một triết lý nào cả. Tôi không đưa ra các giai đoạn suy luận nào có thể đem lại sáng tỏ và hữu ích. Aries là một trong các chòm sao của Thập Giá Chủ Yếu của cõi trời. Đây là Thập Giá của Thượng Đế, Chúa Cha, và do đó của Chân Thần lâm phàm. Đó là biểu hiện của ý chí hoặc quyền năng khi nó tự biểu hiện qua tiến trình sáng tạo vĩ đại. Khi điểm đạo đồ (như chúng ta sẽ thấy sau này) tự chuyển di lên Thập Giá Cơ Bản (Cardinal Cross) mà từ đó y đã đi xuống khi bước vào lâm phàm và đã gắn vào vị trí của nó Thập Giá Thông Thường hay Thập Giá Khả Biến, thì y không còn tự đồng nhất hóa chính mình với hình hài nữa, hoặc ngay với linh hồn, mà là với ý chí của thánh linh (divinity) và với thiên cơ và thiên ý vĩnh cửu. Nó trở thành kế hoạch và mục tiêu của y. Y không còn biết điều gì khác theo ý nghĩa vốn không được biết ngay cả đối với một điểm đạo đồ cấp ba. Lúc bấy giờ y nhập vào Hội Đồng Huyền Linh (council chamber) của Thượng Đế; y trở thành một phần của mật hội (conclave) ở Shamballa; y không chỉ còn hoạt động như một thành viên của Thánh Đoàn trên cõi trí nữa. Giờ đây y có thể hoạt động qua tất cả ba trung tâm của thế gian – Nhân Loại, Thánh Đoàn và Shamballa. Aries khai mở chu kỳ biểu lộ. Mọi linh hồn, với cương vị là các thực thể cá biệt, đều lâm phàm vào nhân loại lần đầu tiên dưới cung Bắc Giải (Cancer), hiện ra như là các thực thể có trí tuệ (mental entities) trong cung Dương Cưu (Aries, Cung Bạch Dương), như các thực thể tình cảm ‒ dục vọng trong Cung Kim Ngưu (Taurus) và như là các thực thể có sức sống (vital entities) trong cung Song Nam (Gemini), kế đó lấy hình hài vật chất trong Cung Cancer. Đây là một chu kỳ tiến hóa giáng hạ, thuộc bên trong. Như vậy chúng nhập vào đại dương của cách sống cõi trần, nhập vào thế giới vật chất. Tuy nhiên sự thôi thúc đầu tiên được khơi hoạt trong Aries, vì Aries là vị trí mà ý tưởng ban đầu để tiến hành hoạt động được hình thành. Đó là nơi khai sinh các ý tưởng, và một ý tưởng đích thực, thực ra là một thôi thúc tâm linh khoác lấy hình hài – chủ quan lẫn khách quan. Nơi đó phát xuất ra sự đáp ứng của linh hồn đối với trạng thái cao nhất hoặc tính chất của Thượng Đế, vì nơi đó xuất hiện “ý muốn lâm phàm” (“will to incarnate”). Trạng thái cung một của Chân Thần, đáp ứng với Ngôi Một của Thượng Đế, khơi hoạt sự đáp ứng từ trạng thái cung 1 của linh hồn và bước đầu tiên hướng về lâm phàm được chọn trên cõi đó trong thái dương hệ chính là cõi trí. Aries “khơi dậy ý muốn đạt đến cõi thấp nhất và kiểm soát nơi đó, để biết được mức tối đa và như thế đối mặt với mọi kinh nghiệm” – một trần thuật cổ xưa trình bày như thế.
Có 4 chủ âm của cung Aries, tất cả đều diễn đạt cùng ý tưởng. Chúng có thể được diễn đạt trong bốn huấn lệnh theo sau, được đưa ra một cách tượng trưng cho linh hồn lâm phàm:
1. Tượng trưng cho ý muốn hiện tồn và ý muốn hành động.
2. Khai mở năng lực biểu lộ.
3. Tiến vào trận chiến dành cho Vị Chủ Quản (the Lord).
4. Đạt đến hợp nhất do nỗ lực.
Sáng Tạo ‒ Hiện Tồn ‒ Hoạt Động ‒ Xung Đột ‒ Tổng Hợp, đây là bản chất của Vị Chủ Quản của chòm sao thứ nhất và giúp cho Ngài tác động đến hành tinh chúng ta đối với các hiệu quả này. Và thế là đại chu kỳ tranh đấu hướng về biểu lộ khởi đầu và các ngôn từ nền móng của bộ GLBN mà tất cả các bạn rất quen thuộc, diễn tả mục tiêu và chủ đích của Cung thứ nhất của Thập Giá Chủ Yếu: “Vật chất là hiện thể cho sự biểu lộ của linh hồn trên cõi hiện tồn này, còn linh hồn là hiện thể trên một cõi cao hơn đối với sự biểu lộ của tinh thần, cả ba cái này đều là một tam bộ (trinity) được tổng hợp bởi sự sống vốn đang thấm nhuần cả ba”. – GLBN I, 80
Những gì xuất hiện trong Aries dưới hình thức năng lượng tinh thần đều nhập vào giai đoạn linh hồn ở trong Cancer, trong cung nào mà linh hồn lâm phàm lần đầu tiên trong hình hài, đạt đến một điểm thăng bằng trong Libra (Thiên Xứng), trong cung nào mà linh hồn và phàm ngã đạt đến một quân bình về hợp tác, và trong Capricorn (Ma kết, Nam Dương), bản chất ý chí đạt đến sự hoàn mãn và mục tiêu mơ ước được đạt đến.
Trong Capricorn, con người hoặc là đạt đến đỉnh cao của tham vọng cá nhân, hoặc y trở thành điểm đạo đồ, đạt đến mục tiêu tâm linh của mình. Sự dị biệt giữa hai mục tiêu này tùy thuộc vào cách tiến triển chung quanh bánh xe sự sống. Cần nên nhớ rằng – lại khái quát hóa và nói một cách tượng trưng – Các Thập Giá cũng xoay, vốn là các nan hoa của bánh xe vĩ đại. Người kém phát triển đi từ Aries đến Capricorn, và đến Libra và Cancer, trong khi người phát triển đảo ngược lại tiến trình. Để minh giải, chúng ta có thể xét kinh nghiệm lớn của sự sống như đang xảy ra trên ba bánh xe bên trong vòng Sự Sống, xét theo ba khía cạnh:
1. Vòng luân hồi (wheel of incarnation).
2. Chu kỳ tiến hóa thông thường
3. Giai đoạn bị trói buộc, trong đó con người bị trói vào bánh xe.
4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Chung.
5. Sự sống trong ba cõi thấp.
6. Phát triển của phàm ngã.
1. Vòng luân hồi được hiệu chỉnh hoặc đảo ngược.
2. Chu kỳ của quả vị đệ tử.
3. Giai đoạn xuất lộ, trong đó con người biến đổi độ quay của bánh xe luân hồi.
4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Cố Định.
5. Sự sống trong năm cõi của cơ tiến hóa siêu nhân loại.
6. Sự khai mở của linh hồn qua phàm ngã.
1. Bánh xe luân hồi được kiểm soát hoặc chế ngự.
2. Chu kỳ điểm đạo.
3. Giai đoạn thoát khỏi công việc của Vòng Đại Luân Hồi
4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Chủ Yếu.
5. Sự sống trong bảy thế giới của bảy cõi chúng ta.
6. Phối hợp của tinh thần, linh hồn và phàm ngã.
Do đó Aries bắt đầu tiến trình “điểm đạo cổ xưa nhất” mà mọi gia đình nhân loại đã trải qua và sẽ trải qua. Cuộc đại khai mở vũ trụ đầu tiên (xét về con người) là cuộc khai mở vào việc lâm phàm – khai mở về biệt ngã hóa. Tiến trình này lên đến tột đỉnh nhiều thiên niên kỷ sau này trong việc đảo ngược bánh xe luân hồi và đến mục tiêu rõ rệt trong Capricorn. Nó lên đến tột điểm trong việc đạt được sự chuyển dịch ra khỏi Thập Giá Cố Định lên tới Thập Giá Chính Yếu, mà đến phiên nó, là trình tự hợp lý của sự chuyển di ra khỏi Thập Giá Khả Biến hay Thập Giá Chung lên tới Thập Giá Cố Định. Do đó, với sự biểu lộ thấp nhất của nó, Aries là chủ thể sáng tạo của các hoạt động, các tình trạng và các tiến trình này, chúng đưa tới sự biểu lộ của linh hồn qua trung gian của hình hài, và sau đó của các công việc sáng tạo cao siêu, mà vào đúng lúc, đưa đến biểu lộ của tinh thần qua linh hồn. Sau rốt, các tiến trình này chứng tỏ bản chất thực sự của tam bộ mà Tôi đã giới thiệu cho bạn trong các trang trước của bộ luận này: Sự Sống – Tính Chất và Sắc Tướng (Life – Quality – Appearance). Aries cũng là tác nhân cung ứng (purveyor) Lửa (Lửa Điện) cho thái dương hệ chúng ta và với bản chất năng động của Thượng Đế, nó có trong nó các tính chất để thúc đẩy và bảo dưỡng sức nóng (heat) và cũng của lửa vốn đốt cháy và hủy diệt. Theo quan điểm của chiêm tinh học nội môn, có ba cung chính mà trong đó “ba cái chết” (three deaths”) được trải qua:
1. Aries, ở các điểm khác nhau dọc theo Con Đường Sự Sống, cung này thúc ép linh hồn bước lên vùng đất thanh luyện (burning ground) và bắt linh hồn chịu một tiến trình thanh luyện trong thời kỳ luân hồi. Qua ngọn lửa nhỏ của trí tuệ, các “cánh rừng kinh nghiệm được đặt vào lửa và tan rã trong các ngọn lửa và lúc đó Thánh Đạo trở nên thông thoáng và linh thị không bị ngăn trở được đạt tới”. Cổ Luận.
Qua các tiến trình của lửa do chiến tranh và xung đột, xảy ra cho cá nhân do ảnh hưởng của chủ thể cai quản hành tinh, Mars, Chúa của Chiến Tranh, một thanh lọc cần thiết xảy ra. Cùng một thanh lọc, nhưng lần này qua linh thị, xảy đến cho người tiến hóa qua hoạt động của chủ thể cai quản bên trong của hành tinh, Mercury, chính là nguyên khí soi sáng, nó giải phóng thể trí, điều khiển con đường của con người thông qua sự sống và giúp cho con người trở nên hiểu biết Thiên Cơ nằm dưới tất cả mọi kinh nghiệm sống động của con người.
2. Scorpio, sau rốt mang lại cái chết của phàm ngã và chúng ta sẽ bàn đến nó sau này khi chúng ta xem xét về cung đó. Về mặt nội môn cũng như ngoại môn, Scorpio là cung của sự chết và chôn vùi trong đất, của việc đi xuống tận các độ sâu để được nhấc lên trở lại vào các đỉnh cao (đỉnh núi trong Capricorn). Chính trong một số cổ thư lâu đời nhất có nói rằng “tâm của địa cầu, từ mẫu, và ngòi đốt (sting, kim chích) của bọ cạp là các tặng phẩm lợi ích mà việc xoay chuyển vòng luân hồi đem lại cho con người vào lúc bắt đầu và lúc kết thúc. Khi được chấp nhận và vận dụng, các quà tặng này đưa con người tới giải thoát và sau rốt thoát khỏi sự kiềm chế và đau khổ của Thập Giá Cố Định.
3. Pisces chứng kiến sự rời bỏ hay là cái chết của tất cả các ảnh hưởng vốn nắm giữ con người vào vòng tử sinh và sự giải thoát của con người khỏi sự kiềm chế của Thập Giá Chung hay là Thập Giá Khả Biến. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng mỗi một trong ba cung này của sự chết cũng được tìm thấy trong một thập giá khác:
1. Aries ............. Thập Giá Chính Yếu
2. Scorpio ......... Thập Giá Cố Định
3. Pisces ........... Thập Giá Khả Biến
Chính ảnh hưởng của ba cung này mang lại “ba cái chết cần thiết và quyết định” trong sự sống của con người. Ở đây Tôi đang nói đến các cung không lệ thuộc vào các chủ thể quản trị hành tinh của chúng. Có một điều gì đó trong năng lượng tuôn đổ qua các cung này vốn định trước một tiến trình kết tinh và sự hủy diệt sau rốt của một loại kiểm soát hình hài nào đó. Cổ Luận trình bày các ý tưởng này như sau:
“Ngọn lửa chiếu diệu và qua lửa đó tôi chết cho sự sống, và thế là được sinh ra từ cái chết. Và kế đó tôi lại chết cho hình hài (Aries). Sức nóng của đất, tính khí nóng nảy của mẹ, hủy diệt hình hài, giải thoát linh hồn và thế là bản ngã thấp kém bị tiêu diệt(Scorpio).
Nước nhận chìm con người. Cá bị làm biến mất. Sau đó hiện ra trở lại chỉ để diệt vong, nói khác đi để chết và đem lại sự cứu độ (Pisces)”.
Như vậy, về mặt tượng trưng, có cái chết do lửa, cái chết do đất và cái chết do nước – thiêu đốt, chết ngạt và chết đuối – nhưng trong chu kỳ thế giới này, cái chết do không khí thì hoặc là được biết hoặc là không được biết đến. Do đó không có bốn cái chết, vì mục tiêu của thái dương hệ chúng ta trong khi biểu lộ là “khai mở hay là phóng rải vào không khí”, sao cho loài sinh điểu ngoài thời gian và không gian có thể tung bay tự do. Ý niệm mà Định Luật Tương Ứng mang lại đối với cái chết cuối cùng được bao hàm bằng các thuật ngữ giải thoát, từ bỏ và khai mở cuối cùng, đối với nhân loại, chỉ mang ít ý nghĩa, vì nó liên quan với Hành Tinh Thượng Đế và chu kỳ sinh hoạt của Ngài. Ba sự tử vong chắc chắn xảy đến cho con người, cá nhân và gia đình nhân loại nói chung, phóng thích linh hồn vào ba trung tâm hành tinh lớn:
1. Cái chết do nước hay bởi nước trong cung Pisces giải thoát con người trở lại vào trung tâm lớn mà chúng ta gọi là Nhân Loại, và kinh nghiệm được thu thập nơi đây. Ở đây có ẩn tàng cái bí mật của các nữ thần cá (fish-goddesses) của cung này “các thần này sinh ra con cái hết lần này đến lần khác”.
2. Cái chết do ngạt thở trong Scorpio giải thoát con người vào trung tâm hành tinh mà chúng ta gọi là Thánh Đoàn.
3. Cái chết do lửa hay thiêu đốt trong Aries giải thoát con người vào trung tâm khác mà chúng ta gán cho tên gọi là Shamballa. Có phải có nhiều điều cần làm trong các ý tưởng mà Tôi đưa ra cho bạn dưới hình thức các xem xét có tính chất gợi ý và dưới hình thức các ẩn ngôn liên quan tới Môn Học về các Tam Giác, vốn là nền tảng nội môn của chiêm tinh học, giống như triết lý về Tam Vị Nhất Thể (về tiểu thiên địa lẫn đại thiên địa) là nền tảng huyền bí của huyền bí học. Do đó, cái chết có ba loại. Khoa Học về Sự Chết Thiêng Liêng này nằm dưới câu nói trứ danh “Con Cừu bị giết do việc tạo ra thế gian” (“the Lamb slain from the foundation of the world”), và khi mối liên quan giữa Aries, Scorpio và Pisces được hiểu đúng (giống như sự liên kết và hòa nhập của ba thập giá) một ánh sáng mới sẽ được đưa vào mọi khoa học phụ thuộc – ngoại môn lẫn nội môn. Giáo lý trong bộ GLBN về các Chân Thần lâm phàm, các Chân Thần này được gọi là các Đấng Hy Sinh thiêng liêng, các Đấng Tri Thức, Ý Chí và Hy Sinh, sẽ được minh giải. Các Chân Thần này, nguyên là chính chúng ta, là các Thần Quân Kiên Nhẫn Luôn Luôn Tận Tụy – ngay cả tận tụy đến chết.
Ở đây, cũng là lý thú mà ghi nhận rằng, qua hành tinh cai quản, Mars, người bình thường được sinh ra trong cung này có liên quan tới Scorpio, và như thế Thập Giá Chính Yếu được liên kết với Thập Giá Cố Định. Như thế các điểm quyết định có thể được ghi nhận khi lá số tử vi được xét theo góc độ này. Đồng thời Aries được liên kết với việc sinh ra, qua Mercury, hành tinh này chi phối Aries về mặt nội môn, và cũng qua Virgo, mà Mercury là chủ thể cai quản về mặt ngoại môn. Cũng qua Uranus, Aries được liên kết với Aquarius, tức cung phụng sự thế gian, đưa đến cái chết và giải thoát trong Song Ngư. Uranus là hành tinh mà năng lượng của hoàng đạo tuôn chảy qua đó, liên quan với các Huyền Giai Sáng Tạo trên hành tinh chúng ta, từ một trong các ngôi sao của Đại Hùng Tinh. Chính là với các mối liên hệ này mà chiêm tinh học nội môn đang bàn đến và từ các liên hệ đó mà cái phổ quát có thể được thấu hiểu và cái đặc thù cũng được hiểu rõ.
Trong các mối liên hệ tập thể được nhận biết sau rốt của mình, con người có tầm quan trọng nhiều hơn là khi y có vẻ quan trọng trong sự sống cá biệt của mình, mà lá số chính thống tìm cách giải thích. Lá số đó chỉ xác định vận mệnh nhỏ bé của y và số mệnh không quan trọng của y. Chiêm tinh học nội môn cho thấy sự hữu ích tập thể của y và phạm vi của tâm thức có chứa tiềm năng của y.
Ở đây Tôi xin nhắc bạn rằng thường thường khi chủ thể cai quản của một cung được nêu rõ là Mặt Trời hoặc là Mặt Trăng, Tôi sẽ nói đến một trong các hành tinh ẩn giấu, Uranus hoặc Vulcan. Các hành tinh này có thể thay thế lẫn nhau ở công dụng của chúng và đó là cái khó khăn khi nêu ra hành tinh nội môn nào được nhắc tới trừ phi bạn được chỉ ra. Do đó Tôi nhắc đến Uranus. Liên quan với Aries, vốn biểu hiện hoặc là tác nhân chủ yếu của Cung 1, Cung Ý Chí hay Quyền Năng, Cung của tác nhân hủy diệt, cần nói rằng năng lượng Cung 1 phát ra từ Nguyên Mẫu thiêng liêng (divine Prototype) trong Đại Hùng Tinh, như vậy nó trở nên được biến đổi thành thần lực và hoạt động của Hành Tinh Thượng Đế của Cung 1, và thể hiện dưới hình thức hoạt động tam phân của Ngài dưới sự chỉnh hướng của ba hành tinh chi phối – Mars, Mercury và Uranus. Mars biểu hiện cho thần lực cung 6, vốn đưa đến chủ nghĩa lý tưởng, thường thường là cuồng tín hủy diệt, đấu tranh, xung đột, chiến tranh, nỗ lực và tiến hóa. Ý niệm của Thượng Đế trong cung Aries trở thành kế hoạch cụ thể trong Capricorn dù cho mục tiêu đó là đóa hoa toàn vẹn của sự sống hành tinh dưới mọi hình thức của nó, tham vọng của một phàm ngã trong việc thể hiện các ý tưởng của chính nó và các dự án đầy tham vọng ở trần thế hoặc là đạo tâm tinh thần (tham vọng trần thế được chuyển hóa thành trạng thái cao của nó) của điểm đạo đồ tức là kẻ đang thể hiện thiên cơ và biến đổi chúng thành kế hoạch của riêng mình. Trong mọi trường hợp, Mars dẫn đến bãi chiến trường của Scorpio (Bò Cạp). Mercury, biểu hiện cho năng lượng của Cung 4, sau rốt đưa con người đi vòng quanh bánh xe sự sống và xuyên qua trung gian của sự xung đột, giúp cho y đạt được hài hòa. Mercury soi sáng thể trí và hòa giải giữa linh hồn với phàm ngã, vốn là Sứ Giả của các Thượng Đế (Gods). Trong trường hợp thứ nhất, tình trạng trung gian này tạo ra một đối nghịch giữa các cặp đối ứng và một sự xung đột kéo dài. Cuối cùng, xung đột này hiện ra thành chiến thắng và xua tan ảo tưởngqua sự giác ngộ của hạ trí. Mercury và Mặt Trời là một, chúng ta thường được dạy như thế trong văn liệu huyền môn. Mặt Trời là biểu tượng của Con của Thượng Đế, Đấng vốn là trung gian giữa Cha ‒ Tinh Thần với Mẹ ‒ Vật Chất. Do đó, Mercury dẫn dắt Aries tới Virgo (lại nói một cách tượng trưng) nơi mà ý tưởng hay Thánh Ngôn (Word) của Thượng Đế bắt đầu khoác lấy hình hài, và tất nhiên sự sống tiềm tàng trong Aries tiến đến “khủng hoảng của giờ sinh ra” trước khi có sự sinh ra của Christ, xét về mặt vũ trụ, mặc dù sự sinh ra của Christ cá nhân trong Capricorn, vào lúc kết thúc thời kỳ thai sinh cần thiết. Uranus biểu hiện cho năng lượng của cung 7 và công việc của nó thì tương tự với công việc của Mercury, vì cung 7 là cung liên kết tinh thần với vật chất và giúp cho lửa điện và lửa do ma sát tiếp xúc nhau, nhờ thế tạo ra biểu lộ. Uranus đưa linh hồn tới vùng đất cháy trong các giai đoạn cuối cùng của Thánh Đạo khi lửa của Aries và các lửa được sản sinh ra qua sức mạnh của Uranus tạo ra sức nóng thiêu đốt của vùng đất cháy cuối cùng. Sau rốt, điểm đạo đồ phải vượt qua vùng đất cháy này. Uranus chi phối Con Đường của huyền học và, theo một ý nghĩa huyền bí, được gắn liền với vị Đại Tư Tế của các Bí Pháp Điểm Đạo.
Do đó, trong mối liên hệ với Aries và sự sống của linh hồn chúng ta có sự xuất hiện vào biểu lộ nội cảnh, một vài cung liên hệ mà nhờ đó trong khi biểu lộ ra ngoại cảnh, linh hồn trải qua các bước quyết định (crisis) đặc biệt và rõ rệt:
1. Các bước quyết định của chiến trường, đưa đến cuộc chiến cuối cùng trong Scorpio và sự giải thoát vào sự sống trong Capricorn, vị trí của các cuộc điểm đạo cao, sau sự đảo ngược của bánh xe.
2. Bước quyết định của nơi sinh trong Virgo, xảy ra qua hoạt động của Mercury, xuyên qua Leo đến sự khai sinh của Christ trong Capricorn. Cá nhân hữu ngã thức trong Leo trở thành Điểm đạo đồ có tâm thức Christ trong Capricorn.
3. Bước ngoặt của vùng đất cháy xảy đến qua hoạt động của Uranus. Điều này được đưa vào qua việc chọn lựa tự do của điểm đạo đồ tức là người chọn lựa vào cung Libra, điểm quân bình – thường thường ‒ nơi mà thời điểm cho sự quay ngược bánh xe xảy ra. Nơi đó con người phải quyết định xem có nên tiến hành như thông lệ và tùy theo tập quán hay là đảo ngược bánh xe, để vượt qua vùng đất cháy đi đến giải thoát. Libra là đối cực (polar opposite) với Aries, do đó có liên quan chặt chẽ.
Bạn nên ghi nhận rằng các cung vốn có liên kết hay là tự biểu lộ qua Aries đều được quân bình một cách khác thường. Cung 1 và 7 là cao nhất và là cung thấp nhất, do đó cần có một điểm thăng bằng trên bánh xe vốn được cung cấp trong Libra. Cung 6 và 4 mang lại cho tiến trình quân bình này năng lượng của cung thứ hai, cung kiến tạo chính nó giúp cho con người tái tạo lại và cung cấp cho chính y một thể biểu lộ thuộc tinh thần.
Tôi cũng kêu gọi bạn chú ý đến sự kiện là qua Uranus, Aries được liên kết với Aquarius. Các giai đoạn đầu mơ hồ ở Aries, sự nổi lên yếu ớt của các ý tưởng tiềm tàng được biểu hiện – sau việc xoay của bánh xe theo hai hướng – đã đem lại giải thoát trong Capricorn và tạo ra kẻ phụng sự thế gian trong Aquarius, kẻ sẵn sàng ở lại trên bánh xe vĩ đại (dùng Thập Giá Chính như là cung chi phối của mình) và như thế ở lại trong phạm vi ảnh hưởng để trợ giúp nhân loại tìm cách giải thoát khỏi Thập Giá Cố Định.
Trong vòng cuốn của hoàng đạo có bốn cung vốn là các cung khai sinh, cung bắt đầu và cung của việc nhận thức đổi mới theo chu kỳ.
1. Aries, “nơi sinh của các Ý Tưởng thiêng liêng”, dù cho các ý tưởng này là các linh hồn được đưa vào lâm phàm và được kiểm soát bởi Hỏa Tinh cho đến khi chúng đạt tới điểm tái định hướng và trở nên bén nhạy với ảnh hưởng của Thủy Tinh, hay là dù cho chúng là sự ra đời của các ý tưởng của Thượng Đế dưới hình thức của các kế hoạch của Thánh Đoàn mà điểm đạo đồ bắt đầu bén nhạy với chúng.
2. Cancer, “nơi ra đời vào sự sống của hình hài”, cánh cửa tiến vào lâm phàm ở cõi trần. Đây là cung mà trong đó nhân loại, dưới hình thức một đơn vị hợp nhất toàn vẹn được sinh ra, bối cảnh của sự xuất lộ của giới thứ tư trong thiên nhiên. Nhân loại “đã xuất hiện từ đá và nước và mang chỗ ở của nó theo nó” (theo cách diễn tả của Cổ Luận) và tâm thức quần chúng theo bản năng bắt đầu xuất hiện. Hãy chú ý cách diễn tả này.
3. Leo, “nơi ra đời của cá nhân”, việc tiến vào hình hài của con người hữu ngã thức cá biệt tức là người nổi lên từ quần chúng và đám đông trong Cancer, thay thế cho tâm thức do bản năng, ngã thức và ý thức trách nhiệm thuộc loại cá nhân.
4. Capricorn, “nơi sinh của Christ”, chỗ “ra đời lần thứ hai” và là bối cảnh cho sự xuất hiện của giới thứ năm trong thiên nhiên khi đến đúng lúc. Trong cung này, điểm đạo đồ bắt đầu có linh thức (spiritual awareness), sau này nó thể hiện trong Aquarius và trong Pisces với cương vị con người, kẻ phụng sự thế gian, và con người, kẻ cứu độ thế gian, cả hai với nhiệm vụ đại đồng.
Chính từ các ẩn ngôn như thế này mà nhà chiêm tinh tương lai sẽ định đoạt loại lá số tử vi cần được lấy. Hai câu ỏi lúc đó sẽ nảy sinh, cần được giải đáp hợp lý:
1. Một phàm ngã có phải là chủ đề đang tiến triển chung quanh vòng luân hồi, hoàn chỉnh ngã thức và phát triển một phàm ngã toàn diện qua kinh nghiệm, đồng thời thi hành Luật karma, nương theo Đại Hão Huyền và sau rốt đạt đến cao độ của tham vọng phàm ngã trong Capricorn hay chăng?
2. Hoặc là có phải phàm ngã này bắt đầu biểu lộ như một linh hồn, tuôn đổ ánh sáng qua sương mù dày đặc của ảo giác và đang chuẩn bị cho các thử thách trọng đại trong Scorpio, cần được noi theo bởi cuộc điểm đạo trong Capricorn hay chăng?
Thí dụ các câu hỏi phụ phải là: Con người đang chuẩn bị cho cái chết nào? Có phải bước ngoặt sắp xảy ra trước mắt mới là dấu hiệu của sự khai sinh vào một tình trạng tâm thức mới mẻ không? Tuy nhiên vấn đề quan trọng cần xác định trong mỗi trường hợp, là chiều hướng trong đó con người đang phát triển chung quanh bánh xe sự sống. Lá số tử vi chính thức liên quan đến sự sống phàm ngã và hình thức bị ràng buộc vào “bánh xe sự sống khi nó xoay từ phải sang trái” (từ Aries đến Taurus xuyên qua Pisces). Nhưng linh hồn bị ràng buộc vào bánh xe đó khi nó xoay từ trái sang phải, đi từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus. Chính chuyển động đối nghịch này của bánh xe “tự quay trên chính nó” (như Thánh Kinh diễn tả) mới dẫn tới sự xung đột xảy ra trong đời sống cá nhân trong cuộc đời của nhân loại và trong sự sống của hành tinh. Trong các giai đoạn đầu của bước tiến hóa và trên Thập Giá Khả Biến, tâm thức được đồng nhất hóa hoàn toàn với sự sống trong sắc tướng và với sự sống của ngã thức, sự tự tồn và sự tự làm phong phú. Kế đến giai đoạn chuyển tiếp, trong đó tâm thức bắt đầu chuyển vào trong tâm thức của tập thể và trở nên đồng nhất hóa với linh hồn với mục tiêu của linh hồn. Kinh nghiệm của Thập Giá Cố Định bao gồm giai đoạn này. Ở đây có thể ghi nhận rằng kinh nghiệm của ba thập giá có một ý nghĩa thuộc Tam Điểm (Masonic significance) và có thể được nối liền với Thanh Giai (Blue Lodge, một tổ chức gồm các vị được điểm đạo 3, 4 và 5. Trích Điểm Đạo Thái Dương và Nhân Loại, trang 50):
1. Thập Giá Chung ............ Cấp độ E  A 
2. Thập Giá Cố Định ......... Cấp độ F  C 
3. Thập Giá Chính ............. Cấp độ M  M 
Nhiều điều sẽ trở nên sáng tỏ trong Tam Điểm khi các hàm ý về chiêm tinh của nó được nghiên cứu và hiểu rõ.
Nhiều điều cũng sẽ được tiết lộ liên quan với sự sống và mục tiêu cá nhân khi vận mệnh của một vài hành tinh (khi ở trong các cung hoàng đạo khác nhau) được điều nghiên thích hợp và được hiểu rõ, đồng thời ý nghĩa tượng trưng của chúng được giải thích. Thí dụ, người ta biết rõ về mặt lý thuyết và toán học rằng,
1. Mặt trời được đề cao (exalted) trong Aries. Ở đây Mặt Trời thay cho sự sống của tinh thần, sự sống này biểu lộ đầy đủ như kết quả của đại diễn trình, khai mở trong Aries. Sự sống của Thượng Đế trong cung này, sau rốt “trở nên linh hoạt” đến tột đỉnh. Trạng thái tiềm tàng trở nên năng động, và đêm hòa nhập với ngày. Chúa Cha cai quản.
2. Sức mạnh của Venus giảm bớt trong cung này. Đó là cung tổn hại cho Venus. Lý do là khi mặt trời được nâng cao và chiếu ra với mọi vẻ huy hoàng của nó, các ảnh hưởng thứ yếu tàn tạ. Giống như phàm ngã bị mất dấu dưới ánh sáng của linh hồn, Solar Angel, cũng thế chính linh hồn biến mất, sức mạnh và sự rực rỡ của nó tàn tạ khi Bản Lai Diện Mục (Presence, Chơn Như, Chân Thần…), từ trước đến giờ bị che lấp, sẽ xuất hiện và thống ngự bối cảnh ở cuối đại chu kỳ thế giới. Chúng ta được dạy rằng các Trí Tuệ luân hồi, tức con người, tức Solar Angels, trước tiên đến từ Venus, nhưng đến phiên các Ngài nhường chỗ cho Chân Thần, Đấng Duy Nhất. Trí tuệ nhường chỗ cho trực giác, còn lý trí nhường chỗ cho nhận thức thuần túy (pure perception).
3. Saturn “rơi” vào Aries. Điều này có hai dụng ý, vì đây là một cung kép (dual sign). Trước tiên Saturn là Lord of Karma, đấng ấn định sự trừng phạt và là đấng đòi hỏi việc thanh toán hoàn toàn mọi nợ nần và do đó là đấng ép buộc chúng ta tranh đấu cho sự sống còn, cả theo khía cạnh hình hài lẫn theo khía cạnh linh hồn. Do đó Saturn “rơi xuống” (“fell”) khi con người rơi vào vòng sinh hóa (fell into generation). Ngài “đi theo các con của nhân loại xuống tận chỗ thấp của họ”. Thứ hai: sức mạnh của Saturn bị kết thúc hoàn toàn và công việc của nó được hoàn tất khi con người (chân nhân) đã thoát khỏi Karma và thoát khỏi mãnh lực của hai Thập Giá – Thập Giá chung và Thập Giá cố định. Về mặt huyền bí, Saturn không thể theo con người lên tới Thập Giá Chính.
Có nhiều điều có thể được bàn thảo tỉ mỉ theo đường lối này, nhưng điều nêu trên sẽ đem lại một gợi ý về ý nghĩa huyền bí của ba biến cố này trong mỗi cung. Chúng cũng có thể đưa ra nhiều điều liên quan đến người có lá số tử vi đang được xem xét.
Các phân chia theo tam bộ (decanates) cũng có thể được bàn tới theo hai cách, tùy theo hướng mà con người đang đi trên vòng hoàng đạo và do đó tiến vào cung, nói bằng các biểu tượng. Nếu con người đi vào Aries khi ở trên Thập Giá Chung, y sẽ ở dưới ảnh hưởng của Mars, Mặt Trời và Jupiter tùy theo Sepharial (?). Điều này hàm ý là sự xung đột, sự phát hiện và sự mãn nguyện thành công đến với ước muốn và tham vọng theo các thiên kỷ trôi qua. Khi y tái định hướng chính mình và leo lên Thập Giá Cố Định, y đến dưới ảnh hưởng của Jupiter, Mặt Trời và Mars, vì điểm đạo đồ và đệ tử đạt tới tột đỉnh sự nghiệp của mình trong bất cứ cung nào với một cuộc tranh đấu cuối cùng và nổi bật. Ở đây Tôi muốn nhận xét rằng Alan Leo đã có một thoáng nhìn về ý nghĩa bên trong của các phân chia theo tam bộ khi ông ấy chỉ định Mars, Thái Dương và Venus cho ba decanates đó. Ông chạm đến sự thật của sự đảo ngược chủ quan bên trong trên vòng hoàng đạo, nó mang lại các năng lượng và các ảnh hưởng khác khi ông thay Venus bằng Jupiter. Trí và tâm phải được phối kết và đưa vào hoạt động khi sự đảo ngược lớn lao xảy
ra.
Chúng ta đã thấy rằng Aries là cung của các điểm khởi đầu – điểm khởi đầu của tiến trình sáng tạo, bước đầu của linh hồn (tiểu thiên địa của Đại Thiên Địa đã được khởi đầu) hướng về việc lâm phàm, điểm bắt đầu của các chu kỳ kinh nghiệm không đổi và lặp lại, điểm khởi đầu của giai đoạn mà trong đó linh hồn thay đổi chiều hướng của nó, mục tiêu của nó cùng phương pháp của nó, và sau cùng nhập vào tiến trình được xác định rõ rệt đó mà chúng ta gọi là tái sinh tinh thần và điểm đạo. Có 4 từ ngữ rất quan trọng mà dựa vào đó, chúng ta sẽ khoanh tròn các thay đổi, khi chúng ta nghiên cứu con đường tiến hóa, hay là sự tiến bộ của linh hồn chung quanh vòng hoàng đạo lớn, cả với tư cách một phàm ngã, lẫn với tư cách một đệ tử, dẫn đầu hướng tới tiến trình giải thoát cuối cùng. Bốn từ ngữ này diễn tả các thôi thúc bên trong, và thực ra, dẫn vào bốn chu kỳ khác để tiến trên Thánh Đạo bằng bốn giai đoạn biệt ngã hóa khác nhau của nó đưa tới điểm đạo. Đó là:
1. Tái-tạo-lại (re-creation) trong đó ảnh hưởng của Cancer, phối hợp với ảnh hưởng của Aries, tạo ra sức thu hút vào lâm phàm trên cõi trần.
2. Tái sinh (regeneration, hoán cải) trong đó ảnh hưởng ngày càng tăng của Thập Giá Cố Định, tác động trên Thập Giá Khả Biến, tạo ra các thay đổi bên trong mà sau rốt đưa đến
3. Sự Tái Định Hướng (Reorientation) hay là đại chu kỳ tái an trụ (great cycle of repolarisation) vốn xảy ra qua ảnh hưởng của Libra (Thập Giá Cơ Bản) và “sự đổi hướng của Bull (Kim Ngưu) ở giữa quá trình phát triển (mid-career)”, như được gọi trong các cổ thư. Tiến trình tái định hướng này dẫn đến một lối đi chung quanh vòng hoàng đạo, trong đó, một cách đều đặn và kiên trì, con người nội tâm bắt đầu biểu lộ ra bên ngoài, còn phàm ngã lùi vào hậu cảnh. Sau cùng xuất hiện mười hai sự sống mà trong đó giai đoạn cuối cùng của
4. Sự Từ Bỏ (Renunciation) được trải qua và đệ tử hoặc điểm đạo đồ từ bỏ tất cả vì tình thương nhân loại và việc phụng sự nhân loại, và đặt chính mình trên bàn thờ hy sinh.
Kết quả là y đạt được sự giải thoát cuối cùng. Thực ra, sự giải thoát này có bản chất thập nhị phân, vì sự giải thoát, chiến thắng và vinh quang phải được trải qua trong mọi cung, giống như tình trạng giam cầm, thất bại, sai hỏng đã được trải qua trong tất cả các cung của hoàng đạo, trong khi con người hoạt động với cương vị một phàm ngã. Chính bốn từ ngữ này và ý nghĩa của chúng đang ẩn dưới những gì mà Tôi phải nói với bạn về hai kinh nghiệm dựa vào vòng hoàng đạo lớn của sự sống. Tôi muốn bạn hãy ghi nhớ kỹ điều này.
Đi xuyên qua đại chu kỳ từ Aries tới Taurus, con người lại tái nhập cung Aries lần nữa dưới ấn tượng mạnh của Taurus, mà vào giai đoạn phát triển này, đang cung cấp ham muốn mạnh mẽ của y cho nhiều lợi thế vật chất trong việc lâm phàm ở cõi trần và của các sự việc thế tục thông thường; như thế sau một giai đoạn sáng tạo trở lại, y đi vào lâm phàm trong Pisces và bắt đầu trở lại chu kỳ lớn của sự sống biểu lộ, vì Pisces là đại dương mà trong đó y là “loài cá”, được kiềmchế bởi các định luật của vật chất hay sự sống vật chất. Trong giai đoạn lớn thứ hai, y chuyển từ Aries sang Taurus, vì ham muốn ít nhất đã chuyển hóa thành đạo tâm. Sau khi chứng tỏ sự kiên định của mình đối với lý tưởng của sự sống tinh thầntrong các cung chen vào giữa, y lại chuyển vào Pisces, từhướng đối ngược với thủ tục thông thường của y, nhờ giành được quyền leo lên Thập Giá Cơ Bản của Cõi Trời, năng lực để nhận một cuộc điểm đạo hành tinh sau rốt và đặc quyền để chuyển vào một trong bảy con đường mà Tôi có nói đến trong các sách khác của Tôi. Sau rốt các con đường này mang lại cho y “cái tự do của bảy thái dưng hệ” như nó được gọi trong sự tương phản với “tự do của bảy lĩnh vực hành tinh”, mà kinh nghiệm của cuộc điểm đạo đã đảm bảo cho y, sau một tiến trình luyện tập rốt ráo ở trường này hoặc trường khác trong số các trường của hành tinh (tùy theo kiểu mẫu cung của y) và con đường phụng sự được lựa chọn. Do đó, bạn sẽ thấy ý nghĩa của hai từ then chốt (keywords) của cung Aries:
1. “Và Linh Từ được thốt ra: Mong sao hình hài lại được tìm thấy”. Con Người
2. “Tôi xuất lộ và từ cõi trí, tôi ngự trị.”
Điểm đạo đồ
Kinh nghiệm đưa đến tình trạng thống trị và trong cung này, con người, tức kẻ biểu hiện cho mãnh lực cung 1, phát triển năng lực tổ chức, kiểm soát các thần lực, đặc biệt kiểm soát năng lượng của sự chết, năng lực của sự hủy diệt được áp dụng với tình thương, ưu thế trên đa số, sự hợp tác với thiên cơ và việc thực hành Thiên Ý một cách đúng đắn và chính xác hướng dẫn và điều khiển các sự việc hành tinh.
Trước khi nói đến mười một cung còn lại của hoàng đạo, và để trao cho bạn một cái khung rõ rệt hầu dựa vào đó mà lập ra chiêm tinh học mới, nhờ đó bạn có thể hiểu rõ phương pháp kép của linh hồn chung quanh vòng hoàng đạo vĩ đại, Tôi xin nêu ra rằng, những gì mà Tôi đã trao cho bạn về Aries, cũng sẽ được bàn đến khi chúng ta xem xét các cung khác. Bạn sẽ thấy rằng Tôi đã trình bày sơ qua các ý nghĩa và đưa ra một số các chân lý vốn có thể được thấy là có liên quan với:
1. Chủ âm của các cung. Các ý nghĩa này diễn đạt ảnh hưởng bên dưới của con người khi y tiến bộ theo một trong hai hướng.
2. Bản chất của Thập Giá mà con người bị đóng vào đó vào bất cứ thời điểm nào.
3. Ảnh hưởng của các Chủ Thể Cai Quản hành tinh – chính thống hoặc nội môn.
4. Các Cung Năng Lượng (Rays) đang tự biểu hiện trước tiên qua một cung hoàng đạo đặc biệt (particular sign); manh mối dẫn đến cung nào có thể được tìm thấy nơi chủ thể cai quản chính thống của hành tinh, nơi mà cung phàm ngã có liên hệ, và chủ thể cai quản hành tinh nội môn nơi mà linh hồn có liên hệ.
5. Các tính chất của cung và của người nào đã xuất lộ trong một cung đặc biệt.
6. Sự tương tác giữa một cung và đối cực của nó.
7. Các hành tinh được tán dương, có phương hại, hoặc rơi vào bất cứ cung đặc biệt nào, vì một nghiên cứu về các hành tinh này sẽ cho thấy ba giai đoạn của Thánh Đạo – với chu kỳ tiến hóa giáng hạ của nó là trở nên ngày càng dính líu vào vật chất, hoặc sự sống trên Thập Giá Khả Biến, giai đoạn chuyển tiếp của việc tái điều chỉnh hay là đấu tranh cho sự giải thoát, dẫn đến việc leo lên Thập Giá Cố Định, và thời kỳ giải thoát với việc cuối cùng leo lên Thập Giá Cơ Bản.
8. Ý nghĩa của các chủ âm đối với các cách tiến hóa qua các cung hoàng đạo.
9. Chủ đề nằm bên dưới của bất luận cung hoàng đạo đặc biệt nào, được bao hàm bởi các ý tưởng về sự tái lập lại, sự hoán cải, tái định hướng và sự từ bỏ.
Trước khi đề cập tới các đề tài liên quan với cung Song Ngư này, có một hoặc hai điểm mà Tôi muốn nhắc đến. Tôi phải đề cập tới vài vấn đề bởi vì chúng có thể nảy sinh trong tâm thức của những người tra cứu và các đạo sinh, vì lẽ không thể vận dụng chúng bất thình lình trong các nhận xét dẫn nhập. Lúc đó sự lộn xộn sẽ hầu như không thể vượt qua được trong trí của người tra cứu. Dần dần, chúng ta sẽ bàn đến các điểm có thể tranh cãi khác nhau, và nếu bạn có kiên nhẫn và giữ lại các kết luận thiên lệch, hình ảnh về chiêm tinh học mới sẽ bắt đầu hiện lên một cách rõ rệt trong tâm trí bạn. Hiện nay việc điều chỉnh các ý tưởng của bạn dẫn đến sự bối rối tạm thời không tránh khỏi. Một trong các câu hỏi thường nảy sinh có thể được diễn tả như sau, và được diễn tả như thế bởi một đạo sinh có lưu tâm đến chiêm tinh học. Nó liên quan đến việc điều nghiên sau đây: Đành rằng thế nào cũng xảy ra chuyện một người sau rốt đảo ngược cách di chuyển qua mười hai cung hoàng đạo, vào lúc nào và trong cung nào Mặt Trời đảo ngược? Ở điểm nào trong sự dao động của hoàng đạo mà sự đảo ngược này trong chính Mặt Trời được thấy xảy ra? Nếu không có một hiểu biết nào đó về bản chất của đại ảo tưởng của cấu tạo Mặt Trời, bạn sẽ khó mà hiểu được ý nghĩa câu trả lời của Tôi. Mặt Trời mà bạn nhắc đến là Mặt Trời vật chất và đường đi lộ rõ của nó trong bầu trời. “Hình tướng” (“appearance”) này sẽ không thay đổi ở bên ngoài và – đây là diễn đạt quan trọng – Mặt Trời thực sự mà sự sống hành tinh chúng ta đang ở dưới nó, sau rốt sẽ hoạt động và sự đáp ứng với nó sẽ được tạo ra ở nơi Tâm của Mặt Trời. Khi điều đó được kiểm soát, con người tinh thần lúc bấy giờ sẽ sống một cuộc sống song đôi cùng một lúc (đó bao giờ cũng là vấn đề của con người được soi sáng bởi linh hồn cũng như bởi ánh nhật quang) và cuộc sống song đôi này sẽ gồm có kinh nghiệm bề ngoài và các tình huống của chúng ta cũng như nhận thức tâm linh bên trong của linh hồn. Phàm ngã vẫn sẽ đáp ứng với các ảnh hưởng của linh hồn đến với nó từ Mặt Trời hồng trần nhưng hoạt động sự sống được thúc đẩy và kinh nghiệm chưa hiện ra của con người bên trong sẽ được chi phối bởi các năng lượng đến với y từ “Tâm của Mặt Trời”.
Ở đây Tôi muốn nhắc cho bạn nhớ lại giáo lý của Minh Triết Muôn Thuở được đưa ra trong GLBN và được Tôi đúc kết lại trong các sách sau này của Tôi, đó là Mặt Trời phải được khám phá và biết rõ trong bản chất tam phân của nó vốn là gấp ba lần như là Trinity. Bảng sau đây giúp hiểu rõ ý tưởng này hơn:
1. Mặt Trời vật chất … Hình tướng…Phàm ngã … Tác động đến Thập Giá Khả Biến
2. Tâm Mặt Trời …........................Linh hồn thức… Tác động đến Thập Giá Cố Định.
3. Mặt Trời tinh thần trung ương ….... Sự Sống… Tác động đến Thập Giá Cơ Bản.
Bằng thuật ngữ “Tác động đến” (“influencing”), ở đây Tôi nói đến các năng lượng tuôn đổ từ ba trạng thái này của Mặt Trời qua ba Thập Giá đến hành tinh chúng ta. Hãy suy tưởng điều này và cũng nhớ rằng Mặt Trời của chúng ta đang đi qua không gian (đưa thái dương hệ đi theo trong phạm vi ảnh hưởng của mặt trời) chung quanh chính ngôi sao trung ương và đang chi phối của chúng ta mà mặt trời đã được cho là đúng một cách chính xác hiện hữu trong chòm sao Taurus, tức Bull (Kim Ngưu), được tìm thấy trong chòm sao Tua Rua (Pleiades). Đồng thời, theo quan điểm của hành tinh chúng ta, Mặt Trời xuất hiện, vượt qua mười hai cung của hoàng đạo; đây là một biểu tượng được xét về phương diện đại thiên địa, của quan điểm kịch tính được tập trung của con người cá biệt, tức tiểu thiên địa. Thật là lý thú khi so sánh cách hình tượng hóa và chân lý ẩn bên dưới liên quan với vòng hoàng đạo nhỏ và lớn, và với chu kỳ 12 tháng và 25 000 năm của chúng. Chúng xác nhận nhiều điều mà Tôi đã đưa ra cho bạn về linh hồn sau rốt chịu ảnh hưởng bởi các hành tinh huyền bí, còn phàm ngã, bị ảnh hưởng bởi các hành tinh chính thống. Vòng hoàng đạo lớn là tượng trưng của linh ồn, còn hoàng đạo nhỏ là tượng trưng của phàm ngã. Trong chu kỳ của phàm ngã, hoàng đạo nhỏ chi phối quá trình pháttriển của phàm ngã và 12 cung tử vi (houses) thuộc hành tinh đều có độ quan trọng vượt trội. Sau này ảnh hưởng của 12 cung hoàng đạo thay thế ảnh hưởng của các hành tinh. Tôi cũng muốn nhấn mạnh – có thể không cần thiết – rằng Sirius, Đại Hùng Tinh và chòm sao Pleiades hoạt động qua trung gian của 12 chòm sao, tuôn đổ ảnh hưởng của chúng qua chín trong số các chòm sao đó một cách đặc biệt, nhưng các chòm sao chính đó không phải là một phần của hoàng đạo mà chúng ta bàn đến. Cùng với 7 thái dương hệ mà thái dương hệ chúng ta là một trong số đó, chúng là 10 chòm sao có liên kết với một vòng hoàng đạo còn lớn hơn vốn không bị chi phối bởi ý nghĩa bằng số của số 12. Do đó 10 được xem như con số hoàn hảo. Có sự lẫn lộn trong trí của một số các đạo sinh kém hiểu biết (xét về mặt chiêm tinh học) về điểm này. Thật cũng hơi khó cho bạn để hiểu rằng diễn trình tiến hóa giáng hạ đối với mọi giới của thiên nhiên có liên quan tới đoạn đường của linh hồn (lần này là anima mundi hay linh hồn thế giới) từ Aries tới Pisces, xuyên qua Taurus chứ không phải ngược lại. Linh hồn thế giới trên cung tiến hóa giáng hạ tiến hành theo cách này chứ không giống như cách mà phàm ngã tiến hành. Linh hồn thế giới chuyển qua Pisces ở cuối mỗi đại chu kỳ chớ không đến Taurus. Nó xuất hiện vào biểu lộ ngoại cảnh trong Cancer, cung của sự sống quần thể, của hoạt động tập thể; tâm thức tỏa rộng của nó chưa được biệt ngã hóa như tâm thức của con người. Sau khi đã tiến hóa chung quanh Vòng Hoàng Đạo Lớn, linh hồn thế giới đạt đến Cancer và thời gian đến cho Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư biểu lộ qua giới thứ tư trong thiên nhiên, một sự đảo ngược xảy ra 113 và lúc đó tiếp tục như hiện nay. Với sự cẩn trọng rõ rệt, cần nên nhớ rằng, chỉ có con người, tức con người đã biệt ngã hóa mà chúng ta đang nghiên cứu sự tiến bộ của họ, cộng với các phản ứng của y đối với các ảnh hưởng hoàng đạo và hành tinh; chúng ta đang bàn đến các phản ứng của y, về trí tuệ và tình cảm, đối với đại ảo tưởng và đối với thực tại tâm linh khi hai khía cạnh này tác động trong sự sống của y, khách quan lẫn chủ quan. Trong chủ đề lớn hơn chúng ta phải xem xét ảnh hưởng của hoàng đạo và các hành tinh dựa trên:
1. Chơn Linh của Địa Cầu, hiện thân của hành tinh vật chất và toàn thể của sự sống sắc tướng trong mọi giới của thiên nhiên. Đây là biểu hiện của anima mundi hay là của linh hồn thế giới (world soul).
2. Nhân Loại, tức con người đã biệt ngã hóa và cuối cùng được điểm đạo. Đây là hiện thân của nhân hồn (human soul) hay ego, một biến phân của linh hồn thế giới, vốn tự biểu lộ như một phàm ngã (một tương ứng với chơn linh hành tinh) và sau cùng một hồn thiêng (một tương ứng với Hành Tinh Thượng Đế).
3. Đấng Chúa Tể của Hành Tinh, một trong các Đấng cao cả (great Lives) hay Các Con của Thượng Đế, hiện nay được xem như “một Thượng Đế bất toàn” xét về hành tinh chúng ta, và tuy thế, theo quan điểm nhân loại, thực sự hoàn hảo. Ba tiểu phân ở trên diễn tả ba trạng thái của khoa chiêm tinh học cổ xưa và huyền bí và ba tiểu phân của nó như hiện tại Thánh Đoàn đang nghiên cứu chúng. Do đã mất tâm thức vốn cho phép tiếp xúc với chơn linh của hành tinh (tâm thức dưới nhân loại và chính là căn bản của thuyết vật linh – Animism(1)) và chưa phát triển được tâm thức giúp con người tiến vào Sự Sống và Thiên Trí (Mind) của Hành Tinh Thượng Đế, nhân loại chỉ loay hoay với tiểu phân (division) thứ hai và những gì ở trạng thái thấp nhất của nó.
Hai điểm kia có thể được đề cập tới ở đây, và muốn hiểu được chúng, bạn sẽ phải chấp nhận các trình bày của Tôi ít nhất như các giả thuyết tạm thời, vì bạn không ở trong cương vị nào để biết chúng như chân lý cho chính bạn. Chiêm tinh học ngoại môn đã bàn đến và được chấp nhận rộng rãi rằng Vulcan (Hỏa Vương Tinh), Uranus (Thiên Vương Tinh), Pluto (Diêm Vương Tinh) và Neptune (Hải Vương Tinh) không cai quản các cung hoàng đạo mà chỉ có ái lực với các cung này. Ở đây Tôi đề cập đến điều này vì chúng ta sẽ xem xét hành tinh Pluto liên quan đến cung Pisces (Song Ngư). Ái lực này chỉ trình bày một phần sự thật và chỉ tạm thời đúng theo quan điểm của chiêm tinh học hiện nay. Sự hiện hữu của chúng chỉ được suy đoán hay khám phá ra trong vòng hai hoặc ba thế kỷ gần đây mặc dù điều đó đã luôn luôn được biết rõ đối với Thánh Đoàn. Tôi đã chỉ ra cho bạn các cung hoàng đạo mà chúng là các chủ thể cai quản và chiêm tinh học của tương lai sẽ chấp nhận sự trình bày của Tôi và ứng xử với các hành tinh này. Nhiều người trước đây trong lịch sử nhân loại, họ phải chấp nhận sự kiện về Mars (Hỏa Tinh) và Mercury (Thủy Tinh) như các chủ thể cai quản của các cung hoàng đạo theo lối giả thuyết và kế đó bắt đầu chứng minh mức chính xác của giả thuyết đó. Hiển nhiên là chiêm tinh học cổ hãy còn bất toàn, nhưng cho đến khi con người trở nên đáp ứng công khai với các ảnh hưởng đến với
1 Animism (Thuyết vật linh) là thuyết cho rằng bất cứ cây cỏ, vật bất động (inanimate objects) và hiện tượng thiên nhiên (natural phenomema) nào cũng đều có linh hồn sống động (living soul). T.Đ. Oxford 1994. từ Uranus hoặc Pluto, chẳng hạn, chúng tác động tới sự sống linh hồn nhiều hơn là tác động tới sự sống phàm ngã, thì chúng vẫn không được phát hiện trừ phi bởi các nhà huyền bí học lão luyện. Ngày nay nhân loại đang nhanh chóng đáp ứng với các ảnh hưởng tâm linh cao siêu, và do đó, chúng ta có thể chờ đợi việc khám phá các lực tinh anh tăng lên. PISCES, Song Ngư (The Fishes) (19/02 – 20/03 DL)
Cung này cũng có hai mặt. Trong Aries chúng ta có nhị nguyên vốn gắn liền với việc tập hợp lại tinh thần và vật chất trong hoạt động sáng tạo lớn lao là hoạt động biểu lộ vào lúc bắt đầu chu kỳ tiến hóa, trong khi đó ở cung Pisces chúng ta có sự hợp nhất hay pha trộn của linh hồn và sắc tướng đối với con người, tạo nên sự biểu lộ của Christ Lâm Phàm (Incarnated Christ), tức linh hồn cá biệt hoàn thiện, sự biểu lộ hoàn hảo của tiểu thiên địa. Như vậy các đối cực lớn và nhỏ ‒ con người và Thượng Đế, tiểu thiên địa và Đại Thiên Địa – được đưa tới thể hiện và biểu lộ đã định. Chỉ khi nào con người tiến gần tới mục tiêu, thì các lời lẽ này mới ít hàm ý, mặc dù việc nghiên cứu về Pisces theo hai cách được dự định có thể tiết lộ nhiều điều có ý nghĩa và có tính chất gợi ý. Mục tiêu của Thượng Đế, sự xuất hiện kế hoạch của Thượng Đế và bản chất của mục tiêu vĩnh cửu của Ngài, đối với chúng ta chỉ là một chủ đề suy luận lý thú. Có một sự khả hữu đó là Thiên Cơ và mục tiêu này có thể khác nhiều với sự phỏng đoán của chúng ta, phỏng đoán này được dựa vào sự diễn giải của chúng ta về một Thượng Đế vốn là sản phẩm của các tiến trình trí tuệ của chúng ta và của chủ nghĩa lý tưởng nhiệt thành (hai trong số ba trạng thái của bản chất phàm ngã) và của việc cố gắng lý giải các mục tiêu vô biên của Ngài bằng các thuật ngữ chỉ sự hữu hạn của chính chúng ta. Chúng ta nên luôn luôn nhớ điều này. Bộ máy đối với nhận thức thiêng liêng chưa được phát triển trong gia đình nhân loại trên bất cứ qui mô nào và chỉ đạt được một độ hữu ích nào đó nơi điểm đạo đồ cấp ba.
Nhị nguyên tính của Pisces phải được nghiên cứu liên quan đến ba chủ âm, đó là
1. Nô lệ hoặc giam cầm.
2. Từ bỏ hoặc đoạn tuyệt.
3. Hy sinh và tử vong.
Trong chu kỳ thứ nhất của kinh nghiệm trên vòng hoàng đạo, chính linh hồn ở trong tình trạng giam cầm đối với vật chất; linh hồn đi vào nhà ngục vật chất và tự nó liên kết với hình tướng. Đây là biểu tượng của Pisces, của hai con cá liên kết với nhau bằng một cái đai. Một con cá tượng trưng cho linh hồn, còn con kia cho phàm ngã, và giữa chúng có “sợi chỉ hay là sutratma”, tức sợi dây bạc (silver cord, ngân quang tuyến) giữ cho chúng bị buộc lại với nhau suốt chu kỳ của sự sống biểu lộ. Sau đó, trên vòng đảo ngược, phàm ngã được đưa vào tình trạng giam cầm bởi linh hồn, nhưng qua các thiên kỷ dài, tình trạng bị đảo ngược và linh hồn là tù nhân của phàm ngã. Cảnh nô lệ tay đôi này được đưa đến kết thúc bằng cái được gọi là tử vong cuối cùng, khi sự giải thoát hoàn toàn của khía cạnh sự sống ra khỏi sự sống của hình hài xảy ra. Cũng nên nhớ rằng chính linh hồn có bản chất của hình hài theo quan điểm của Chân Thần, mặc dầu đó là một hình hài tinh anh hơn nhiều so với bất cứ hình hài nào mà chúng ta biết trong ba cõi tiến hóa của con người. Cũng có một sự từ bỏ kép được nói đến trong các chủ âm này, vì trước tiên, linh hồn từ bỏ sự sống và ánh sáng của Chân Thần, cội 116 nguồn của nó (được tượng trưng bằng các thuật ngữ “tổ ấmcủa Cha”) và giáng xuống vào đại dương vật chất; kế đó, tự đảo ngược, linh hồn từ bỏ sự sống của sắc tướng, tức trung tâm phàm ngã. Linh hồn tự tách rời (trong tâm thức) ra khỏi Monad, cái Duy Nhất, và hành động từ trung tâm của chính nó, tạo ra các gắn bó vật chất, mới mẻ của chính nó. Kế đó, do sự đảo ngược của vòng hoàng đạo, nó tiếp tục tách rời chính nó ra khỏi phàm ngã và tự buộc lại lần nữa trong tâm thức với Đấng đã phóng xuất ra nó. Đó là lịch sử đỉnh cao của Pisces. Các Đấng Chủ Quản của Ý Chí và Hy Sinh hạ mình đi vào biểu lộ, hy sinh vị thế cao cả và các cơ hội của các Ngài trên các cõi biểu lộ cao siêu để cứu vãn vật chất và nâng cao các sự sống mà bởi đó nó được làm linh hoạt (các Huyền Giai Sáng Tạo thấp) cho vị thế của chính Các Ngài ở mức độ mà Các Ngài tạo thành Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Đây là mục tiêu bên trong, ẩn dưới sự hy sinh của các Đấng thiêng liêng, các Đấng mà về thực chất là chính chúng ta, các Ngài được phẩm định bởi tri thức, bác ái và ý chí, và được làm sinh động bằng sự sùng tín bền bĩ không gián đoạn. Các Ngài tìmcách mang lại cái chết của hình hài theo ý nghĩa huyền bí và sự giải thoát theo sau của các sự sống ẩn bên trong vào một trạng thái tâm thức cao siêu. Tất cả các Đấng Cứu Thế ‒ đã qua, hiện tại và sắp đến – đều là các biểu tượng biểu lộ và là các đảm bảo vĩnh cửu của diễn tiến này. Động cơ chính đối với cuộc sống phụng sự phải được tìm kiếm bằng các nhận thức như thế. Người được sinh ra trong cung này thường được tìm thấy phụng sự nhân loại và chăm sóc cho nhu cầucủa nhân loại trên một mức độ tâm thức nào đó. Như thế họ được chuẩn bị cho sự hy sinh cuối cùng trong Pisces vốn dĩ“hấp thu chúng trở lại vào Động Cơ ban đầu của chúng”, theo như Cổ Luận diễn tả. Chính vì lý do này mà sự sống phụng sự và ý định có hướng dẫn để phụng sự tạo thành một phương pháp khoa học để đạt được sự giải thoát. Trong Aquarius, cung của việc phụng sự thế gian, cuối cùng bài học cũng được học xong, bài học này tạo ra Đấng Cứu Thế trong cung Pisces. Do đó Tôi luôn nhấn mạnh vào việc phụng sự. Khi con người cá biệt nhập vào chu kỳ các cuộc lâm phàm của mình và xuất lộ vào cung Cancer, vốn được tìm thấy trong Thập Giá Cơ Bản, thì về mặt ẩn dụ, y leo lên Thập Giá Khả Biến, và kỳ hạn dài giam nhốt của y trong hình tướng bắt đầu và các bài học khổ sai phải được học hỏi. Y tiếp tục học cho đến khi y đã biến đổi việc khổ sai (servitude) thành việc phụng sự (service). Y dao động giữa các cặp đối ứng, cả theo quan điểm chiêm tinh, tình cảm, lẫn theo quan điểm của bốn nhánh của Thập Giá Khả Biến. Tính lưu chuyển (fluid), tính nhạy bén trong Pisces – thuộc đồng cốt (mediumistic) và được an trụ về mặt tâm thần (psychically polarised) – phải được ổn định trong Virgo, nơi cung nào mà sự phản tỉnh trí tuệ và phân tích quyết định có thể xảy ra và dùng để ngăn chận tính chất dễ lưu chuyển của Pisces. Hai
cung này quân bình lẫn nhau. Chúng ta có thể khảo cứu tiến trình lưỡng phân đang xảy ra trên vòng hoàng đạo qua trung gian của Thập Giá Khả Biến mà Pisces tạo thành một phần theo cách sau đây:
1. Pisces (Song Ngư). Ở chỗ này kẻ bắt đầu trên con đường sống khởi sự với tính dễ thụ cảm vật chất, tính chất này sẽ giúp cho y đáp ứng với mọi tiếp xúc trong chu kỳ biểu lộ. Ở giai đoạn này y có tính tiêu cực, hay thay đổi (fluid) và được phú cho một ý thức theo bản năng, vốn chứa trong chính nó tiềm năng của trực giác. Nhưng hạt giống của trực giác còn trong trạng thái hôn thụy (dormant). Thể trí vốn là khí cụ tiếp nhận từ trực giác, ở giai đoạn này, chưa được khơi hoạt.
2. Sagittarius (Nhân Mã). Ở đây người thông thường bắt đầu lộ ra một khuynh hướng, ấy là trở nên tập trung hơn và tính hay thay đổi và tiêu cực của Pisces trở nên tập trung vào việc đạt được những gì được ưa thích. Con người lộ ra các bản năng ích kỷ cố chấp và mặc dầu y có thể tỏ ra hòa mục và tốt bụng chẳng hạn, chính là vì muốn có sự nổi tiếng. Đây là một biểu hiện tốt của chủ thể cá nhân Sagittarius và cũng cho thấy khuynh hướng của linh hồn là cuối cùng muốn đổi mọi xấu xa thành ra tốt lành. Các bài học của sự sống đang được học hỏi và kinh nghiệm đang diễn tiến.
3. Virgo (Xử Nữ). Trong cung Virgo, con người hay thayđổi (fluid) trong Song Ngư và ích kỷ về mặt tình cảm cũngnhư đầy tham vọng trong Nhân Mã, bắt đầu tập trung mộtcách chăm chú hơn và bắt đầu lý luận và suy tư. Linh hồntiềm tàng đang trở nên linh hoạt ở bên trong; một tiến trìnhnảy mầm đang tiếp diễn; con người ẩn giấu đang làm cho sựhiện hữu của mình được nhận ra. Trí tuệ đang khơi hoạt vàbản năng – sau khi vượt qua giai đoạn tình cảm – đang đượcchuyển hóa thành trí tuệ (intellect).
4. Gemini (Song Nam). Nơi người chưa phát triển hoặcngười bậc trung, các kinh nghiệm được trải qua trên banhánh của Thập Giá Khả Biến đưa con người tới giai đoạnmà “giấc mơ của sự sống” có thể được đổi thành nhận thứcvề thực tại và Đại Ảo Tưởng (Great Illusion) có thể được thấynhư là không được ưa thích và không đúng thực tế. Ở giaiđoạn này, nhận thức về lưỡng nguyên, theo bản năng nhưngđang trở nên ngày càng xác thực và vững chắc hơn.. Conngười bắt đầu mơ đến sự bền vững, đến các thay đổi được anbài và mơ đến sự hợp nhất với những gì mà y cảm nhận làthành phần hiện thực nhất của chính y. Linh thị thần bí hiệnvào trong tâm thức y và y trở nên biết được bản ngã cao siêuqua các tia sáng lung linh yếu ớt đầu tiên của trực giác.Kinh nghiệm trên Thập Giá Khả Biến kéo dài một lúclâu và đưa con người luôn luôn trở lại hết lần này đến lầnkhác vào lĩnh vực ảnh hưởng của Aries, mà qua hoạt độngchi phối của cung 1, cả việc củng cố ý chí của con người (dùcho y thuộc cung nào), lẫn kết thúc chu kỳ này đến chu kỳkhác với “từ hủy diệt” (“word of destruction”). Hết lần nàyđến lần khác, y nhập vào cung Pisces và tìm ra con đườngcủa mình chung quanh vòng hoàng đạo lớn cho đến khi kinhngiệm của sự thay đổi và của sự khả biến, và việc thiết lậptiến trình chuyển hóa đưa tâm thức của y từ giai đoạn bảnnăng và trí tuệ đến các bắt đầu của các tiến trình trực giáctrong Gemini. Kế đó đến một tiến trình lớn, tiến trình an trụ,và một thời điểm chuyển di, sau đó ảnh hưởng của Thập GiáCố Định gây nên sự đảo ngược và các bài học được thu thậptrên Thập Giá Khả Biến phải được thể hiện và các ảnh hưởngđược chứng minh trên Thập Giá Cố Định. Trong các giaiđoạn khai mở ban đầu, đừng nên tưởng rằng kinh nghiệmđược thu thập chỉ qua Thập Giá Khả Biến mà thôi. Con ngườisinh hoạt và trải qua kinh nghiệm trong tất cả các cung hoàngđạo, nhưng các ảnh hưởng tuôn đổ qua Thập Giá Khả Biến cótác động mạnh vào y hơn là các ảnh hưởng tuôn đổ trong các giai đoạn ban đầu qua Thập Giá Cố Định. Chỉ khi nào linhhồn trở nên linh hoạt hơn bên trong hình hài và con ngườinhận biết được lưỡng nguyên của mình (his duality), thì cácnăng lượng của Thập Giá Cố Định mới thay thế một cách cóhiệu quả các năng lượng của Thập Giá Khả Biến, giống nhưsau cuộc điểm đạo thứ ba, các năng lượng của Thập Giá CơBản (Cardinal Cross) bắt đầu kiểm soát con người và có sựthúc đẩy triệt để hơn là các năng lượng của hai thập giá kia.
Do đó, khi linh hồn trở nên ngày càng linh hoạt, tácđộng của Thập Giá Cố Định sẽ được thấy thể hiện trong bốncung hoàng đạo theo cùng với các hiệu quả của các lực củaThập Giá Khả Biến vì “những gì bị chi phối và từ bỏ thì đượcgiữ một cách chắc chắn và được biến đổi”.Gemini (Song Nam). Người ở trên vòng đảo ngược trongGemini trở nên càng lúc càng nhận biết về trực giác và ngày càng ở dưới ảnh hưởng của “Các Huynh Đệ sống trong ÁnhSáng”, như Song Nam đôi khi được gọi. Ánh sáng của phàmngã lu mờ, còn ánh sáng của linh hồn lớn dần. Tính lưu động của Pisces và Gemini kém phát triển nhường chỗ cho sự đápứng của phàm ngã đối với ấn tượng của linh hồn và sự thăng bằng tiếp theo sau của sự sống trên cõi trần.
Virgo (Xử Nữ). Sẵn có tính phân tích và chỉ trích dướiảnh hưởng của Virgo, thể trí biến đổi tính chất đó của trí vốn được mô tả đúng nhất bằng các từ ngữ giác ngộ (illumination)và khai mở (revelation). Đấng Christ, Đấng mà sau rốt Đức MẹĐồng Trinh đã khai sinh ra, được nhận biết như hiện hữu trong khuôn sáng tạo, mặc dù chưa được sinh ra. Sự Sống được nhận biết. Tiến trình khai mở của tâm thức Christ đượcxúc tiến một cách sáng suốt, còn các hoài bão ích kỷ và cáckinh nghiệm của người kém phát triển bị thay thế bởi lòng vô kỷ của vị đệ tử giác ngộ và có trực giác.
Sagittarius (Nhân Mã). Ngày nay, đây là cung của vị đệtử nhất tâm. Sự sống có sự đáp ứng uyển chuyển với vật chất trở thành sự sống của sự đáp ứng có tập trung với tinh thầnvà việc chuẩn bị cho điểm đạo trong Capricorn. Mũi tên của trí tuệ được phóng một cách không thể sai chạy về phía mục tiêu.
Pisces (Song Ngư). Nơi đây, ở giai đoạn cuối, Pisces thaycho cái chết của phàm ngã và sự giải thoát của linh hồn rakhỏi tình trạng bị giam cầm và sự quay lại của linh hồn vàonhiệm vụ của Đấng Cứu Thế. Thành quả lớn lao được chấmdứt và cái chết cuối cùng được trải qua. “Không còn biểnnữa” đó là lời của cổ thư, câu đó hiển nhiên hàm ý “cái chếtcủa loài cá” và sự giải thoát của sự sống bị giam nhốt vàohình thức mới hay là các chu kỳ mới của cuộc Phiêu Lưuthiêng liêng.
Thập Giá Khả Biến này, mà Pisces là một trong cácnhánh của nó, chủ yếu là Thập Giá của “các cuộc lâm phàmđược lặp lại”, của các thử nghiệm khác nhau dưới cunghoàng đạo khác nhau và các chủ thể điều khiển chính thốngvà của những ai mà nhiều kinh nghiệm đang dẫn đến các mởrộng tâm thức liên tục và kế tiếp. Do đó, chính Thập Giá củaCon Thượng Đế, tức Christ đang lâm phàm, dẫu cho trongmối liên hệ với Thập Giá này, chính Thập Giá của Christhành tinh, giống như Thập Giá Cố Định, là Thập Giá củaChrist cá nhân trong mỗi con người, còn Thập Giá Cơ Bản làThập Giá của Christ vũ trụ. Ở đây có thể ghi nhận rằng ThậpGiá mà chúng ta bàn đến nơi đây là Thập Giá của quầnchúng, và rằng tâm thức mà nó là ví dụ minh họa là tâm thứctheo bản năng và sự hòa nhập của nó thành tâm thức trí tuệ;đó là Thập Giá của linh hồn thế giới và của linh hồn conngười trước khi tâm thức của lưỡng nguyên trở nên minhbạch trong trí của con người và trước khi sự chuyển đổi đượctạo ra lên trên Thập Giá Cố Định. Chính vì được kết hợp chặtchẽ hơn với Thập Giá Cơ Bản của các Cõi Trời, vì tâm thứcquần chúng, vốn là tâm thức có ý nghĩa của Thập Giá KhảBiến trở nên tâm thức tập thể hay là tâm thức tổng hợp củathánh linh (divinity), sau khi trải qua giai đoạn chuyển tiếphay là “giao thời thiết yếu” (“vital interlude”) của ngã thứcmãnh liệt của con người trên Thập Giá Cố Định. Giao thờinhân loại này có bản chất của một mẫu điển hình trong sựphát triển của tâm thức, nhưng tầm quan trọng chính yếu làsự khai mở của tâm thức tập thể của mọi giới trong thiênnhiên thành tâm thức tập thể của ba giới cao nhất qua trạngthái trung gian của giới nhân loại mà, nhờ loại ý thức đặc thùvà riêng biệt của nó, có thể liên kết biểu hiện cao và thấp củathánh linh. Chính ở đây và trong mối liên hệ này mà cung Pisces có tầm quan trọng như thế, vì đó là cung của tình trạngtrung gian. Theo hàm ý đích thực của nó, tình trạng trunggian tiêu biểu cho tâm thức quần chúng – dễ gây ấn tượng,tính chất tiêu cực và tính chất tiếp nhận. Các điểm này sẽ trởnên sáng tỏ khi chúng ta nghiên cứu các cung và nhiều mối liên quan hỗ tương của chúng. Ý tưởng mà Tôi muốn truyềnđạt cho bạn nơi đây là vào lúc này, ảnh hưởng của Pisces trêncung tiến hóa đi xuống, và vì Thái Dương đi giật lùi qua cáccung, được cảm thấy phần lớn trong anima mundi (linh hồnthế giới) và trong Christ ẩn giấu, hóa thân và bị giam nhốt;mầm của sự sống Christ được khắc sâu về mặt tâm linh, đangtrở nên luôn luôn bén nhạy hơn đối với các ấn tượng tâm linhnày, bị quét qua bởi dục vọng bao giờ cũng thay đổi, luônluôn biết đến tất cả mọi tiếp xúc đang ảnh hưởng đến, nhưngcho đến nay không thể lý giải chúng một cách chính xác, vìthể trí không được khơi hoạt một cách thích hợp trong cungXử Nữ. Christ ẩn giấu này không thể tự tháo gỡ ra khỏi “sựtiếp xúc với Nước”. Sau rốt, mức độ đó được đạt đến và đượcđạt với một tốc độ lớn trong giai đoạn nhân loại hiện nay, khimột thay đổi chính khác được xét thấy là thích hợp và đây làkết quả của nhiều thay đổi nhỏ. Sự thay đổi bao giờ cũng cầnthiết, nhưng phương pháp tự thay đổi từ khuynh hướng thayđổi thường xuyên và tính chất thay đổi của Thập Giá KhảBiến sang một số thay đổi thuộc loại chính yếu, được manglại bởi một khuynh hướng sống thường xuyên và có hướng dẫn.
Ở giai đoạn này con người có trong chính mình các sứcmạnh và các tính chất của Christ nội tại, nhưng chúng khônglộ ra và chỉ là các khả năng tiềm tàng vì cho đến nay y hoàntoàn bị kiềm chế bởi bản chất sắc tướng của mình (ngục tù)và môi trường quanh y. Các quyền năng ẩn tàng của linh hồncòn tiêu cực, và các sức mạnh của phàm ngã thì tích cực vàbắt đầu tìm thấy biểu hiện mạnh mẽ ngày càng tăng. Cáckhuynh hướng tâm linh tự nhiên của con người bị ức chế (vìPisces thường là một cung ức chế và có các cản trở) còn thútính tự nhiên và các sức mạnh của phàm ngã – đặc biệt là sứcmạnh của xúc cảm – là các tính chất hiển nhiên và dễ thấyđược của con người. Một số lớn hệ thống ký hiệu liên quanđến Christ tiềm ẩn và phàm ngã biểu hiện bên ngoài có thểnhìn thấy được nếu nghiên cứu câu chuyện Thánh Kinh vềJonah và cá voi (whale). Tôi không có thì giờ để bàn rộng câuchuyện đó ở đây, nhưng đó là chuyện ngụ ngôn liên quanđến giai đoạn cung Song Ngư của tâm thức và việc khơi hoạttâm thức Christ với sự tranh chấp hiển nhiên mà việc đómang lại. Jonah thay cho Christ ẩn tàng bị giam nhốt, đáp lạivới các nguy hiểm của tình huống, còn cá voi có kích cỡ lớnthay cho cảnh giam cầm của luân hồi và thay cho phàm ngã.Chính trong cung kép này mà linh hồn bị giam nhốt vàphàm ngã nhập vào tiến trình đó để sẽ chuyển hóa1. Phàm ngã (bản chất thấp) thành biểu lộ cao.2. Các khả năng tâm thông thấp, thành các năng lực tinhthần cao siêu, nghĩa là
a/ Tính thụ động thành sự kiềm chế tích cực của linhhồn.
b/ Tình trạng trung gian thành tình trạng môi giới(mediatorship).
c/ Nhãn thông thành linh giác (spiritual perception).
d/ Nhĩ thông thành viễn cảm trí tuệ (mental telepathy)và sau rốt thành linh hứng (inspiration).
e/ Bản năng (instinct) thành trí tuệ (intellect).
f/ Ích kỷ thành vô kỷ thiêng liêng (divine selflessness).
g/ Tính ham lợi (acquisitiveness) thành từ bỏ hammuốn.
h/ Bản năng tự bảo toàn thành phụng sự thế giankhông ích kỷ.
i/ Tự than thân trách phận thành trắc ẩn (compassion),cảm tình và cảm thông thiêng liêng (divine understanding).
3. Ức chế tinh thần và trí tuệ thành biểu lộ linh hồn (soulexpression) và nhạy bén trí tuệ.
4. Tôn sùng (devotion) đối với nhu cầu của bản ngã thành tôn sùng được phát triển và đáp ứng với các nhu cầu của nhân loại.
5. Gắn bó với môi trường chung quanh và với các tìnhtrạng của phàm ngã (đồng nhất hóa với hình hài) thành sự tách rời khỏi hình tướng và năng lực đồng nhất hóa với linh hồn.
Đồng tử cấp thấp thông thường là thí dụ nổi bật của các khía cạnh tồi tệ nhất của Pisces – tính chất tiêu cực, tính dễ xúc cảm (impressionability), tính nhạy cảm về xúc cảm với sự kém phát triển hoàn toàn của nguyên khí trí tuệ. Thật là lý thú khi tìm thấy hai sự kiện khoa học:
1. Bất luận thế nào đi nữa đa số loại đồng tử thấp nhất (đặc biệt là các đồng tử xuất thần) đều có cung Pisces vượt trội theo một cách thức mạnh mẽ nào đó trong các biểu đồc ủa các đồng tử này.
2. Bất luận các đồng tử này, dù họ đang trở nên tích cực hơn và có tự chủ hơn (self-controlled), họ đang bắt đầu có được một sự thoáng nhìn về các tương ứng cao hơn trong công việc của họ ‒ trạng thái đồng tử và hoạt động diễn dịch– không có Virgo xuất hiện một nơi nào đó với sức mạnh thực sự và hoạt động thực sự. Điều này có thể là dấu hiện củaviệc khơi hoạt thể trí, trong trường hợp thứ nhất, và sau rốtcó một thay đổi trong ảnh hưởng đang kiềm chế chúng từtình trạng chế ngự chính thống thuộc hành tinh, đến tình trạng chế ngự của các hành tinh huyền bí hơn. Có thể thêm rằng thuyết duy linh và công việc của phong trào duy linh đều ở dưới ảnh hưởng của Song Ngư với Bắc Giải đang lên,hoặc là trong một số giai đoạn với sự đảo ngược – Bắc Giải với Song Ngư đang lên. Đối với các cung năng lượng đang tự thể hiện qua các chủ thể chi phối thuộc hành tinh và cung năng lượng đangthu hút hoặc là đang cộng tác với các ảnh hưởng của cunghoàng đạo Pisces và như thế ảnh hưởng đến hành tinh chúngta và nhân loại, chúng ta tìm thấy một tình huống vô cùng lý thú. Hai cung năng lượng chính tự thể hiện qua các chủ thể chi phối Pisces, chính thống và huyền bí: Cung 1, Cung Ý Chí hoặc Quyền Năng, tập trung qua Pluto, và Cung 2, Cung BácÁi ‒ Minh Triết. Chính sự tương tác của hai sức mạnh này, sẽ:
1. Tạo ra nhị nguyên của cung hoàng đạo này.
2. Đưa tới vấn đề chính của Pisces – sự bén nhạy tâm linh.
3. Tạo ra sức quyến rũ của Thánh Đạo, trong trường hợp thứ nhất con đường tiến hóa, và sau đó sự quyến rũ của con đường dự bị với kết quả là sự chuyển đến Thập Giá CốĐịnh (vốn là tất cả những gì mà chúng ta có thể hiểu mộtcách thành thục) bắt đầu thực sự trong Pisces; mặc dù đượcthôi thúc (tôi tạm dùng một thuật ngữ như thế) trong Ariesnó bắt đầu và kết thúc nơi Pisces.
4. Ngưng tụ tiến trình chuyển hóa và sau rốt trốn thoátqua cái chết.
5. Mở ra ý nghĩa, hoạt động và cái đẹp của sự chết vàcủa công việc của chủ thể hủy diệt (the destroyer).
Do các điểm nêu trên, hiển nhiên là cung hoàng đạo nàyquan trọng và có ảnh hưởng mạnh (power ful) biết bao. Quachủ thể chi phối (ruler) chính thống của nó, tức Jupiter, mãnhlực đó giúp mang lại những gì “cùng nhau tập hợp lại”, và –trong trường hợp này – liên kết hai con cá, và buộc chúng lạivới nhau bằng một liên hệ hoạt động. Do đó chính hoạt độngcủa thần lực cung hai mới nối liền linh hồn với sắc tướng, vàtập hợp cả hai lại, khả năng thu hút này đặc biệt mô tả hoạtđộng của Song Ngư. Theo một quan điểm khác và trong mộtcung kép, điều này cũng có thể được nhận thấy thể hiệntrong cung Song Nam (Gemini). Trong cung Song Ngư, tìnhtrạng bị cầm giữ của mối liên hệ đã được chứng minh, và haicon cá (Song Ngư) không thể thoát khỏi nhau; trong cungSong Nam cũng có mối liên hệ rõ rệt giữa hai anh em, nhưngkhông có băng nối, và trong mối liên hệ đó có tiềm tàng sựchọn lựa tự do và định đoạt tự do. Liên quan với một nhị bộ (duality) nhỏ hơn được tìm thấy trong mọi con người, nhị bộvề đầu và tim, về trí và tình thương, và về ý chí và minh triết,công việc của Jupiter là phát triển hai tính chất này và đưachúng vào sự tương tác tổng hợp. Sau rốt, cần phải có sự phatrộn hoàn hảo của bác ái và trí tuệ trước khi một vị cứu thế cóthể xuất hiện và hoạt động một cách hiệu quả, và đặc biệt đâylà kết quả sau rốt của các lực của Thập Giá Khả Biến, khichúng thể hiện các tính chất được giải tỏa bởi các hành tinhlinh hoạt trong Pisces, Sagittarius, Virgo và Gemini. Các hành tinh này là:
Chính thống – Jupiter và Mercury.
Nội môn – Pluto. Địa Cầu. Nguyệt Cầu (Vulcan ẩn tàng)và Venus.
Như bạn biết, Pluto thay cho cái chết hay là vùng chết;
Địa Cầu thay cho lĩnh vực kinh nghiệm; Nguyệt Cầu hayVulcan thay cho sự ca ngợi, qua sự thanh luyện và tách rời,đối với vật chất, và Venus thay cho sự xuất hiện của nguyênkhí bác ái qua sức mạnh chỉ đạo của thể trí. Các nhà nghiêncứu sẽ thấy lý thú khi vạch ra các hàm ý cho chính mình.Chiêm tinh học chính thống chỉ ấn định có hai hành tinh chobốn cung hoàng đạo này, mà trong chính nó cho thấy mộttương tác rõ rệt. Jupiter và các ảnh hưởng của nó cho thấyrằng con đường lâm phàm là phương pháp khai mở tiến hóa“có lợi” và rằng con đường bác ái ‒ minh triết (cung 2) là conđường cho nhân loại bước đi. Mercury chỉ rằng con đường ítđối kháng nhất cho nhân loại là hài hòa qua xung khắc, vìMercury biểu hiện cho năng lượng cung bốn vốn thuộc bồ đề,trực giác và biểu hiện của Christ, vì Mercury và Mặt Trời làmột. Nhưng các hành tinh nội môn thì lộ rõ hơn trong các suy đoán của chúng, và khi sẵn sàng cho ảnh hưởng của chúng, con người dường như đáp ứng theo cách tứ phân mà y không đáp ứng trong các giai đoạn trước kia. Chúng biểu hiện cho sự thừa nhận và các phản ứng vốn chi phối tâm thức con người khi y chuẩn bị chuyển ra khỏi Thập Giá Khả Biến và leo lên Thập Giá Cố Định. Do đó, y đến
1. Qua Venus – dưới mãnh lực trí tuệ, biến đổi thành minh triết qua phương tiện tình thương.
2. Qua Nguyệt Cầu – dưới sự giam nhốt của hình hài để nhờ kinh nghiệm của hình hài mà đạt được giải thoát và “nâng cao vật chất” (“uplift of matter”) trong Vulcan.
3. Qua Địa Cầu – dưới ảnh hưởng của kinh nghiệm hành tinh (vốn dị biệt với kinh nghiệm cá nhân) ngõ hầu chuyển hóa tâm thức cá nhân của y thành hiểu biết tập thể (group awareness).
4. Qua Pluto – dưới sức mạnh hủy diệt của cái chết – cái chết của dục vọng, cái chết của phàm ngã và của tất cả những gì đang giữ y giữa các cặp đối ứng (pair of opposites), để đạt được sự giải thoát cuối cùng. Pluto hoặc cái chết không bao giờ hủy diệt trạng thái tâm thức (conciousness aspect).
Do đó, sáu hành tinh cai quản Thập Giá Khả Biến xét về mặt nhân loại, và trong chính nó điều này có ý nghĩa, vì sáu là con số của công việc lớn lao của giai đoạn biểu lộ, là con số của “the Beast” (“Thú Vật”), vốn là bản chất thấp xét về con người, và là tất cả những gì đang tìm cách hủy diệt sự sống cao siêu, nhưng cũng là những gì có thể được kiềm chế và sau rốt được điều khiển bởi linh hồn. Ý nghĩa của các con số đi vào khoa chiêm tinh học nội môn và huyền số học (numerology) vì chính nó là một nhánh của chiêm tinh học nội môn. Bác Ái ‒ Trí Tuệ ‒ Kinh Nghiệm ‒ Sắc Tướng ‒ Sự Hiểu Biết của Con Người ‒ Tử Vong: đây là các chủ âm của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, giới nhân loại và chúng được tiêu biểu cho các ảnh hưởng của hành tinh đang tuôn đổ qua các hành tinh này từ các cung có quan hệ gần gũi của chúng.
Qua hoạt động của các lực này, mà ở giai đoạn này các lực đó tác động qua Thập Giá Khả Biến, con người được dẫn tới một Chuyển Biến lớn về Sự Phân Hóa và tới một mức độ thay đổi cơ bản mà đối với thay đổi đó mọi thay đổi trước kia và nhiều thay đổi nữa đã chuẩn bị cho y.
Theo một quan điểm khác, chính các lời này cũng chi phối các tiến trình đang được trải qua trên Con Đường Đệ Tử và Con Đường Dự Bị. Nhiệm vụ của đệ tử là tìm hiểu ý nghĩa của chúng theo một cách thực tiễn và có hiệu quả để ứng xử với các năng lượng mà các hành tinh này phóng ra, bắt chúng lệ thuộc vào các năng lượng được phóng ra bởi Thập Giá Cố Định mà y đang đứng trên đó, và thế là làm tăng sức mạnh của chúng nhờ sự kết hợp huyền bí. Chính do việc đạt được sự đáp ứng sáng suốt và linh hoạt với các năng lượng được phóng thích và được chế ngự trước kia qua kinh nghiệm của Thập Giá Khả Biến và bằng cách liên kết chúng với các lực được buông lỏng nơi y trong khi bắt chịu khổ hình trên Thập Giá Cố Định, y học cách tự chuẩn bị cho 12 thử thách lớn trong tất cả 12 cung hoàng đạo mà kinh nghiệm của hai Thập Giá được chuẩn bị cho y.
Song Ngư cai quản chân và do đó toàn bộ ý tưởng của tiến bộ, về việc đạt được mục tiêu và bước lên Con Đường Hoàn Nguyên là sự thiên khải thiêng liêng ẩn bên dưới của đại chu kỳ mà chúng ta đang vượt qua đó. Cũng trong Kỷ Nguyên Song Ngư, chu kỳ nhỏ hơn mà bởi đó vào lúc này chúng ta hoạt động, nó là cội nguồn của mọi giáo lý được đưa ra bởi các tôn giáo trên thế giới liên quan đến các giai đoạn khác nhau của Con Đường Trở Về. Một số các chiêm tinh gia cũng chủ trương rằng Pisces chi phối tiến trình sinh sản. Về căn bản thì họ chính xác, bởi vì khi một người ở gần hoặc đang ở trên Thánh Đạo, thì y sẽ trở nên ngày càng có năng lực sáng tạo theo ý nghĩa cao và các tiến trình sản sinh vật chất về mặt huyền bí sẽ nhường chỗ cho sự đổi mới (generation) và sự sáng tạo trên cõi trí thay vì chỉ trên cõi trần mà thôi. Hoạt động sáng tạo cao siêu này chỉ có thể xảy ra dưới ảnh hưởng của đạo tâm và trực giác. Việc này bắt đầu xảy ra khi bốn chủ thể chi phối nội môn bổ khuyết cho hoạt động của hai chủ thể chi phối chính thống (orthodox rulers).
Thật là lý thú mà ghi nhận rằng nhà chiêm tinh học, Alan Leo, đề nghị Neptune như là một lựa chọn thay cho Jupiter.
Ông ta cảm nhận và đề cập đến một bí ẩn của điểm đạo mặc dù ông không nhận thức được tầm ảnh hưởng của khám phá của ông. Neptune tập trung ảnh hưởng của Pisces vì nó liên quan đến toàn bộ nhân loại chớ không chỉ con người cá biệt nào, nhưng điều này chỉ xảy ra vào các giai đoạn cuối của Con Đường Đệ Tử. Ngày nay nhân loại đang nhanh chóng chuyển về hướng vị thế của Đệ Tử Thế Gian, và vì có trực cảm về điều này, con người gợi ý Neptune như là một lựa chọn thay cho Jupiter.
Về mặt huyền bí, lý do khiến cho Venus được tán dương trong Pisces có liên quan với mối liên hệ của Pisces với cung Gemini, mà Venus là chủ thể chi phối huyền bí trong đó, và cũng liên quan với sự kiện rằng Venus là bạn chí cốt (alter ego) của Địa Cầu và được liên kết chặt chẽ với giới nhân loại. Vấn đề này quá rộng lớn và quá phức tạp không thể giải thích chi tiết ở đây, ngoại trừ điểm cần được ghi nhớ.
Cặp Cá trong cung Pisces được buộc chung nhau như chúng ta đã thấy, và đây là một biểu tượng của tình trạng giam cầm của linh hồn trong sắc tướng trước khi có kinh nghiệm trên Thập Giá Cố Định. Cặp Đôi (Twins) trong cung Song Nam là các biểu tượng của cùng lưỡng nguyên căn bản, nhưng kinh nghiệm của nhiều cuộc luân hồi đổi thay vô thường đã thực hiện công việc của nó, và Dải Băng (nối liền hai con cá) đang ở trong tiến trình tan rã, vì một phần công việc của Pluto là “cắt sợi dây đang buộc hai sự sống trái ngược chung lại với nhau”. Chính nhiệm vụ của Venus là “hợp nhất/ hòa giải các sự sống bị chia cách mà không có sợi dây ràng buộc”. Do đó, Venus được tán dương trong Pisces và vào cuối đại chu kỳ, Các Con của Thượng Đế vốn là Con của Trí Tuệ được nâng lên vinh hạnh qua kinh nghiệm và khổ hình trên thánh giá (crucifixion) bởi vì con người đã học được cách yêu thương và suy luận thực sự. Ảnh hưởng của Pisces, Gemini và Virgo sau rốt được dung hợp và pha trộn (nói theo biểu tượng học, Thập Giá phải luôn luôn trở thành đường thẳng và kế đó trở thành dấu chấm). Sagittarius, về mặt huyền bí vốn được cai quản bởi Địa Mẫu (Mother Earth), tạo ra các tình trạng này mà nhờ đó chính Thánh Đạo đạt tới sự ca ngợi. Kết quả là, vào cuối kỷ nguyên (ở đây Tôi nói đến một cuộc tuần hoàn lớn của hoàng đạo chứ không nói đến các chu kỳ ngắn hơn), việc đề cao đối với Venus, đối với Virgo, tức chòm sao Virgin (Xử Nữ), và đối với Địa Mẫu – hai hành tinh và một chòm sao – và tất cả đều có thế mạnh/ ảnh hưởng (potencies) vốn tạo ra các thay đổi rõ rệt trong thái dương hệ. Chúng tượng trưng/ tiêu biểu cho ba lực lượng (potencies) của vật chất (matter) và của chất liệu (substance – chú ý hai từ này – ND), cộng với mãnh lực (force) của Sagittarius đang dồn chúng lên trên một cực điểm/ hoàn thiện (consummstion) còn vĩ đại hơn nữa. Có một lĩnh vực tìm kiếm rộng lớn và lý thú hơn cần phải tìm ra trong sự liên hệ của
1. Hành tinh Venus – chủ thể cai quản của chòm sao Gemini.
2. Địa Cầu mà chúng ta sống trên đó, thường được gọi là “Mother Earth” (Địa Mẫu).
3. Các Ngư thần nữ (Fish-goddesses) của cung Song Ngư.
4. Virgo, tức chòm sao Virgin (cung Xử Nữ, cung thứ 6 của hoàng đạo –ND). Gemini và Sagittarius có liên hệ qua các hành tinh cai quản của chúng (vì Địa Cầu được liên kết chặt chẽ với Venus hơn là bất luận hành tinh nào khác) và như vậy bạn lại có được sáu mãnh lực tạo ra sự giải thoát khỏi sự nô lệ của hình hài, nhập vào trong Cancer (Bắc Giải) đối với đa số nhân loại (với câu này Tôi muốn nói đến việc khai sinh ra giới nhân loại) và trong Pisces xét về cá nhân.
Khi nêu ra ý nghĩa của các sự kiện trên, Tôi không xét các lý do của chiêm tinh học chính thống vì tiến trình thăng lên (exaltation) và giáng xuống (fall) của một vài hành tinh trong một vài cung hoàng đạo, Tôi quan tâm đến hậu quả của ảnh hưởng thăng trầm lên trên con người. Hãy nhớ điều này và – đồng thời – nhớ rằng chúng ta đang bận tâm đến Đại Ảo Tưởng (Great Illusion) chính là nhiệm vụ chính của con người trong chu kỳ thế giới đặc biệt này cần chế ngự và đánh tan, nhờ thế mà mở ra sự ngự trị của Cái Chân Thực (The Real). Chính việc khai mở Cái Thực mới là nhiệm vụ mà mọi điểm đạo đồ cần đảm trách sau kinh nghiệm cuối cùng của mười hai thử thách cuối cùng trong 12 cung hoàng đạo. Do đó khi chúng ta tìm thấy rằng mãnh lực của Mercury bị giảm đi trong cung Pisces và rằng sau rốt nó “rơi xuống” trong cung đó, thì ý nghĩa huyền bí và tâm linh là gì? Đơn giản là sau giai đoạn điểm đạo trong cung Capricorn, theo kết quả của sự đảo ngược của vòng hoàng đạo và các kinh nghiệm tiếp theo sau, và sau sự chiến thắng của Scorpio, mãnh lực của trí tuệ giảm đi một cách đều đặn cho đến khi cuối cùng (giống như các trạng thái khác của sự sống sắc tướng trong ba cõi thấp) nó đi đến kết thúc, còn ý nghĩa của nó và các trạng thái giác ngộ giữa linh hồn và bộ óc xác thân không còn cần thiết nữa. Con người dứt khoát có được linh hồn thức đầy đủ, bây giờ không còn cần đến kẻ trung gian nữa, mà chính y ứng xử trực tiếp với cội nguồn phát xuất của y. Lúc đó Mercury được gặp lại dưới một tên gọi khác, lần này dưới tên gọi Mặt Trời, trung gian giữa các trạng thái cao – linh hồn và tinh thần – vì Mercury và Mặt Trời là một. Qua Mercury, thể trí được soi sáng và mối liên hệ được thiết lập giữa phàm ngã với linh hồn. Vì Mercury, Mặt Trời – chủ thể trung gian – chuyển di đến một cõi giới còn cao hơn và không còn chủ thể trung gian nào nữa giữa hai giai đoạn khác nhau trong tâm thức mà là ở giữa sự sống và chính tâm thức; đây là một vấn đề hoàn toàn khác và có ảnh hưởng đến sự hiểu biết cao xa.
Tr 130
Tất nhiên điều này sẽ không thể hiểu được đối với bạn hiện ay vì đó không phải là một tình trạng trung gian giữa các dị biệt, mà là một dung hợp giữa những gì đã được liên kết. Bạn có biết gì hơn về cách trình bày đó hay chăng?
Cùng một cách giảng giải bằng biểu tượng cũng phải chi phối sự hiểu biết của chúng ta trong ba phân chia tam bộ. Cả Leo và Sepharial đều đưa ra một danh sách các phân chia đó và giữa chúng có nhiều giống nhau, tuy nhiên, lại có một dị biệt quan trọng. Leo ngày càng tiến đến gần hơn với cách lý giải nội môn của chiêm tinh học, trong khi Sepharial thuần túy ngoại môn. Theo Sepharial, ba phân chia bị chi phối bởi Saturn - Jupiter - Mars, đang đưa ra cơ hội để thanh toán nghiệp quả và để thành công khi làm như thế, đồng thời nêu ra phương pháp được dùng, tức phương pháp xung đột và chiến tranh. Leo (Hải Sư) đưa tới cho chúng ta Jupiter, Nguyệt Cầu và Hỏa Tinh (Mars). Do đó, nó chỉ ra mức thành công vốn gắn liền với tình trạng đệ tử được chứng minh và sự sẵn sàng tiếp theo sau cho cuộc điểm đạo, việc thấy bằng linh thị mà Jupiter tưởng thưởng cho đệ tử, và kinh nghiệm mà hành tinh Vulcan giao phó. Cho đến giờ Vulcan còn ẩn giấu, nhưng ảnh hưởng của nó đã dần dần thay thế mọi kiểm soát của Nguyệt Cầu, vì phàm ngã hay là khía cạnh hình hài của sự sống bị bỏ qua dưới ánh rực rỡ của Mặt Trời, tức linh hồn. Ánh sáng của Vulcan và ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng duy nhất và ba thiên thể này –Mercury, Vulcan và Mặt Trời ‒ thay cho một sự tổng hợp và một ánh sáng chói lọi mà sau rốt làm lu mờ ánh sáng của Mecury và nó “rơi” vào hậu cảnh, còn Vulcan cũng thế trở nên vô hình và chỉ Mặt Trời còn lại. Kết quả là chúng ta có một hình ảnh về Mặt Trời, tức kinh nghiệm của phàm ngã và nỗ lực, chính là cách thành đạt được cai quản bởi Hỏa Tinh (Mars).
Các chủ âm của cung này đều minh bạch trong các hàm ý của chúng. Nơi mà phàm ngã có liên quan đến và bánh xe xoay theo cách bình thường đối với người thông thường hoặc người kém phát triển, Linh Từ (Word) là ”Và Linh Từ được phát ra, Hãy Tiến vào vật chất”. Lệnh của linh hồn đưa ra cho khí cụ của nó trong các giai đoạn ban đầu của cơ tiến hóa và sự đáp ứng đến trực tiếp từ kẻ “che khuất linh hồn trước chân lý, giữ nó trong cảnh giam cầm” (“blinds the soul to truth, holding it in durance vile”). Bạn có thể tỉ mỉ để diễn dịch các từ ngữ này cho chính các bạn và theo quan điểm riêng của bạn, vốn chỉ là quan điểm phụng sự cho bạn, nêu ra cho bạn những gì mằm sau trên con đường tiến hóa, quan điểm trên Thánh Đạo nơi mà hiện tại bạn đang đứng và giai đoạn gần nhất, tức linh thị, kinh nghiệm và nỗ lực đang nằm trước mắt.
Để khép lại những gì Tôi phải nói về chòm sao Pisces, ở điểm này Tôi xin đưa ra một gợi ý thực tiễn, sau cùng nó sẽ cứu vãn các nhà nghiên cứu khỏi nhiều phiền toái. Như bạn hiểu, tập hợp lại các trình bày mà Tôi đã đưa ra liên quan đến bất cứ cung đặc biệt nào, hành tinh hoặc chòm sao chính. Lúc bấy giờ, bạn sẽ chấn chỉnh lại dưới mắt bạn, thông tin cần có về bất cứ điểm đặc biệt nào và có thể khảo cứu một cách thành công khoa chiêm tinh học chuyển tiếp phức tạp này.
Tuy vậy, đối với người mới bắt đầu khảo cứu, việc đó có phức tạp hơn là sách giáo khoa về vật lý hoặc hóa học chút nào không? Tôi nghĩ là không. Cái làm cho vấn đề thành phức tạp là điều cảm nhận của bạn đối với nghi ngờ và dò xét về chân lý và tính có thể thẩm tra của các trình bày được đưa ra. Tuy nhiên, kẻ bắt đầu trong hóa học phải chấp nhận các trình bày của chuyên gia, kẻ đã viết ra sách giáo khoa của mình, và nhất định chấp nhận như thế cho đến khi y có thể tự mình thẩm tra các trình bày đó nhờ kinh nghiệm. Về điểm này, bạn có thể bẻ lại bằng cách nói rằng các kết luận được trình bày cho y đã được thử đi thử lại trong nhiều thế kỷ trong nhiều trường hợp và trong nhiều thập niên là khác, và thực sự có ít lý do để đặt nghi vấn. Điều này cũng đúng đối với môn chiêm tinh học, vì các nền tảng của môn đó đã được thử thách trong nhiều thiên niên kỷ (millenia of years) và đã minh chứng chính xác, còn các nhà chuyên môn của khoa đó đều sáng suốt và có tính tổng hợp, và quên mình nhiều hơn trong việc áp dụng của họ đối với khoa học này hơn là bất cứ nhóm các nhà khoa học nào khác. Ở đây Tôi nói đến các chiêm tinh gia nội môn chân chính, họ đứng sau phong trào chiêm tinh học trên thế giới ngày nay. Tôi yêu cầu các bạn nên nhớ điều này và xem chính các bạn như những kẻ bắt đầu, để lại các kết luận về một phía, cho đến khi bạn bạn đã hiểu rõ nhiều hơn về các điều cốt yếu và lý thuyết. Đối với chiêm tinh học công truyền này thì bạn có thể được chuẩn bị, trong một số trường hợp.
AQUARIUS, THE WATER CARRIER
(Cung Bảo Bình, Người Mang Nước)
(20/01 – 18/02 DL)
Chòm sao này là chòm sao tối quan trọng đối với thái dương hệ chúng ta vào lúc này, vì đó là cung mà Mặt Trời chúng ta đang nhanh chóng đi vào đó và ảnh hưởng của nó đang nhận được động lực thúc đẩy tiến triển (momentum) và sức mạnh được thêm vào theo mỗi thập niên trôi qua. Do đó, chính phần lớn trách nhiệm đối với các thay đổi hiện nay đang được thực hiện trong sự sống hành tinh chúng ta trong mọi giới của thiên nhiên, và vì đó là cung thuộc về không khí, ảnh hưởng của nó lan tràn khắp nơi và xâm nhập rộng rãi.
Đối với nhiều loại trí tuệ, ảnh hưởng này thì trừu tượng, vô hình và do đó hẳn là có thể tạo ra các kết quả ưa thích; tuy nhiên sự thật chính là vì các kết quả mơ hồ lan tràn khắp nơi này có mãnh lực lớn hơn nhiều và hậu quả của chúng thì trải dài nhiều hơn là các sự kiện cụ thể và gây chú ý hơn. Ở đây, Tôi không định bàn đến các hiệu quả mạnh mẽ và thuộc bên trong này. Tôi đã trình bày nhiều điều và có ám chỉ đến nhiều trong các tác phẩm khác của Tôi. Tôi chỉ khái quát hóa trong phác thảo này về ý nghĩa bên trong của mười hai cung hoàng đạo, và tìm cách mang lại một hình ảnh rộng lớn chớ không toàn diện về những gì mà Tôi có thể gọi là các đường lối của chiêm tinh học mới, cách tiếp cận của nó với các khía cạnh nội môn hơn có liên can đến lá số tử vi của linh hồn. Chiêm tinh học mới sẽ bàn đến các tầm quan trọng và các hàm ý, chứ không bàn nhiều đến các biểu tượng và các sự việc bên ngoài như là các biến cố (events) và các hoạt động vô vị, tầm thường (mundane).
Có ba chủ âm của cung này và rất dễ hiểu, mặc dù khi chúng làm cho nốt của chúng được cảm nhận trên vòng đảo ngược thì rất khó chứng minh. Chúng là:
1. Việc phụng sự của personality, tức phàm ngã (lower self), mà sau rốt chuyển đổi chính nó thành phụng sự nhân loại.
2. Hoạt động hời hợt và ích kỷ, hoạt động này đổi thành một quyết định sâu sắc và linh hoạt để trở nên tích cực nhân danh Thánh Đoàn.
3. Sự sống hữu ngã thức sau cùng đổi thành sự nhận thức nhân bản bén nhạy.
Tính chất của các chủ âm này thay đổi từ một bản chất nhỏ nhặt và hời hợt đến một bản chất có mục đích sâu xa và xác tín sâu sắc. Cung Bảo Bình cấp thấp và kém phát triển trên Thập Giá Khả Biến biểu lộ qua một ngã thức hời hợt. Cung này trở nên chính chắn trong Hải Sư và trở thành một ngã thức vững chắc và một sự chú tâm sâu xa vào bản ngã và nhu cầu cùng các ước muốn của nó. Khi sự tương tác tiếp nối giữa Leo và Aquarius (vì chúng là các đối cực – polar opposites) sẽ tiến đến việc đào sâu của mọi tính chất và các hời hợt biến mất cho đến khi – trên vòng đảo ngược – ngã thức xuyên suốt của Leo mở rộng thành tập thể thức của Aquarius. Cá nhân trở thành thế giới. Con người, một mình và riêng biệt, trở thành nhân loại trong các phản ứng và tâm thức của mình, tuy thế, đồng thời lại duy trì cá tính của mình; y không còn chỉ là một con người nữa, tức là trụ vào bản ngã và chia cách về mặt cá nhân, mà trở thành chính nhân loại, mất đi nét riêng biệt của cá nhân trong cái thiện hảo của toàn thể, tuy vẫn giữ lại Bản Ngã tâm linh (spiritual Identity) của mình. Từ việc tự-cung-phụng riêng mình (self- service), y tiến tới việc phụng sự thế gian và tuy thế luôn luôn là Đứa Con được biệt ngã hóa của Thượng Đế cho tới sau cuộc điểm đạo thứ ba.
Khi nghiên cứu mười hai cung hoàng đạo này, thật là lý thú khi truy tìm sự liên hệ của tâm thức với cung đi trước và với cung tiếp theo. Đặc biệt là trong sự liên hệ với cung Aquarius. Vật chất, tức tính chất hồng trần của Capricorn trở nên “được tan hòa vào không khí” trong cung Aquarius. “Con cá” riêng lẻ của cung khác sau rốt trở thành linh hồn, sau đó tính chất linh hồn xuất hiện, và trên vòng đảo ngược, nó hiện ra như sự lan tỏa của minh triết (Pisces) và tình thương đại đồng của Người Sinh Dưới Chòm Sao Aquarius (the Aquarian) thực sự phát triển. Trên bánh xe (wheel) khi nó “lăn về phía trước vào trong ảo tưởng”, bánh xe của phàm ngã, tính chất hời hợt và bản chất hão huyền của người thuộc cung Aquarius kém phát triển dần dần tăng thêm thành bản chất cụ thể và cứng rắn/ tàn bạo của người sinh ở cung Capricorn (the Capricornian). Người trung bình ở cung Aquarius đặt tất cả hàng hóa của mình vào cửa sổ, và thường khi ở trong phòng phía sau cửa sổ có ít người được trông thấy. Về mặt huyền bí, người phát triển thuộc cung Aquarius đặt tất cả những gì mà y có được vào bình nước của mình, chứa nó nơi đó dành để phụng sự và sẵn sàng ban cấp theo yêu cầu để đáp ứng với sự cần kíp.
Cung Aquarius cũng là một cung nhị bội (dual sign) và biểu hiện cho hai rung động. Chính nơi đây xuất hiện, mối liên hệ của nó với Song Ngư, vì cũng như Pisces ở trên bánh xe ảo tưởng (wheel of illusion), tức Thập Giá Khả Biến, thay cho vật chất và cảnh giam cầm, trong Aquarius, vật chất và linh hồn thế giới hoặc linh hồn bị giam nhốt bắt đầu hoạt động trong sự dung thứ lẫn nhau, và trong cá nhân cao siêu thuộc cung Aquarius, linh hồn và tinh thần đều tự biểu hiện qua vật chất. Bởi thế có một liên hệ chiêm tinh học giữa nhóm tinh tú trong tinh tòa Pisces, nó liên kết hai con cá, còn tính chất và bản chất của Aquarius vốn nối liền và ràng buộc lại với nhau thành một tổng thể tổng hợp và có hiệu quả. Người thuộc cung Aquarius nhận thức mối liên kết đang giữ mọi vật chung lại một cách nội tại và trong sự chân thực, trong khi trong Song Ngư, năng lượng của mối liên hệ tạo thành một nhóm giam giữ, đang hạn chế và cầm tù. Hãy trầm tư về điều này. Thật là một sai lầm khi xem xét bờ lề tiếp xúc giữa hai cung hoàng đạo trong đoạn văn về Mặt Trời với bản chất có các lĩnh vực cứng nhắc và thiếu linh hoạt hoặc là các đường ranh giới đặt sẵn. Không phải thế đâu. Không hề có cái đường ranh cứng nhắc phân cách hai khu vực kinh nghiệm và tâm thức hoàn toàn khác nhau trên lộ trình thái dương. Chỉ dường như xảy ra thế thôi và chính điều này là một phần của Đại Ảo Tưởng (Great Illusion).
Các nhà quản trị của cung Aquarius đều có sự quan tâm đặc biệt. Họ là thành phần của một nhóm hoạt động của các hành tinh và mang lại các ảnh hưởng của các cung 7, 2 và 4.
Các cung này đều toàn là các cung năng lượng định đoạt các giai đoạn cuối cùng của sự tiến bộ của con người, cũng như các giai đoạn ban đầu, vốn có ưu thế nhiều vào lúc bắt đầu của con đường tiến hóa giáng hạ và kết thúc của con đường tiến hóa thăng thượng, hơn là lúc chúng ở vào giữa giai đoạn.
Chúng định đoạt các giai đoạn cuối và biến cố cuối của Con Đường Điểm Đạo. Cung 7 đưa vào biểu lộ trên cõi trần các cặp đối ứng chính yếu – tức là cặp tinh thần và vật chất – và liên kết chúng với nhau, cuối cùng tạo ra một tổng thể hoạt động duy nhất. Cung 2 mang lại cho linh hồn sự biểu lộ và tâm thức thiêng liêng và cũng mang lại sức mạnh để đưa ra bác ái và minh triết trên cõi trần, trong khi cung 4 nêu ra lĩnh vực phụng sự và cách đạt được mục tiêu. Cách thức hay phương pháp này là cách của xung đột và đấu tranh để đạt đến hài hòa và như thế diễn đạt tất cả các đặc tính thực sự của con người vì cung 4 và Huyền Giai Sáng Tạo thứ 4 về căn bản tạo thành biểu hiện duy nhất của chân lý.
Một số chiêm tinh gia xem Saturn như là một trong các chủ thể chi phối. Alan Leo đang làm như thế, song Tôi xin nêu ra rằng trong trường hợp này y đang bàn đến toàn bộ sự tiến bộ của người thông thường trên vòng sinh hoạt, còn Saturn mà y cảm thấy mơ hồ như là Aquarius chi phối, chính là ảnh hưởng thuộc Saturn của Capricorn, trong đó cung Saturn cai quản hai lĩnh vực. Trên vòng đảo ngược, ảnh hưởng của Saturn tự nó trút sạch trong Capricorn và con người lúc bấy giờ thoát khỏi karma và không cần có thêm cơ hội nào nữa vì y ở trong tình trạng một điểm đạo đồ tự do, một Đức Thầy Tam Điểm (Master Mason) đích thực và lúc đó có thể bắt đầu công cuộc phụng sự thế gian không bị ngăn cản và kiềm chế bởi một ý tưởng nào của cái ngã hay là ham muốn ích kỷ nữa. Lúc bấy giờ y đến dưới ảnh hưởng của Uranus, chính là hành tinh bí ẩn và huyền linh đó. Ý chí của y được tập trung và phát triển bởi các ảnh hưởng của Uranus và y phát triển thành một nhà lãnh đạo. Y mang lại các thay đổi mong muốn và tạo ra các tình trạng mới mẻ vốn sẽ giúp cho linh hồn nhân loại tự thể hiện chính mình, một cách thông suốt hơn. Nước nguyên là biểu tượng của vật chất và của biểu lộ vật chất cộng với động cơ thúc đẩy tình cảm, do đó cung Aquarius có hoạt động song đôi, và cung năng lượng thứ ba tự biểu hiện mạnh mẽ qua cung hoàng đạo này, đi đến hành tinh chúng ta qua Uranus và Nguyệt Cầu vốn che giấu (hides) hay là che đậy (veils) Uranus về mặt biểu tượng trong trường hợp này. Do đó cần phải tìm ra ảnh hưởng song đôi của Uranus, biểu hiện tính chất và mang lại các năng lượng của cung 7, trong một trường hợp, và cung ba trong trường hợp kia. Xét cho cùng, cung 7 là năng lượng đã biến phân, được tập trung của cung Một khi cung này biểu hiện cho ý chí của Ngôi Một, Ngôi Thánh Linh trên địa cầu qua mãnh lực liên kết và đưa vào biểu lộ ngoại cảnh – bằng một tác động của ý chí – cả tinh thần lẫn vật chất. Nó mang lại điều này qua hoạt động của Cung Ba, đang tự biểu lộ qua nhân loại và các đơn vị cá biệt của nó, mặc dù phối hợp với năng lượng của ba cung vốn được phóng rải qua các hành tinh đang chi phối :
1. Uranus – Cung Bảy – Ý muốn tồn tại và muốn biết cùng lúc trên mọi cõi biểu lộ.
2. Jupiter – Cung Hai – Sự dung hợp của tâm và trí, vốn là mục đích cơ bản (subjective purpose) của biểu lộ. Điều này được mang lại qua hoạt động của cung 3 và cung 7 trên vòng ngoại môn.
3. Nguyệt cầu – Cung Bốn – Ý muốn tồn tại và muốn biết, cộng với sự dung hợp của tâm và trí là kết quả của công việc được xúc tiến trong Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư dưới ảnh hưởng của loại năng lượng đang tạo sự hài hòa qua xung khắc.
Ở đây, Tôi muốn kêu gọi bạn chú ý đến sự kiện là trong mối liên hệ đến Nguyệt Cầu, như ở đây nó được liên kết với một trong các Huyền Giai Sáng Tạo, bạn có trong chính Nguyệt Cầu các ảnh hưởng bên ngoài của các thức thông thường của phương pháp dựa vào vòng hóa sinh, và trong hành tinh mà nó đang che giấu và ẩn tàng (trong trường hợp này là hành tinh Uranus) bạn có năng lượng huyền vi, năng lượng này đưa Hierarchy này đến nhận thức chủ quan (subjective realisation). Uranus mang lại tự phát bẩm sinh và điều này tạo ra phát triển tiến hóa – cả tự nhiên lẫn thiêng liêng. Đó là sự thôi thúc đến các tình trạng hoàn hảo hơn. Jupiter mang lại một khuynh hướng dung hợp cố hữu mà không gì có thể ngăn chận được. Việc đạt được sự tổng hợp cuối cùng là không thể tránh khỏi, và Jupiter thúc đẩy điều này.
Nguyệt Cầu mang lại xu hướng tạo ra các tình trạng này, chúng dẫn đến các biến đổi lớn và có tính quyết định của bản năng đưa tới trí tuệ. Nguyệt Cầu mang lại điều này, nhưng Uranus tạo nên sự chuyển đổi lớn lao trong tâm thức con người từ nhận thức trí tuệ đến tri thức do trực giác. Nên nhớ rằng các lực huyền bí kết hợp với các lực của các hành tinh ngoại môn hay chính thống và rằng chúng không vô hiệu hóa ảnh hưởng của chúng. Chúng chỉ bổ sung và chi phối chúng. Do đó con người được phong phú hóa và kinh nghiệm được mở rộng, tâm thức con người được trải rộng bằng các năng lượng mới, nhưng trong suốt thời gian đó, các hiệu quả và sự điều tiết đã đạt được và được đạt tới dưới các ảnh hưởng xưa cũ đều không bị biến đổi. Chúng đã “định đoạt” (“determined”) bản chất con người và xác định các tính chất của con người, do đó, vẫn kiên trì và năng nỗ, nhưng các ảnh hưởng mới mẻ và sâu xa và các khả năng là các ảnh hưởng mà trong tương lai trên Thập Giá Cố Định sẽ chi phối và thúc đẩy dần dần và một cách đều đặn mọi hoạt động của con người. Trong tương lai, thay vì nói đến các hành tinh chính thống khi bàn đến các ảnh hưởng hành tinh, chúng ta sẽ nói đến các hành tinh ngoại môn và nội môn, và như thế làm cho tự vựng chúng ta và các từ ngữ xác định rõ ràng hơn, đúng theo giáo huấn nội môn. Trong chiêm tinh học, lúc nào chúng ta cũng bàn đến các năng lượng đang tạo ra chuyển động và các hoạt động cơ bản ở bên ngoài; chúng ta đề cập tới tác động của nhiều mãnh lực dựa vào cách biểu hiện sự sống của con người, hành tinh và thái dương hệ, mục tiêu và với các hiệu quả hợp thành. Khi các hiệu quả và hoạt động này thực sự hiện hữu một cách hoàn hảo (và với cách diễn tả đó Tôi đặt mọi biến cố và các sự việc đang xảy ra trong ba cõi kinh nghiệm của con người – cõi trần, cõi cảm dục và cõi trí) bạn có biểu hiện của phàm ngã. Khi chúng được liên kết một cách sáng suốt với thế giới của các nguyên nhân (world of causes) và là kết quả của “phương hướng đúng và có ý thức” của trung tâm phát xuất, tức linh hồn, kế đó, các lực của phàm ngã trở nên tuân phục vào sự lan tỏa của các năng lượng linh hồn, còn phàm ngã (personality or form nature) trở nên có sức thu hút mạnh mẽ theo một cách khác hẳn, và thế là thu hút vào chính nó các năng lượng của một cõi cao và năng động hơn so với các cõi mà con người đã quan tâm đến từ trước đến giờ, và là cõi mà con người đã học cách kiềm chế và vận dụng; trong các trường hợp khác, các năng lượng linh hồn làm tăng thêm một số trong các lực của phàm ngã và hiệu quả của các hành tinh ngoại môn được bổ sung bằng một dòng chảy vào ngày càng tăng của các năng lượng của các hành tinh nội môn, và các hành tinh này bắt đầu có một ảnh hưởng huyền bí vượt trội. Thí dụ trong Capricorn, ảnh hưởng của Saturn thuộc cả nội môn lẫn ngoại môn; trong cung Taurus (Kim Ngưu), Vulcan có cả tác dụng nội môn lẫn tôn ti trật tự (hierarchical effect), trong khi trong Leo (Hải Sư), Mặt Trời cai quản cả ba – sự sống ngoại môn, nội môn và sự sống theo tôn ti trật tự. Sau này chúng ta sẽ nghiên cứu ít nhiều việc đó trong đoạn này khi chúng ta tiến đến chỗ xem xét về tinh tòa Leo. Các ảnh hưởng hành tinh đều mạnh mẽ khác thường trong Aquarius trong chu kỳ thế giới này bởi vì, bằng một cách đặc biệt, chính một cung lên đến đỉnh điểm đối với đa số con người, họ tiến từ Aries đến Pisces trên Thập Giá cố định. Một số rất ít hoàn tất kinh nghiệm sống trên ba Thập Giá trong cung Pisces, và như thế trở nên các vị cứu thế. Bấy giờ, và chỉ lúc bấy giờ các Ngài mới biết được trạng thái cao nhất của cung 1 khi nó tự biểu hiện qua hoạt động của Tử Vong. Phần lớn các điểm đạo đồ trên thế giới đạt tới tột đỉnh kinh nghiệm của họ trong cung Aquarius và trở thành những người phụng sự thế gian có đầu óc phóng khoáng. Họ quay lưng với mọi tiến bộ xa hơn đối với chính họ trong chu kỳ này và dựa vào mọi đáp ứng của hoài bảo tâm linh của chính họ và trở thành những kẻ mang nước sự sống cho nhân loại, như thế nhập vào hàng ngũ của Thánh Đoàn. Những ai đã thành đạt trong cung Pisces và tạo được đẳng cấp cao và xa hơn trong sự phát triển của họ, sẽ chuyển vào trung tâm mà chúng ta đã mệnh danh là Shamballa, nhưng đa số các điểm đạo đồ và các đệ tử vẫn gắn bó với trung tâm thứ hai, trung tâm của Thánh Đoàn Phụng Sự (Hierarchy of Service). Aquarius nổi bật là một cung của chuyển động thường xuyên, của hoạt động thay đổi và biến đối thường kỳ, còn biểu tượng đối với cung tiêu biểu cho trạng thái hoạt động này. Vì vậy, đó là một cung mà ý nghĩa của các chu kỳ được điểm đạo đồ quán triệt và thông hiểu. Các kết quả của lưu vực kinh nghiệm (dùng ngôn ngữ được biết nhiều của các đạo gia thuộc mọi thời đại) và của đỉnh núi với linh thị và ánh sáng của nó được cung đó mô tả rất sống động. Người thuộc cung Aquarius có thể trải nghiệm các hố sâu của trầm cảm và của tự ti, hoặc là y có thể biết được và trải qua sự phấn chấn của linh hồn và ý thức về sức mạnh tâm linh mà sự kiềm chế của linh hồn mang lại, và biết chúng là sự tương tác và tác động, phản tác động của vốn cần cho sự phát triển và hiểu biết. Định luật tác động và phản tác động như thế chính là định luật mà con người phải cộng tác với nó.
Trong cung Leo, trung tâm và điểm tâm thức của con người là chính người đó; con người xoay trên chính mình và hoàn toàn xoay tròn trên chính trục của mình, đối với và liên quan với chính y, lúc đó trở thành cá nhân duy ngã, dành hết mọi tư tưởng, thời gian và việc phụng sự cho phúc lợi của chính mình và các lợi ích cá nhân. Nhưng trong Aquarius, đối cực của Leo và cung tuyệt đích của nó, y trở nên hướng ngoại (outgoing); không có trung tâm nào hoặc vòng ảnh hưởng giới hạn nào, mà chỉ có hai tuyến năng lượng hướng ngoại, đang tuôn ra khỏi y đi vào thế giới con người. Cá nhân hữu ngã thức trong cung Leo trở thành kẻ phụng sự hữu thức trong cung Aquarius, và điều này được diễn tả rõ cho chúng ta trong các biểu tượng của hai cung này. Người thuộc cung Aquarius được dành cho việc phụng sự tập thể và cho phúc lợi của nhân loại. Người thuộc cung Aquarius bậc trung trên Thập Giá Khả Biến chẳng hạn, sẽ trở thành một người làm công trung thành, ủng hộ viên và kẻ hoạt động trong một doanh nghiệp hoặc công cuộc kinh doanh trong vòng các giới hạn mà mọi lợi lộc của y được ràng buộc và đối với phúc lợi mà y đã được giao phó. Trên Thập Giá Cố Định, sự dâng hiến này cho những kẻ khác trở thành việc phụng sự thế gian.
Chúng ta được dạy rằng Aquarius chi phối hệ thống máu và sự lưu thông của máu. Nhờ vào dòng máu, sinh lực (life force) được phân phối khắp toàn cơ thể. Do đó, chính biểu tượng của nhiệm vụ của người thuộc cung Aquarius phóng khoáng, tức là kẻ phân phát sự sống thiêng liêng khắp giới thứ tư trong thiên nhiên. Các ảnh hưởng của cung Aquarius cũng được cảm nhận như là biếu tặng sự sống dưới các hình thức khác của sự sống hành tinh và các giới khác trong thiên nhiên, nhưng chúng ta sẽ không bàn đến các giới này vì chúng ta hạn chế sự chú ý của chúng ta vào nhân loại.
Như bạn biết, cung Aquarius là một trong các nhánh của Thập Giá Cố Định. Một cách khác thường, Thập Giá này là Thập Giá của Tình Trạng Đệ Tử và của ba cuộc điểm đạo chính có liên quan có thể được nêu ra như sau:
1. Trong Taurus – Dục vọng được chuyển hóa thành đạo tâm (aspiration), bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng và sự giác ngộ, con mắt của Bò Mộng (Bull) được mở ra, đó là con mắt thứ ba của tâm linh, hay là “con mắt duy nhất” (“single eye”) của Thánh Kinh Tân Ước. Đức Christ phán: “Nếu con mắt của ngươi trở nên duy nhất, thì toàn thân ngươi sẽ tràn đầy ánh sáng”. Con mắt duy nhất này thay thế hai con mắt của phàm ngã (personal self). Sự chú ý của con người trở nên được tập trung vào việc thành đạt tâm linh. Y bước lên Con Đường Đệ Tử.
2. Trong Leo – Con người duy ngã sau rốt trở thành linh hồn trong biểu hiện sự sống và được tập trung vào việc đạt được mục tiêu thiêng liêng của lòng vô kỷ. Trong cung này con người trải qua việc chuẩn bị cho cuộc điểm đạo thứ nhất và cũng nhận cuộc điểm đạo đó trong cung này, hoặc là dưới cung này khi đó là cung mệnh, trở thành “Sư Tử tìm mồi”, đó là phàm ngã trở thành tù nhân của linh hồn.
3. Trong Scorpio – Trong cung này, đệ tử trải qua các thử thách, chúng sẽ giúp y nhận cuộc điểm đạo thứ hai và chứng minh rằng bản chất dục vọng bị khắc phục, bị kiềm chế, và phàm ngã (bằng cách được nhấc lên trong không trung, nghĩa là vào cõi trời) có thể đạt được mục tiêu trong chu kỳ thế giới này, và từ các nền tảng trần gian của Scorpio, phàm ngã có thể được thử thách đến nỗi nó tỏ ra thích hợp cho việc phụng sự thế gian được đòi hỏi trong Aquarius.
Điều này được trình bày một cách tuyệt vời cho chúng ta trong huyền thoại về Hercules, Thần Mặt Trời, ngài chiến thắng được con Giao Long (Hydra) chín đầu tức là con dục xà (serpent of desire) bằng cách bắt nó quỳ gối và từ vị thế khiêm tốn đó nhấc con rắn lên không trung và kế đó sự giải thoát sẽ đến.
4. Trong Aquarius – Trong cung này, nỗ lực lâu dài của linh hồn được hoàn thành và kết thúc kinh nghiệm của đệ tử trên Thập Giá Cố Định. Lúc đó con người nhận được điểm đạo thứ ba và thoát khỏi sự kiềm chế của phàm ngã, nhận được hai cuộc điểm đạo kế tiếp trên Thập Giá Cơ Bản.
Ở đây tôi có thể đưa cho bạn các tên gọi sau cho ba thập giá được lấy từ các văn khố cổ và do đó khó diễn dịch :
1. Thập Giá Khả Biến (The Mutable Cross) – Thập Giá với Kinh Nghiệm thay đổi và cuốn hút (absorbed). Đây là vị trí của tác động và phản tác động, của sự kiềm chế nghiệp quả và của sự đáp ứng với các va chạm (impacts) đưa đến việc khơi hoạt tâm thức đối với bản chất của mục tiêu trước mắt.
2. Thập Giá Cố Định (The Fixed Cross) ‒ Thập Giá của Sự Hoán Cải (Transmutation). Dục Vọng trở thành đạo tâm, tính vị kỷ được biến đổi thành vô kỷ (selflessness).
3. Thập Giá Cơ Bản (Cardinal Cross) – Thập Giá Siêu Việt (Transcendence). Sự sống phàm ngã, sự sống sắc tướng và sự sống hành tinh không còn kiềm chế nữa. Con người không còn bị ràng buộc. Vật chất, đại dương của sự sống, nước, biểu tượng của dục vọng và sức thôi thúc đến luân hồi được chuyển hóa thành ánh sáng linh hồn và chất liệu ánh sáng (light substance) và sự thôi thúc để quyết tâm bước lên con đường hoàn nguyên (path of return), cộng với lòng khát khao phụng sự. Dục vọng được phát triển và tập trung trong Taurus khi con người ở trên Thập Giá Khả Biến và tiến bộ chung quanh hoàng đạo. Nó được tái định hướng và tái an trụ (repolarised) trong Taurus khi con người đã leo lên Thập Giá Cố Định và sau rốt từ bỏ trong cung đó. Trong đối cực (polar opposite) của Taurus, tức là Scorpio (Hổ Cáp, Bọ Cạp, Thần Nông), phàm ngã bị hạ thấp và dẫn tới việc bám chặt với linh hồn; trong cung đó, phàm ngã bị “giết chết về mặt huyền bí, và sau đó hồi sinh vào trong khí trời và ánh sáng”, từ lúc đó trở thành người phụng sự của linh hồn. Trong cung Leo (Hải Sư), cá nhân thức tỉnh trước thực tướng (identity) của chính mình, tập trung vào mục tiêu của mình, học được các bài học và dùng tính vị kỷ (vì đó là một trong các cách hữu hiệu nhất để học hỏi và để khám phá rằng điều đó trái ngược với các định luật của linh hồn) và sau rốt bị dồn vào thế bí bởi các diễn biến của sự sống, đến nỗi y trở nên biết đến cái vô ích của tính ích kỷ. Trong Aquarius, con người thức tỉnh trước cái đẹp đẽ của sự sống tập thể, lợi ích tập thể và trách nhiệm cá nhân của y đối với tập thể và bắt đầu sống cuộc đời của mình và chính mình trải qua việc phụng sự nhân loại. Liên quan với vấn đề tâm thức, các đạo sinh sẽ thấy vấn đề đó sáng tỏ khi nghiên cứu chủ đề theo các đường lối sau:
1. Tâm thức tiềm tàng bên trong ................................. Trong cung Aries
2. Tâm thức của tính nhị nguyên ................................. Trong cung Gemini
3. Tâm thức đại chúng (mass consciousness) ……….. Trong cung Cancer
4. Ngã thức cá nhân (individual self-consciousness)….Trong cung Leo
5. Tâm thức thăng bằng (equilibrised consciousness)…Trong cung Libra
6. Tập thể thức (group consciousness) .......................... Trong cung Aquarius.
Sự phân biệt giữa chiêm tinh học ngoại môn và nội môn nằm đúng ngay các thừa nhận như đã liệt kê ở trên. Chiêm tinh học ngoại môn bàn đến các đặc điểm và tính chất của phàm ngã và của khía cạnh hình hài, đồng thời cũng bàn đến các biến cố, các sự việc, các hoàn cảnh và môi trường chi phối xuất hiện trong lá số tử vi của cá nhân, nêu lên sự kiềm chế của hành tinh chứ không phải của sự kiềm chế thái dương. Chiêm tinh học nội môn tự nó có liên quan trước tiên đến sự khai mở của tâm thức, với các tác động/ va chạm (impacts) làm cho nó nhận biết “các tài năng” đặc biệt của bất cứ cung đặc biệt nào và bản năng thiên phú của cung (ray endowment) đồng thời với phản ứng của con người và việc làm phong phú thêm tiếp theo sau qua sự đáp ứng của con người đối với ảnh hưởng của một cung, tác động qua các hành tinh nội môn theo quan điểm của sự hiểu biết về mặt nhân đạo, của tình trạng đệ tử và của điểm đạo. Về mặt căn bản điều này có liên quan với các kinh nghiệm của y theo quan điểm của ba Thập Giá, trước tiên có liên quan với sự đột biến, kế đó phương hướng và cuối cùng sự khai mở. Ba Thập Giá này ngày càng sẽ chiếm một vị trí đáng chú ý trong đường nét chiêm tinh học.
Bây giờ chúng ta đi đến một điểm rất lý thú liên quan đến Aquarius. Theo bề ngoài, không có một hành tinh nào hoặc là được nâng lên cao, hoặc là “rớt xuống thấp” (“fall”) trong cung này. Thiên Thể duy nhất (only planet) bị ảnh hưởng là Mặt Trời (Sun), mà sức mạnh của nó bị giảm đi. Ý nghĩa tượng trưng của việc này là gì? Chủ yếu là mối liên hệ của Aquarius với Capricorn, của Thập Giá Cố Định với Thập Giá Cơ Bản, và của cuộc điểm đạo thứ ba với các cuộc điểm đạo tiếp theo nó, của điểm quân bình đạt được giữa Pisces với Capricorn, tập trong Aquarius. Ở đây, tôi không xét các lýdo của chiêm tinh học hoặc toán học chính thống, vì trong thực tế, chúng tùy thuộc vào các lý do bên trong và thiêng liêng, và chúng ta quan tâm đến các lý do này. Một trong các sự kiện sẽ xuất hiện trong tâm thức chúng ta khi chúng ta nghiên cứu theo các đường lối nội môn này đó là tất cả các chỉ dẫn bên ngoài đều không chỉ ra chân lý, mà chỉ nêu lên cách đưa đến các thực tại bên trong mà các sự kiện bên ngoài của nó chỉ là các biểu tượng hư ảo. Hãy cân nhắc về điều này và giữ cho thể trí rộng mở.Không một thiên thể nào được nâng lên cao trong Aquarius, và không một thiên thể nào rơi xuống thấp trong cung hoàng đạo này, vì người thuộc cung Aquarius – sau kinh nghiệm thích hợp trên Thập Giá Khả Biến và Thập Giá Cố Định – đã đạt đến điểm quân bình. Người đó không còn bị cặp đối ứng nào giữ chặt nữa, mà vận dụng các cặp đó cho các mục đích thiêng liêng. Y không còn bị cản trở bởi đất hoặc nước nữa (Capricorn và Pisces); y đã vượt qua được các thử thách của cả các tiến trình luân hồi lẫn điểm đạo và thế là không còn bị ràng buộc, năng lượng và sự sống phóng rải ra, được tượng trưng bằng hai đường thẳng dạng sóng. Thật là lý thú khi nhớ rằng trong sự tiến bộ của linh hồn, đối với nhân loại, một trong bốn cung của mỗi Thập Giá thì có tầm quan trọng nhiều hơn là các cung khác. Mỗi cung của mỗi một trong ba Thập Giá có liên quan đến một trong bốn giới của thiên nhiên và số lượng vượt trội về ảnh hưởng cung tuôn đổ qua cung đến giới cần xem xét. Liên quan với nhân loại, cung có tầm quan trọng trên ba Thập Giá là như sau:
1. Thập Giá Khả Biến ........ Pisces.
2. Thập Giá Cố Định ......... Scorpio.
3. Thập Giá Cơ Bản .......... Capricorn.
Trong Aquarius, điểm đạo đồ hoàn tất tất cả những gì đã được đạt đến trong Leo qua ảnh hưởng của Thái Dương, vì trong Leo có một tình trạng hầu như độc nhất nơi mà nhân loại có liên quan như Thái Dương chi phối mọi biểu lộ ‒ngoại môn, nội môn và tôn ti trật tự. Mặt Trời chi phối phàm ngã, linh hồn và Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Do đó Mặt Trời (Mặt Trời hồng trần) bị giảm hạ trong năng lực của nó ở Aquarius. Cuộc điểm đạo thứ ba đã được trải qua và ánh sáng của phàm ngã được “dập tắt” hoặc làm mờ đi bởi ánh sáng của Mặt Trời bên trong, đang có ảnh hưởng đến linh hồn. Có nhiều điều cần xem xét cẩn thận ở đây, nhưng có ít điều hơn có thể được trực tiếp trình bày, vì sự kiện khácthường của sự kiềm chế ba mặt này bởi một hành tinh tạothành một trong các bí mật của điểm đạo. Nó được buộc chặtvới mối liên hệ giữa Leo với Aquarius, vì Leo vốn khác thường khi có tất cả các ảnh hưởng chi phối của nó được tậptrung qua trung gian của một thiên thể duy nhất. Leo cho thấy đỉnh cao thành đạt của linh hồn nhân loại. Chúng ta thường hay nghĩ rằng cuộc điểm đạo và việc giải thoát là thành tựu của giới nhân loại và là thành quả (attainment) của nhân loại. Không phải như thế đâu. Điểm đạo là một thành quả và là một công sức đạt được của linh hồn mà cuối cùng đã thành công trong việc chế ngự phàm ngã, và trong việc biểu lộ bản thể và tính chất đích thực của nó, bất chấp phàm ngã và sự đối kháng của chủ đích con người đối với các mục tiêu riêng của y. Theo sát nghĩa, đó là sự thành đạt của một vài mục tiêu mong muốn, hướng về những gì mà các đơn vị của giới thứ năm trong thiên nhiên đã thực hiện trong nhiều thiên kỷ (aeons), và biểu hiện cho mục tiêu của bổn phận bắt buộc, sự hy sinh và việc phụng sự hành tinh. Thành quả này đạt đến mục tiêu của nó vào cuộc điểm đạo thứ ba, và từ lúc đó nơi con người được giải thoát và không bị ràng buộc, các việc phụng sự do sự lựa chọn tự do và với tư cách một linh hồn, đều biết được ý định và mục tiêu trên cõi hồng trần.
Các phân chia theo tam bộ trong Aquarius được chi phối (theo Alan Leo) bởi Saturn, Mercury và Venus, và ảnh hưởng mà chúng sẽ tạo ra trên các sự việc của nhân loại và các tình trạng thế giới đã bắt đầu xuất hiện. Saturn là hành tinh của tình trạng đệ tử và của thời cơ; ngày nay nó cực kỳ linh hoạt, đưa ra cho đệ tử trên thế gian các tình huống khó khăn và các khủng hoảng vốn sẽ bao hàm việc chọn lựa tự do, việc khai phá có phân biện, sự đáp ứng khôn khéo và quyết định chính xác, như vậy mang lại sự hủy diệt của những gì ngăn trở mà không từ bỏ bất cứ các giá trị thực sự nào của những gì mà nhân loại có thể biết được. Đệ tử riêng lẻ luôn luôn đối mặt với các hoàn cảnh chi phối và phóng thích này, và ngày nay chính nhân loại đang gặp cùng tình trạng. Chúng ta đang đứng ở cửa ngõ của thế giới mới, của kỷ nguyên mới và các văn minh, các lý tưởng và văn hóa mới của nó.
Nhờ đã hiến dâng cơ hội và mang lại cho chúng ta một lựa chọn để đưa tới các thay đổi cần thiết và để hủy diệt những gì đang kiềm chế sự biểu lộ tự do của linh hồn, sau rốt Saturn (Thổ Tinh) đứng bên ngoài để tạo cơ hội cho Đại Huynh của Ngài (His great Brother), tức Mercury, lan truyền ánh sáng của linh hồn ‒ trực giác và giác ngộ ‒ vào tình huống, để giải thích cho chúng ta, qua thể trí giác ngộ của chúng ta, ý nghĩa của các biến cố và để liên kết cái cũ với cái mới, quá khứ với tương lai qua ánh sáng của hiện tại.
Do đó, sự hữu ích bên trong của khuynh hướng chung hiện tại đối với các tiến trình thiền định vốn mang lại năng lực để “được ấn tượng từ trên cao” (hiểu theo mặt chuyên môn) và để được giác ngộ bằng ánh sáng của linh hồn. Khi nhiệm vụ của Saturn và của Mercury đã được hoàn thành, lúc đó trong decanate thứ ba, tức Venus, vốn là sự hợp nhất của tâm và trí, sẽ báo hiệu thời gian dài mong ước có được kỷ nguyên bác ái-minh triết, với tình huynh đệ và với các mối liên hệ huynh hữu được biểu hiện. Cơ hội thuận lợi – Giác ngộ ‒ Tình huynh đệ: đây là các món quà mà Shamballa đang dự tính ban cấp cho nhân loại trong Kỷ Nguyên Aquarius, nếu con người quyết tâm sẵn sàng đón nhận chúng, chấp nhận và sử dụng chúng. Chỉ có tương lai mới làm sáng tỏ phản ứng của con người.
Theo các chiêm tinh gia khác ba cách chia tam bộ đều bị chi phối bởi Venus, Mercury và Mặt Trăng. Ở đây bạn có thể thấy liên hệ của chiêm tinh học với tình trạng bình thường hoặc là với vòng sinh hóa đảo ngược. Ở đây, Mặt Trăng chiếm chỗ của Saturn vì Mặt Trăng đang che giấu hành tinh Uranus. Trong trường hợp này Uranus, hành tinh huyền bí, thay thế cho khoa học ngoại môn, khoa này xâm nhập vào mặt ẩn giấu của sự sống sắc tướng, và thế là chúng ta có giai đoạn mà trong đó con người không đủ nhạy bén hoặc đủ sáng suốt để khai thác cơ hội và chuyển nó vào các mục tiêu huyền bí hoặc mục tiêu của linh hồn, nhưng có thể hòa mình với các khía cạnh tiến bộ hơn của hình hài. Năng lượng vốn tạo ra cơ may, sự giác ngộ và tình huynh đệ như được biểu lộ và đạt tới trên Thập Giá Cố Định, biểu lộ trên Thập Giá Khả Biến hay Thập Giá Chung dưới hình thức sự khó khăn, thể trí bốc đồng và hay thay đổi (bấp bênh và đen tối) và dưới hình thức tính dục.
Điều này hiện ra một cách rõ rệt trong các lời lẽ được nói với con người trên Thập Giá Khả Biến khi y vượt qua chu kỳ Aquarius. Các lời đó là: “Và Linh Từ được phán, Mong cho dục vọng trong hình hài trở thành chủ thể chi phối”, vì dục vọng trở thành tri thức đạt được, còn tri thức của những gì bị ẩn giấu ở bất cứ giai đoạn nào trên con đường tiến hóa liên kết cá nhân với Uranus. Khi con người ở trên Thập Giá Cố Định, các ngôn từ được phát ra “Ta là nước của sự sống, được tuôn tràn cho người những người khát”. Các hàm ý rõ ràng đến nỗi Tôi không cần giải thích rõ hơn hoặc tỉ mỉ thêm nữa về chủ đề.
Kế tiếp chúng ta sẽ xem xét Capricorn (Nam Dương, Ma Kết) có phần chi tiết. Ba nghiên cứu về Pisces, Aquarius và Capricorn sẽ hơi dài hơn là các nghiên cứu kế tiếp như Tôi đã đặt nền tảng của những gì mà Tôi phải nói dưới điểm thứ năm của chúng ta: Ba Thập Giá. Chúng ta sẽ nêu ra một số nghiên cứu liên quan với chúng có giá trị; Pisces là một phần của Thập Giá Khả Biến, Aquarius là một phần của Thập Giá Cố Định, còn Capricorn là một phần của Thập Giá Cơ Bản, và do đó sẽ không cần lặp lại ở chi tiết như thế những gì Tôi đã nói ở đây khi chúng ta nói đến các cung khác. Ba cung này là các cung bắt đầu hoặc các cung kết thúc tùy theo trạng thái của vòng sinh hóa (wheel of life). Chúng cũng tổng kết hoặc khởi xướng các hoạt động của chín cung khác mà về căn bản,hoàn toàn là các cung của con người và tổng hợp các kết quả của kinh nghiệm trên ba Thập Giá.
Nay, chúng ta sẽ có thể nói đến luận thuyết hiện tại của chúng ta liên quan tới các hàm ý triết học của Vòng Lớn (Great Wheel) của Hoàng Đạo một cách nhanh chóng hơn nhiều, vì giờ đây Tôi có thể dành cho những gì khác còn lại phải được nói đến liên quan đến ba Thập Giá, cho đến khi Tôi đi đến cái phần thuộc Đoạn VI của chúng ta. Tôi sẽ có nhiều điều lý thú để nêu ra nơi đó. Tôi đã bàn đến ba Thập Giá này với ít nhiều chi tiết trong khi chúng ta nói đến ba cung đầu tiên này của vòng hoàng đạo khi nó xoay từ Aries, qua Pisces, đến Taurus. Mỗi một trong ba cung này nằm trên một của các Thập Giá và như thế trong chính chúng và trong mối liên hệ của chúng, chúng tạo thành một đơn vị hoàn hảo.
Thật là lý thú khi ghi nhận làm thế nào mà ba cung này đều hoặc là các cung của khởi đầu (trên Thập Giá Khả Biến) hoặc là cung của hoàn thiện (trên Thập Giá Cố Định). Trong trường hợp mà chúng thay cho sự khởi đầu, chúng ta có:
1. Aries ........ Trạng thái thứ nhất ... Hoạt động hướng vào luân hồi. tiềm tàng Ý chí biểu lộ. Kinh nghiệm trên Thập Giá Cơ Bản.
2. Pisces ....... Trạng thái thứ hai ..... Ham muốn sự sống sắc tướng. tiềm tàng Yêu thương hoặc thèm muốn các sự vật vật chất. Luôn luôn thay đổi. Kinh nghiệm trên Thập Giá Khả Biến hoặc Thập Giá Chung.
3. Aquarius . ..Trạng thái thứ ba ..... Hiến dâng cho việc phụng sự tiềm tàng của phàm ngã. Lòng ích kỷ. Kinh nghiệm trên Thập Giá Cố Định. Khi ba cung này tạo thành mục tiêu của chu kỳ biểu hiện trên vòng đảo ngược, bấy giờ bạn có:
1. Aquarius . ..Trạng thái thứ ba .... Hiến dâng cho việc phụng sự được biểu lộ đối với Tổng Thể. Cái chết hay sự phủ nhận của mọi ích kỷ của phàm ngã. Sự kết thúc kinh nghiệm trên Thập Giá Cố Định.
2. Pisces ....... Trạng thái thứ hai ...... Xuất hiện đấng cứu thế. được biểu lộ Kết thúc của mọi ham muốn chia rẻ và tình thương chia rẻ, kể cả ao ước tâm linh và đạo tâm tinh thần. Tuyệt đỉnh kinh nghiệm trên Thập Giá Khả Biến.
3. Aries ........ Trạng thái thứ nhất ... Xuất hiện ý muốn hợp tác với được biểu lộ Thiên Cơ. Kết thúc sự bướng bỉnh. Tuyệt đỉnh của kinh nghiệm trên Thập Giá Cơ Bản.
Cùng một cách thức căn bản để xem xét ba Thập Giá có thể được tiến hành với Gemini, Taurus, Aries hoặc là đảo lại:
Aries, Taurus và Gemini, luôn luôn nhớ rằng Thập Giá Khả Biến chi phối vòng tuần hoàn (the wheel) trong tiến trình thông thường, còn Thập Giá Cố Định chi phối vòng tuần hoàn đó trên tiến trình đảo ngược trong giai đoạn đệ tử. Trong thực tế, Thập Giá Cơ Bản chi phối cả hai tiến trình, nhưng việc này chỉ được hiểu khi cuộc điểm đạo xảy ra.
1. Aries – Chi phối Con Đường đệ tử. Ý Chí trở về với Cội Nguồn. Quyết định đạt đến giải thoát. Nguyên nhân phát ra của các thay đổi trên Thập Giá Khả Biến và Thập Giá Cố Định.
2. Taurus – Ước muốn vượt qua dục vọng. Mong muốn giải thoát. Chuyển hóa dục vọng thành Bác Ái.
3. Gemini – Sự dung hợp của các đối nghịch (opposites); công phu sáng suốt của sự nhất quán; tổng hợp. Trên vòng tuần hoàn thông thường, các cung này mang lại:
1. Gemini – Kinh nghiệm của các cặp đối ứng (pairs of opposites). Lưỡng nguyên rõ ràng và riêng biệt. Sự tương tác giữa các Cặp Đôi (Twins): Linh hồn và phàm ngã.
2. Taurus – Sự tái tập trung của các ham muốn thấp trước khi một sự quay vòng khác của Vòng Đại Tuần Hoàn để tìm sự mãn nguyện của phàm ngã. Đứa Con Đi Hoang (Prodigal Son) đi vào một xứ xa.
3. Aries – Một lần nữa bắt đầu cũng như kết thúc. Cần nên nhớ rằng tất nhiên Aries chính là biểu lộ thiêng liêng mà Đức Christ đề cập đến khi Ngài nói “Ta là Alpha và Omega, cái bắt đầu và kết thúc”. Tuy nhiên, ý nghĩa của câu này chỉ có thể hiểu được khi kinh nghiệm của Thập Giá Khả Biến và của Thập Giá Cố Định đã được vượt qua và Thập Giá Cơ Bản đã được leo lên một cách hữu thức sau cuộc điểm đạo thứ ba. Đây là “vòng tuần hoàn xoay trên chính nó và lăn từ bắc tới nam, và kế đó từ đông sang tây khi nó tiến về phía trước, và trong một thời khắc đáng ghi nhớ, nó làm được điều này.” Đây là một cách diễn tả tượng trưng hoạt động hợp nhất của mọi trạng thái tâm thức, đã đạt được trên hai vòng tuần hoàn đầu tiên và kinh nghiệm sống mà trong nhiều cuộc tuần hoàn của hoàng đạo đã được mang lại cho điểm đạo đồ; nó cũng hàm ý rằng còn có loại tâm thức vốn vượt qua ngay cả tâm thức của Chính Đức Christ, cả Ngài và Đức Phật đều đang chuẩn bị trước cho loại tâm thức đó. Kinh nghiệm của Thập Giá Cơ Bản (hẳn phải liên quan tới sự phát triển vũ trụ) vượt qua tất cả tâm thức có thể có, thu được trên hai Thập Giá khác và chúng đã chuẩn bị vị điểm đạo đồ cho việc này. Có thể nói rằng:
1. Thập Giá Khả Biến, vào đúng lúc và khi các bài học của nó được đồng hóa, sẽ mang lại tâm thức hành tinh (planetary awareness).
2. Thập Giá Cố Định mang lại tâm thức thái dương hệ (systemic awareness).
3. Thập Giá Cơ Bản mang lại vũ trụ thức (cosmic awareness). CAPRICORN, THE GOAT (Nam Dương)

(22/12 – 19/01 DL)
Đây là một trong các cung hoàng đạo khó viết ra về nó nhất, vì, như bạn biết, đó là cung bí ẩn nhất trong số mười hai cung. Đó là cung của Con Dê (the Goat) đang tìm cách mưu sinh trong các vùng nhiều đá và khô cằn trên thế giới, do đó nó liên kết con người với giới khoáng chất; đó cũng là cung của Cá Sấu tức là loài sống một nửa trong nước và một nửa trên cạn; về mặt tâm linh đó là cung của con Kỳ Lân (Unicorn, Sinh Vật Một Sừng) vốn là “sinh vật đấu tranh và chiến thắng” của các thần thoại cổ. Dưới biểu tượng của các sinh vật trên, cung này mang lại cho chúng ta một hình ảnh có phần hoàn hảo của con người với chân trên đất, tuy nhiên chạy nhảy tự do và leo đến các đỉnh cao của tham vọng trần tục hoặc của đạo tâm tinh thần trong việc tìm kiếm những gì mà y nhận ra (vào bất cứ thời điểm đặc biệt nào) là nhu cầu chính yếu của mình. Giống như Dê, y là người, con người trần tục, kẻ ham đuổi theo việc thỏa mãn dục vọng, hoặc là con người, cũng là kẻ có ham muốn ích kỷ đang tìm sự thỏa mãn cho tham vọng của mình. Cung này vẽ ra cho chúng ta con người, một con vật đầy tham vọng theo hai nghĩa của từ ngữ: ở giai đoạn đầu tiên Thập Giá Khả Biến, là con người pha trộn dục vọng (nước) và bản chất con vật (đất), và trên vòng đảo ngược, là con người, pha trộn của linh hồn và sắc tướng. Nó mang lại cho chúng ta hình ảnh cũng của điểm đạo đồ chiến thắng, tức “con kỳ lân của Thượng Đế”, biểu tượng của kỳ lân, với một sừng duy nhất của nó chĩa ra phía ngoài giống như ngọn giáo đơn độc trên lông mày thay vì hai sừng của con dê bới rác (the scavenging goat).
Thật là lý thú khi nghiên cứu ba cung mà trong đó các con vật đều có sừng. Aries, các sừng hướng xuống của con cừu (ram), hàm ý việc tiến vào biểu lộ, chu kỳ tiến hóa giáng hạ và kinh nghiệm của Thập Giá Cơ Bản khi nó diễn tả Ý- Muốn-biểu-lộ (will-to-manifest) của Thượng Đế. Taurus, sừng hướng lên của Bò Đực (Bull) với vòng tròn bên dưới, mô tả sức đẩy của con người, tức Con Bò của Thượng Đế, hướng về mục tiêu giác ngộ và sự xuất lộ của linh hồn ra khỏi cảnh nô lệ với hai sừng (nhị nguyên tính) che chở “con mắt của ánh sáng” ở giữa trán Con Bò; đây là “mắt đơn” của Kinh Tân Ước vốn làm cho “toàn thân trở nên đầy ánh sáng”. Kế đó, Capricorn, Con Dê, có liên quan đặc biệt và chặt chẽ với Aries, nhưng che giấu (như một bình phong huyền bí) biểu tượng của kỳ lân trong đó hai sừng và mắt duy nhất được phối hợp và mô tả bằng cái sừng thẳng dài của kỳ lân ở giữa trán.
Đàng sau mọi biểu tượng trên là cái bí ẩn kép của Leo, vì Leo là – xét về mặt nhân loại – chủ điểm hay là manh mối đối với toàn bộ hoàng đạo và chung quanh chòm sao Leo có hai bí ẩn được tìm thấy:
1. Bí ẩn của Nhân Sư (Sphinx), có liên quan với sự liên hệ của Leo và Virgo, và được buộc chặt với cái bí ẩn của các Solar Angels. Đây không phải là bí ẩn của linh hồn và hình tướng, mà là cái bí ẩn của thượng trí và hạ trí, và mối liên quan của chúng với nhau.
2. Bí ẩn của Lion và Unicorn (Kỳ Lân). Bí mật này được duy trì cho chúng ta trong điệu ru em cổ xưa về “sư tử và kỳ lân đi lên thành phố” và đặc biệt chứa đựng bí ẩn về điểm đạo và “việc đi lên” (the “going up”) của con người đến cổng vào Thánh Đoàn, cũng như việc “đưa ra huyền bí” (“mystic raising”) mà Hội Tam Điểm đang nắm giữ chìa khóa. Điều này liên quan đến sự xuất lộ tâm thức của điểm đạo đồ (bạch đạo và nhất tâm) và liên quan đến sự thất bại của chúa của dã thú (phàm ngã) dẫn đến sự thành công của tập thể và tâm thức thế gian, của sự quên mình và giác ngộ đối với ngã thức và ích kỷ. Trong cách diễn dịch trung thực về thần thoại cổ xưa này, chúa của dã thú bị mù và bị giết bởi sự xuyên thấu của mắt và tim của y bằng cái sừng dài của con kỳ lân. Biểu tượng của cung này thì không thể giải được và cố tình như thế. Đôi khi được gọi là “chữ ký của Thượng Đế” (“signature of God”). Tôi không muốn cố giải thích nó cho bạn, một phần vì nó chưa bao giờ được vẽ một cách chính xác, và một phần vì cách mô tả chính xác nó và năng lực của điểm đạo đồ để vẽ lại nó, tạo ra một dòng chảy vào của thầnlực mà sẽ không được ưa thích, trừ phi sau khi chuẩn bị và được hiểu đúng. Nó mạnh mẽ hơn là hình ngũ giác và để cho điểm đạo đồ “không được bảo vệ”. (It is far more potent than the pentagon and leaves the initiate “unprotected”).
Trong một luận thuyết chiêm tinh học cổ vốn chưa bao giờ được nhìn thấy dưới ánh sáng ban ngày, nhưng một ngày nào đó sẽ được tìm ra khi thời cơ đã đến, mối liên hệ giữa động vật có sừng và cung hoàng đạo được mô tả như sau:
“Con Cừu, Con Dê Tế Thần (Scapegoat) và Con Dê thiêng (sacred Goat) là Ba trong Một và Một trong Ba. Con Cừu (Ram) trở thành thứ hai và thứ hai là thứ ba. Con Cừu nuôi dưỡng và làm phong phú (fertilises) vạn vật; Con Dê Tế Thần, không còn ở địa vị quan trọng, vớt vát lại tất cả; Con Dê thiêng liêng nhập vào trong Kỳ Lân và nhấc cao lên trên cái sừng vàng của y cái hình hài bị khuất phục – trong các câu này có tàng ẩn bí pháp”.
Nơi đây điều trở nên hiển nhiên là ba cái bí nhiệm được ẩn giấu trong ba cung hoàng đạo có sừng:
1. Bí nhiệm của Đức Chúa Cha .......... Sự Sáng Tạo.
2. Bí nhiệm của Đức Chúa Con .......... Sự Cứu Chuộc.
3. Bí nhiệm của Chúa Thánh Thần .... Sự Giải Thoát.
Ở đây cũng có thể nêu ra rằng chính ý chí của Ngôi Cha, biểu lộ qua Aries, mới cai quản Shamballa; việc ưa thích yêu thương của Con mới thu hút đến Thánh Đoàn; còn hoạt động sáng suốt, lan tỏa khắp nơi của Chúa Thánh Thần (Holy Spirit) mới làm sinh động đến trung tâm của sự sống thiêng liêng mà chúng ta gọi là nhân loại. Do đó, chúng ta có:
Shamballa ........ Hierarchy (Thánh Đoàn) ....... Nhân Loại
Ý Chí (Will) ....... Bác Ái (Love) ........................ Thông Tuệ
(Intelligence)
Aries .................. Taurus .................................. Capricorn
(Dương Cưu) (Kim Ngưu) (Nam Dương)
Trong cả hai trạng thái thấp và cao của chúng, các cung ày nắm giữ bí ẩn của “các sừng của xung đột và cái sừng của sự phong phú, lệ thuộc vào và được bảo vệ bởi cái sừng sự sống”. Lại nữa, một ngạn ngữ cổ nói rằng: “Con Cừu – khi nó đã trở thành Vật Tế Thần, đã tìm thấy sự giác ngộ giống như Con Bò của Chúa (Bull of God) và đã leo lên được đỉnh núi giống như Con Dê – thay đổi hình dạng của nó thành Kỳ Lân. Chìa khóa ẩn giấu thật là lớn lao”. Nếu khoa biểu tượng được mở rộng thêm một ít, có thể nói rằng:
1. Con Cừu đưa chúng ta đi vào sự sống sáng tạo của Địa Cầu và đi vào bóng tối của vật chất. Đây là màu lam (blue) của nửa đêm (midnight).
2. Con Bò Rừng dẫn vào những vị trí ước muốn để tìm kiếm “sự thỏa mãn trong giận dữ” (“ wrathful satisfaction”.
Đây là màu đỏ của thèm muốn và giận dữ, sau rốt đổi thành ánh hoàng kim của giác ngộ.
3. Con Dê dẫn chúng ta vào các lối đi khô cằn để tìm thức ăn và nước uống. Đây là “nhu cầu về rau cỏ” (“need forgreen”), nhưng Con Dê cũng có khả năng trèo lên đỉnh núi. Đây là kinh nghiệm của Thập giá Khả Biến liên quan tới ba cung này. Trên Thập Giá Cố Định:
1. Sau rốt Con Cừu trở thành Vật Thế Thần (Scapegoat) và Thiên Ý trong tình thương và sự cứu độ được biểu lộ.
2. Bò Rừng (Bull) trở thành tặng vật (bestower) của ánh sáng, và bóng tối của chu kỳ trước được soi sáng bởi Bò Rừng.
3. Con Dê trở thành Kỳ Lân và dẫn đến chiến thắng. Cá Sấu, Dê và Kỳ Lân mô tả ba giai đoạn phát triển của con người. Aries, Taurus và Capricorn là các đại tác nhân làm biến đổi (transformers) dưới cơ sáng tạo vĩ đại. Chúng cùng loại với tác nhân của sự thay đổi. Mỗi một trong chúng đều mở một cửa đi vào một trong ba trung tâm biểu lộ thiêng liêng vốn là các biểu tượng trong cơ thể của Hành Tinh Thượng Đế của ba trung tâm lực cao trong con người: đầu, tim và cổ họng.
Aries mở cánh cửa vào Shamballa, khi kinh nghiệm của Taurus và Capricorn đã được trải qua.
Taurus mở cánh cửa vào Hierarchy khi ý nghĩa của Gemini và Leo được thông hiểu và do đó hai cuộc điểm đạo đầu tiên có thể xảy ra.
Capricorn mở cánh cửa vào Hierarchy trong một trạng thái cao khi ba cuộc điểm đạo chót có thể được trải qua và ý nghĩa của Scorpio và của Virgo được hiểu rõ.
Trong ba cung này và mối liên hệ của chúng trên Thậ Giá Cố Định có ẩn cái bí ẩn của Makara và của Crodiles (Cá Sấu).
Chủ âm của cung này tất cả đều là biểu thị của một tiến trình kết tinh. Khả năng cụ thể hóa này của Capricorn có thể được xem xét theo nhiều cách.
Trước tiên, Capricorn là một cung của đất (earth sign), và trong cung đó chúng ta diễn đạt điểm trọng trược nhất của việc cụ thể hóa mà linh hồn con người có khả năng làm được.
Lúc bấy giờ con người “thuộc về địa cầu” và là cái mà Thánh Kinh Tân Ước gọi là “Adam đầu tiên”. Theo nghĩa này,Capricorn nắm giữ trong chính nó các mầm mống của sự chết và tính chất quyết định – cái chết xảy ra cuối cùng và sau rốt trong cung Pisces. Hãy cân nhắc về điều này. Khi sự kết tinh đã đạt đến một độ dày đặc nào đó và được gọi là “độ cứng”(“hardness”), nó dễ dàng làm vỡ nát và hủy diệt, còn con người, được sinh ra trong Capricorn, vì thế mang lại sự hủy
diệt của riêng nó; điều này căn bản là do bản chất duy vật, cộng với “các bất hạnh của số mệnh” vốn là các ban hành của luật karma. Nhiều lần, một mức độ cụ thể nào đó được đạt tới, lại chỉ trải qua sự hủy diệt, trước sự giải thoát của sự sống và việc tái tạo lại hình hài.
Thứ hai, Capricorn bao giờ cũng là cung của kết thúc, và đỉnh núi thường là (dù không luôn luôn) biểu tượng của cung này, vì nó đánh dấu điểm bên kia mà sự tiến lên thêm nữa trong bất cứ chu kỳ sống đặc biệt nào không thể có được.
Do đó, Capricorn là cung của những gì mà về mặt huyền bí, được gọi là “dừng lại theo chu kỳ”. Tiến bộ không thể xảy ra dưới các hình thức hiện có và phải có sự đi xuống vào chốn đau thương, thất vọng và chết chóc trước khi một cố gắng mới để leo lên các đỉnh cao xảy ra. Ngày nay, cố gắng để leo lên Núi Everest được dùng làm biểu tượng một cách kỳ lạ, và nó đang được Thánh Đoàn theo dõi với nhiều chú ý, vì trong nỗ lực này chúng ta thấy cố gắng của nhân loại để đạt tới đỉnh núi mà độ cao của nó từ trước đến giờ đã đánh bại mọi nỗ lực. Nhưng – và đây là vấn đề quan trọng và đáng quan tâm – khi nhân loại xuất hiện vào ánh sáng và vinh quang tương đối của nền văn minh mới, đồng thời họ sẽ chinh phục đỉnh cao cuối cùng còn lại này. Những gì có tính chất duy vật trọng trược nhất và những gì là sự hoàn thiện của sự lộng lẫy thuộc hồng trần sẽ còn lại – nhưng nó sẽ ở dưới chân nhân loại.
Thứ ba, theo kết quả của mọi điều trên, Capricorn là cung mà một chu kỳ nỗ lực mới được khai mở trong đó, dù cho nỗ lực này có liên quan đến con người cá biệt hoặc với điểm đạo đồ. Nỗ lực, căng thẳng, đấu tranh, chiến đấu với các mãnh lực có nguồn gốc từ cõi trần, hoặc là các tình trạng cam go tạo ra bởi các thử thách của tình trạng đệ tử hoặc tình trạng điểm đạo – các thử thách này lại riêng biệt với kinh nghiệm trong Capricorn.
Vào thời xa xưa, khi bạn có thể tình cờ nghe thấy, chỉ có mười cung hoàng đạo, và – đồng thời – Capricorn đánh dấu sự kết thúc vòng hoàng đạo (zodiacal wheel), chứ không phải là Pisces như ngày nay. Hai cung Aquarius và Pisces lại không được nhập vào trong các cung khác vì lý do đơn giản và có tính thuyết phục rằng nhân loại không thể đáp ứng với các ảnh hưởng đặc biệt của các cung đó; các vận thể tiếp xúc (vehicles of contact) và cơ cấu cho các đáp ứng không được phát triển một cách thích hợp. Ban đầu, có tám cung; kế đó có mười và hiện giờ mười hai.
1. Vào thời Lemuria, trong giai đoạn ban sơ của người thú và trước khi nhân loại xuất hiện trên địa cầu, trong giai đoạn phát triển chuyển tiếp, có tám cung ảnh hưởng đến hành tinh và các giới của thiên nhiên trên hành tinh. Không có đáp ứng nào cả với các ảnh hưởng của Leo và Virgo. Bí ẩn của Sphinx không hề có, và lúc đó hai cung này không phải là một phần của vòng hoàng đạo. Kế đó, hiện tượng biệt ngã hóa (individualisation: con người ra khỏi giới thú vật, đi vào giới nhân loại. Hiện tượng này xảy ra cách đây 21 triệu năm – Trích Luận Về Huyền Linh Thuật, trang 440) xảy ra và hạt giống của Bản Thể Christ (Christhood) được vun trồng trong con người, và hai cung này bắt đầu có ảnh hưởng đến nhân loại, và dần dần ảnh hưởng đó được nhận biết và lúc bấy giờ hoàng đạo được biết có 10 cung. Thập Giá Khả Biến chi phối,nhưng lúc đó nó là Tau, vì Pisces thiếu và chỉ có Gemini, Virgo và Sagittarius là biểu lộ. Aries tới Capricorn đánh dấu phạm vi kinh nghiệm.
2. Vào thời Atlantis, con người đã trở nên đáp ứng với ảnh hưởng của hành tinh và thái dương đến nỗi cánh cửa điểm đạo tiến vào kinh nghiệm của Thánh Đoàn được mở ra và hai cung nữa được thêm vào. Hai cung này là các tương ứng cao của Leo và Virgo và là các đối cực (polar opposites) của hai cung này: Aquarius và Pisces. Ảnh hưởng của chúng trở nên linh hoạt và có hiệu quả, và như thế chúng hợp thành một phần của vòng hoàng đạo, bởi vì con người bắt đầu đáp ứng với các ảnh hưởng/ tiềm lực (potencies) của chúng. Lúc bấy giờ Thập Giá Cố Định có thể hoạt động một cách huyền bí trong sự sống của nhân loại, và sự đảo ngược đầu tiên của vòng hoàng đạo trong cuộc sống của kẻ tiến hóa của giai đoạn đó xảy ra. Chính sự đảo ngược này mới là nguyên nhân thực sự của cuộc xung khắc lớn lao hay là trận chiến giữa Chúa Hắc Diện (như cách gọi của bộ GLBN) và các Vị Chúa Ánh Sáng (Lords of Light) – một phản kháng còn tồn tại đến ngày nay. Lúc đó, một số người đạt đến giai đoạn đệ tử, trong đó họ có thể sáng suốt leo lên Thập Giá Cố Định và được chuẩn bị cho một cuộc điểm đạo chủ yếu. Các Lực Lượng của Vật Chất và của Chướng Ngại Vật (như chúng đôi khi được gọi) cố ngăn chận điều này và trận chiến đã diễn ra và được định đoạt trong cung Scorpio.
3. Ngày nay, trong thời Aryan, một cuộc xung đột tương tự trên vòng xoắn cao hơn đang xảy ra. Lý do là một số các đệ tử trên thế gian và các điểm đạo đồ đã đạt đến mức độ khai mở của họ mà trong đó họ sẵn sàng leo lên Thập Giá Cơ Bản và nhận được các cuộc điểm đạo cao hơn. Thế là cuộc xung đột xảy ra giữa nhân loại (dưới sự kiểm soát của các Chúa Tể Vật Chất) với Thánh Đoàn (dưới sự chi phối của các Lực Lượng Quang Minh và Bác Ái), và ngay trước con mắt chúng ta, cuộc chiến đang được tiến hành. Các ảnh hưởng của mười hai cung hoàng đạo (đặc biệt của bảy trong số các cung) đang được chú tâm vào, vì ngày nay, con người thuộc mọi hạng loại và mọi cung năng lượng (rays) đều đáp ứng với các ảnh hưởng của chúng, và có dính líu với một số hình thức này hoặc hình thức khác trong công việc.
Do đó, bạn nên để ý rằng nếu các mãnh lực được tập trung của Thập Giá Cơ Bản trở nên có ảnh hưởng lớn một cách chắc chắn vào lúc này (đúng theo thực chất của chúng) thì trận chiến rất khủng khiếp, vì lẽ:
1. Nhân loại nói chung đang ở vào trạng thái hỗn độn, trước khi một giai đoạn lớn tiến tới trong việc khai mở ngã thức, và trong năng lực biểu lộ ý thức trách nhiệm vốn là thành quả đầu tiên của tâm thức hữu ngã thức. Sự kiện này chịu trách nhiệm cho việc bị lôi cuốn vào sự xung đột theo một cách đặc thù và dễ nhận ra, các mãnh lực của Cancer (có bản chất tiến hóa giáng hạ, của Leo (liên quan với hiện tượng biệt ngã hóa) và của Gemini (biểu hiện nhị nguyên chủ yếu của con người). Do đó, ngày nay bạn thấy hoạt động của tâm thức đa số con người thuộc cung Bắc Giải vốn là biểu thị của hoạt động của Thập Giá Cơ Bản trong giai đoạn tiến hóa giáng hạ; ngã thức của con người như được biểu lộ bởi cung Hải Sư, tức là cung đầy nhân tính nhất trong số các cung, và biểu thị của Thập Giá Cố Định; còn Song Nam, cung đem lại ý thức về bản chất nhị nguyên của con người – vừa con người vừa thiêng liêng – vốn là mục tiêu của ý thức về kinh nghiệm trên Thập Giá Khả Biến. Do đó, bạn có một cung trong mỗi một của ba Thập Giá đặc biệt linh hoạt mà ngày nay đang có ảnh hưởng lên 162 quần chúng ở khắp nơi. Một nghiên cứu chút ít về các tình trạng thế giới có liên quan tới con người sẽ chứng minh điều này.
2. Ngày nay, các đệ tử trên thế giới và nhân loại tiến bộ cũng đang ở vào tình trạng xáo trộn. Họ đang được trắc nghiệm và thử thách, trước khi nhận lãnh một giai đoạn tiến tới chính yếu – trong một vài trường hợp điều này sẽ là việc nhận được cuộc điểm đạo thứ nhất, còn trong các trường hợp khác là nhận được điểm đạo thứ hai. Điều này được tạo ra và mang lại bằng các mãnh lực của Taurus, Leo và Scorpio, cộng với một ảnh hưởng chung lan tỏa khắp nơi xuất phát từ Gemini. Ở đây bạn có ba cung nằm trong Thập Giá Cố Định và một cung ở trong Thập Giá Khả Biến đang chi phối và tác động lên các đệ tử trên thế giới, và ngày nay, tất cả đều có giá trị và khả năng to tát, nhờ bởi giai đoạn phát triển và sự bén nhạy của các đệ tử và điểm đạo đồ trên thế giới.
3. Đến phiên họ, các điểm đạo đồ lệ thuộc vào tác động của các năng lượng từ Scorpio, Capricorn và Pisces ‒ một dòng lưu nhập (inflow) của thần lực từ mỗi một trong ba Thập Giá. Ba mãnh lực này cho phép các điểm đạo đồ nhận được cuộc điểm đạo thứ ba.
Do đó, điều sẽ làm cho bạn chú ý ghi nhận là nhân loại bậc trung bị lệ thuộc vào các ảnh hưởng của ba cung hoàng đạo chính vào lúc này và bị chi phối bởi các sức mạnh đến từ mỗi một trong ba Thập Giá. Những người hiện tại này với trách nhiệm lựa chọn, gợi ra tự do ý chí của họ, khuynh hướng của họ hướng về sự tự quyết và quyết tâm được củng cố của họ vào lúc này về cuộc khủng hoảng thế giới. Bạn nên ghi nhận rằng các đệ tử trên thế giới đều liên kết với đa số con người qua sự đáp ứng của họ với các ảnh hưởng phát ra từ Gemini, và với nhau qua Scorpio. Điều này tạo ra nơi họ khả năng để đáp ứng với thử thách, với một nhận thức về linh thị (qua con mắt giác ngộ của Taurus) và sử dụng năng lực cá nhân của họ qua một phàm ngã phát triển và qua sức mạnh của Leo. Các điểm đạo đồ được đưa vào liên hệ với các đệ tử trên thế giới qua chòm sao Scorpio, đến trung tâm Thánh Đoàn qua Capricorn, và đến quần chúng qua Pisces, cung của mọi Đấng Cứu Thế (all World Saviours).
Do đó, bảy tinh tòa về mặt chủ yếu, được đưa vào một kết hợp chặt chẽ ở thời điểm chuyển biến hiện nay và chịu trách nhiệm cho các sự việc thế giới như chúng đang làm ngày nay:
Cancer ........
Capricorn ..
Taurus .......
Leo ............. Thập Giá Cố Định. “Các đệ tử chi phối thế gian”.
Scorpio .......
Gemini ......
Pisces .........
Các qui luật ngoại môn và nội môn về hành tinh của Capricorn đều như nhau, và Saturn chi phối quá trình phát triển của con người trong cung này, cho dù bất luận y đang ở trên vòng hoàng đạo thông thường hoặc vòng đảo ngược, hay là cho dù y đang ở trên Thập Giá Khả Biến hoặc Thập Giá Cố Định. Khi y đã nhận được cuộc điểm đạo thứ ba và có thể sáng suốt leo lên Thập Giá Cơ Bản, lúc bấy giờ, y thoát ra khỏi sự chi phối của Saturn và đến dưới ảnh hưởng của Venus, vốn là chủ thể cai quản của Hierarchy chính là chủ thể cai quản của Crocodiles. Một tham khảo đối với bảng liệt kê được đưa ra từ trước đến nay sẽ chứng minh điều này. Chỉ khi nào con người ở trên Thập Giá Cơ Bản, thì ý nghĩa, mục tiêu và mãnh lực của các Huyền Giai Sáng Tạo mới trở nên sáng tỏ đối với y, và cánh “cửa dẫn vào” tất cả các Huyền Thập Giá Cơ Bản. “Cả hai cửa mở rộng”.
Thập Giá Khả Biến. “Việc cứu thế có thể xảy ra ngày nay.”
Giai đó trở nên mở rộng. Trên Thập Giá Khả Biến và trên Thập Giá Cố Định chúng ta có cái gọi là tia xanh lục (green ray), không những kiểm soát sự sống hằng ngày với trách nhiệm nghiệp quả trên con đường tiến hóa, mà còn kiểm soát các kinh nghiệm và các diễn trình tiến hóa. Lý do của việc này là Capricorn vốn là một cung trần tục (earth sign), và vì các cung năng lượng 3 và 5 hoạt động một cách nổi bật qua cung hoàng đạo này, biểu hiện cho trạng thái chính thứ ba của thánh linh (divinity), sự thông tuệ linh hoạt cộng với sự sáng suốt của năng lực phụ thuộc của nó, tức Cung 5, Cung Trí Tuệ. Các năng lực này tuôn đổ qua Capricorn đến Saturn và đến Venus, và như thế đến hành tinh chúng ta, Địa Cầu. Saturn là một Đấng có ảnh hưởng nhất trong số bốn Nghiệp Quả Thần Quân (Saturn is one of the most potent of the four Lords of Karma) và bắt buộc con người đối mặt cho đến quá khứ, và trong hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Đó là định ý và mục tiêu của cơ hội nghiệp quả. Theo một số quan điểm, Saturn có thể được xem như Tổng Quả Báo của hành tinh (the planetary Dweller on the Threshold), vì toàn thể nhân loại phải đối diện với Chủ Thể (Dweller) đó, cũng như Thiên Thần Diện Mục (Angel of the Presence), và khi làm như thế, khám phá ra rằng cả hai Dweller lẫn Angel chính là lưỡng nguyên phức tạp đó lại là gia đình nhân loại. Trong một liên hệ đặc biệt với cung Gemini, Saturn khiến cho điều này có thể xảy ra. Con người cá biệt tạo ra khám phá này và đối mặt với hai thái cực (two extremes), trong khi ở trong cung Capricorn; Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư và thứ năm làm cùng một sự việc trong cung Libra (Thiên Xứng).
Do đó, xuyên qua Saturn và Venus, Capricorn được liên kết với Libra và cũng liên kết với Gemini và Taurus, bốn chòm sao này – Taurus, Gemini, Libra và Capricorn – tạo thành một bộ tứ năng lượng mạnh mẽ, và giữa chúng, tạo ra các tình huống và tình trạng sẽ giúp cho điểm đạo đồ chứng minh việc sẵn sàng và năng lực được điểm đạo của y. Bốn tinh tòa này được gọi là “Các Chủ Thể Bảo Quản Bốn Bí Mật”.
Taurus (Kim Ngưu) – Bảo quản bí mật của ánh sáng và ban cấp sự giác ngộ cho điểm đạo đồ. Gemini (Song Nam) – Bảo tồn cái bí ẩn của lưỡng nguyên và đưa ra cho điểm đạo đồ một linh từ dẫn đến sự hòa nhập (fusion) của các cặp đối hợp lớn (the great pairs of opposite).
Libra (Thiên Xứng) – Bảo quản cái bí ẩn của sự thăng bằng, của sự quân bình và sau cùng phát ra linh từ vốn giải tỏa điểm đạo đồ ra khỏi quyền lực của các Nghiệp Quả Thần Quân.
Capricorn (Nam Dương) – Bảo vệ cái bí mật của chính linh hồn và điều này được tiết lộ cho điểm đạo đồ vào cuộc điểm đạo thứ ba. Đôi khi việc này được gọi là “bí ẩn của vinh quang ẩn tàng”.
Qua một số vị khác trong các chủ thể cai quản hành tinh, qua trung gian đó mà các cung 3 và cung 5 tác động, Capricorn được liên kết với các chòm sao khác bên cạnh bốn chòm sao nói trên, nhưng bốn tinh tòa này là quan trọng nhất cho các mục tiêu của chúng ta. Các đạo sinh có thể đoán được/ tính ra các năng lượng ăn khớp còn lại cho chính họ, nếu họ thích thế, bằng cách liên kết các cung năng lượng, các chủ thể cai quản hành tinh và các tinh tòa qua việc tham khảo các bảng biểu đã được đưa ra. Tuy nhiên, vấn đề là rõ rệt gây lẫn lộn với người mới bắt đầu, và chính vì lý do này mà ở đây Tôi bàn đến triết lý và biểu tượng của các cung trước tiên, để tập cho đạo sinh quen với lược đồ chung và sự ăn khớp vũ trụ rộng lớn.
Cung 3 và cung 5 đặc biệt linh hoạt trên Con Đường Đệ Tử, cũng như cung 6 và cung 4 chiếm ưu thế trên Con Đường Tiến Hóa, còn cung 1 và cung 7 trên Con Đường Điểm Đạo.
Như bạn biết rõ, cung 2 kiểm soát và chi phối tất cả các cung khác.
Con Đường Cung Hành Tinh Tinh Tòa Tiến hóa ...... 4 và 6 ..... Mars. Mercury ..... Aries. Gemini. Cancer. Virgo. Scorpio.
Đệ tử ........... 3 và 5 .... Venus. Saturn ...... Gemini. Sagittarius. Capricorn.
Điểm đạo ..... 1 và 7 .... Vulcan. Uranus. ... Taurus. Libra. Pluto. Pisces.
Từ bảng nêu trên, bạn nên chú ý một hoặc hai điểm lý thú. Tất cả các chiêm tinh gia nên cẩn thận xem xét các điểm này sau khi xác định vị trí gần đúng của chủ thể trên con đường tiến hóa ở đoạn này hoặc đoạn khác trong ba phân đoạn của nó. Thứ nhất tinh tòa Gemini xuất hiện hai lần vì sự liên kết chặt chẽ của nó với Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Thứ hai, trong giai đoạn của Thập Giá Khả Biến, năm chòm sao có liên quan đến kinh nghiệm của con người trên con đường sinh hoạt hằng ngày, của các lần tái sinh và của khó khăn nghiệp quả. Bốn chòm sao trong số đó đưa đến Scorpio, trong đó cung này tiến đến điểm đảo ngược của vòng hoàng đạo.
Thứ ba, trên Con Đường Đệ Tử ba chòm sao kiểm soát và đưa đến hoạt động của Capricorn, ở thời điểm đó, cuộc điểm đạo có thể xảy ra.
Thứ tư, trên Con Đường Điểm Đạo, hoạt động của cả ba Thập Giá được cùng lúc cảm nhận qua trung gian của “các quyền năng được phóng thích” của Taurus, Libra và Pisces. Bạn cũng sẽ ghi nhận rằng ảnh hưởng của cung 1, biểu lộ qua Pluto và Vulcan, chỉ được cảm nhận theo một cách tích cực trên Con Đường Đệ Tử. Sức mạnh cung 1 này chỉ mới được nhân loại trải nghiệm gần đây nói chung khi nhân loại đến gần giai đoạn trở thành đệ tử trên thế gian, và một số tương đối lớn ở trên Con Đường Đệ Tử và Con Đường Dự Bị. Từ nơi này mà sự khám phá gần đây về Pluto (được tìm thấy năm 1930 của Thế kỷ XX –ND) và sức mạnh được cảm nhận của Vulcan, bị che bởi sức mạnh của Mercury và bị giấu sau hành tinh này.
Các ảnh hưởng và sức mạnh của cung 2 vẫn hiện hữu mãi mãi, và tuôn đổ vào địa cầu và sự sống hành tinh chúng ta, xuyên qua Mặt Trời (đang che một hành tinh còn ẩn giấu) và Jupiter (Mộc Tinh). Các ảnh hưởng này cuốn các sức mạnh của Leo, Sagittarius, Pisces, Aquarius và Virgo vào và qua toàn bộ hành tinh chúng ta và tất cả mọi giới trong thiên nhiên của nó.
Từ vài điểm nêu trên, các ẩn ngôn có thể được gom góp chung lại về các mãnh lực đan vào nhau của tất cả mười hai chòm sao, khi chúng tuôn đổ vào và qua mọi giới trong thiên nhiên, mang theo với chúng không những chỉ các sức mạnh cá nhân của riêng chúng, mà còn các sức mạnh của bảy cung, được tập trung qua các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện – các Sự Sống hành tinh đã được khám phá và chưa được khám phá. Về mặt huyền bí, người ta cho rằng một linh thị về các quyền năng này và nhiều tuyến đan bện vào nhau (được nhìn thấy như các con sông và các luồng ánh sáng) được ban cho các điểm đạo đồ từ đỉnh núi của Capricorn, một khi đỉnh đó được đạt đến. Chính ở cuộc điểm đạo Biến Hình (Transfiguration initiation) mà linh thị này xuất hiện trước các con mắt của vị đệ tử kinh ngạc. Các kinh nghiệm lớn lao trên các đỉnh núi khác nhau như được liên kết trong Thánh Kinh, tất cả đều có liên quan tới Capricorn. Môi-se (Moses), Nhà Soạn Luật trên Núi Sinai, là Saturn trong Capricorn áp đặt Luật karma lên con người. Một manh mối cho ý nghĩa của dân Do Thái dưới hình thức một nơi thanh toán nghiệp quả có thể được tìm thấy ở đây. Hãy xem xét kỹ về các từ “nơi thanh toán nghiệp quả”. Núi Biến Hình trong kinh Tân Ước là Venus trong Capricorn khi bác ái, trí tuệ và ý chí đáp ứng với chính Đức Christ, và “Ngài được biến hình” trước mọi người. Cùng lúc, Ngài nhận được linh thị của Từ Phụ (Father) và của những gì Ngài phải làm khi Ngài “đi lên Jerusalem”, tử địa và cũng là thành phố an bình. Jerusalem này là Pisces. Trong Aquarius, Đức Christ sắp xếp cho các đệ tử của Ngài tiếp xúc với “con người, đội bình nước”, Bảo Bình, và trong phòng phía trên đưa họ đến sự hợp nhất và thống nhất dưới biểu tượng của bữa tiệc cảm thông. Nhân loại ngày nay đang chuẩn bị cho bữa tiệc đó, như chúng ta nhìn thấy khi nghiên cứu chòm sao cuối cùng. Ý nghĩa chiêm tinh học của Thánh Kinh Tân Ước, cho đến nay, ít có người hiểu được. Đức Christ được sinh trong Capricorn, hoàn tất thiên luật (law) dưới Saturn, mở ra kỷ nguyên tình huynh đệ sáng suốt dưới Venus, và là thí dụ hoàn hảo của điểm đạo đồ thuộc cung Capricorn, kẻ trở thành Đấng Cứu Thế trong Aquarius, và Đấng Cứu Thế trong Pisces, như vậy hoàn tất chu kỳ của hoàng đạo và có thể nói một cách chiến thắng trong Pisces “Thế là kết thúc”.
Đối cực với Capricorn là Cancer, và, như bạn được dạy, hai cung này là hai Cổng Lớn của hoàng đạo – một mở cánh cửa vào luân hồi, vào đời sống quần chúng và đi vào kinh nghiệm con người, trong khi cổng kia mở vào sự sống của tinh thần, tiến vào sự sống của Thiên giới, sự sống và các mục tiêu của Thánh Đoàn của hành tinh chúng ta. Cancer thu nhận linh hồn vào trung tâm thế giới mà chúng ta gọi là Nhân Loại. Capricorn thu nhận linh hồn vào tham gia hữu thức trong sự sống của trung tâm thế giới đó mà chúng ta gọi là Thánh Đoàn. Libra thu nhận linh hồn trung tâm thế giới mà chúng ta gọi là Shamballa, vì chính đối cực của Aries vốn là vị trí của các điểm khởi đầu. Libra giúp thấy rõ sự quân bình hoàn hảo của tinh thần và vật chất mà trước tiên đến cùng với Aries. Quân bình này và mối liên hệ này của các cực lớn, tức tinh thần và vật chất, được tượng trưng cho chúng ta trong tình huống của phàm ngã để làm quân bình các cặp đối ứng (pairs of opposites) trên cõi cảm dục, và tìm ra giữa chúng “con đường có cạnh hẹp như dao cạo” giúp đưa con người vào giới linh hồn. Khi con người vượt qua khắp hoàng đạo theo lối thông thường, y không ngừng và quyết tâm nhập vào sự sống trong cung Bắc Giải (Cancer), tức là chòm sao mà dưới ảnh hưởng của nó, Định Luật Tái Sinh được áp dụng và quản trị. Nhưng chỉ chính ở trên hoàng đạo đảo ngược mà con người mới học được cách vượt qua với cùng mục đích hữu thức xuyên qua cổng của Capricorn. Năm lần y phải vượt qua cổng đó với tâm thức tỉnh thức đầy đủ và năm biến cố này thường được gọi là năm cuộc điểm đạo chủ yếu.
Xét Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư như một tổng thể, sự xuất hiện và các kinh nghiệm của sự sống của Hành Tinh Thượng Đế qua trung gian của năm giống dân – hai của quá khứ, một ở hiện tại, tức là giống dân Aryan, và hai sẽ đến – là các tương ứng thuộc hành tinh với năm cuộc điểm đạo. Điều này đặc biệt lý thú cho việc nghiên cứu, bởi vì vào lúc mà bất cứ giống dân đặc biệt nào xuất hiện, thì cả hai cánh cửa trong Cancer và Capricorn ở trong tình trạng mở rộng, lúc đó về mặt huyền linh trở thành chỉnh hợp.
Một nghiên cứu về các đặc điểm và các tính chất của người ra đời trong cung Capricorn sẽ để lộ rất nhiều điều liên quan đến gia đình nhân loại, vì người thuộc cung Capricorn có thể biểu hiện mọi cái tệ hại nhất mà một người có thể có được, cũng như mọi cái hay nhất. Đó là một cung có các cực đoan (extremes), và sở dĩ có điều này, là vì vào lúc chỉ có mười cung hoàng đạo, Capricorn là cung thứ nhất ở trên vòng hoàng đạo thông thường, và là cung cuối cùng ở trên vòng đảo ngược. Điều này thật hiển nhiên. Về mặt nội môn, mọi Đấng Cứu Thế và Thái Dương Thần đều được sinh radưới cung Capricorn, nhưng cũng là kiểu mẫu tệ nhất của con người – lạnh lùng/ khắc nghiệt, thiên về vật chất, tàn bạo, kiêu hãnh, có tham vọng ích kỷ (selfishly ambitious) và vị kỷ (egoistic). Đầu chi phối con tim trong các trường hợp như thế, trong khi ở trường hợp hoàn hảo của các ảnh hưởng của Capricorn, đầu và tim hoàn toàn quân bình.
Capricorn chi phối đầu gối (knees) và điều đúng về mặt biểu tượng, vì chỉ khi nào người thuộc cung Capricorn học được cách quỳ gối trong mọi nhũn nhặn và với đầu gối ở trên đỉnh núi đá để hiến dâng tim và sự sống của mình cho linh hồn và cho việc phụng sự con người, y có thể được phép vượt qua cánh cửa điểm đạo và được phó thác cho các bí ẩn của sự sống. Chỉ trên các đầu gối của mình con người mới có thể đi qua được cánh cửa đó. Bao giờ y còn ngạo mạn đứng ở nơi mà y không có quyền đứng, y có thể không bao giờ an toàn được giao cho thông tin, chỉ được truyền đạt cho mọi điểm đạo đồ chân chính. Cách cổ xưa của chuyến hành hương ở Ấn Độ, trong đó kẻ sùng tín di chuyển hoặc tiến tới từ một thánh địa này đến thánh địa khác bằng đầu gối, là chỉ dẫn của nhu cầu thực sự của người thuộc cung Capricorn về sự nhún nhường này. Ấn Độ được cai quản bởi Capricorn và Ấn Độ biết được chân lý này. Mặc dù Ấn Độ để cho hành động vật chất lấn chiếm vị trí của một thái độ tinh thần, tuy nhiên ý nghĩa về mặt biểu tượng mãi mãi là đúng. Khi con người được sinh trong cung Capricorn có thể quỳ gối bằng tinh thần và bằng chân lý, thì lúc bấy giờ người đó sẵn sàng cho tiến trình điểm đạo trên đỉnh núi.
Biểu tượng ẩn dưới sự kiện chiêm tinh học là Mars được tán dương trong Capricorn, trong khi quyền năng của Mặt Trăng bị giảm thiểu trong cung đó, còn Jupiter lẫn Neptune đều rơi xuống, đến một mức độ đáng kể về cái đẹp và giáo hóa (instructive). Mars là Thần Chiến Tranh (God of War), Chủ Thể Tạo Ra các đấu tranh /va chạm (conflicts), và trong cung hồng trần này, Mars chiến thắng trong các giai đoạn đầu của cuộc tiến hóa của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư và trong lịch sử sự sống của người kém phát triển và người bậc trung (average man). Chủ nghĩa vật chất, trận chiến để thỏa mãn các tham vọng cá nhân, và sự xung đột vói các khuynh hướng tâm linh cao siêu tiến tới một cách vững chắc, và cung thiên về vật chất nhất này trong tất cả các cung, là bãi chiến trường của trật tự xưa đã được thiết lập và các thói quen, các thiên hướng (inclinations) và các khuynh hướng (tendencies) cao siêu mới mẻ. Ấn Độ được cai quản bởi Capricorn, đã là một chiến trường thích hợp suốt bao thời đại; Port Said (một cảng ở Đông Bắc Ai Cập ‒ ND) được cai quản bởi cung này, đồng nghĩa với sự thỏa mãn của mọi ham muốn trần tục và thú tính thuộc loại thấp kém (baser sort), và là một trong các thành phố tội lỗi nhất trên thế giới – một chỗ gặp gỡ cho tà ác của ba lục địa.
Nhưng khi sự tiến hóa nối tiếp, sức mạnh của Mặt Trăng, vốn là biểu tượng và là chủ thể cai quản (ruler) của hình tướng, trở nên ngày càng yếu kém, và con người trên vòng đảo ngược, dần dần gạt bỏ được sự kiềm chế của vật chất. Sức quyến rũ thu hút của những gì thuộc vật chất càng lúc càng tàn lụi. Jupiter, nguyên là chủ thể cai quản của Pisces và cũng của Aquarius, sụp đổ trong cung này. Sự sụp đổ này phải được khảo sát theo hai khía cạnh, vì trong khía cạnh thấp nhất của nó, Jupiter mang lại sự hoàn thành ước muốn và nhu cầu được thỏa mãn, trong khi ở trạng thái cao nhất của nó, Jupiter là biểu hiện hướng ngoại của bác ái, bằng từ điện, nó thu hút vào chính nó những gì được ưa thích – lần này cái tốt lành của tổng thể. Do đó, trong Capricorn, Jupiter đạt đến mức biểu lộ thấp nhất ở khía cạnh vật chất trọng trược nhất, và kế đó – dưới hình thức tình thương và chiến thắng không ích kỷ ‒ trạng thái thấp nhất này không còn nữa và tan biến. Chính là đối với sự “sụp đổ” này của trạng thái cao nhất mà khoa biểu tượng nói đến, và kế nữa, sau này đối với sự sụp đổ hay biến mất của tất cả những gì thấp kém. Tình thương bị sụp đổ và bị thui chột khi dục vọng lan tràn; dục vọng tan biến khi tình thương thắng thế. Neptune thường được nói đến như là sụp đổ trong cung này và vì cùng các lý do như trên. Neptune là Thần (God) của nước và về mặt nội môn có liên quan tới Pisces. Cần nên để ý rằng cả Neptune lẫn Jupiter đều được tán dương trong Cancer, một cung lớn mà trong đó ham muốn lâm phàm tìm được sự đáp ứng của nó; khả năng của cả hai bị giảm bớt trong Virgo, trong đó các cung đầu tiên của tâm thức Christ được cảm nhận; cả hai sụp đổ trong Capricorn, khi sự sống và tâm thức Christ đi đến chỗ phát triển đầy đủ. Như bạn có thể thấy, có nhiều điều cần được thực thi theo ba đường lối này, và các gợi ý trên sẽ nêu ra cách làm thế nào mà một nghiên cứu so sánh và một tìm kiếm có tính cách triết lý có thể được thực hiện một cách thành công.
Trong cung Capricorn, chúng ta có sự thắng thế của vật chất; nó đạt đến biểu lộ trọng trược nhất và cụ thể nhất của nó; nhưng sự thắng thế này được nối tiếp bằng sự đắc thắng của tinh thần. Có sự biểu hiện đầy đủ của bản chất trần tục trong Capricorn mà còn có các năng lực tinh thần rộng lớn nữa. Chẳng hạn, Ấn Độ biểu hiện cho một suy thoái rộng lớn, nhưng cùng lúc lại có các đỉnh cao của việc thành đạt tâm linh; một nghiên cứu về Ấn Độ ‒ lịch sử, các đặc điểm và các tính chất tâm linh của xứ này – sẽ tiết lộ nhiều điều về các ảnh hưởng và các khả năng của cung này.
Mỗi cung được tách ra thành tam bộ (triplicity) mà chúng ta gọi là các decanates lại có sự quan tâm đặc biệt trong trường hợp của Capricorn. Giống như trường hợp trong mọi tương ứng, bộ ba này có thể được liên kết với ba trạng thái của Thượng Đế và con người – tinh thần, linh hồn và xác thân. Do đó, decanate trung ương có tầm quan trọng đặc biệt trong chu kỳ thế giới của chúng ta, vì nó có liên quan đến tác động của các ảnh hưởng hành tinh, các tia mặt trời và năng lượng của các tinh tòa dựa vào khía cạnh linh hồn hoặc khía cạnh tâm thức. Đây là trường hợp xảy ra dù cho chúng ta xét về con người trên vòng hoàng đạo thông thường hoặc con người trên vòng đảo ngược. Theo quan điểm của cách diễn dịch theo chiêm tinh học và trong trường hợp mà chiêm tinh gia không chắc chắn cách nào mà vòng hoàng đạo đang quay, thì chỉ decanate duy nhất với các chủ thể cai quản của nó mới giúp chiêm tinh gia có thể biết chắc. Do đó, ảnh hưởng của chủ thể cai quản là tất yếu. Đây là trường hợp nổi bật có liên quan với cung Aquarius, tức là cung mà hiện giờ mặt trời chúng ta đang tiến vào, ba decanates của nó, tức Saturn, Mercury và Venus, hiển nhiên mang lại khó khăn, giác ngộ và tình huynh đệ. Trên vòng hoàng đạo thông thường, trong mọi sự việc bên ngoài, Saturn kiểm soát và tất nhiên ngày nay chúng ta thấy chính chúng ta đang ở tình trạng hỗn độn và xáo trộn, nhưng xét về tâm thức của nhân loại, Mercury đang trở nên ngày càng linh hoạt. Một giác ngộ đều đặn đang xảy ra và ánh sáng đang được phóng chiếu vào mọi vấn đề ‒ ánh sáng về việc cai trị và chính trị qua các kinh nghiệm, và việc nghiên cứu các ý thức hệ lớn lao và căn bản; ánh sáng về bản chất vật chất của thế giới qua tất cả mọi ngành của khoa học; ánh sáng về chính nhân loại qua giáo dục, triết học và tâm lý học. Ánh sáng này đang trải xuống chính những nơi tăm tối nhất trong hành tinh chúng ta và nhiều hình thức sự sống của nó.
Hai nhóm các chủ thể cai quản đối với ba decanates hiện đang có sẵn. Theo Alan Leo, chúng ta có Saturn, Venus và Mercury. Theo Sepharial, chúng ta có Jupiter, Mars và Mặt Trời. Trong hai bộ ba này, bộ thứ nhất chính xác hơn và huyền bí hơn. Các chủ thể cai quản (rulers) đích thực là Saturn, Venus và Mặt Trời (Sun). Tôi xin nhắc bạn rằng Mercury và Mặt Trời có thể thay thế lẫn nhau được, nhưng trong trường hợp này, về mặt ngoại môn, Mặt Trời thay cho Mercury, và về mặt nội môn, thay cho một hành tinh bị che giấu (hidden planet). Saturn nối liền Capricorn với cung Aquarius trước đây, trên vòng hoàng đạo thông thường, còn Jupiter, hiểu theo ngoại môn, nối liền Capricorn với Sagittarius trên vòng đảo ngược. Đối với mọi nhà huyền bí học, điều hiển nhiên là Mặt Trời chính là chủ thể cai quản rõ ràng của decanate thứ ba, nó đang che lấp một hành tinh bị ẩn giấu và có ý nghĩa sâu xa và vốn là cái tiết lộ thiên tính vào cuộc điểm đạo thứ ba. Bạn nên ghi nhớ trong cung lớn của điểm đạo này, làm thế nào mà Saturn tiết lộ bản chất của trạng thái thứ ba của thiên tính, tức bản chất của chất liệu thông tuệ; Venus tiết lộ bản chất của trạng thái thứ hai, đó là tâm thức hay tình yêu sáng suốt, trong khi Mặt Trời – Mặt Trời vật chất và tâm của Mặt Trời hợp lại – tiết lộ sự tổng hợp của cả hai.
Chủ âm trên vòng hoàng đạo thông thường là “Và Linh Từ được đưa ra: Hãy để cho tham vọng ngự trị và hãy để cho cánh cửa sẵn sàng mở rộng”. Ở đây chúng ta có chìa khóa đưa đến thúc đẩy tiến hóa, đưa đến bí mật của sự tái sinh, và của linh từ đang dội lại từ Cancer đến Capricorn. Cánh cửa điểm đạo bao giờ cũng mở rộng, nhưng từ bao thiên kiếp, con người vẫn thích mở cánh cửa ở Cancer. Tham vọng thôi thúc con người tiến lên từ kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi y khám phá ra cái vô giá trị của mọi sự hài lòng ở trần thế. Lúc đó, một cách từ từ, tham vọng tinh thần và ước muốn giải thoát chiếm chỗ của tham vọng trần tục và trở thành một xung lực thôi thúc, cho đến cuối cùng cơ hội đến, khi một ý thức thực sự về thực tại thay thế cả tham vọng trần tục lẫn tham vọng tinh thần. Lúc bấy giờ con người có thể thú thực “Tôi chìm đắm trong ánh sáng thiêng liêng, tuy nhiên tôi quay lưng lại với ánh sáng đó”. Đối với y, giờ đây không còn mục tiêu nào khác trừ việc phụng sự. Do đó, y đi trở lại qua cánh cửa của Cancer, nhưng với tâm thức của y được giữ ổn định trong cung Aquarius. Từ khi trở thành điểm đạo đồ trên thế gian trong Capricorn, y trở nên một kẻ phụng sự lâm phàm trên thế giới trong Aquarius, và sau đó thành vị cứu thế (a world saviour) trong Pisces.
SAGITTARIUS, THE ARCHER (Nhân Mã)
(22/11 – 21/12 DL)
Như bạn biết, cung này là một cung đặc biệt của nhân loại và có liên quan theo cách nhất định với sự xuất hiện của nhân loại trên Trái Đất chúng ta. Có ba cung hoàng đạo liên quan chặt chẽ nhiều với con người hơn là bất cứ cung nào khác. Các cung đó là: Leo, Sagittarius và Aquarius. Theo một cách đặc biệt (nhưng chưa thể chứng minh) chúng được liên kết với ba trạng thái của xác thân, linh hồn và tinh thần. Bảng sau đây hay là cách trình bày rõ ràng về các hàm ý thực quan trọng có thể dùng để làm cho điều này sáng tỏ hơn:
Leo Sagittarius Aquarius The Lion (Sư Tử) The Centaur The water-Carrier (con nhân mã) The Man (Người) The Archer The Server (Người bắn cung) Ngã thức (self-cons) Tâm thức tập trung Tập thể thức
Bản chất vật chất Bản chất tình cảm Bản chất hạ trí Con người hội nhập Người có đạo tâm Người có trực giác trí tuệ
Nhân hồn Hồn thiêng con người Hồn thiêng (Human soul) (spiritual soul) Biệt Ngã hóa Tình trạng đệ tử Điểm Đạo Phàm ngã Tiêu điểm chân ngã Tiêu điểm Chân Thần Thập Giá Cố Định Thập Giá Khả Biến Thập Giá Cố Định Tập trung Định hướng Hết tập trung (centralisation) (orientation) (decentralisation) Hợp nhất cá nhân Lưỡng nguyên Hợp nhất đại đồng được nhận thức Hỏa Hóa Khí Ích kỷ Tranh đấu Phụng sự Tiến hóa Con đường cuối cùng Giải thoát Tôi có thể tiếp tục tóm lược các tính chất và đặc điểm của ba cung này và quan hệ hỗ tương đặc biệt của chúng, nhưng bảng trên cũng đủ tỉ mỉ để chứng minh sự liên hệ giữa chúng và ảnh hưởng tiệm tiến của chúng trên đối tượng đang trải qua dưới ảnh hưởng theo chu kỳ và theo luật tuần hoàn của chúng. Chúng thường được nhắc đến như là các cung – khi được nghiên cứu – sẽ tiết lộ ý định thiêng liêng trong con người, sẽ đánh dấu điểm khủng hoảng/ điểm chuyển biến (point of crisis) trong sự tiến bộ của y và sẽ (khi cả ba ảnh hưởng mà chúng biểu lộ đều hoạt động) đưa con người “từ cửa đến cửa, vì Leo là cung kế tiếp với Cancer, còn Sagittarius là cung đứng trước Capricorn”. Tôi dẫn chứng từ một cổ thư về các cung.
Sagittarius đôi khi được phác họa như là người bắn cung (archer) trên một bạch mã, đồng thời một nghiên cứu về ý nghĩa của biểu tượng này sẽ tiết lộ một số lớn giáo lý nội môn. Đây là một trong các cách sau này để diễn tả chòm sao này. Trước kia vào thời Atlantis (từ thời kỳ mà chúng ta đã kế thừa những gì chúng ta biết về chiêm tinh học) cung này thường được mô tả bằng Centaur – con vật thần thoại nửa người nửa ngựa. Biểu tượng ngựa khống chế các thần thoại và các biểu tượng thời Atlantis, giống như con cừu đực (ram) và cừu non (lamb) chiếm ưu thế được thấy trong các trình bày hiện nay của chúng ta. Cung này trước kia có con Centaur thay cho sự tiến hóa và sự phát triển của linh hồn con người, với các mục tiêu con người của nó, tính ích kỷ của nó, sự đồng hóa với hình hài của nó, ham muốn và các ước vọng của nó. Người Bắn Cung trên bạch mã, vốn là biểu tượng chặt chẽ hơn cho cung này, có nghĩa là sự định hướng của con người về một mục tiêu rõ rệt. Lúc bấy giờ con người không phải là một phần của ngựa mà thoát khỏi sự đồng nhất hóa với nó và trở thành yếu tố kiểm soát. Mục tiêu rõ rệt của Centaur vốn là sự thỏa mãn ham muốn và các thôi thúc của con vật, trong các giai đoạn sau trở thành mục tiêu điểm đạo, nó đáp ứng với sự thỏa mãn trong Capricorn, sau khi công việc mở đầu đã diễn ra trong Sagittarius. Chủ âm của Centaur là tham vọng/ hoài vọng (ambition). Chủ âm của Archer (cung Nhân Mã) là hoài bão (aspiration) và hướng Nhân Mã phát triển (direction), cả hai đều là các cách diễn đạt (expressions) của các mục tiêu con người, trừ một cách là của phàm ngã và cách kia là của linh hồn. Từ tham vọng đến hoài bão, từ sự ích kỷ đến mong muốn mãnh liệt đối với sự vô tư kỷ, từ việc chỉ hướng đến tư lợi cá nhân (individual onepointed self-interest) trong Leo, đến sự nhất tâm (onepointedness) của đệ tử trong Sagittarius, và từ đó đến điểm đạo trong Capricorn. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng biểu tượng về chiêm tinh đối với cung này thường được dùng chỉ là mũi tên với một phần của cây cung được mô tả (♐). Archer cũng như Centaur bị gạt ra ngoài bức hình và phần lớn là vì điểm chú tâm hay tập trung của cách sống của con người ngày nay không được căn cứ vào các sự kiện khách quan bên ngoài của sự sống trên cõi trần, mà dựa vào một hình thức nào đó của điểm tập trung hoặc chú tâm bên trong, nó thay đổi từ nhiều giai đoạn của tham vọng cảm dục và tình cảm đối với đạo tâm tinh thần và từ các hoạt động của hạ trí quyết chạy theo lợi lộc ích kỷ, đến sự giác ngộ của cùng hạ trí đó qua sự tập trung vào linh hồn. Một giáo lý vấn đáp cổ mà tất cả các đệ tử đều phải thông thạo, đặt những câu hỏi sau đây và cung cấp các giải đáp cần thiết:
“Hỡi đệ tử, đâu là thú và đâu là Con Người ?
Được nhập làm một, hỡi Đức Thầy của Sự Sống của con.
Cả hai là một. Nhưng cả hai đều biến mất và không gì còn lại ngoại trừ ngọn lửa thâm sâu của ước vọng của con.
Đâu là ngựa, bạch-mã của linh hồn ?
Hỡi đệ tử, kỵ sĩ của ngựa đó ở nơi nào ?
Hãy tiến về hướng cổng vào, hỡi Đức Thầy của Sự Sống của con.
Nhưng một điều gì đó di chuyển tới trước giữa các trụ cột của cánh cửa mở rộng – một điều gì đó mà chính con đã nới lỏng.
Và những gì còn lại với ngươi, hỡi Đệ Tử khôn ngoan, giờ đây các con ngựa thuộc hai loại đã rời khỏi ngươi và kỵ sĩ, không ràng buộc, trở nên tự do chăng? Giờ đây còn lại gì?
Không gì cả ngoại trừ cung và tên của con, hỡi Đức Thầy của Sự Sống của con, nhưng cung và tên đã đủ, và khi đến đúng lúc, Con, Đệ Tử của Ngài, sẽ nhanh chóng lần theo mũi tên mà con đã bắn đi. Các con ngựa, con sẽ để lại ở phía bên này cánh cửa, vì chúng không còn cần đến nữa. Con thung dung tiến vào, lấy lại mũi tên mà con đã bắn ra và nối tiếp lộ trình của con, vượt qua hết cửa này đến cửa khác, và mỗi lần như thế, tên lại tiến nhanh tới trước”.
Chính vì lý do này mà có 5 chủ âm của Sagittarius.
1. Lưỡng nguyên gắn liền hay dung hợp – Centaur.
Lưỡng nguyên không gắn liền – Archer. (unattached duality)
Tự do hoặc sự nhất tâm – Cung và Tên.
2. Sau rốt, tham vọng con người đưa đến đạo tâm tinh thần.
3. Một tia sáng rõ rệt vốn là phong thái trực giác và có tập trung của đệ tử hữu thệ.
4. “Mũi tên quay về của trực giác” như nó đôi khi được gọi thế. Vì đó là thân của mũi tên của đạo tâm, nó quay về với người bắn giống như mũi tên của trực giác. Sagittarius là một trong các cung trực giác, vì chỉ có trực giác mới đủ để đưa con người đến chân núi điểm đạo trong Capricorn.
5. Chủ nghĩa lý tưởng (Idealism, chủ nghĩa duy tâm) là năng lực thấy được linh thị (see the vision) và điều khiển con đường/ hành trình của mình (one’s course) về hướng đó. Đây là công việc của Hỏa Tinh, biểu hiện của cung 6.
Một nghiên cứu về các biểu đồ của gia đình nhân loại ở tất cả các giai đoạn khác nhau, từ thời kỳ kinh nghiệm của Thập Giá Khả Biến, trong đó phàm ngã được kiến tạo, xây dựng, phát triển và hội nhập, đến thập giá cuối cùng của phàm ngã trên Thập Giá Cố Định của các Cõi Trời (Heavens), sẽ tiết lộ rằng mỗi khi mà con người thấy chính mình ở dưới ảnh hưởng của Sagittarius, nó bắt kịp mục tiêu để định hướng chính mình vào một số mục tiêu mới và cao hơn, với nhiệm vụ tái tập trung chính mình vào một mục tiêu cao hơn và với sự khai mở của một số mục tiêu căn bản và có định hướng. Các mục tiêu phát triển này có thể thay đổi hoàn toàn từ ham muốn thuần túy của con vật, xuyên qua tham vọng ích kỷ của con người, đến sự đấu tranh của đệ tử có đạo tâm hoặc điểm đạo đồ để đạt đến sự giải thoát cần thiết hướng về những gì mà toàn bộ diễn trình tiến hóa đã thôi thúc y. Trong mối liên hệ này, thật là lý thú mà vạch ra sự phát triển của tâm thức con người qua ảnh hưởng của các năng lượng được phóng thích qua các cung hoàng đạo khác nhau:
1. Bản năng, chi phối dục vọng – Cancer. Tâm thức kém phát triển của quần chúng. Tôi ước muốn (I desire).
2. Trí năng, chi phối tham vọng ‒ Leo. Tâm thức cá nhân. Tôi biết (I know).
3. Trực giác, chi phối đạo tâm – Sagittarius. Linh hồn thức trong các giai đoạn đầu. Điểm đạo 1 và 2. Tôi hình dung (I vision).
4. Giác ngộ, chi phối trực giác – Capricorn. Linh hồn thức ở các giai đoạn sau. Tôi nhận thức (I realise)
5. Đạo tâm, chi phối phụng sự ‒ Aquarius. Tập thể thức. Tôi tiến tới (I go forth)
6. Đồng nhất hóa, chi phối giải thoát – Pisces. Tâm thức thiêng liêng (divine consciousness). Tôi và Cha là một (I and the Father are one).
Trong các cung này – Cancer, Leo, Sagittarius, Capricorn, Aquarius và Pisces – bạn có 6 cung tạo thành ngôi sao 6 cánh của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư hay Huyền Giai nhân loại; Cancer và Pisces đánh dấu hai thái cực. Con Cua (Crab) tượng trưng cho sự quản thúc (cái vỏ cứng và các hòn đá mà bao giờ Cua cũng chọn làm chỗ trú ẩn bên dưới), còn con Cá hàm ý là sự tự do. Ở giữa – trong Leo, Sagittarius, Capricorn và Aquarius – tham dự vào bốn giai đoạn phát triển của phàm ngã, chiến đấu với các cặp đối ứng (pairs of opposites) và cuối cùng dấn thân vào việc phụng sự hoàn toàn tinh thần. Liên quan với việc phát triển trí tuệ thành trực giác và sự thành toàn của nó dưới hình thức hoài bão thiêng liêng của phàm ngã (“được tạo hứng cảm từ trên cao”) như giai đoạn này được gọi về mặt chuyên môn), các ý tưởng tiếp theo sau có thể được thấy là hữu ích; Tôi chỉ gợi ý đến chúng, và để cho nhà nghiên cứu giải đoán các hàm ý khác theo chính họ.
Chúng ta đã thấy rằng Cancer là cung của sự sống theo bản năng, và rằng trong Leo, trí tuệ (intellect hay là mind) trở thành một phần của thiết bị của con người cá biệt. Sự hiểu biết do trí tuệ này là kết quả của một tiến hóa chậm chạp của bản chất bản năng mà, khi nó đạt tới một giai đoạn phát triển nào đó, lọt vào dưới ảnh hưởng trực tiếp của Thánh Đoàn của hành tinh theo một cách mới, và kế đó ‒ ở dưới sự kích hoạt của các năng lượng từ hành tinh Venus – một sự dung hợp xảy ra, nó dẫn đến kết quả là sự xuất hiện của con người hữu ngã thức riêng. Dần dần, theo các kỷ nguyên trôi qua, bản chất bản năng lùi ra xa từ từ vào hậu cảnh hay là dưới ngưỡng (threshol) của tâm thức, trong khi trí tuệ trở thành yếu tố ngày càng vượt trội và yếu tố ngày càng mạnh hơn lên. Trong Scorpio, trí tuệ 180 được giải tỏa thành hoạt động chi phối đầy đủ. Việc giải tỏa này (release) xảy ra theo hai giai đoạn:
Giai đoạn 1. Trong đó trí tuệ trở nên chi phối và mạnh mẽ, rồi cuối cùng kiểm soát bản chất tình cảm.
Giai đoạn 2. Trong giai đoạn này trí tuệ được soi sáng bằng ánh sáng của linh hồn.
Khi bàn đến các đệ tử dự bị và nhân loại thông thường, những người phụng sự nhân loại nên thận trọng ghi nhớ hai giai đoạn này và không nhầm lẫn chúng khi họ cố gắng trợgiúp những kẻ đang ở trong giai đoạn này hoặc giai đoạn kia. Trọng điểm được đặt vào sự tranh đấu của phàm ngã để tháo gỡ chính nó ra khỏi sự giữ chặt của ham muốn thấp kém trong trường hợp thứ nhất, còn trong trường hợp thứ hai để tháo gỡ chính nó ra khỏi huyễn cảm thế giới bao quanh, huyễn cảm này được phát hiện khi ánh sáng linh hồn được chiếu vào nó xuyên qua trí tuệ phản chiếu và giác ngộ. Trong giai đoạn I, năng lực của trí tuệ biết lập luận và có luyện tập được linh hồn đưa vào hoạt động; trong giai đoạn II, sự giác ngộ của linh hồn ắt phải tuôn đổ vào trí tuệ và lúc đó được phản chiếu, giống như đèn pha, vào cõi cảm dục.
Điều này xảy ra trên Con Đường Dự Bị và được gọi là kinh nghiệm của đệ tử trong các vực sâu (depths) hoặc thung lủng (valleys).
Trong Sagittarius, trí tuệ vốn đã phát triển, được sử dụng và sau cùng được giác ngộ, trở nên nhạy bén với một loại kinh nghiệm trí tuệ còn cao siêu hơn và chúng ta gọi hiện tượng này bằng danh xưng là nhận thức của trực giác. Kế đến là ánh chớp của tia sáng vào vấn đề; một linh thị xa xăm còn có thể đạt đến được nhận thấy. Con người bắt đầu trèo ra ngoài các vực sâu mà y đã đi xuống trong Scorpio và thấy trước mặt y ngọn núi trong Capricorn mà y biết sau rốt y phải trèo lên. Y không còn đi trong bóng tối nữa, vì y thấy những gì y phải làm, và do đó y tạo ra tiến bộ nhanh chóng và vượt “nhanh trên Đường Đạo”. Y “bay từ điểm này đến điểm khác, tìm kiếm mũi tên mà y đã bắn ra”. Nói một cách bóng bẩy, y phải luôn luôn xuống/ hất (dismount) khỏi con ngựa trắng của y (phàm ngã đã phát triển và được thanh luyện) và tìm kiếm nơi mà các mũi tên của hoài bão do trực giác sẽ mang theo y; y di chuyển trên “đôi cánh của linh hồn” (để ý mối liên hệ với đôi chân có cánh của Mercury, sứ giả của Các Thần Thánh) và bằng chính phàm ngã riêng của mình, chính y trở thành Vị Thần có cánh: Mercury, như bạn biết, đang cai quản Gemini, đối cực (polar opposite) của Sagittarius. Y làm việc này cho đến khi y đã thiết lập được một liên hệ quân bình giữa phàm ngã với linh hồn và có thể hoạt động ở bất cứ cơ hội mong muốn nào cũng thuận lợi như nhau.
Việc này xảy ra trên Con Đường Đệ Tử và được gọi là kinh nghiệm của đệ tử trên các thảo nguyên của Địa Cầu, vì con đường giữa các cặp đối ứng (pairs of opposites) chạy thẳng tắp và bằng phẳng, chừa lại các hố sâu của kinh nghiệm phàm ngã và các đỉnh cao của kinh nghiệm linh hồn (ở mức độ phát triển này) ở phía bên kia.
Trong Capricorn, điểm đạo đồ học cách nhận thức ý nghĩa của ánh sáng tăng lên, ánh sáng này chào đón sự tiến bộ của y khi y leo lên đỉnh núi. Ánh chớp của trực giác mà y đang trở nên quen thuộc, đổi thành ánh sáng chói rạng và không thay đổi của linh hồn, rọi sáng trí tuệ và với điều kiện là điểm dung hợp bao giờ cũng phải là “sự dung hợp của hai ánh sáng, ánh sáng lớn và ánh sáng nhỏ” mà Tôi có nói đến trong Luận Về Huyền Linh Thuật”. Ánh sáng của phàm ngã và ánh sáng của linh hồn pha trộn. Tôi không cần bàn rộng thêm về điều này, vì không có gì Tôi có thể nói nhiều hơn hiện nay được – lý thuyết về điểm đạo. Điều này xảy ra trên Con Đường Điểm Đạo và được gọi là kinh nghiệm của đỉnh núi.
Tất cả đều cần thiết – các hố sâu, các đồng bằng và đỉnh núi. Như bạn biết, Sagittarius là một trong bốn cánh của Thập Giá Khả Biến. Một ý tưởng về hệ thống ký hiệu tổng quát của Thập Giá này, theo quan điểm về tính chất, có thể nhận được nếu chúng ta đưa ra hai tập hợp về các đặc điểm vốn phân biệt con người trên Thập Giá này – cả người kém tiến hóa lẫn người có khát vọng đối với thiêng liêng. Chúng ta có thể liệt kê các cánh Thập Giá này như sau, tìm cho mỗi cánh (arm) một nhóm từ riêng biệt:
Gemini ‒ Tính hay thay đổi. Tính không ổn định. Sự tương tác.
Sagittarius – Khát vọng ham muốn. Phương hướng. Định hướng. Virgo – Sự sống vật chất. Yêu chuộng một lý tưởng. Pisces – Cảm giác. Tình trạng trung gian. Tính lưu động. Gemini – Nhận thức của linh hồn và sắc tướng. Tương tác linh hồn. Sagittarius – Chỉ hướng về hoài vọng tinh thần. Các đệ tử. Virgo – Mẹ của Chúa Hài Đồng. Ấp ủ hoài bão (Gestation). Pisces – Đấng Cứu Thế. Tình trạng trung gian.
Liên quan tới danh sách trên, thật là lý thú mà ghi nhận rằng Cặp Song Sinh (Twins) được dành riêng và không dính dáng trong Gemini trở thành Centaur (Con Nhân Mã), tức thú ‒ người (man-beast), trong Sagittarius, trong khi Virgo, tức Xử Nữ (the Virgin), trở thành nữ thần Cá trong đối cực (polar opposite), tức Pisces. Một luận đề có thể được viết ra dựa vào đề tài về sự liên hệ của các đối nghịch (opposites) trong vòng hoàng đạo, vì chúng thể hiện tinh thần và vật chất và mối liên hệ hỗ tương của chúng, cộng với sự tác động của các năng lượng định tính; đồng thời chúng làm chứng cứ cho sự kiện rằng hai đối nghịch đó là một, và chỉ là biểu hiện của Người chưa tiến hóa. Người tiến hóa cái dễ thay đổi lớn lao, tuy vậy là các Sự Sống tinh thần cố định và được khai mở. Chính vì lý do này mà chòm sao Libra (Thiên Xứng) chiếm một vị trí độc đáo trong Vòng Hoàng Đạo Lớn, vì năng lượng đến từ chòm sao này đang kiểm soát những gì mà chúng ta gọi là (vì thiếu từ ngữ thích hợp hơn) “trục của bánh xe” (“hub of the wheel”). Đây chính là điểm ở trong không gian nằm giữa nơi mà năng lượng của 12 cung hoàng đạo gặp và giao nhau. Do đó, Libra kiểm soát “thời điểm đảo ngược của vòng hoàng đạo” trong sự sống của mỗi người tìm đạo, vì sẽ đến một thời điểm trong chu kỳ của các sự sống lúc mà một điểm thăng bằng được đạt tới và một trạng thái cân bằng tương đối được đạt tới, và chính Thiên Xứng chịu trách nhiệm về biến cố này. Một ngày nào đó sẽ rất lý thú khi biến đổi một sưu khảo và tìm tòi khoa học thành sức mạnh quân bình mà Libra sử dụng, và một phân tích sau đó về ảnh hưởng của Libra trong một kiếp sống cá biệt. Lúc đó có thể khám phá liệu sự sống đặc biệt mà một người đưa vào tiến trình đảo ngược, có lẽ không thể là tiến trình mà mặt trời ở vào cung Leo, với Libra đang đi lên. Các khảo cứu về thống kê đó chưa được tạo ra, nhưng có nhiều điều cần làm theo các đường lối này; Tôi chỉ đưa ra các gợi ý, nhưng Tôi nghĩ người ta sẽ tìm thấy đây là trường hợp cần thiết. Một tìm kiếm đúng đắn thêm nữa vào lịch sử sự sống của giáng ma học và của các đồng tử hợp tác với nó, có thể chứng minh rằng đa số các đồng tử trên thế giới vốn thuộc loại trình độ thấp, hoặc là các đồng tử hoàn toàn ở trạng thái xuất thần (trance) – tiêu cực và thường thường kém thông minh – đều được sinh ra trong Cung Cancer với Pisces đang đi lên, hay là trong Pisces với Cancer đang đi lên. Các khảo cứu đó tất nhiên phải liên quan đến hàng trăm trường hợp và được tiến hành qua thời gian dài để chứng minh điểm mà Tôi tìm cách đưa ra. Tôi cũng cảm thấy lý thú khi phân tích các lần luân hồi đặc biệt này và các lá số tử vi của chúng, trong đó cả hai đối cực đều xuất hiện có liên quan với nhau – một dưới hình thức cung thái dương, còn một dưới hình thức cung mệnh (ascendent), vì hai sự sống này thường biểu lộ một độ thăng bằng hoặc một cực điểm nào đó; chúng sẽ không thuộc về trường hợp trở thành các sự sống tiêu cực hoặc thiếu phương hướng, biến cố hoặc mục tiêu. Đặc biệt đây là trường hợp ở trên Thập Giá Cố Định của các Cõi Trời.
Bạn nên chú ý rằng mục tiêu của Tôi trong đoạn này là tạo ra sự chú ý và thẩm tra, đồng thời thúc đẩy cho các nhà nghiên cứu tiến tới việc tìm kiếm khoa học, thống kê và phân tích. Chỉ bằng cách này thì các tiền đề căn bản của Tôi mới được chứng minh và sau rốt thay thế cho các phương pháp không thỏa đáng hiện tại – các phương pháp mà hầu hết các chiêm tinh gia có năng lực thực sự và nhìn xa hiểu rộng xem như là đáng phàn nàn và không thỏa đáng.
Chủ thể cai quản của Sagittarius theo quan điểm chính thống là Jupiter, còn theo quan điểm của con đường đệ tử đó là chính Địa Cầu. Mars cai quản cung này theo quan điểm của các Hierarchies có liên quan. Sự kiện lý thú nhất hiện ra khi chúng ta nghiên cứu Thập Giá Khả Biến như một tổng thể có liên quan với các chủ thể cai quản của tất cả 4 cung. Theo quan điểm của chiêm tinh học chính thống, chỉ có hai hành tinh cai quản hay chi phối tất cả bốn cung; các hành tinh này là Jupiter và Mercury. Mercury chi phối Gemini và Virgo, trong khi Jupiter chi phối Sagittarius và Pisces. Lý do của việc này rất hiển nhiên nếu bạn nghiên cứu bản chất của các cung năng lượng (rays) đang tự biểu hiện qua các cung hoàng đạo này. Mercury là tác nhân (agent) hay là sứ giả (messenger) của Cung 4, Cung Hài Hòa qua Xung Khắc, trong khi Jupiter là phương tiện cho sự biểu lộ của Cung 2, Cung Bác Ái Minh Triết. Hai cung này chi phối đa số con người trên Thập Giá Khả Biến và có liên kết với sự luân hồi tập thể (mass incarnation) của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Chức năng của chúng là dung hợp và pha trộn thành một tổng thể hợp tác duy nhất các lưỡng nguyên lớn (great dualities) đang tự biểu hiện qua giới thứ tư trong thiên nhiên. Ý nghĩa của việc này sẽ dễ thấy. Thật là rõ ràng chắc chắn tại sao, qua các ảnh hưởng của Mercury và Jupiter, ham muốn vật chất có thể được chuyển hóa thành bác ái thiêng liêng, và sự xung khắc vốn là đặc điểm phân biệt của gia đình nhân loại có thể trở thành công cụ trong việc hóa giải sự bất hòa thành hài hòa.
Kiểu mẫu và chiều hướng rõ rệt của tiến trình này đã được thành hình trên Thập Giá Khả Biến trước khi các năng lượng của Thập giá Cố Định có thể thay đổi con người tham vọng ích kỷ thành vị đệ tử vị tha. Mọi điều này tất nhiên phải được khai mở tên Thập Giá Khả Biến mà về căn bản và một cách có ý nghĩa chính là Thập Giá của trí tuệ hay thay đổi, dễ biến dạng, bồn chồn, và chính ở trên Thập Giá này mà bản chất trí tuệ sau cùng được phát triển và bắt đầu sự kiềm chế thống nhất phàm ngã của nó. Khi tiến trình này đang tiếp diễn, thì kinh nghiệm của Thập Giá Khả Biến kết thúc và Thập Giá về tình trạng đệ tử bắt đầu đóng vai trò của nó.
Trường hợp hoàn toàn khác liên quan với khía cạnh cơ bản (subjective side, khía cạnh bên trong) của sự khai mở, và về mặt huyền bí, vị đệ tử tức là người thấy chính mình đang lâm phàm dưới ảnh hưởng của Thập Giá Khả Biến trong kiếp sống phàm ngã trong khi y, với cương vị một linh hồn, đang ở trên Thập Giá Cố Định, đến dưới năng lượng có hướng dẫn của bốn hành tinh, ba trong số đó là các hành tinh không thánh thiện. Thường thường bốn hành tinh này thay thế, hay đúng hơn bắt đầu chi phối/ lấn át (dominate) ảnh hưởng của Mercury và Jupiter, đem lại phương tiện biểu lộ lớn lao hơn, đồng thời vận dụng loại ảnh hưởng vốn sẽ đưa phàm ngã vào mối liên hệ đúng đắn với linh hồn, vì về căn bản, đó là nhiệm vụ của Thập Giá Cố Định và là mục tiêu của đệ tử.
Chính trong mối liên hệ với các hành tinh đang chi phối Sagittarius, về mặt ngoại môn lẫn nội môn, mà một ý tưởng có thể dễ dàng được đạt đến đối với tính phức tạp của các lực mà mỗi đệ tử phải đối phó với chúng và ý nghĩa của các lực của cung đang tuôn đổ vào y và thông qua y. Lấy thí dụ chòm sao mà hiện nay chúng ta đang xét, và nhớ rằng cùng các luồng năng lượng căn bản sẽ phải được ghi nhận liên quan với mọi cung khác mà một người có thể chọn lâm phàm trong đó. Chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ phải xét:
1. Cung Thái Dương (Sun sign) ‒ Trong trường hợp này Sagittarius chi phối các trường hợp, báo hiệu sự kế thừa và thúc đẩy hoàn cảnh để minh giải về chủ thể.
2. Cung mệnh (Rising sign) – Sự thăng tiến (ascendent) có thể ở một trong số mười một cung khác.
3. Thập Giá Khả Biến ‒ Bốn năng lượng đang gặp nhau “ở điểm giữa” và có một ảnh hưởng hợp nhất và rõ rệt trên chủ thể. Cách diễn đạt trên cũng áp dụng cho hai Thập Giá kia.
4. Các Hành Tinh Chính Thống (Orthodox Planets). Các hành tinh này có ảnh hưởng tới phàm ngã. Trong trường hợp này chúng ta có Mercury và Jupiter. Mười hai cung (houses) được chi phối bởi các hành tinh cũng có tầm quan trọng hàng đầu theo quan điểm của năng lượng truyền đạt.
5. Các Hành Tinh Nội Môn (Esoteric Planets). Các Hành Tinh này mang lại năng lượng hành tinh đổi mới ngày càng tăng và năng lượng cung theo một cách năng động hơn.
Trong trường hợp của Sagittarius, các năng lượng này là Venus, Mặt Trăng, Địa Cầu và Pluto.
6. Chủ thể Cai Quản Hành Tinh của một Hierarchy – Trong trường hợp đặc biệt này, hành tinh này là Mars, cai quản Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu, các Lunar Lords (các elementals của phàm ngã tam phân) các vị này phải ở dưới sự kiềm chế của Solar Lord (Thái Dương Thần Quân).
Việc nghiên cứu các điểm trên sẽ tiết lộ các mối liên hệ lý thú nhất và chứng minh quan điểm của Tôi về một số lớn năng lượng mà bộ máy huyền diệu của con người có thể đáp ứng, và khi sự tiến hóa nối tiếp, con người có thể ngày càng trở nên nhạy bén với các năng lượng này.
Ở đây, Tôi không thể đưa vào phân tích tỉ mỉ đối với nhiều năng lượng đang tuôn đổ qua đệ tử khi y đi đến các giai đoạn cuối cùng trên Thập Giá Khả Biến, và trong Sagittarius khi y hoàn thành việc định đoạt “điều khiển các giai đoạn của mình vào một cách sống khác và với lòng hăng hái vững chãi leo lên một Thập Giá khác”, như Cổ Luận diễn tả. Tôi chỉ có thể nêu ra rằng các mãnh lực sau đây của cung năng lượng tuôn đổ lên con người nhờ các hành tinh sau đây:
Mercury ‒ Cung 4 ‒ Hài Hòa qua Xung Khắc
Jupiter ‒ Cung 2 ‒ Bác Ái ‒ Minh Triết
Venus ‒ Cung 5 ‒ Khoa Học cụ thể. Trí tuệ.
Nguyệt Cầu ‒ Cung 4 ‒ Hài Hòa qua Xung Khắc
Địa Cầu ‒ Cung 3 ‒ Thông tuệ linh hoạt.
Pluto ‒ Cung 1 ‒ Trạng thái hủy diệt.
Thuộc Hierarchie ‒ Mars ‒ Cung 6 ‒ Sùng tín. Chiến tranh đưa đến cái chết của phàm ngã hay sắc tướng.
Một phân tích về điều này sẽ chứng minh rằng “các lực xung khắc” rất mạnh mẽ trong cung này, trước tiên trong sự sống của đệ tử. Hài hòa qua xung khắc luôn luôn linh hoạt và xuất hiện trong cả hai phân chia chính thống và nội môn này.
Ngoại môn
Nội môn
Sức mạnh hủy diệt của Cung 1, được tập trung trong Pluto, mang lại sự thay đổi, tối tăm và cái chết. Đối với độ mạnh và mãnh lực của Pluto phải thêm vào năng lượng mạnh mẽ và năng động của hành tinh Mars. Điều này, đưa toàn bộ gia đình nhân loại, cũng như cá nhân, ở dưới định luật xung đột, lần này được dựa trên cung 6, cung sùng tín đối với một lý tưởng, cao hoặc thấp. Tất cả các điều này đều tác động trên một cá nhân được sinh trong cung Sagittarius, cũng như trên Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư nói chung. Chính bạn có thể nhận thấy điều này mang lại một tình huống tuyệt vời, và các lực đang tác động lên đệ tử đều có bản chất rất quan trọng – với điều kiện là cơ cấu hiểu biết thích hợp với sự đáp ứng. Các mãnh lực trong tất cả các cung hoàng đạo bao giờ cũng hiện hữu, nhưng sự đáp ứng và sự nhạy bén với ảnh hưởng của chúng đều tùy thuộc vào bản chất của bộ mày đáp ứng. Hãy ngẫm nghĩ về ý tưởng này, vì chính tính chất bén nhạy mới đánh dấu sự dị biệt giữa đệ tử với người bình thường.
Các ảnh hưởng thuộc hành tinh đều riêng biệt đối với Các Con của Trí Tuệ, có cội nguồn từ Venus; chúng là đặc điểm của Các Thần Quân Hy Sinh và Ý Chí (the Lords of Sacrifice and Will) đang hoạt động trong thời gian và không gian với tư cách Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Sự sống sắc tướng bị chi phối bởi Mặt Trăng, đang che lấp một hành tinh ẩn giấu; Các Con của Trí Tuệ này sống trên Địa Cầu và như vậy bên trong cơ thể của Hành Tinh Thượng Đế, và có bản chất sáng suốt nhất định, làm cho các Ngài trở thành các Đấng Hiểu Biết (Lords of Knowledge), đạt được mục tiêu của các Ngài nhờ ánh sáng của trí tuệ và nhờ phương pháp xung khắc, vì các
Ngài cũng là các Đấng Sùng Tín và Kiên Trì Luôn Luôn (Lords of Ceaseless and Persevering Devotion). Tất cả các tên gọi trên đều có liên quan với các hành tinh đang chi phối Sagittarius sẽ được các đạo sinh của bộ sách Giáo Lý Bí Nhiệm ghi nhớ. Chúng là các “danh xưng về tính chất” (“quality names”) của các Trí Tinh Quân Thiêng Liêng (Divine Manasaputras), các Agnishvattas vốn là chính chúng ta.
Việc xem xét kỹ đoạn trên sẽ chỉ ra cho bạn cái quan trọng của cung Sagittarius trong sự sống của Các Con đang lâm phàm của Thượng Đế.
Tôi cũng xin nêu ra rằng, qua Jupiter và các ảnh hưởng của nó, Sagittarius được liên kết với ba chòm sao lớn khác:
1. Pisces – Về mặt ngoại môn, báo hiệu mục tiêu cuối cùng cho con người.
2. Aquarius – Về mặt nội môn, báo hiệu mục tiêu của mọi cuộc tiến hóa vật chất và mục tiêu của mọi tiến trình luân hồi.
3. Virgo – Về mặt Huyền Giai, báo hiệu mục tiêu của Christ vũ trụ.
Cả Địa Cầu lẫn Saturn (một là hành tinh không thánh thiện và một là hành tinh thánh thiện) đều là các tiêu biểu (exponents) hay là các biểu hiện của Cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt (Ray of Retive Intellegence), và mối liên hệ của Cung này dùng để mang lại các ảnh hưởng của Capricorn vào mối liên hệ với Sagittarius, như vậy cung cấp một lĩnh vực năng lượng mà trong đó vị đệ tử nhất tâm tìm đạo, sau rốt có thể trở thành điểm đạo đồ. Đây là mục tiêu được bố trí của người ra đời dưới cung Sagittarius – dù đó là mục tiêu đã sắp xếp của cuộc điểm đạo thành một hình thức kinh nghiệm thuộc giác quan hoặc của nhiệm vụ tinh thần và tâm thức.
Kết quả của mọi kinh nghiệm trong bất cứ cung hoàng đạo nào sẽ được thể hiện rõ rệt dưới hình thức một mở rộng tâm thức, và bất luận hình thức nào mà kinh nghiệm này có thể có được, nó cũng được hoàn tất bằng một cuộc điểm đạo thuộc loại này hoặc loại khác. Các đạo sinh nên thận trọng khi xem cuộc điểm đạo như là một diễn biến có tính quyết định trong sự sống, và nên cố gắng xem rằng mỗi kinh nghiệm sống hay là chu kỳ của các kinh nghiệm sống sẽ được thể hiện dưới hình thức một khai mở/ bắt đầu (initiation) vào một lĩnh vực rộng lớn hơn của nhận thức, của biểu lộ và của sự giao tiếp theo sau đó (resultant contact).
Có một ít điều mà Tôi cần nói và ít điều khác mà ở giai đoạn nghiên cứu này Tôi cần dẫn giải thêm. Người nào gần tiến đến con đường đệ tử, hoặc người đã thành đệ tử ‒ đã hữu thệ hoặc còn ở dưới sự theo dõi – sẽ được lợi nhiều nhờ việc nghiên cứu sâu xa và có hệ thống về cung này. Tôi xin gợi ý rằng đạo sinh nên ghi nhớ lợi thế của cung này. Scorpio nằm ở giữa hai cung quân bình hay thăng bằng – Sagittarius và Libra. Thiên Xứng đánh dấu một giao thời hay một điểm thăng bằng đáng chú ý trước sự nghiên cứu và thử thách cam go của Scorpio. Sagittarius đánh dấu một điểm thăng bằng khác đang theo sau sự nghiên cứu đó, vì Archer (Người Bắn Cung) phải tập và giữ con mắt chăm chú, tay và thế đứng vững vàng trước khi bắn đi mũi tên mà, khi được hướng đúng và noi theo chính xác, sẽ đưa Cung Thủ vượt qua cổng điểm đạo.
Khi nghiên cứu Sagittarius, điều trở nên hiển nhiên là một trong các chủ đề chính nằm bên dưới đó là PhươngHướng (Direction). Cung Thủ đang hướng dẫn con ngựa của mình hướng về mục tiêu đặc biệt duy nhất nào đó; y đang phóng đi hay là điều khiển mũi tên của mình hướng đến một điểm theo ý muốn; y đang nhắm vào một mục tiêu đặc biệt nào đó. Ý nghĩa của phương hướng này hay là sự chỉ đạo (guidance) là đặc điểm của người giác ngộ, của người tìm đạo và đệ tử, và đây là một nhận thức càng lúc càng tăng. Khi năng lực định hướng bén nhạy này được phát triển đúng, trong các giai đoạn ban đầu, nó trở thành một nỗ lực để đồng nhất hóa mọi hoạt động của linh hồn và phàm ngã với Thiên Cơ (God’s Plan), và sau rốt, đây là chiều hướng được an bài của tư tưởng Thượng Đế. Không có một phương hướng thực sự nào tách ra khỏi tư tưởng đó, và Tôi muốn bạn nhớ rằng tư tưởng là sức mạnh (thought is power). Đây là một diễn đạt mà tất cả các đệ tử đều nên cân nhắc về nó, vì các đệ tử không thể đạt được một hiểu biết thực sự nào về chiều hướng của Thiên Cơ trừ phi họ hoạt động với một giai đoạn trong các kiếp sống riêng của họ vốn lệ thuộc vào chiều hướng tâm trí của chính họ. Lúc đó và chỉ lúc đó, họ mới có thể hiểu được. Dựa vào vòng sự sống thông thường, người được sinh ra trong cung này hoặc là với cung này đang tăng tiến về uy thế, sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì mà Kinh sách Ấn Giáo cổ gọi là kama-manas (trí cảm), được dịch không đúng bằng các từ ngữ desire-mind (trí-dục vọng). Mãnh lực kép (dual force) này kiểm soát và có ảnh hưởng/ có tác động đến sự sống.
Trong các giai đoạn khai mở ban đầu, trọng tâm hoạt động của nó đều dựa vào dục vọng và sự thỏa mãn dục vọng đó, và, trong các giai đoạn sau của việc phát triển thuần phàm ngã, trọng tâm hoạt động được dựa vào sự kiềm chế dục vọng của trí tuệ; vào lúc này, mục tiêu chính yếu là vận dụng sáng suốt mọi năng lực để mang lại sự thỏa mãn dục vọng thích hợp, mà trong trường hợp này rất thường khi chỉ là ham vọng để đạt được một mục tiêu nào đó. Diễn tiến này của sự hài lòng của phàm ngã xảy ra trên vòng hoàng đạo thông thường. Trên vòng đảo ngược, mục tiêu là sự biểu lộ bác ái ‒ minh triết, và điều này bao giờ cũng phát triển một cách vô kỷ và luôn luôn được dành cho điều thánh thiện của tổng thể, chứ không dành cho sự thỏa mãn của cá nhân.
Chúng ta được dạy rằng Sagittarius chi phối bắp đùi (vế), vốn là trung tâm chính của năng lực xác thân (physicalpower) và là sức mạnh che chở, đồng thời cũng là bí huyệt xương cùng (sacral centre), nó cung cấp năng lượng cho việc sử dụng của các năng lực sáng tạo (creative powers) của sự sống vật chất. Điều này cũng đúng về mặt biểu tượng. Trong Sagittarius, đệ tử có hai điều phải khám phá trong chính y; đó là năng lực để tạo ra tiến bộ trên nẻo đạo và bước đi trên Thánh Đạo (Way), và cũng là năng lực để sáng tạo theo ý nghĩa tinh thần cao siêu. Điều này liên quan đến mối liên hệ giữa bí huyệt xương cùng và bí huyệt cổ họng. Các năng lực này (năng lực cao siêu) cho đến nay hãy còn phôi thai trong kinh nghiệm của đệ tử sinh ở cung Sagittarius trước kia, nhưng chúng trở nên phát triển hơn và mạnh mẽ hơn khi đệ tử, theo chu kỳ, trở lại với kinh nghiệm sống trong cung này.
Thật là lý thú mà ghi nhận rằng không một hành tinh nào được ca ngợi trong Sagittarius và không một hành tinh nào rơi vào cung này. Chỉ có một điều duy nhất xảy ra và đó là sức mạnh của Mercury bị giảm rất đáng kể. Vì lý do này, về mặt nội môn, Sagittarius được xem như một cung quân bình và không có cực đoan nào cả; không hề có sự rơi xuống quá mức và không có sự thăng hoa quá cao. Sự kiện này cho thấy rằng vị đệ tử phải bước trên một con đường bằng phẳng giữa các cặp đối ứng, không chịu ảnh hưởng bởi hoặc là “sức mạnh của sự thăng hoa quá cao hoặc là sức mạnh của những gì rơi xuống”. Không có thung lũng cũng như không có đỉnh cao tạo ra bất cứ hiệu quả nào có thể chứng minh được.
Vốn là biểu hiện của cung 4 và cũng là Vị Chúa (God) của các tiến trình trí tuệ, Mercury có sức mạnh giảm đi rõ rệt trong cung hoàng đạo này và việc đó vì hai lý do, theo nội môn gọi là: Thứ nhất, vị đệ tử phải dứt khoát ngưng đồng nhất hóa chính mình với phàm ngã riêng của con người mình và các tiến trình, hoặc là với nhân loại, trước khi nhận được điểm đạo. Đối với tương lai, chú tâm đặc biệt (emphasis) của y là vào hồn thiêng liêng (spiritual soul) và giới thứ năm trong thiên nhiên. Trong Sagittarius, y bắt đầu biểu lộ giai đoạn thứ nhất này. Điều này bao hàm một sự rút lại hoàn toàn ra khỏi khía cạnh sắc tướng của sự sống. Việc này lại đưa đến (ở một bước ngoặt nào đó) một điểm quân bình.
Thứ hai, nhờ đã được phát triển, thử thách và tìm thấy sự thực trong cung Scorpio, sức mạnh của trí tuệ bắt đầu giảm dần (wane) trong hoạt động của nó và trực giác bắt đầu chiếm chỗ của trí tuệ. Điều này là cơ bản trước khi đệ tử tiến nhập vào cung Capricorn và chuẩn bị cho cuộc điểm đạo bắt đầu.
Về ba tam bộ của Sagittarius, Sepharial mang lại cho chúng ta ba hành tinh cai quản như Mercury, Nguyệt Cầu và Thái Dương, trong khi Alan Leo cống hiến cho chúng ta Jupiter, Mars và Thái Dương, luôn luôn nhấn mạnh con đường của các huyền bí gia. Thường thường y điều hợp với các ý nghĩa huyền bí chứ không phải luôn luôn. Jupiter mang lại sự mở rộng, thay thế cho Mercury, vì thể trí của người thuộc Mercury bao giờ cũng là một giới hạn cho dù chỉ là một giới hạn tạm thời. Nguyệt Cầu thay thế cho Mars, nó ban cấp tính chất sùng tín / tận tụy (devotion) và năng lực đấu tranh cho một lý tưởng. Khái niệm lý tưởng này và phương pháp làm việc luôn luôn là đặc điểm của tình trạng đệ tử trong các giai đoạn khai mở ban đầu trên Thánh Đạo. Tiêu biểu cho Thái Dương Thiên Thần, Mặt Trời vẫn luôn luôn vượt qua cả tiến trình ngoại môn lẫn tiến trình nội môn và đó là chiêm tinh học nhận ra nó như là một sức ép và sự hiện hữu thường xuyên. Sự kiện này trong chính nó báo hiệu cho một chân lý có ý nghĩa. Linh hồn vẫn mãi mãi hiện hữu – trong quá khứ, trong hiện tại và tiếp tục cả tương lai.
Để kết thúc, Tôi sẽ kể ra cho bạn hai chủ âm của cung này, cả khi nó diễn ra trên vòng hoàng đạo thông thường và trên vòng đảo ngược. Ý nghĩa và hàm ý của chúng thì rõ rệt đến nỗi không cần giải thích thêm. Huấn lệnh cho con người trên vòng hoàng đạo chính thống là như sau:
Và Linh Từ phát ra: “Mong cho vấn đề được tìm thấy”; (“Let food be sought”).
Với người trên vòng đảo ngược, Linh Từ được phát ra:
“Tôi nhìn thấy mục tiêu. Tôi đạt đến mục tiêu đó và kế đó, tôi thấy mục tiêu khác”. Mong cho các linh từ của huấn lệnh cuối cùng này đến với đệ tử mang theo ý nghĩa đối với tâm và trí.
SCORPIO, BÒ CẠP
(24/10 – 21/11 DL)
Bây giờ chúng ta tiến đến xem xét một cung có tầm quan trọng rất lớn trong sự sống của người tiến hóa. Một vài cung có liên hệ rất chặt chẽ ‒ qua dòng lưu nhập và lưu xuất của năng lượng – với một số chòm sao chính. Trong một vài trường hợp, các chòm sao chính này có liên kết đặc biệt với các cung của hoàng đạo. Có bốn cung hoàng đạo mà về mặt huyền bí có liên quan với cái mà người ta có thể gọi là “biểu hiện của phàm ngã” (nếu một thuật ngữ không thích hợp như thế có thể được dùng vì không có thuật ngữ thích hợp hơn) của chính Thái Dương Thượng Đế, hoặc là với Tứ Bộ Thiêng Liêng, tức biểu lộ tứ phân của Thượng Đế.
Bốn cung này là Aries ‒ Leo ‒ Scorpio ‒ Aquarius, và chúng dính líu vào việc biểu lộ của năng lượng của cung cơ bản duy nhất và của ba cung đang tạo thành một phần của Thập Giá Cố Định của các cõi trời. Chúng ta có thể diễn tả chân lý này theo cách khác: Đức Chúa Cha, tức Ý Chí biểu lộ, tiến hành tiến trình sáng tạo, tiến trình này được thể hiện qua hoạt động của Đức Chúa Con (God the Son), Christ vũ trụ, chịu đóng đinh trên Thập Giá Cố Định trong các cõi trời (in the heavens). Hoạt động của Chúa Thánh Thần, được hàm ý trong Thập Giá Khả Biến, được liên kết chặt chẽ với thái dương hệ trước, còn năng lượng của trạng thái thiêng liêng đó thực ra hoàn toàn bị xâm chiếm với việc vận dụng các lực được kế thừa từ thái dương hệ đó và có sẵn trong chính bản chất của chính vật chất. Đối với toàn bộ biểu lộ thiêng liêng tổng quát thì trạng thái thiêng liêng này cũng giống như bản chất thấp (sự sống sắc tướng hay phàm ngã trong ba cõi thấp của cơ tiến hóa nhân loại) đối với linh hồn ở lĩnh vực liên quan đến con người cá biệt. Về Ba Ngôi này của Tam Nguyên thiêng liêng (divine Trinity), chúng ta có thể nói rằng:
1. Aries là điểm tập trung của biểu hiện của Ngôi thứ nhất của Thánh Linh, trạng thái ý chí.
2. Leo là điểm tập trung cho biểu hiện của Ngôi thứ hai, trạng thái bác ái – minh triết hay trạng thái tâm thức. Trạng thái này trước tiên là lĩnh vực có liên quan đến nhân loại.
3. Virgo là điểm tập trung đối với biểu hiện của trạng thái thứ ba, trạng thái thông tuệ linh hoạt. Trong cung đó, chức năng cao nhất của vật chất được tượng trưng.
Cả bốn cung – Aries, Leo, Scorpio và Aquarius – có liên quan với các tinh tú theo sau vốn không được đánh số trong mười hai cung của hoàng đạo; chúng tạo thành một lĩnh vực liên hệ khác nữa:
Aries đối với một trong số hai sao, nằm trong chòm sao, tức Đại Hùng Tinh, vốn được gọi là hai Pointers (Chỉ Tinh).
Leo tới Poraris, tức Pole Star (sao Bắc Đẩu) nằm trong Tiểu Hùng Tinh (Little Bear).
Scorpio tới Sirius, Dog Star (Thiên Lang, Thiên Cẩu).
Aquarius đến Alcyone, một trong bảy Pleiades (Thất Tinh).
Có một vài điều mà Tôi có thể nói với bạn liên quan đến các năng lượng đang tuôn đổ vào bốn cung hoàng đạo từ các điểm cách xa mặc dù mạnh mẽ này, đối với năng lượng đang hướng ra ngoài; chúng là thành phần của biểu hiện sự sống của một Thực Thể Cao Cả (Identity), cao siêu vô hạn và tiến hóa hơn là Thái Dương Thượng Đế của chúng ta. Tuy nhiên một vài gợi ý có thể giúp ích cho chiêm tinh gia nội môn chân thực, tức là kẻ có thể nghiên cứu các trang này, đặc biệt là lĩnh vực có liên quan đến Scorpio. Ở giai đoạn đặc biệt này của cơ tiến hóa nhân loại, Scorpio chi phối Con Đường Đệ Tử.
Nơi đây bạn cũng nên ghi nhận làm sao mà Leo – Scorpio – Aquarius tạo thành một tam giác lực đặc biệt, nhưng về sau Tôi sẽ bàn đến điều này trong Chương III, dưới tiêu đề Môn Học về Các Tam Giác Lực (The Science of Triangles).
Như có thể được mong đợi, Aries có liên quan chặt chẽ với Đại Hùng Tinh, nhưng đặc biệt là với một trong các sao được gọi là Pointers (Chỉ Tinh, hai ngôi sao chỉ cực bắc của chòm sao Bắc Đẩu –ND); các sao này chỉ ra sao Bắc Đẩu (thePole star) mà hiện nay là một “sao chỉ hướng” (“star of direction”) chủ yếu. Phương hướng, ý chí, mục tiêu và kế hoạch, tất cả đều liên quan với Thái Dương Thượng Đế, và các công trình tiến hóa của Ngài liên quan với nhiều sự sống đang biểu lộ trong thể biểu lộ mà chúng ta gọi là thái dương hệ. Tất cả các điều này đều đáp ứng với các ảnh hưởng của cung một, mà đối với mọi ý định và mục tiêu, cung này là năng lượng của ý chí thiêng liêng được thể hiện, về mặt nội môn được mô tả như là “mục tiêu có hướng dẫn không thể tránh khỏi”. Bên trong thái dương hệ chúng ta, Vulcan và Pluto là các biểu hiện hay là các chủ thể trông nom (custodians) của năng lượng cung một này, và, như Tôi đã nói với bạn, là các hành tinh nội môn. Chỉ dẫn đầu tiên của ý chí tâm linh thực sự chỉ bắt đầu biểu lộ trên Con Đường Đệ Tử ‒ từ lúc khám phá muộn của hai hành tinh này (muộn theo mức thời gian và theo quan điểm hiểu biết của con người) vì chỉ có trong giai đoạn chủng tộc Aryan này mà nhân loại, ở bất cứ tầm mức rộng lớn nào, đang bắt đầu biểu lộ bằng chứng (và cho đến nay không có gì hơn nữa) về một phản ứng hay là một đáp ứng đối với ý chí tinh thần của Thượng Đế khi nó đến với hành tinh chúng ta, và như vậy xuyên qua Aries, Vulcan và Pluto. Do đó, bạn có tuyến trực tiếp sau của năng lượng ý chí:
1. Ngôi sao Pointer (Chỉ Tinh) xa nhất từ sao Bắc Đẩu trong chòm Đại Hùng. Nói theo nội môn đây là một nguồn cung cấp lớn hay là điểm hội tụ đối với năng lượng thiêng liêng tiến hành mục tiêu của Thượng Đế. Chỉ tinh gần nhất đối với sao Bắc Đẩu tiêu biểu cho trạng thái thấp của ý chí, mà – khi nói về nhân loại – chúng ta gọi là bướng bỉnh (selfwill).
2. Aries, trong đó ý chí để sáng tạo hoặc để biểu lộ tạo ra sắc tướng của nó và cuộc thí nghiệm thiêng liêng lớn lao được mở ra.
3. Vulcan và Pluto được liên kết với hai Chỉ Tinh và chỉ bắt đầu bây giờ, bằng bất cứ cách nào rõ ràng để tác động đến sự đáp ứng của con người. Ảnh hưởng của chúng có bản chất thuộc về hành tinh được cập nhật hóa và cho đến bây giờ không có tí xíu ấn tượng /hiệu lực nào (effective) trong giới thứ tư hoặc giới thứ hai trong thiên nhiên.
4. Shamballa, Đấng Bảo Quản (Custodian) Thiên Cơ cho hành tinh chúng ta.
Leo là cung mà trong đó tâm thức của biệt ngã (individuality) được phát triển, được vận dụng và sau rốt được phó thác cho thiên ý (divine purpose). Nó được liên kết với Polaris, tức Sao Bắc Đẩu (nằm trong Tiểu Hùng Tinh) và nó cũng đặc biệt dễ bị tác động đối với ảnh hưởng của Chỉ-Tinh đó trong chòm Đại Hùng nằm gần nhất với sao Bắc Đẩu.
Nói về mặt nội môn, Bắc Đẩu được xem như “sao của việc tái-định hướng”, nhờ đó mà thuật “tân trang và phục hồi những gì thất tung” (“refacing and recovering that which is lost”) lại được phát triển. Cuối cùng việc này đưa con người trở lại với cội nguồn ban đầu của y. Do đó, có thể chính xác khi suy đoán rằng Chỉ-Tinh này và năng lượng phát ra từ nó dẫn dắt nhân loại trên con đường tiến hóa và luôn luôn đặt ảnh hưởng tích cực của nó trên con người đang còn ở trên Thập Giá Khả Biến. Lúc bấy giờ năng lượng của Chỉ-Tinh xa nhất tính từ Bắc Đẩu Tinh bắt đầu làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận và một nhận thức về phương hướng đúng hay là sự hướng dẫn được đệ tử trên Thánh Đạo ghi nhận, và sự dẫn dắt như thế (khi được noi theo) sẽ đưa con người đến gần với Thánh Đoàn. Chính ở đây mà sự kiện thiết yếu thiêng liêng là việc đạt được sự chỉnh hợp (alignment) được diễn tả cho chúng ta trong biểu tượng về bầu trời và khi điều đó được đạt đến, thì bấy giờ có một dòng lưu nhập trực tiếp của năng lượng thiêng liêng và con người được liên kết theo một cách mới và có tính sáng tạo với các nguồn cung cấp thiêng liêng. Các chiêm tinh gia nên thận trọng (về các lá số tử vi của các đệ tử và đặc biệt là các điểm đạo đồ) khi xem xét hai Chỉ- Tinh và sao Bắc Đẩu. Về mặt huyền bí, chúng liên kết với ba trạng thái của người lâm phàm – Tinh Thần, linh hồn và xác thân. Tôi không được phép truyền đạt cho bạn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, Tôi có thể trao cho bạn một ẩn ngôn khác. Cả ba tinh tú này đều là các hiện thân (embodiments) của ba trạng thái của thiên ý (divine will). Chính ba trạng thái của mọi biểu hiện của thánh linh đang biểu lộ đều ẩn dưới Khoa Học về các Tam Giác. Tôi sẽ giải thích điều này sau.
Một tam giác năng lượng khác cũng xuất hiện: Aries, Leo và Polaris, và chúng liên kết gấp đôi qua trung gian của các Chỉ Tinh.
Scorpio đang ở dưới ảnh hưởng hay năng lượng đang đi vào của Sirius. Đây là sao lớn của điểm đạo vì Thánh Đoàn chúng ta (một biểu hiện của ngôi hai của thánh linh) ở dưới sự giám sát hay là kiểm soát từ điển thiêng liêng của Thánh Đoàn trên Sirius. Đây là các ảnh hưởng kiểm soát chính, nhờ đó Christ vũ trụ tác động vào nguyên khí Christ trong thái dương hệ, trong hành tinh, trong con người và trong các hình thức thấp của biểu lộ sự sống. Về mặt nội môn, điều đó được gọi là “sao chói lọi của nhạy bén”. Do đó bạn có:
Polaris. Sao định hướng – chi phối Shamballa.
Sau này, một sao Bắc Đẩu khác sẽ thay thế cho Polaris, do sự tương tác của các lực trong vũ trụ và sự dịch chuyển (shift) và chuyển động chung. Nhưng tên và tính chất của sao này sẽ chỉ được tiết lộ ở cuộc điểm đạo.
Sirius. Sao của Nhạy Cảm (Star of Sensitivity) ‒ chi phối Thánh Đoàn.
Alcyone. Sao của Cá Nhân – chi phối nhân loại.
Theo các điều nói trên, bạn có thể thấy tại sao toàn bộ kế hoạch của Bộ Luận này đang từ từ khai mở. Tôi cần chỉ ra cho bạn bản chất và mục tiêu của ba trung tâm thiêng liêng – Shamballa, Thánh Đoàn và Nhân Loại – trước khi Tôi có thể giúp cho phần giáo lý trở nên rõ ràng đối với bạn, hay là trước khi Tôi có thể nêu ra bản chất của các năng lượng đang tuôn ra từ các chòm sao xa xôi và các cung hoàng đạo, vào trong hệ hành tinh chúng ta.
Scorpio là chòm sao lớn, có ảnh hưởng đến bước ngoặt cả trong sự sống của nhân loại, lẫn trong sự sống của con người cá biệt. Vì lần đầu tiên trong lịch sử của cả nhân loại lẫn các đệ tử, năng lượng của Sirius, đang tuôn đổ vào bảy nhóm vốn hợp thành Huyền Giai hành tinh của chúng ta, kêu gọi một sự đáp ứng. Tôi xin nhắc các bạn một sự kiện căn bản, trong diễn trình tiến hóa mà khoa chiêm tinh học sau rốt sẽ chứng minh một cách khoa học và vượt qua mọi cuộc tranh cãi. Đây là sự thật: các năng lượng và các lực đang tuôn đổ vào thái dương hệ, chúng ta và các sự sống thuộc hành tinh chúng ta không ngưng nghỉ, một cách mạnh mẽ và theo chu kỳ. Tuy nhiên, ngày nay chúng chỉ được xem như tồn tạo khi sự đáp ứng rõ rệt được khơi hoạt. Chúng xuất phát từ mọi loại cội nguồn, bên ngoài thái dương hệ chúng ta và các hành tinh hệ, nhưng cho đến khi con người đáp ứng và ghi nhận được chúng, cả các nhà khoa học, lẫn các chiêm tinh gia đều không nhận biết được chúng và chúng dường như không hiện hữu. Đây là một điểm cần nhớ khi Tôi tiếp tục giảng dạy cho bạn, vì Tôi có thể nói ra một vài cội nguồn của năng lượng tích cực, mà cho đến nay có thể bạn không biết đến vì đang tác động vào thái dương hệ chúng ta và các kho chứa của nó. Cái khó khăn sẽ không vì các sai sót của tôi, mà sẽ do bởi việc thiếu bén nhạy trong bộ máy đáp ứng mà nhân loại và các đệ tử hiện đang sử dụng.
Vậy thì, liên quan đến con đường đệ tử, bạn có các tuyến “năng lượng có ảnh hưởng” sau đây:
1. Sirius – hoạt động theo cách thất phân qua 7 cung năng lượng và 7 nhóm của chúng khi các nhóm này tạo thành Huyền Giai linh hoạt.
2. Thập Giá Cố Định – một dung hợp của 4 năng lượng chính, tuôn đổ vào thái dương hệ chúng ta, lên trên hành tinh chúng ta và qua nhân loại.
3. Scorpio – một trạng thái của Thập Giá Cố Định, có sức mạnh đặc biệt và được chuyển hóa trên Con Đường Đệ Tử, và với các thử nghiệm và thử thách của nó, chuẩn bị cho:
a/ Tiến trình tái - định hướng, nhờ đó con người leo lên Thập Giá Cố Định và lìa bỏ Thập Giá Khả Biến.
b/ Đệ tử đối với các cuộc điểm đạo thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Sau kỳ điểm đạo 3, sức mạnh trắc nghiệm đặc biệt của nó không còn được cảm nhận nữa.
4. Hierarchy – Tác nhân phân phối đến các giới khác nhau trong thiên nhiên.
5. Mars và Saturn – Cả hai hành tinh này đều cực kỳ mạnh có liên quan đến việc khai mở vào sự sống của Hierarchy; Mars có ảnh hưởng lớn liên quan với Scorpio, còn Saturn liên quan tới Capricorn. Việc này có ảnh hưởng tới hoạt động được tăng cường của cung 6 và cung 3, và các năng lượng của chúng, và khi các năng lượng này được sử dụng đúng, thì việc giải thoát khỏi sự kiểm soát của hình hài và sự phóng thích của cá nhân hữu thức sẽ xảy đến.
Lần nữa, các chiêm tinh gia nên cẩn trọng hoạt động với đường lối các thần lực hòa hợp này, nghiên cứu các hàm ý và các ảnh hưởng của nó trong cuộc đời của đệ tử Aquarius liên kết nhân loại với Pleiades và do đó với Taurus theo một cách khác thường. Chìa khóa cho mối liên hệ này phải được tìm trong ước muốn của thế gian, qua các tiến trình chuyển hóa của kinh nghiệm sống, dẫn đến đạo tâm (aspiration), và cuối cùng đến việc từ bỏ ước muốn trong Scorpio. Aquarius, Alcyone và Nhân Loại hợp thành một tam giác lực lý thú nhất. Alcyone là một trong bảy Pleiaes và được gọi là “sao của Cá Nhân” (“star of the Individual” và đôi khi gọi là “sao của sự sáng suốt” (“star of intelligence”).
Nó linh hoạt một cách mạnh mẽ trong thái dương hệ trước, lúc đó Ngôi Ba của Trinity (Tam Vị Nhất Thể) trở nên toàn năng và linh hoạt một cách khác thường, cũng như ngày nay Christ vũ trụ (cosmic Christ), tức Ngôi Hai của Trinity, linh hoạt một cách khác thường trong thái dương hệ này. Các năng lượng đến từ Alcyone được tẩm bằng chất liệu của vũ trụ có tính chất trí tuệ. Theo kết quả của hoạt động rất cổ xưa này, cùng một thần lực được hiện hữu vào lúc biệt ngã hóa trong thái dương hệ này, vì chính trong thái dương hệ này, và trước tiên trên hành tinh chúng ta, tức Địa Cầu, mà các kết quả chủ yếu của hoạt động ban đầu đó đã làm cho chính chúng được cảm nhận. Hai trong các hành tinh của chúng ta, Địa Cầu (không thánh thiện) và Uranus (thánh thiện), trục tiếp là sản phẩm của hoạt động của cung ba này. Nên nhớ điều này rất là quan trọng. Tôi cũng muốn các bạn liên kết ý tưởng này với giáo lý rằng qua trung tâm thiêng liêng của hoạt động sáng suốt mà chúng ta gọi là nhân loại, giới thứ tư trong thiên nhiên sau rốt sẽ hành động như là nguyên khí trung gian đối với tất cả ba giới thấp. Nhân loại là Sứ Giả thiêng liêng đối với thế giới sắc tướng; về mặt chính yếu, Mercury mang lại ánh sáng và sự sống cho các biểu lộ thiêng liêng khác và đối với việc này mọi Đấng Cứu Thế thiêng liêng đều là các biểu tượng vĩnh cửu.
Tiến trình sắp tới của việc phụng sự hành tinh qua trung tâm thiêng liêng thứ ba, chỉ thực sự có hiệu quả khi Aquarius chi phối và khi mặt trời chúng ta đang đi qua cung đó của hoàng đạo. Đó là cái quan trọng rất lớn của 2 000 năm tới. Do đó, chỉ khi nào một người trở thành kẻ phụng sự thế gian và đang trở nên có ý thức tập thể thì mục tiêu biểu lộ mong muốn này mới có thể bắt đầu hiện ra. Ngày nay, việc đó đang bắt đầu xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử hành tinh.
Đó là một trong các kết quả đầu tiên của điểm đạo, và chỉ trong căn chủng sắp tới so với giống dân Aryan hiện nay của chúng ta, chúng ta mới thực sự bắt đầu hiểu được ý nghĩa của tiến trình, và bản chất đích thực của các năng lượng cần được phóng thích qua trung gian của nhân loại trên hành tinh. Chính vì lý do này mà Jupiter và Uranus (các biểu hiện của cung 2 và cung 7) là các chủ thể cai quản (rulers) ngoại môn và nội môn của Aquarius.
Do đó, bạn có tuyến lực sau đây cần nghiên cứu:
1. Alcyone – trong chòm sao Pleiades, các từ mẫu của bảy trạng thái của sự sống sắc tướng và “các hiền thê (wives) của bảy Rishis (Thánh Triết) của Đại Hùng Tinh”. Các Ngài có liên quan với trạng thái Mẹ (Mother aspect) đang bảo dưỡng Chúa hài đồng (infant Christ).
2. Aquarius – Đấng Phụng Sự Thế Gian (World Server), chủ thể truyền năng lượng, vốn tạo ra sự đáp ứng từ lực. 3. Jupiter và Uranus – các hành tinh của sự hoàn thiện đem lại phúc lợi (beneficent consummation). Cung 2, cung bác ái, và cung 7 vốn hòa hợp tinh thần và vật chất ”đưa đến vinh quang tối hậu” của Thái Dương Thượng Đế đều ở vào tình trạng hợp tác cuối cùng đầy đủ nhất.
4. Nhân loại – điểm tập trung cho tất cả các năng lượng này, và là chủ thể phân phối thiêng liêng (divine distributor) của chúng đối với con người cá biệt và sau đó đối với ba giới thấp trong thiên nhiên.
Như thế, bạn thấy rằng từ sự khái quát hóa về các chòm sao bên ngoài (bên ngoài so với hoàng đạo và chính thái dương hệ) chúng ta đang tiến tới cụ thể/ chi tiết hơn, chứng minh làm thế nào mà một vài sao trong các chòm sao này rõ ràng được liên kết bằng các tuyến năng lượng trực tiếp với hành tinh chúng ta; thường thường các tuyến thần lực này tới chúng ta xuyên qua một trong các cung hoàng đạo và, trong các trường hợp hiếm hoi, trực tiếp đến một hành tinh. Tuy nhiên, trường hợp sau vô cùng hiếm. Chúng ta cũng có mối liên hệ giữa thái dương hệ chúng ta với một chòm sao khác, gọi là Tiểu Hùng Tinh (Little Bear) vốn là một phản ảnh của hoặc là một kết quả tất yếu đối với các năng lượng chủ yếu của nguyên mẫu lớn hơn, tức Ursa Major, Đại Hùng Tinh.
Các sự kiện này chứa đựng một bí ẩn lớn liên quan với mối liên hệ hỗ tương của Ursa Major, Ursa Minor và Pleiades; chúng tạo thành một trong các tam bộ lớn nhất và quan trọng hơn hết phải được tìm thấy trong các cõi trời chừng nào mà về mặt thiên văn học, chúng ta xác nhận được bản thể của vũ trụ gần nhất của chúng ta. Đây là một mẩu thông tin hoàn toàn không quan trọng đối với bạn và chỉ có ý nghĩa đối với các điểm đạo đồ ở cấp thứ tư. Tuy nhiên, nó dùng để tăng thêm bằng chứng của nó đối với sự toàn vẹn chủ yếu và các tình trạng phụ thuộc đan vào nhau của vũ trụ.
Để hiểu rõ hơn bản chất của con đường đệ tử và các tiến trình ổn định và định hướng đúng, chúng ta phải giới thiệu trước kinh nghiệm về điểm đạo của người thuộc cung Capricorn với một nghiên cứu thận trọng về các hàm ý tâm linh của cung Scorpio và về các chức năng của cung ấy khi đưa ra “các điểm quyết định” và “các thời khắc tái định hướng”, vì điều này sẽ có giá trị tột đỉnh đối với nhà nghiên cứu nhiệt tình. Cho dù Tôi đang nỗ lực đặt nền móng cho chiêm tinh học mới và đưa ra một mức độ nào đó với thông tin chuyên môn theo quan điểm của Thánh Đoàn, động lực ẩn bên dưới của Tôi bao giờ cũng như nhau: hướng dẫn con đường của tiến trình sống và thúc đẩy tính hiếu kỳ thiêng liêng và nhận thức về sự phiêu lưu tinh thần hướng ngoại và khát vọng háo hức đối với sự tiến bộ vốn dĩ tiềm tàng trong tất cả các đệ tử, và khi được cổ vũ, nó sẽ giúp cho các đệ tử tiếp tục một cách thanh thản hơn và hợp lý hơn trên Con Đường Phản Hồi. Mặt khác, giá trị thực tiễn của những gì mà Tôi tìm cách truyền đạt, thực sự không quan trọng chút nào;
Tôi sẽ được cảm thông và chiêm tinh học mới sẽ hình thành tùy theo năng lực về huyền bí học của những người đọc và trầm tư về các lời của Tôi. Tôi rất lo âu rằng vào thời này khi mà ảnh hưởng của Scorpio và của hành tinh Mars được cảm nhận một cách mạnh mẽ trong các sự việc thế gian đến nỗi khả năng thấu suốt thực sự có thể được vun trồng, tính lạc quan và sự hiểu biết phát triển thêm, còn bản chất của các trắc nghiệm mà đệ tử trên thế giới, nhân loại, ngày nay bị lệ thuộc vào, có thể được ước tính với giá trị thực sự của chúng và như vậy ánh sáng sẽ được tỏa ra trên lối đi của con người.
Chỉ qua sự hiểu biết, giải pháp sẽ đến và việc chỉnh sửa sai lầm sẽ đạt được.
Tất nhiên các trắc nghiệm về Scorpio có ba bản chất vì chúng liên quan mật thiết với sự sẵn sàng của phàm ngã tam phân:
1. Tái định hướng chính nó vào sự sống của linh hồn và sau đó
2. Chứng tỏ sẵn sàng điểm đạo.
3. Chứng minh sự nhạy bén với Thiên Cơ, như thế trở thành đệ tử nhất tâm trong Sagittarius.
Ba thử thách chính lại được chia thành ba giai đoạn, và trên Con Đường Đệ Tử, con người có thể thấy chính mình nhập vào cung này để thử nghiệm và rút tỉa kinh nghiệm chín lần. Sự kiện về ba cuộc thử nghiệm, mỗi cuộc kéo dài trong ba giai đoạn có thể gợi lên một ẩn ý đối với các chiêm tinh gia nội môn về mục tiêu của ba decanates mà mỗi cung được chia thành – một điểm mà Tôi sẽ hy vọng đề cập tới khi chúng ta tiến đến khảo sát Khoa Học về các Tam Giác Lực.
Mỗi cuộc thử nghiệm (và do đó mỗi decanate) có liên quan với ba trạng thái mà trong bộ Luận Về Bảy Cung này chúng ta gọi là: sự sống, tính chất và sắc tướng (appearance). Như vậy ba trắc nghiệm lớn trong Scorpio thực ra là chín trắc nghiệm (tests) và thế là con Hydra (Giao Long) hay Rắn chín đầu bao giờ cũng liên kết với Scorpio và như thế cũng là bản chất của chiến thắng huy hoàng mà Hercules, tức là Sun-God (Thần Thái Dương) đạt được trong cung này.
Thật là lý thú mà ghi nhận rằng mỗi một trong các Con vĩ đại của Thượng Đế có các danh xưng nổi tiếng trong trí con người – Hercules, Buddha và Christ – được gắn liền trong các văn khố của Đại Bạch Giai (Great White Lodge) với ba cung đặc biệt của hoàng đạo (theo một cách đặc biệt tạo thành “decanate hoàng đạo”) trong mỗi cung đó Các Ngài vượt qua từ thử nghiệm đến thắng lợi.
Trong Scorpio ‒ Hercules trở thành đệ tử chiến thắng.
Trong Taurus ‒ Đức Phật đạt được thắng lợi vượt qua dục vọng và đạt đến giác ngộ.
Trong Pisces ‒ Đức Christ vượt qua cái chết và trở thành Đấng Cứu Thế.
Do đó, ba chòm sao này hợp thành một tam giác điểm đạo có tầm quan trọng sâu xa bởi vì nó cung cấp các tình huống (conditions) và loại năng lượng vốn sẽ trắc nghiệm và hoàn thiện ba trạng thái của phàm ngã sao cho chúng trở thành các hình ảnh thực sự của ba trạng thái thiêng liêng; trước tiên chúng liên kết linh hồn với thể xác và do đó biểu hiện của chúng là qua Thập Giá Khả Biến và Thập Giá Cố Định nhưng không qua Thập Giá Cơ Bản. Chúng ta có thể thêm vào đoạn trên phần sau đây:
1. Scorpio đưa trắc nghiệm thẳng xuống đi vào sự sống cõi trần, và kế đó, khi nó được đối mặt và vận dụng ở đó, sự sống của con người được đưa lên tận cõi trời và vấn đề mà sự trắc nghiệm được giải quyết bằng cách dùng thể trí biết lý luận (lý trí, reasoning mind).
2. Taurus chi phối dục vọng và đưa trắc nghiệm vào cõi tình cảm hay cõi cảm dục, và đưa sự bén nhạy dục vọng (desire-sensitivity) lên từ khía cạnh sắc tướng của sự sống đi vào thế giới của tri giác nhạy bén mà chúng ta gọi là cõi trực giác.
3. Pisces đưa trắc nghiệm/ thử thách (test) vào khu vực của các qui trình trí tuệ (mental processes), vốn là hình ảnh của trạng thái ý chí của thánh linh (divinity); cái khó khăn của điểm đạo đồ trong cung này được Đức Christ bày tỏ bằng các lời “Hỡi Cha, không phải ý con mà là Ý Cha được thể hiện” (“Father, not my will but Thine be done”). Các thử thách đưa sự bướng bỉnh (self-will) của phàm ngã đi vào khu vực của ý chí thiêng liêng và kết quả là đem lại nguồn hứng cảm và sự xuất lộ của vị cứu thế.
Hãy trầm tư về ý tưởng trên và học các bài học về sự khao khát, sự ham muốn và về sự bướng bỉnh vì chúng đa dạng và hữu ích.
Ba thử thách trong Scorpio cũng liên quan đến ba khía cạnh của con người khi chúng hòa nhập và trộn lẫn trên cõi trần. Trước tiên, chúng là thử thách của lòng ham muốn (appetite). Lòng ham muốn này là các ưa thích tự nhiên và các khuynh hướng vốn có sẵn trong bản chất loài vật và chủ yếu có ba loại: tính dục (sex), tiện nghi vật chất (physical comfort) và tiền tài (money), dưới hình thức năng lượng được cụ thể hóa. Thứ đến, chúng là các thử thách liên quan đến dục vọng và cõi cảm dục. Các thử thách này có bản chất tế nhị, tạo ra các hiệu quả tự động trên cõi trần; chúng không có sẵn trong bản chất loài vật mà là được áp đặt bởi bản chất dục vọng và lại có ba loại: sợ sệt, căm thù và tham vọng hay ham muốn quyền lực. Kế đến, thứ ba, có các thử thách của hạ trí hay chỉ trích như là: tự kiêu, chia rẻ và tàn bạo. Nên nhớ rằng loại tàn bạo (cruelty) tệ hại nhất không phải có bản chất xác thân mà là có tính chất tâm trí hơn. Do đó, trong chủng loại những gì phải được thử nghiệm và chứng tỏ là không tồn tại, bạn có các chủng loại sau đây, mà Tôi đang liệt kê trở lại vì sự quan trọng căn bản của chúng:
1. Tính dục – mối liên hệ giữa các cặp đối ứng. Các cặp đối ứng này có thể được vận dụng một cách ích kỷ hoặc pha trộn tuyệt diệu.
2. Tiện nghi vật chất – Các điều kiện sống, được chiếm hữu ích kỷ.
3. Tiền tài – lũng đoạn một cách ích kỷ (Tôi tạm dùng cách diễn đạt như thế)
1. Sợ hãi – có ảnh hưởng tới hoạt động ngày nay.
2. Căm ghét (hate) – vốn là một yếu tố trong sự điều tiết các mối liên hệ.
3. Tham vọng (Ambition) – đang chi phối các mục tiêu.
1. Kiêu hãnh (Pride) – chính là sự thỏa thích của trí óc, làm cho thể trí trở thành chướng ngại cho sự kiềm chế linh hồn.
2. Tính chia rẻ (separativeness) – chính là thái độ cách ly, nó làm cho thể trí thành chướng ngại đối với các liên hệ tập thể chính đáng.
3. Tàn bạo (cruelty) – vốn là sự thỏa thích với các phương pháp của phàm ngã, nó làm cho trí óc trở thành dụng cụ của ý thức quyền lực (sense of power).
Khi các lỗi lầm này được nhận ra và được khắc phục, kết quả tăng gấp đôi: thiết lập các liên quan chính với linh hồn và cũng với ngoại cảnh. Hai kết quả này là mục tiêu của mọi thử thách trong Scorpio.
Do đó các chủ âm (key notes) của cung này là thử thách (test), trắc nghiệm (trial) và thành tựu (triumph). Chúng cũng có thể được gọi là đấu tranh (struggle), sức mạnh (strength) và các hành xử của người thuộc cung Sagittarius (Sagittarian attitudes). Một quan điểm khác của kinh nghiệm trong Scorpio có thể được gói ghém trong hai thuật ngữ: tóm tắt lại (re-capitulation) và tái-định hướng (reorientation). Trong Scorpio, hai yếu tố huyền bí nhất xuất hiện từ quá khứ và bắt đầu thu hút sự chú ý của đệ tử. Một là trí nhớ (memory), còn yếu tố kia, như là hậu quả trí nhớ, tức Tổng Quả Báo (Dweller on the Threshold, Kẻ Chận Ngõ). Trí nhớ theo ý nghĩa ở đây không những chỉ liên quan đến một năng lực của thể trí, như thường được cho là như thế, nhưng thực chất nó là một năng lực sáng tạo. Về căn bản, đó là một trạng thái của tư tưởng và – phối hợp với sự tưởng tượng – trở thành một tác nhân sáng tạo (creative agent), vì, bạn cũng biết các tư tưởng đều là các sự vật (thoughts are things). Từ những nơi thầm kín cũ xưa của trí nhớ, từ một quá khứ có nguồn gốc sâu xa, vốn được nhớ ra một cách chắc chắn, và từ chủng tộc và tiềm thức cá nhân (hoặc là các nguồn chứa tư tưởng được thiết lập và đã ăn sâu, và các dục vọng, được kế thừa và có sẵn) xuất hiện từ các kiếp sống cá biệt trong quá khứ và kinh nghiệm vốn là toàn thể của mọi khuynh hướng theo bản năng, của mọi huyễn cảm được kế thừa và của mọi giai đoạn có các ứng xử sai trái bằng trí; đối với các cái này (khi chúng tạo ra một tổng thể hài hòa) chúng ta gán cho danh xưng là Tổng Quả Báo.
Tổng Quả này là toàn thể các đặc tính của phàm ngã, chúng vẫn không bị chinh phục, không bị trấn áp và sau cùng chúng phải bị vượt qua trước khi có thể được điểm đạo. Mỗi kiếp sống chứng kiến một tiến bộ nào đó được tạo ra; một phàm ngã nào đó tạo khuyết điểm, còn một phàm ngã thực sự tạo được tiến bộ. Nhưng phần còn lại chưa được chinh phục và các bất lợi cổ xưa còn nhiều và mạnh quá mức, và – khi sự tiếp xúc với linh hồn được thiết lập tương xứng – dẫn tới kết quả là một kiếp sống mà trong đó phàm ngã phát triển cao siêu và mạnh mẽ trở thành, trong chính nó, Tổng Quả. Lúc đó Thiên Thần Diện Mục (Angel of the Presence) và Tổng Quả đứng đối diện và một điều gì đó lúc bấy giờ phải được thực hiện. Sau rốt, ánh sáng của phàm ngã tàn tạ và suy giảm trong ngọn lửa rực rỡ tỏa ra từ Thiên Thần. Lúc đó cái rực rỡ to tát xóa nhòa cái rực rỡ yếu hơn. Tuy nhiên, việc này chỉ có thể xảy ra khi phàm ngã khát khao tiến nhập vào mối liên hệ này với Thiên Thần, nhận ra chính nó như là Dweller (Chủ Thể, Tổng Quả) và – khi trở thành đệ tử ‒ bắt đầu cuộc chiến giữa các cặp đối ứng đồng thời nhập vào các thử nghiệm của Scorpio. Các thử thách và trắc nghiệm này bao giờ cũng tự phát (self-initiated, tự bắt đầu); vị đệ tử đặt chính mình vào môi trường/ ngoại cảnh tích cực hoặc có tính chất quyết định (conditioning) trong đó các thử thách và giới luật đều không thể tránh khỏi và có tính chất tất yếu. Khi thể trí đã đạt đến một trình độ phát triển tương đối cao, trạng thái ký ức (memory aspect) được khơi hoạt theo một cách mới mẻ và hữu ý, lúc đó mọi thiên hướng tiềm tàng, mọi bản năng thuộc chủng tộc và quốc gia, mọi tình huống chưa được chế phục và mọi khiếm khuyết đang chi phối trồi lên trên mặt của tâm thức rồi sau đó – trận chiến diễn ra. Tuy nhiên, chủ âm của Scorpio là Chiến Thắng (Triumph). Đây là biểu hiện chính của nó trên cõi trần. Do cuộc đấu tranh và chiến thắng, toàn bộ con người thiêng liêng – chưa biểu hiện chính mình một cách hoàn toàn nếu Tôi có thể diễn đạt tình hình như thế ‒ được bám chặt vào cõi trần với một độ chính xác và rõ ràng đến nỗi không có một sự vượt thoát nào ra khỏi các kết thúc bao quanh của gia đình đệ tử, các bạn bè và nhóm mà y đang là một đệ tử. Theo quan điểm đó, y được trông giữ một cách cẩn thận; y học được ý nghĩa của từ ngữ “thí dụ” (“example”); y bị công kích bởi những người vốn là những kẻ bàng quan và các giai đoạn ý thức đầu tiên hướng về tập thể thức và đáp ứng tập thể, cộng với việc phụng sự tập thể hiện đang được chọn. Đó là hậu quả và phần thưởng của kinh nghiệm trong Scorpio.
Chính ở trong cung này mà đứa con đi hoang (prodigal son) đến với chính y, và nhờ ăn được các vỏ bọc của sự sống (husk pf life) và làm cạn kiệt các nguồn cung cấp của dục vọng và tham vọng trần gian – y nói: “Tôi sẽ chỗi dậy và đi đến Cha tôi”. Có hai chuyển biến (crises) lớn như thế trong kiếp sống của người tìm đạo:
1. Khi con người sáng suốt của thế gian đến với chính y và sau đó tái-định hướng chính y vào linh hồn và các điều kiện cần thiết của nó. Điều này đưa đến các thử nghiệm trong Scorpio.
2. Khi điểm đạo đồ cấp ba – trên vòng xoắn ốc cao hơn – tái-định hướng chính mình đến Chân Thần và trải qua các thử thách tinh vi nhất đối với một vài nhận thức tinh thần và không thể nhận rõ được. Chúng ta không cần bàn rộng về hai điều trên.
Tôi có ít điều thêm vào nơi đây về sự kiện Scorpio đang ở trên một trong bốn cánh của Thập Giá Cố Định. Khi nghiên cứu về các cung hoàng đạo trước, nhiều điều liên quan đến Thập Giá Cố Định đã được bao hàm và Tôi không cần lặp lại chi tiết nơi đây. Dục vọng (desire) trong Taurus trở thành khát vọng tinh thần (spiritual aspiration) trong Scorpio. Vô minh của kinh nghiệm trong Scorpio trở thành giác ngộ trong Taurus, vì đừng nên quên rằng về lĩnh vực liên quan đến các cặp đối ứng, chúng đạt được và hưởng được lợi nhờ vào nhau, vì có một hướng trực tiếp của lực và của sự tiếp xúc giữa cả hai. Đây là một sự kiện mà ít khi được nhận biết.
Bây giờ chúng ta đi đến việc xem xét về các Chủ Thể Cai Quản (Rulers) đang chi phối cung Scorpio. Ảnh hưởng của chúng rất mạnh trong các kiếp sống của thường nhân hoặc người kém phát triển, vốn đáp ứng dễ dàng hơn các ảnh hưởng của hành tinh trong 12 cung của lá số phàm ngã của y, hơn là đáp ứng với người tiến hóa hơn đang ở dưới ảnh hưởng trực tiếp của các cung hoàng đạo. Qua các Rulers này, có hai cung được đưa vào vị thế kiềm chế mạnh trong Scorpio; đó là cung 6, Cung Sùng Tín, và cung 4, tức Cung Hài Hòa qua Xung Khắc, cung sau có một liên hệ đặc biệt với cách thức (mode) phát triển của con người, còn cung trước có liên hệ với các phương pháp (methods) của kỷ nguyên Song Ngư mới vừa đi qua. Mars và Mercury đang kiểm soát, và Mars đặc biệt linh hoạt, do sự kiện là Mars vừa là hành tinh chính thống kiểm soát phàm ngã trong Scorpio, vừa cũng là hành tinh nội môn chi phối sự phát triển của đệ tử. Mars là yếu tố chi phối trong các thử thách và trắc nghiệm của đệ tử, trước khi có kinh nghiệm trong Sagittarius và điểm đạo trong Capricorn, và điều này do bởi các lý do sau:
Thứ nhất, Mars dứt khoát là hành tinh đang chi phối và kiểm soát thể xác. Mars xuất hiện trước tiên như là chủ thể cai quản chính thống trong cung Aries, cung mà hoạt động đầu tiên là được tạo ra hướng về việc đưa tới việc biểu hiện ra bên ngoài, hay là lâm phàm ở cõi trần. Trong Scorpio, kết quả của mọi tranh đấu được xúc tiến trong cuộc hành hương dường như vô tận chung quanh vòng hoàng đạo hay vòng sự sống được mang lại tới một đỉnh điểm, lại nữa qua hoạt động của Mars, vốn đã không xuất hiện một cách tích cực trong các cung chen vào giữa Aries với Scorpio, khi xét về vòng hoàng đạo đảo ngược. Bây giờ đệ tử phải chứng tỏ sức mạnh, đặc điểm và tính chất mà y đã khai mở và phát triển trong chính y trong cuộc hành hương dài của mình. Y bắt đầu trong Aries với sự chỉ đạo của Mars, và cuộc chiến lớn giữa các nhị nguyên vốn tạo ra con người đã bắt đầu. Như vậy các cặp đối hợp được đưa vào liên hệ với nhau. Trong Scorpio, với cùng hành tinh đang chi phối sự sống bên trong của y, cuộc chiến đang diễn ra, và trong trường hợp này Mars cai quản không những chỉ xác thân (physical body), mà còn toàn bộ hiện thể sắc tướng (from vehicle), mà chúng ta gọi là phàm ngã (personality) trong ba cõi thấp. Tất cả các trạng thái của phàm ngã (lower nature) đều có dính dáng trong chuyển biến (crisis) này, vì Mars là chủ thể cai quản huyền bí trong Scorpio và các thử thách được áp dụng bao gồm bản chất sắc tướng (form nature) – thô trược và tinh anh, hội nhập và mạnh mẽ. Do đó, Mars chi phối Aries theo quan điểm chính thống và Scorpio về mặt nội môn và không xuất hiện trở lại trong sự sống của cá nhân ngoại trừ dưới hình thức là cá nhân đó đáp ứng với rung động tập thể trong Sagittarius, ở nơi mà Mars xuất hiện như là đang cai quản Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu, các lunar lords (nguyệt thần) của bản chất hình hài, mà sau rốt các vị này phải bị hy sinh cho trạng thái tâm linh cao hơn và ở dưới sự kiềm chế của solar Angel (Thái Dương Thiên Thần). Do đó ảnh hưởng của Mars phần lớn là ảnh hưởng tập thể và các kết quả tập thể tạo ra các đấu tranh lớn, nhưng sau cùng đưa đến sự khai mở vĩ đại. Trong Aries, đó là sự khai mở cuối cùng về bản chất hiểu biết và mục tiêu của sự lâm phàm; trong Scorpio, đó là sự khai mở về sự nhìn xa trông rộng của giải thoát và phụng sự; trong Sagittarius đó là sự khai mở về mục đích của sự kiểm soát linh hồn trên các giới thấp trong thiên nhiên, xuyên qua trung tâm năng lượng của con người. Tất nhiên đừng bao giờ quên rằng Mars thiết lập mối liên hệ giữa các sự trái ngược, và là một yếu tố có lợi chứ không phải có hại, như người ta thường ngộ nhận như thế. Khi chúng ta tiến đến việc nghiên cứu các Huyền Giai và sự liên hệ của chúng với các cung, một vài điểm mà hiện nay còn khó hiểu sẽ trở nên sáng tỏ. Chúng ta sẽ làm điều này khi bàn đến điểm cuối cùng của chúng ta trong đoạn này về chiêm tinh học và các cung năng lượng. Bấy giờ chúng ta sẽ thấy rằng Scorpio quản trị và chi phối Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, tức Huyền Giai con người theo quan điểm của linh hồn chứ không theo quan điểm của phàm ngã. Cuộc tranh đấu cuối cùng trong Scorpio chỉ xảy ra khi điểm thăng bằng giữa linh hồn với xác thân đã được đạt đến trong Libra, và chính trong Scorpio mà ưu thế của năng lượng tinh thần được áp đặt lên các lực cá nhân thấp kém. Scorpio chi phối “các điểm đạo đồ”, chính là tên gọi huyền bí thực sự của con người, và qua Đấng Cai Quản huyền giai hành tinh của nó, Các Con của Trí Tuệ, các Sứ Giả của Thượng Đế được tiết lộ, nhưng chính qua Mars và hoạt động của người trên Hỏa Tinh mà sự thiên khải xảy ra.
Thứ hai, Hỏa Tinh có liên quan chặt chẽ với giới tính, vốn là một trạng thái của các cặp đối hợp, và ảnh hưởng của nó cũng chắc chắn là bồi bổ (vitalise, làm cho sống động) dòng máu; nó bồi bổ, thanh luyện và làm phấn khích mọi trạng thái và cơ quan trong cơ thể, xuyên qua dòng máu. Do đó, điều sẽ hiển nhiên là làm thế nào các thử thách trong Scorpio và hoạt động của Mars lại mạnh mẽ để khơi dậy toàn bộ phàm ngã và tạo ra sự nổi loạn cuối cùng của nó và tạm cho là lập trường cuối cùng của phàm ngã chống lại với linh hồn. Chính Mars mới đưa Arjuna thế gian vào cuộc chiến sôi động. Lúc bấy giờ toàn bộ con người bị lôi cuốn vào và “sự bất đồng về phái tính” được giải quyết bằng khía cạnh cao nhất qua cuộc chiến giữa phàm ngã phát triển cao tức là form nature, với linh hồn đang tìm cách trở thành yếu tố kiềm chế sau rốt.
Như bạn biết, màu sắc được qui cho Mars là đỏ và đây là một tương ứng với màu của dòng máu và do đó cũng là sự phối hợp/ liên tưởng (association) của Mars với tham dục (passion), với tức giận và một ý thức về sự phản kháng chung. Ý thức về lưỡng nguyên, cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, cũng cần thiết cho toàn bộ đời sống con người (vì máu là sự sống theo ý nghĩa này) cần được đưa vào sự phân tranh, không chừa lại một bên nào của bản chất con người mà không dính dáng đến. Do đó, lần nữa đệ tử cần đưa bản chất xác thân của mình, bản chất tình cảm hoặc dục vọng và các qui trình trí tuệ của mình lên tận cõi trời (heaven). Điều này xảy ra như là một hậu quả của việc vượt qua “con ác xà” (“serpent of evil”) (phàm ngã với các thôi thúc và đòi hỏi của nó) nhờ vào “minh triết xà” (“serpent of wisdom”) vốn là tên gọi theo nội môn thường dành chỉ linh hồn.
Đối với sự liên quan tượng trưng giữa Mars với máu, hậu quả là tạo ra sự xung đột giữa sự sống với cái chết (vì Scorpio là một trong các cung của tử vong), thật là lý thú mà ghi nhận rằng Cơ Đốc giáo bị chi phối bởi Mars. Người ta có khuynh hướng nhận thức một cách dễ dàng rằng Cung 6, vốn đang tác động qua Mars, chi phối Cơ Đốc giáo. Đó là một tôn giáo của sùng tín (devotion), cuồng tín (fanaticism), có lòng can đảm cao, có chủ nghĩa lý tưởng, nhấn mạnh về tâm linh dựa trên cá nhân, sự hữu ích và cái khó khăn của y, về sự xung đột và về sự tử vong. Tất cả các đặc tính này đều quen thuộc với chúng ta trong cách trình bày của thần học Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, nổi bật đó là một tôn giáo đã tiến hành một cuộc chiến tranh tàn ác (cruel) và thường là phi lý (illogical) dựa vào giới tính (sex) và các ẩn ý (implications) của nó; tôn giáo đó đã nhấn mạnh vào một tình trạng độc thân hiếu chiến (militant celibacy) (hiếu chiến về lĩnh vực liên quan đến phụ nữ cùng là các quyền hạn và bản chất của họ); tôn giáo đó đã xem các liên hệ tính dục (sex relation) như là một trong các tội lỗi nguyên thủy (primary evils) trên thế giới và đã nhấn mạnh vào bản chất bất khả xâm phạm (inviolable nature) của sự ràng buộc hôn nhân khi được Nhà Thờ tán thành. Mọi điều này đã là kết quả của ảnh hưởng có lợi hoặc là ảnh hưởng nguy hại của tác động của thần lực cung 6 trên phàm ngã. Tuy nhiên ít có sự chú tâm vào ảnh hưởng của Mars trên Cơ Đốc giáo, làm cho nó thành một tôn giáo hiếu chiến một cách rõ rệt, thường là tàn bạo và độc ác (cruel and sadistic) (mà bằng chứng là những cuộc tàn sát và hành hạ được tiến hành nhân danh Đấng Christ, vốn là Đấng Tiêu Biểu nổi bật của tình thương Thượng Đế). Qua khắp giáo lý của thần học Cơ Đốc, chủ đề máu kéo dài không ngừng, còn nguồn cội của sự cứu rỗi được dựa vào mối liên hệ của máu chứ không dựa vào trạng thái sự sống mà máu đang che lấp và tượng trưng.
Chính đức tin về Đấng Christ bị đóng đinh và chết đang chi phối Cơ Đốc giáo chứ không phải đức tin về Đức Thầy sống lại chi phối. Một trong các lý do về sự bắt chước lố bịch (travesty, thay thế kém cỏi) của chân lý chính là Thánh Paul, vị điểm đạo đồ lớn tuổi, trước khi nhận cuộc điểm đạo thứ ba mà ông đã nhận được ở thời kỳ ông đang hoạt động như được tường thuật trong Công Vụ các Sứ Đồ (The Acts of the Apostles), đã mạnh mẽ chịu ảnh hưởng của Hỏa Tinh và được sinh ra dưới cung Scorpio; một nghiên cứu về lá số tử vi của ông ta sẽ chứng minh điều này, nếu bạn ở vị thế nghiên cứu như chúng tôi (có thể nghiên cứu) tức là những kẻ có liên hệ với Hierarchy (Thánh Đoàn). Chính ông ta là người đã đưa quan điểm thiên lệch (slant) do ảnh hưởng của Scorpio- Mars vào việc diễn giải và trình bày về giáo lý Cơ Đốc và đã làm lệch (deflected) năng lượng của nó vào các vận hà (con kênh, con đường, channels) giáo huấn mà Đấng Sáng Lập (Founder) giáo huấn đó không bao giờ dự kiến. Đó thường là hậu quả không mong muốn của các hoạt động của những đệ tử có hảo ý về công việc mà họ đảm trách xúc tiến sau người khai sáng (originator) đối với công việc nào đó vì Thánh Đoàn lờ đi/ bỏ qua đối với khía cạnh khác do cái chết hoặc từ bỏ nhiệm vụ của đệ tử đó để đảm nhận các nhiệm vụ khác. Chủ đề máu và chủ đề cái chết, sự đau khổ và sự thử thách quá mức của đệ tử, giá trị của sự xung khắc cá nhân và ý thức về cái bất hạnh của cuộc sống, về cơ bản là do các ảnh hưởng được phối hợp của Scorpio và của Hỏa Tinh, chúng đã chi phối Cơ Đốc giáo từ rất lâu và bây giờ mới chỉ mới bắt đầu nới lỏng phần nào ảnh hưởng của chúng.
214 241 Scorpio, Bò Cạp
Việc nghiên cứu về các tiến trình tử vong theo như cung Scorpio đang điều khiển chúng, và các tiến trình tử vong theo như chúng ta thấy chúng thể hiện trong cung Pisces sẽ có giá trị rất thực tiễn. Tử vong qua các ảnh hưởng của Pluto và tử vong qua các ảnh hưởng của Mars khác nhau nhiều. Sự chết trong Pisces do năng lượng của Pluto là tác nhân biến đổi – một biến đổi thiết yếu và căn bản đến nỗi “…Đấng Cổ Xưa (Ancient One) không còn được trông thấy nữa. Ngài chìm vào vực sâu của đại dương sự sống; Ngài đi xuống địa ngục, nhưng các cổng của địa ngục không giữ được Ngài. Ngài, Đấng Duy Nhất mới mẻ và sinh động rời bỏ bên dưới những gì đã giữ Ngài qua các kỷ nguyên và chỗi dậy từ các vực sâu tới các độ cao, sát với chỗ ngự của Thượng Đế”.
Sự liên quan của các lời này với Đức Christ, Đấng Cứu Thế hiện nay, có các hàm ý rõ rệt của chúng, tuy thế chúng được ghi trong văn khố chúng ta cách đây trên bảy ngàn năm. Cái chết trong Scorpio có bản chất khác và cũng được mô tả trong cùng cách viết cổ xưa với các lời sau đây:
“…Đấng Cổ Xưa chết bằng cách nhấn chìm. Đó là thử thách. Nước bao lấy Ngài và không có lối thoát nào nữa. Ngài chết đuối. Lúc đó lửa đam mê bị dập tắt. Sự sống của dục vọng chấm dứt việc kêu gọi của nó và giờ đây Ngài xuống đến đáy hồ. Sau đó trở lên lại Địa Cầu nơi mà bạch mã đang chờ sự tái lâm của Ngài. Và lại leo lên, tiếp tục hướng tới cái chết thứ hai” (đó là, hướng về Pisces).
Ở đây sự dẫn chứng đối với Sagittarius rất rõ ràng. Sau cái chết của phàm ngã và sau khi trừ diệt dục vọng, vị đệ tử tiếp tục hướng về Pisces, nơi mà y chết lần nữa “cho đến khi phục sinh vĩnh viễn”. Trong Scorpio có cái chết của phàm ngã, cùng với các khao khát, các ham muốn, tham vọng và kiêu hãnh của nó. Trong Pisces có cái chết của mọi gắn bó/ mê đắm (attachements) và sự giải thoát của linh hồn đối với việc phụng sự trên một giai tầng phổ quát. Trong Pisces, Đức Christ minh họa cho sự thay thế của bác ái thay cho sự mê đắm. Cơ Đốc giáo minh họa cái chết của phàm ngã, với hàm ý cá nhân chứ không với hàm ý toàn thể mọi người; bác ái thiếu sót rõ rệt, còn màu sắc đang điều khiển của Cơ Đốc giáo thực sự là màu đỏ. Đó không phải là cách biểu hiện của Đức Christ mà là cách trình bày thiên về cung Bò Cạp lẫn Hỏa Tinh (Scorpio-Mars presentation) của Thánh Paul. Mars đã chi phối Cơ Đốc giáo vì Thánh Paul suy diễn sai các ý nghĩa nội môn/ huyền bí của thông điệp kinh Tân Ước và ông ta diễn dịch sai bởi vì chân lý – giống như mọi chân lý khi đi đến nhân loại – phải trải qua bộ lọc (filter) của trí và óc thuộc phàm ngã; lúc bấy giờ không thể tránh khỏi nó bị khoác vào một quan điểm cá nhân và sự lệch lạc/ hiểu sai (personal slant and twist) và việc này chịu trách nhiệm cho câu chuyện lịch sử đáng tiếc của Cơ Đốc giáo và hoàn cảnh tệ hại (dire plight) của các quốc gia ngày nay – các quốc gia bề ngoài theo Cơ Đốc giáo tuy nhiên bị cuốn đi bởi căm thù, bị thống trị bởi sợ hãi và đồng thời bởi chủ nghĩa lý tưởng (/thuyết duy tâm), bị cai trị bởi sự trung thành/ tuân thủ cuồng tín vào vận mệnh quốc gia của họ khi họ giải thích điều đó và “quyết tâm đổ máu” (“out for blood”) như hàng đống vũ khí tiết lộ. Tất cả các đặc tính này đều thuộc Cung 6, được nhấn mạnh bởi Scorpio và bị chi phối bởi Mars, hành tinh này bao giờ cũng chi phối con đường của đệ tử riêng lẻ, và ngày nay của đệ tử trên thế giới, tức nhân loại nói chung, đang đứng ở ngay cổng của Thánh Đạo. Hiện nay, toàn thể phương tây đang ở dưới ảnh hưởng của Hỏa Tinh, nhưng điều này sẽ kết thúc trong 5 năm tới đây (quyển này được in lần thứ nhất năm 1951– ND). Thứ ba, Hỏa Tinh cai quản năm giác quan. Các giác quan này là nền tảng của mọi hiểu biết của con người ở lĩnh vực của những gì hữu hình và biểu lộ ra ngoại cảnh có liên quan hoặc được suy đoán. Do đó, Mars chi phối khoa học và do vậy là lý do trong kỷ nguyên hiện nay đối với tính vật chất căn bản nhưng không vĩnh cửu của khoa học – một tính vật chất (materiality) đang nhanh chóng suy giảm khi Mars tiến gần đến chỗ kết thúc chu kỳ ảnh hưởng hiện nay của nó.
Đã vậy, khuynh hướng của khoa học hiện nay là đổi hướng vào lĩnh vực vô hình/ trừu tượng (the intangible) và vào thế giới của phi-vật chất (the non-material). Như vậy cùng sự kiện là việc đối kháng với huyền linh học đang tàn tạ còn thời đại quyền lực của nó đang tới gần. Các nhận thức tinh tế hơn này sẽ thay thế các nhận thức vật chất (physical senses) mà đã từ lâu Mars có được sự kiểm soát thành công, và do đó một lần nữa sự phát triển trong thế giới ngày nay của các giác quan thông linh (psychicsenses), và sự xuất hiện về mọi mặt của các năng lực tinh vi hơn và huyền nhiệm hơn về nhãn thông và nhĩ thông (clair voyance and clair-audience). Sự phát triển này là điều không thể tránh khỏi khi ảnh hưởng của Scorpio và của Mars bắt đầu giảm bớt, như là trường hợp ngày nay. Năm 1945 đã chứng kiến ảnh hưởng này hầu như hoàn toàn tan biến, đặc biệt là khỏi cõi cảm dục. Các chiêm tinh gia nên cẩn trọng nhớ rằng ảnh hưởng của các chòm sao, các cung hoàng đạo và các hành tinh, xảy ra trên ba mức độ hiểu biết – ba mức độ đi xuống – và được cảm nhận trước tiên trên cõi trí, kế đó trên cõi cảm dục và sau cùng trên cõi trần. Nhưng chính với cõi sau cùng này mà các chiêm tinh gia có liên hệ trước tiên, các biến cố và các sự việc đang được nhấn mạnh chứ không phải các nguyên nhân chi phối của chúng. Hiện nay, chiêm tinh học bàn đến các hậu quả chớ không bàn đến những gì đang tạo ra chúng. Có nhiều lẫn lộn về vấn đề này và các lá số tử vi thuộc ba mức độ thường bị biến đối nhiều. Một lá số tử vi mà có thể được giải thích hoàn toàn dựa vào cõi trí thì đưa ra một diễn dịch theo vật chất, và như thế các biến cố vốn hoàn toàn thuộc về trí (mental) được mô tả như là các sự kiện vật chất. Một manh mối cho cách diễn dịch ba phần này mà sau rốt chiêm tinh học phải nhận ra có thể được tìm thấy trong mối liên hệ của hành tinh chính thống, hành tinh nội môn và hành tinh thuộc huyền giai (hierarchical planet) và các cung năng lượng mà các hành tinh này là biểu hiện (expression).
Từ đó bạn sẽ thấy các chức năng của Scorpio và Mars quan trọng như thế nào trên hành tinh chúng ta vào lúc này, và bạn cũng sẽ chú ý thì giờ còn lại ngắn như thế nào trong đó nhân loại có thể (một cách đúng đắn hoặc một cách sai lầm) vận dụng các thử thách của nó. Bạn cũng sẽ hiểu được sức ép mà vào lúc này Thánh Đoàn hiện đang đấu tranh dưới sức ép đó để cho năng lượng của Hỏa Tinh tự biểu lộ trên cõi cảm dục. Liệu các Hercules của thế giới có nâng gánh nặng này lên tận trời cao và “nâng cao con Hydra” của đam mê (tức say mê) và căm thù, của ham quyền và thù nghịch, và của vị kỷ với tham vọng lên tận cõi của linh hồn chăng? Hay là liệu nó mang toàn bộ vấn đề (matter, vật chất) xuống tận cõi trần với kết quả tất yếu không thể tránh về tai họa thế giới, chiến tranh thế giới và cái chết chăng? Đó là các khó khăn mà Thánh Đoàn đang dẫn dắt phải đối diện.
Scorpio cũng có liên hệ một cách đáng chú ý nhất với chòm sao Cancer (Bắc Giải), qua ảnh hưởng của cung 6, vì cần nên nhớ rằng cung đó cũng tự biểu hiện qua Neptune (Hải Vương Tinh), nhưng theo cách tinh thần và nội môn. Neptune chi phối Cancer về mặt nội môn. Do đó, ý nghĩa thật rõ ràng, vì Cancer là cung của hóa sinh (birth); đó là cánh cửa đi vào luân hồi và cung của sự sinh hóa/ tái tạo (generation).
Scorpio là cung của phái tính (sex) và của đổi mới/ tái sinh (regeneration), và sự ra đời bao giờ cũng là kết quả có chủ đích của liên hệ tính dục. Cha-tinh thần và Mẹ-vật chất khi được hòa nhập lại sẽ tạo ra Con. Các thử nghiệm, các khó khăn và các đau khổ của thời đại này là các dấu hiệu hoặc các chỉ dẫn của việc “đi vào biểu lộ” của văn minh và văn hóa mới. Chúng báo trước việc khai sinh kỷ nguyên mới mà toàn thể thế giới đang mong chờ. Điều này sẽ xảy ra nếu – nói về mặt nội môn – năng lượng cung 6 của Hỏa Tinh được chuyển hóa thành năng lượng cung 6 của Hải Vương Tinh, vì một hành tinh “thiên về ngoại giới/ khách quan và tràn đầy máu” (“objective and full of blood”), còn hành tinh kia thì “thiên về nội giới/ chủ quan và đầy sức sống” (“subjective and full of life”).
Một bí ẩn lớn được che giấu và ẩn tàng trong mối liên hệ trên vì Cancer-Neptune là biểu hiện của Cung 7 vốn đang cai quản và kiểm soát Huyền Giai Sáng tạo thứ tám. Đây là một trong năm Huyền Giai mà chúng ta không biết và Huyền Giai đặc biệt này sắp được giải thoát. Đồng thời nó có liên hệ chặt chẽ với nguyên khí trí tuệ khi nó thể hiện qua các Solar Angels hoặc qua huyền giai nhân loại. Nó được liên kết với việc khai sinh ra Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư theo một ý nghĩa mà bất cứ người nào ở dưới trình độ điểm đạo thứ tư, không thể hiểu được, nhưng thật là một sự kiện lý thú khi nhớ rằng vì đó là một liên hệ giữa cung 6 và 7 mà “ý muốn lâm phàm” mạnh mẽ đó được khơi dậy, đưa tới kết quả là sự thất bại (fall) của các thiên thần trong các thời kỳ ban sơ. Ảnh hưởng của cung 6 này đến từ ba góc độ ‒ chính thống, nội môn và huyền giai – và do đó có liên quan với cả Neptune lẫn Mars – cũng như gây ảnh hưởng cho nhân loại và con người cá biệt nào muốn trở thành các đệ tử nhất tâm trong Sagittarius. Chòm sao cuối cùng này được chi phối bởi Mars, đưa con người vào sự kiềm chế hoặc tiếp xúc chặt chẽ hơn với các lunar lords (thần thái âm), tức Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu. Các đạo sinh nên nghiên cứu các sơ đồ của chúng một cách cẩn thận, nhớ phân biệt giữa năm Huyền Giai vốn là các Huyền Giai không biểu lộ và bảy Huyền Giai vốn là các Huyền Giai đang biểu lộ hiện nay, và trong đó Huyền Giai Sáng Tạo thứ sáu là một phần. Theo quan điểm rộng lớn hơn của toàn bộ mười hai Huyền Giai chứ không phải chỉ có bảy huyền giai đang biểu lộ, thì Huyền Giai này là Huyền Giai thứ mười một hoặc mười hai. Cung 6, Cung Sùng Tín, tất nhiên là Cung mạnh mẽ nhất trong kỷ nguyên hoặc chu kỳ này, và do đó là biểu hiện trong mọi đất nước ngày nay về các nét đặc trưng hoàn hảo nhất và tệ hại nhất, về những gì mà lòng sùng tín mạnh mẽ đối với các đối tượng vật chất, và lòng sùng tín mạnh mẽ đối với các giá trị tinh thần, đều là các trường hợp gây ấn tượng sâu sắc (dramatic). Scorpio và Aquarius cũng ở trong mối liên hệ đặc biệt với nhau qua hành tinh Mercury đang chi phối gia đình nhân loại (nguyên là hành tinh của huyền giai trong Scorpio), và qua Neptune vốn đang chi phối Cancer, như vậy ảnh hưởng đến sự biểu lộ ở cõi trần. Trong mối liên hệ này, Nguyệt Cầu được xem như chủ thể cai quản chính thống và sự cai quản thuộc huyền giai (hierarchical rule) của Aquarius. Ở đây Tôi cần nhắc nhở bạn rằng Mặt Trăng thường được xem như “che đậy” hoặc “ẩn giấu” một hành tinh nào đó, và trong số các hành tinh này, có ba hành tinh mà Mặt Trăng có thể đang che đậy. Ở đây trực giác của chiêm tinh gia và của đạo sinh nội môn phải được kêu gọi tới. Các hành tinh này là Vulcan, Neptune hoặc Uranus. Ba hành tinh này tạo ra và ảnh hưởng đến một số trạng thái của nguyên khí Mẹ (Mother principle), đang nuôi dưỡng, bảo bọc sự sống của thực tại thiêng liêng bên trong cho đến lúc mà Chúa hài đồng (Christ child) được sinh ra. Chúng định đoạt hay chi phối bản chất xác thân, cảm dục và hạ trí, như thế tạo ra phàm ngã. Chúng hợp thành một tam giác có sức mạnh sáng tạo rất lớn, đó là đề tài mà Tôi sẽ mở rộng sau này khi nói đến Khoa Học về Các Tam Giác Lực.
Điểm mà ở đây Tôi đang bàn đến chính là qua ảnh hưởng của Mercury và Neptune, tập thể thức của cá nhân được phát triển, hầu cho qua các thử thách trong Scorpio và kinh nghiệm trong Aquarius, vị đệ tử xuất hiện trên cõi trần ở vào vị thế của một người phụng sự thế gian; tất cả những kẻ phụng sự thế gian đều là những người phá được ngã chấp, và chỉ bị chi phối bởi nhu cầu và các phản ứng của quần chúng hoặc tập thể. Đó là một trong các lý do giải thích tại sao, khi đang được rèn luyện, các đệ tử đều được cuốn hút vào một nhóm của Đức Thầy, mà về tổng thể là một tập hợp gồm các cá nhân thấm nhuần với ý tưởng của nhóm và càng lúc càng học cách phản ứng với ý tưởng đó. Trong giai đoạn thế giới này và theo một cách riêng biệt, đối với chủng tộc (Aryan) mà thế giới Tây Phương đang thuộc về, về mặt nội môn, Neptune được biết như là Đấng Điểm Đạo (the Initiator). Trong một vài formulas cổ (tín điều; thần chú cổ), Đức Huấn Sư của Phương Tây (Teacher of the West) và Đức Điểm Đạo thế giới hiện tại, Đấng Christ, được nói đến như là Neptune, tức là Đấng quản trị đại dương mà cây chĩa ba (trident) của Ngài và biểu tượng chiêm tinh của Ngài có ý nghĩa là Tam Vị Nhất Thể (Trinity) đang biểu lộ và Ngài là vị cai quản Kỷ Nguyên Song Ngư. Nói theo nội môn, tín điều được trình bày như sau: “… các nữ thần cá nhảy vọt khỏi đất (Virgo) đến nước (Pisces) thống nhất sinh ra Thần Cá (Christ) Ngài đưa nước sự sống vào đại dương vật chất và thế là đem ánh sáng cho thế gian. Thế là công việc của Neptune xong”. Tuy nhiên, đây là một bí ẩn lớn, chỉ được tiết lộ vào lúc điểm đạo thứ hai trong đó sự kiểm soát của cõi cảm dục dễ biến dạng được chứng minh.
Nguyên là cánh cửa đưa tới luân hồi, Cancer có một liên hệ chặt chẽ với Scorpio qua Neptune và Mars, cả hai đều là các biểu hiện của năng lượng Cung 6. Nơi Cancer, bạn có sự sùng tín của linh hồn, được phát triển tới một mức đến đỗi sự thôi thúc để biểu lộ vượt qua mọi thôi thúc khác, và các tiến trình lâm phàm ấn định chính chúng vào với linh hồn. Trong Scorpio, cùng tinh thần tôn sùng đó (nó được dựa vào ý thức về nhị nguyên và nhu cầu hướng ngoại về phía những gì không phải là Bản Ngã) được chuyển theo hướng ngược lại và thôi thúc hướng về sự giải thoát và mong ước bước lên Con Đường trở về mạnh mẽ đến nỗi đệ tử tuân phục các thử thách, các mặt trái – với giá rất cao cùng với đau khổ ‒ vị thế của y trên vòng sinh hóa và khoác lấy thái độ của Kẻ Quan Sát trái với thái độ của Kẻ Trải Qua Kinh Nghiệm (Experiencer). Sự đồng nhất hóa cổ xưa chấm dứt; các khuynh hướng mới hướng tới các đồng nhất hóa cao hơn, tinh anh hơn và thiên về tinh thần hơn bắt đầu xuất hiện, và sau đó Neptune và Mars bắt đầu đóng vai trò của chúng. Một khảo sát kỹ lưỡng về tất cả các liên hệ nói trên sẽ tiết lộ sự thật là bốn cung của hoàng đạo đóng một vai trò có ưu thế trong cuộc đời của người đang hoạt động trong khi đang lâm phàm với Mặt Trời của y ở trong cung Scorpio hay có Scorpio đang lên. Bốn cung này là:
1. Aries ........ Thập Giá Cơ Bản .... Xung lực mở đầu ...... Sự Sống.
2. Canceer ... Thập Giá Cơ Bản .... Xung lực tập trung ... Lâm phàm.
3. Scorpio .... Thập Giá Cố Định .. Xung lực đảo ngược.. Trở về.
4. Aquarius . Thập Giá Cố Định .. Xung lực tập thể ........ Phụng sự.
Đây là các Cung 1 – 4 – 8 ‒ 11. Những con số này chính chúng có ý nghĩa nhất, vì chúng là các cung của ý chí-dục vọng (will-desire), của biểu lộ nhân loại, của nguyên khí Christ và của điểm đạo. Tôi không cần quãng diễn về bốn chủ đề này và sự thật về giáo huấn có hàm ý của nó, vì đó là điều hiển nhiên và rõ ràng, và lịch sử của linh hồn được niêm kín trong các con số này.
Tôi muốn đề cập tới một điểm lý thú khác, điểm này sẽ dùng để giải thích sức mạnh của Scorpio và các năng lượng của nó trong cuộc đời của đệ tử. Scorpio là một trong bốn cánh của Thập Giá Cố Định của các cõi trời (heavens) như bạn đã biết rõ. Trên Thập Giá đó, con người giữ thăng bằng thật chính xác, đứng thẳng ở trung tâm nơi mà bốn cánh gặp nhau và, do đó ở điểm mà năng lượng của tất cả bốn cung và của các hành tinh cai quản chúng có thể tuôn đổ qua y và gợi lên các phản ứng cần thiết, tạo ra các tình trạng mà trong đó sự thử thách có thể xảy ra, và như thế mang lại sự đảo ngược cần thiết của các dòng sự sống trong bản chất con người và đặt y lên vòng hoàng đạo đảo ngược. Các hành tinh sẽ chi phối và điều khiển y một số khía cạnh này hoặc khía cạnh khác của bản chất y là:
Hành Tinh Cung H.Đạo Cung N.Lượng Trường Phái
1. Venus .......... Taurus ............ Cung 5 .......... Chính Thống
2. Vulcan ........ Taurus .............. Cung 1 ......... Huyền Giai. Nội môn
3. Mặt Trời ..... Leo .................. Cung 2 ........... Cả ba
4. Mars ........... Scorpio ............ Cung 6 .......... Chính thống và Nội môn
5. Mercury ...... Scorpio ............ Cung 4 ........... Huyền Giai
6. Uranus ....... Aquarius …….... Cung 7 .......... Chính thống
7. Jupiter ........ Aquarius ........... Cung 2 ........... Nội môn
8. Mặt Trăng... Aquarius ........... Cung 4 ........... Huyền Giai
Từ bảng liệt kê trên, điều sẽ rõ rệt là ảnh hưởng của chỉ một cung duy nhất, tức ảnh hưởng của Cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt, đang thiếu. Tất cả mọi cung khác, theo đường thẳng đứng và nằm ngang, tuôn đổ vào bản chất con người và chung quanh y. Sự sống, tính chất và sắc tướng tất cả đều được thử thách, nhưng vì toàn bộ kinh nghiệm đều phải được tiến hành/ giải quyết (fought out) theo cách chủ quan và nhấc “lên trên không” sau cùng và nâng lên vào thế giới có các giá trị tâm linh, nơi mà mọi vấn đề phải được giải quyết dưới ánh sáng của trực giác và bởi linh hồn, sự kích hoạt của trí tuệ và sự tập trung chú ý của đệ tử vào cõi trần (thế giới của các giá trị vật chất), thì không được ưa thích. Do đó, ảnh hưởng của Cung 3 bị bỏ sót, hoặc “bị làm lệch đi về mặt huyền linh”, như nó được gọi, trừ một điều là chất liệu của bộ óc tự động bị quy định bởi cung 3 vốn là tác nhân điều khiển tiềm tàng của vật chất. Việc tuôn đổ này của sáu mãnh lực chính là những gì cung cấp khung cảnh và các tình huống của các thử thách; tất cả các năng lượng cung này tự chúng biểu lộ dưới hình thức các cung phụ linh hoạt của cung chính mà linh hồn của đệ tử ở trên đó; vì thế cần phải xác định cung của linh hồn, trước khi lấy lá số tử vi và lập biểu đồ. Việc này đưa Tôi đến hai điểm mà Tôi có lời muốn nói. Khi bàn đến lá số tử vi của phàm ngã và bàn đến người không có đạo tâm thông thường, chiêm tinh gia nên cố gắng tìm ra cung phàm ngã từ việc nghiên cứu về character (tính tình, tính nết, cá tính, đặc tính…), về các indications (cử chỉ, dấu hiệu, chỉ dẫn) về thể xác (physical), về các đặc tính tình cảm (emotional qualities), về kiểu mẫu trí tuệ (type of mind) và bản chất của môi trường/ hoàn cảnh (environment). Lúc đó, chiêm tinh gia mới có thể trình bày một biểu đồ hữu ích hơn nhiều với các hành tinh chính thống đang chi phối sự sống. Trong trường hợp lá số tử vi của một đệ tử, chiêm tinh gia nên làm y như trên, đó là cố gắng tìm ra cung của linh hồn. Cung linh hồn chỉ đưa ra/ trình bày dấu vết (mark, ấn tượng, ảnh hưởng) của nó và nêu bật tính chất và bản chất của nó trong trường hợp của người tiến bộ, và khi việc đó xuất hiện một cách rõ ràng, con người hiển nhiên trở thành một đệ tử, và các hành tinh nội môn lúc đó sẽ chi phối biểu đồ (chart) của vị đệ tử. Nhờ xác định được cung của người đang hứng chịu các thử thách trong Scorpio, lúc bấy giờ chiêm tinh gia có thể đặt các cung khác có liên quan tới y và kinh nghiệm có thể xảy ra của y.
Điểm khác mà Tôi tìm cách nói tới là việc thường dùng từ ngữ “relation” hoặc “relationship” và các câu nói tương tự.
Điều này không thể tránh khỏi vì lý do là toàn bộ Khoa Chiêm Tinh Học, sau cùng lại là Khoa Học về các Liên Quan (Science of Relations) và vì vậy không có công dụng trong việc tránh thuật ngữ, nhất là khi không có thuật ngữ nào khác có vẻ đáp ứng với các đòi hỏi một cách thích đáng. Liên hệ hỗ tương (inter-relation), sự tương thuộc (inter-dependence), tương giao thông tin (inter-communication), sự tương tác (interplay, ảnh hưởng lẫn nhau) – đây là các thuật ngữ chi phối nền tảng khoa học của chiêm tinh học, và chúng đang bắt đầu trở thành các thuật ngữ được dùng nhiều ngày nay, liên quan tới các sự việc của con người và cách hành xử (conduct) của con người. Trường hợp này sẽ ngày càng nhiều thêm. Các giai đoạn chuẩn bị cho việc hòa nhập (fusion), pha trộn (blending) và tổng hợp thế giới đang hiện hữu vào lúc này, và trong sự kiện này có ẩn tàng cái hy vọng của thế giới và sự chắc chắn của việc giải quyết sau cùng vấn đề thế giới, theo các đường hướng đúng đắn. Liên quan tới sự sống theo chiều dọc và theo chiều ngang (the vertical and the horizontal life) của Thập Giá Cố Định, thật là sáng suốt khi quan sát/ ghi nhận (note) rằng sự sống theo chiều dọc (thẳng đứng) của con người trên Thập Giá (mặt trời của y có thể tạm thời tìm được vị trí trong cung nào không có gì quan trọng), bao giờ cũng là Aquarius ‒ Leo.
Điều này báo cho biết rằng cá nhân duy ngã (self-centred individual) trong cung Leo (Nhân Sư, Hải Sư) đang học bài học của Thập Giá và đang trở nên phá ngã chấp (decentralised), có ý thức tập thể (group conscious), và có thói quen phụng sự. Cách nằm ngang là Taurus ‒ Scorpio, báo cho biết rằng ham muốn đối với tính duy vật sau rốt được thay thế bằng ham muốn về các giá trị tâm linh, và điều này được minh chứng nhờ các thử thách trong Scorpio. Thổ và Thủy (Taurus và Scorpio) phải được pha trộn và liên kết, chính chân lý này liên kết với hai cung của hoàng đạo đang ẩn đàng sau mọi giáo huấn về lễ rửa tội (baptism) và thanh tẩy. Các ham muốn vật chất trần tục của Taurus chẳng chóng thì chầy phải được đưa vào dưới ảnh hưởng của nước thanh tẩy trong Scorpio. Rửa tội bằng nước (một tên gọi dành cho cuộc điểm đạo thứ hai) cần một thời kỳ chuẩn bị để thử nghiệm và thanh lọc, kinh nghiệm trong Scorpio được dự kiến mang lại việc này. Tương tự, lửa và không khí (Aquarius và Leo) cũng phải được pha trộn, và như thế bốn yếu tố (elements, hành tố, tứ đại) cũng như sáu trong số bảy cung năng lượng tất cả đều phải góp phần của chúng trong việc điều tiết (conditioning) con người trong Scorpio, trong các giai đoạn cuối của Thánh Đạo.
Vị trí của các hành tinh trong cung hoàng đạo này cũng tiết lộ nhiều nhất, và cũng ngang bằng mục tiêu chung của kinh nghiệm trong Scorpio, như đã vạch ra ở trên. Uranus được thăng hoa trong Scorpio; sức mạnh của Venus bị giảm đi trong cung này, trong khi Mặt Trăng rơi xuống. Về mặt biểu tượng, các sự kiện này diễn tả điều gì? Để xem Tôi có thể làm cho cái đẹp của các hàm ý này rõ rệt đối với bạn. Uranus (Thiên Vương Tinh) là hành tinh mà các đặc điểm của nó là trí tuệ khoa học, mà ở giai đoạn này của quá trình hoạt động của đệ tử, nó hàm ý là đệ tử có thể bắt đầu sống cuộc sống theo huyền môn, và con đường tri thức thiêng liêng có thể thay thế cho con đường thần bí của tình cảm. Nó cũng hàm ý là tri thức có thể được chuyển hóa vào con đường của minh triết và của ánh sáng. Tất nhiên điều này xảy ra trong trạng thái ý chí hay là ảnh hưởng của Cung 1 (Vulcan) phối hợp với Cung 7 (Uranus) tạo ra biểu lộ mong muốn trên cõi trần. Do đó, Uranus mở đầu một trật tự mới của sự sống và các tình huống, và điều này – khi được phát triển trong cuộc sống của đệ tử ‒ đến phiên nó tạo ra một hiểu biết về các nguyên nhân của các sự vật theo bản chất của chúng, và mong muốn thay đổi trật tự cũ và định hướng cũ thành trật tự và định hướng mới. Điều này tạo ra sự đảo ngược của vòng hoàng đạo. Điều này có thể được thấy đang xảy ra ngày nay một cách rõ ràng nhất liên quan đến nhân loại và đến các tiến trình thế giới. Được đưa đến kết luận hợp lý của nó, ảnh hưởng của Uranus sau rốt tạo ra một tâm thức được khai mở về mặt tinh thần tương phản với nhân loại; vì lý do này, Uranus được đề cao trong cung này và đảm trách một vị thế có quyền lực và có ảnh hưởng trực tiếp. Venus, trí sáng suốt, có sức mạnh của nó giảm bớt trong cung này vì trí tuệ ‒ nhờ đã phát triển và được vận dụng – giờ đây phải bị lệ thuộc vào một mãnh lực cao hơn của linh hồn, đó là trực giác tâm linh. Con của Trí Tuệ, tức Solar Angel, giờ đây phải biểu lộ như Con của Thượng Đế. Solar Angel này, khi ở trong sự kiểm soát, sau rốt phải bị thay thế bởi Bản Lai Diện Mục (Presence). Từ trước đến nay, điều này đã bị che khuất hay ẩn giấu. Venus phải suy (wane) còn Mặt Trời – dưới hình thức một biểu tượng của Thượng Đế ‒ phải thịnh (wax) trong ảnh hưởng và sau cùng chiếm chỗ của nó.
Đó là ý nghĩa về biểu tượng và về nội môn.
Nguyệt Cầu (Moon) ở đây được xem như đang hoạt động theo bản chất thực sự của nó, và do đó, như là đang biểu hiện một cách tượng trưng những gì đã chết. Ở đây, Nguyệt Cầu thay cho phàm ngã, và trong thắng lợi cuối cùng ở Scorpio, phàm ngã hoàn toàn bị khuất phục và bị đánh bại. Dục vọng bị tiêu diệt, vì chính nhờ dục vọng được thể hiện thuộc một loại nào đó mà phàm ngã biểu lộ được sự sống, tính chất và sắc tướng. Hãy chiêm nghiệm điều này, vì trong Scorpio, Nguyệt Cầu sụp đổ và ảnh hưởng của nó tàn tạ.
Các thái cực luôn luôn gặp gỡ trong vị đệ tử đang đứng ở điểm giữa hoặc ở tâm điểm của Thập Giá Cố Định trong Scorpio. Sự tưởng tượng tinh thần, vốn là yếu tố phụng sự lớn nhất đối với con người, bắt đầu thay thế huyễn cảm cổ xưa nhờ vào những gì mà chúng ta đã ngụy tạo ra thế giới giả tạo mà chúng ta sinh sống, hoạt động và tồn tại trong đó. Sự phóng túng vốn được khởi xướng trong Taurus, thì trong Scorpio lại nhường chỗ cho thái độ quên mình của vị đệ tử; tham vọng nhường chỗ cho hoạt động điều hành của linh hồn, trong khi việc gắn bó với các ham muốn của phàm ngã, các ưa thích và không ưa thích được chuyển hóa thành sự kiên trì đối với mục tiêu của linh hồn. Các quyền năng ẩn tàng của bản chất linh hồn – bí mật và bị lạm dụng bởi vì sự
hiểu sai và áp dụng sai, do đó, bị chỉ dẫn sai – bị thay thế bởi các bí nhiệm của điểm đạo, và hiểu biết thực tiễn về các năng lượng mà nhờ có nó, người dễ thụ cảm được ban cho. Đó là một số trong các biến đổi lớn đang xảy ra trong cuộc đời của đệ tử, tức kẻ chịu tuân phục một cách sáng suốt vào các thử thách và các khó khăn trong Scorpio.
Ba decanates và các chủ thể điều khiển của chúng được tạo ra một cách rất riêng biệt bởi các chiêm tinh gia khác nhau. Một nhóm đặt Mars, Thái Dương và Venus như là đang cai quản các decanates của Scorpio, trong khi nhóm khác xem Mars, Jupiter và Nguyệt Cầu như là ba chủ thể điều khiển (rulers). Có lẽ chân lý nằm trong cả hai kết luận, nếu chúng ta xét chúng theo quan điểm nội môn hoặc theo quan điểm của người kém phát triển. Đây sẽ là một điểm lý thú cho các chiêm tinh gia khi sưu tầm và nghiên cứu. Một ngày nào đó họ sẽ đi đến quyết định sáng suốt về vị thế của năm hành tinh được nói đến như là đang cai quản các decanates (họ đồng ý một hành tinh); Tôi không thể chỉ ra cho bạn chân lý chính yếu vì một hành tinh mới đang xuất hiện trong cung này và chính vì dành cho con người khám phá và đặt nó đúng chỗ trong phạm vi của Vòng Hoàng Đạo lớn.
Các từ then chốt của cung này đều có ý nghĩa và giúp làm sáng tỏ. Sự dối trá và đắc thắng – do Maya (hão huyền, ảo lực) kiềm chế và do linh hồn kiềm chế ‒ xung đột và hòa bình – đó là các bí mật ẩn tàng của cung này và các bí ẩn này được tổng kết cho tất cả các đệ tử trong hai từ then chốt. Trên vòng hoàng đạo thông thường, nơi mà linh hồn được tìm thấy, khó thấy và hiển nhiên không được trợ giúp, Linh Từ (Word) phát ra bằng các thuật ngữ sau: “Và Linh Từ được
đưa ra, hãy để cho Maya phát triển mạnh và hãy để cho phỉnh lừa chi phối”; trên vòng hoàng đạo đảo ngược, linh hồn hát lên các lời: “Ta là chiến sĩ và từ cuộc chiến, tôi xuất hiện trong chiến thắng”.
Cung Thiên Xứng là một cung có sự lôi cuốn đặc biệt, nhưng theo một cách nghịch thường nhất, vì nhiều điều trong các lôi cuốn của nó được dựa trên sự kiện là nó thiếu cái lôi cuốn gây ấn tượng của bất cứ loại nào – ngoại trừ trong trường hợp của các đệ tử hoặc các đệ tử ở gần Thánh Đạo. Đó là một cung của quân bình, của sự cân phân cẩn thận các giá trị, và của việc đạt đến sự cân bằng đúng đắn giữa các cặp đối ứng. Nó có thể được xem như cung mà trong đó linh thị thực sự của Thánh Đạo xuất hiện và của mục tiêu hướng về những gì mà đệ tử sau cùng phải điều khiển các bước chân của y. Thánh Đạo này là Thánh Đạo hẹp như lưỡi dao cạo, nó chạy giữa các cặp đối ứng, và nó – nếu được bước lên một cách an toàn – cần đến sự phát triển của một nhận thức về các giá trị và năng lực sử dụng đúng sự quân bình, khả năng phân tích của trí tuệ. Nó cũng là cung của nhận thức trực giác và, trên con đường phát triển thông thường chung quanh hoàng đạo, nó đến sau kinh nghiệm nhanh chóng một cách bình thường của con người trong Scorpio. Thường thường việc này có bản chất kỳ diệu đến nỗi bản năng tự bảo tồn được thức tỉnh đến độ trong nhu cầu hết sức cần kíp của con người (không phải là đệ tử, vào lúc đó) một tiếng gọi đối với linh hồn đã được phát ra và đã gợi được sự đáp ứng. Vài ánh chớp yếu ớt đầu tiên của trực giác đã được cảm nhận và mơ hồ nhận ra. Theo sau đó là kinh nghiệm trong Libra, nơi mà một sự sống được trải qua trong yên tĩnh, vật phản chiếu thâm sâu hoặc là ở trong một tình trạng không đáp ứng, thiếu sinh động; nó có thể là một sự sống có quân bình, có cân phân việc này việc nọ, và biết định đoạt cách nào mà các dĩa cân sẽ rơi xuống để cho trong cung kế tiếp một vài kết quả được phác thảo sẽ xảy ra. Lối sống Virgo tiếp nối sẽ hoặc là lối sống của một phàm ngã, có bản chất vật chất, sống dưới ảnh hưởng của khía cạnh vật chất của Virgo, tức Mẹ, hoặc sẽ được lộ rõ là một rung động của linh hồn từ từ xuất hiện, báo hiệu rằng sự sống tâm linh ẩn tàng mà Mẹ Đồng Trinh là vị giám sát được an bài trước của sự sống đó. Khi tiến bộ được thực hiện, lặp đi lặp lại hay là theo chu kỳ, chung quanh vòng hóa sinh, các kinh nghiệm và các hoạt động rung động này có tính chất mạnh thêm cho đến khi tới lúc mà sự đảo ngược của vòng hoàng đạo xảy ra. Lúc đó Libra dẫn đến Scorpio và sự sống linh hoạt của linh hồn (linh hoạt qua trung gian của bản chất phàm ngã chớ không chỉ ở trên cõi riêng của nó) được ghi nhận và chép lại trong Virgo, và được quân bình hóa và đánh giá trong Libra, sau rốt mang lại các thử thách và các trắc nghiệm giữa linh hồn với phàm ngã, mà các trận chiến về sau này với sức mạnh và việc quyết định bảo tồn nguyên trạng của các biểu hiện quân bình của hai cung này nơi mà sự vượt trội của ảnh hưởng phàm ngã không thể xảy ra.
Libra cũng có thể được nói đến bằng các thuật ngữ về tiến trình thiền định như được chỉ dạy cả ở Đông lẫn Tây. Do đó, nó có thể được xem như “khoảng giao thời giữa hai hoạt động”, đó là giải thích được dành cho giai đoạn đó trong thiền định mà chúng ta gọi là nhập định (contemplation).
Trong năm giai đoạn của thiền định (như thường được giảng dạy) bạn có trình tự sau đây: định trí (cancentration), thiền định (meditation) nhập định (còn được gọi là đại định), giác ngộ (illumination, đắc pháp) và linh hứng (inspiration, cảm ứng). Năm giai đoạn này diễn ra song song trong năm cung hoàng đạo hoàn toàn thuộc con người:
1. Leo – Định trí – Sự sống linh hồn được tập trung trong hình hài. Sự biệt ngã hóa. Ngã thức (self-consciousness). Người kém phát triển và người bình thường. Kinh nghiệm con người.
2. Virgo – Thiền định – Sự sống linh hồn, như được cảm nhận trong con người, giai đoạn ấp ủ hoài bão (gestation). Giai đoạn Christ ẩn tàng. Người thông tuệ. Phàm ngã, dưới hình thức che giấu sự sống Christ.
3. Libra – Đại định – Sự sống của linh hồn và sắc tướng được quân bình. Không cái nào chiếm ưu thế. Trạng thái cân bằng. Khoảng giao thời trong đó linh hồn tự tổ chức cho trận chiến, còn phàm ngã đang chờ. Đây là con đường dự bị. Nhị nguyên tính được thấu triệt.
4. Scorpio – Giác ngộ ‒ Linh hồn chiến thắng. Kinh nghiệm trong Taurus được hoàn thành. Huyễn cảm thuộc cõi cảm dục tan biến. Ánh sáng linh hồn tuôn đổ vào. Con Đường của Đệ Tử. Vị Đệ Tử.
5. Sagittarius – Linh hứng – Chuẩn bị điểm đạo. Linh hồn truyền cảm hứng cho sự sống phàm ngã. Linh hồn tự biểu lộ qua phàm ngã. Điểm đạo đồ.
Ở đây, Tôi xin nhắc nhở bạn rằng, dù nhận điểm đạo trong Capricorn, con người là một điểm đạo đồ trước khi y được điểm đạo. Đây là bí ẩn thực sự của cuộc điểm đạo.
Do đó, bạn có hoạt động mà trong đó phàm ngã tăng trưởng và phát triển, tuy thế đồng thời nó che giấu “con người ẩn tàng của tâm”, chính là Christ, bên trong mỗi hình hài con người. Do đó, bạn có thời khoảng chuyển tiếp mà trong đó điểm quân bình được đạt đến giữa hai cung này và không có cái nào chiếm ưu thế. “Cán cân nghiêng tới lui” theo một trong hai hướng hoặc – như đôi khi nó được diễn tả ‒ con người dao động giữa các cặp đối ứng. Do đó cái quan trọng của cung này trong biểu hiện sự sống của con người và do đó cũng là cái khó khăn đặc biệt của nó; nó cung cấp kinh nghiệm đu đưa kỳ lạ, kinh nghiệm này tỏ ra rắc rối một cách đáng buồn; thứ nhất là đối với người đang tìm cách trở thành con người hoàn toàn, nhưng lại tìm thấy trong chính mình các chướng ngại và các thôi thúc, chúng lái y vào một điều gì đó cao cả hơn nhân loại, và, thứ hai là đối với người tìm đạo hoặc đệ tử. Điểm tập trung chú tâm của y và đích nhắm của y là sự sống linh hồn, tuy nhiên y tìm thấy trong chính y những gì luôn luôn tìm cách kéo y trở lại với các đường lối cổ, các thói quen xưa và các ham muốn cũ.
Cung này đôi khi được gọi là “chỗ phán xử” (“the place of judgment”) vì chính nơi đây mà phán quyết được đưa ra và số phận đã định rồi (the die is cast) vốn tách rời “bầy cừu ra khỏi bầy dê” tức là các chòm sao này được cai quản bởi Aries (the Ram – cừu đực – hoặc Lamb – cừu non) và những chòm sao này được cai quản bởi Capricorn, tức Goat (Dương Cưu). Nó thực sự đánh dấu sự phân biệt giữa vòng sinh hóa thông thường với vòng hoàng đạo đảo ngược. Trong thời đại trước khi Leo ‒ Virgo được chia thành hai cung, Libra theo sát nghĩa là điểm giữa. Lúc bấy giờ tình hình như sau:
Aries Taurus Gemini Cancer Leo-Virgo LIBRA Scorpio Sagittarius Capricorn Aquarius Pisces
và trong vòng tròn hoàng đạo này (về phần nhân loại) bạn đã mô tả toàn bộ lịch sử của loài người. Điều này có liên quan các nguồn gốc trí tuệ của nó trong Aries (ý muốn biểu lộ) và việc khởi đầu của cuộc sống hướng ngoại (outgoing life); bạn có ý muốn có điều khiển của nó trong Taurus, tạo ra sự biểu lộ; lúc đó xuất hiện tâm thức kép của nó trong Gemini hay là nhận thức của linh hồn-xác thân; các tiến trình của việc lâm phàm hồng trần diễn ra trong Cancer, được noi theo bởi sự phát triển song đôi của linh hồn – xác thân, hay là tâm thức chủ thể và khách thể, và Thiên-nhân (God-man) trong Leo- Virgo. Tiếp theo là Libra, nơi mà điểm thăng bằng được đạt đến sau rốt giữa chân nhân với phàm nhân và giai đoạn được đưa ra cho tiến trình ngũ phân cuối cùng, mà thực ra vốn là sự tương ứng chủ quan/ bên trong (subjective) so với sự hiển lộ bên ngoài trên Con Đường Hướng Ngoại (the Path of Outgoing) và được tiến hành trên Con Đường Hướng Nội (the Path of Ingoing) hay là Con Đường Hoàn Nguyên (the Path of Return). Kế đó xảy ra sự đảo ngược của vòng hoàng đạo và việc bắt đầu cuộc định hướng mới và bắt đầu con đường đệ tử trong Scorpio, tức sự sống có điều khiển và có kiểm soát của vị đệ tử trong Sagittarius, điểm đạo trong Capricorn, được đi theo bằng việc phụng sự trong Aquarius và công việc của kẻ cứu thế trong Pisces và sự giải thoát tối hậu.
Trong chu kỳ thế giới này chúng ta có sự phân chia cung của Sphinx thành hai cung (Lion và Virgin, tức linh hồn và sắc tướng), bởi vì tình trạng tiến hóa của con người và sự nhận thức của tâm thức là nhận thức của nhị nguyên tính đã được nhìn nhận; chỉ có ở những gì được gọi là “phán xét cuối cùng” (“final judgment”) mà sự hòa nhập khác mới xảy ra, và Virgo-Libra sẽ hợp thành một cung, vì lúc đó ý thức của con người về thuyết nhị nguyên đối kháng sẽ bị kết thúc, và cái cân sau rốt sẽ được xoay chuyển có lợi cho những gì mà Mẹ- Đồng Trinh (Virgin-Mother) đã che giấu khỏi sự biểu lộ từ bao thiên kỷ (aeons).
Sự phán xét cuối cùng này, về phần chu kỳ hành tinh này, sẽ xảy ra trong đại chu kỳ thế giới sắp tới, và vào lúc đó hai phần ba nhân loại sẽ khai mở được nguyên khí Christ (Christ principle: tức là Ego – Trích “Ánh Sáng Của Linh Hồn”, trang 174 ‒ ND), ở giai đoạn này hoặc giai đoạn khác trong các giai đoạn khai mở khác nhau và sẽ ở trên một trong các giai đoạn cuối cùng của con đường tiến hóa; họ sẽ trở thành hoặc là đệ tử dự bị hoặc đệ tử nhập môn, hoặc ở trên Con Đường Điểm Đạo. Sau rốt, theo một đường lối huyền bí nào đó, sẽ chỉ còn mười cung hoàng đạo trở lại. Aries và Pisces sẽ hợp thành một cung duy nhất, vì “cái kết thúc cũng như cái bắt đầu”. Cung kép và phối hợp này, theo một số cổ thư, được gọi là “cung của Cá với đầu của Cừu”. Lúc đó chúng ta sẽ có:
1. Aries ‒ Pisces 6. Virgo ‒ Libra
2. Taurus 7. Scorpio
3. Gemini 8. Sagittarius
4. Cancer 9. Capricorn
5. Leo 10. Aquarius
Lửa và nước bấy giờ sẽ phối hợp, che lấp quá khứ đã trôi qua thay vì tương lai như trường hợp ngày nay. Đất và không khí bấy giờ sẽ phối hợp và theo cách này, lời tiên tri cổ, được lặp lại trong Thánh Kinh (Bible), rằng “ sẽ không còn biển nữa ” (“there shall beno more sea”) sẽ được chứng minh là đúng. Không khí (cõi trời) lúc bấy giờ sẽ “xuống đến Đất” (“come down to Earth”) và sự hòa nhập sẽ được thiết lập.
Theo ý nghĩa vũ trụ lúc đó chứ không theo ý nghĩa cá nhân, việc khai mở Christ vũ trụ (Ngôi Hai ‒ ND) sẽ được biểu lộ cho cái mà “toàn bộ sự sáng tạo đang chờ”, như thế cái cực điểm của ham muốn sẽ đến theo kết quả của đạo tâm được dâng hiến. Bấy giờ, và chỉ có bấy giờ, “Ước vọng của mọi quốc gia mới xảy ra”, và Ngài, Đấng mà mọi người mong chờ sẽ xuất hiện.
Lịch sử của ước vọng nằm trong bốn cung Taurus, Libra, Scorpio và Pisces;
1. Taurus – Kim Ngưu của Dục Vọng – Ham muốn vật chất chi phối. (Sự Sống)
2. Libra – Sự thăng bằng của dục vọng – Mục tiêu ngược với ước vọng là cái cân (scales) hay các thăng bằng (balances). (Sự thăng bằng)
3. Scorpio – vinh quang của ham muốn tinh thần – Đắc thắng của linh hồn. (Tính Chất)
4. Pisces – tột đỉnh của ước vọng thiêng liêng – “Ước vọng của mọi quốc gia”. Christ Vũ Trụ. (Sắc Tướng)
Do đó có kinh nghiệm cá nhân trong Libra về sự sống quân bình mà trong đó thực nghiệm được tạo ra, và tất nhiên là làm nghiêng cán cân theo hướng này hoặc hướng khác, cho đến khi hoặc là dục vọng hoặc đạo tâm tinh thần đè nặng xuống, đủ đến mức chỉ ra con đường mà con người phải đi vào lúc đó. Có kinh nghiệm của con người trong Libra, trong đó cùng các điều chỉnh và các kinh nghiệm đang được tạo ra, nhưng lúc này toàn thể nhân loại được bao hàm chứ không chỉ một cá nhân mà thôi. Được tiến hành trên cõi trí, kinh nghiệm tập thể này sẽ chỉ xảy ra khi tất cả mọi người đều được an trụ vào thể trí (polarised mentally), và sẽ xảy ra đồng thời tạo thành ngày Phán xét được nói đến ở trên. “Điểm chuyển biến” (“point of crisis”) trong Libra, tình hình thế giới hiện tại, và sự hiệu chỉnh cần thiết là dấu hiệu báo trước của việc này. Tuy nhiên, lần này, sự cân bằng ở trên cõi cảm dục và các dục vọng của con người đều chủ yếu ở vào vị thế đưa ra yếu tố quyết định, trong khi đó trong đại chu kỳ sắp tới, chính trí tuệ con người mới đưa ra sự định đoạt. Ngày nay, những con người ở hàng đầu của thời đại – đệ tử, người tìm đạo và giới trí thức (intelligentsia) – đều được thử thách dưới kinh nghiệm của Scorpio, trong khi quần chúng đều ở trong Scales; sức nặng của dục vọng của quần chúng (mass desire) sẽ chuyển đổi họ, hoặc là hướng lên quyết định tâm linh, hoặc là hướng xuống các mục tiêu vật chất và ích kỷ.
Chính vì tính chất cân bằng này trong Libra mà chòm sao này có thể được kết hợp một cách đặc biệt với vấn đề phái tính hơn là bất cứ chòm sao nào khác. Phái tính (sex) thường có liên quan trong trí tuệ của nhà nghiên cứu chiêm tinh học bậc trung với cung Taurus và Scorpio. Có lẽ điều này do bởi sự kiện là Kim Ngưu (the Bull) rất thường được xem như là biểu tượng của các thôi thúc rất dại dột của nguyên khí giới tính thiếu kiểm soát và bởi vì trong Scorpio, các thử thách cơ bản được áp dụng. Đối với hầu hết những người tìm đạo (aspirants) trong các giai đoạn ban đầu, giới tính nhất định tạo ra một vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, về mặt nội môn, chính trong Libra mà toàn bộ vấn đề nảy sinh và sẽ nảy sinh ngày càng nhiều để đáp ứng, và chính trong Libra mà sự thăng bằng của các cặp đối ứng phải xảy ra và đạt tới cách giải quyết qua hoạt động của thể trí biết phán đoán, và việc thiết lập một điểm quân bình giữa nguyên khí dương với nguyên khí âm. Điều này lại (vì đó là một mẫu của biểu tượng học có định kỳ) là vấn đề hiện có thực về mặt cơ bản giữa Cừu với Dê, giữa tiêu cực với tích cực, và giữa những người mù quáng đi theo hoặc bản năng hoặc tập quán với những người tự do đi theo hướng mà họ chọn và được tự định hướng trong cách hành xử và thái độ. Sự tự định hướng này có thể đưa họ hoặc là hướng về vòng sinh hóa, đi theo dục vọng ích kỷ, hoặc là hoài bão tinh thần, nhưng điểm cần nhớ là một cách có phán đoán, có chủ đích và sau sự quán tưởng đúng đắn và cân nhắc các đường lối khác nhau, bấy giờ họ làm theo như họ muốn 234 và dường như đối với họ là đúng và đáng ước muốn. Tự nó đây chính là một hữu ích cơ bản và nhờ có nó họ mới có dịp học hỏi; vì mọi hành động đều tạo ra các hậu quả, nên một thể trí biết phán đoán sẽ cân nhắc nguyên nhân và hậu quả một cách chính xác hơn bất cứ thể trí nào khác.
Ở đây Tôi không định đưa ra giải pháp về vấn đề giới tính. Tất nhiên nhân loại sẽ giải quyết vấn đề đó khi các thiên kỷ trôi qua và khi bản năng hợp đoàn (herd instinct) thay chỗ cho cách hành xử có mưu tính trước và thái độ hữu ngã thức của người tìm đạo và giới trí thức. Tuy nhiên, Tôi xin nhắc nhở bạn rằng khi liên quan đến giới tính, thì bản năng hợp đoàn có nền tảng của nó, hoặc là ở trong ước vọng bình thường và ước vọng theo bản năng thú tính tự nhiên, hoặc là theo các quan điểm tình cảm, và trong số các loại này thì loại cuối cùng tệ hại hơn cả, và mang theo với chúng những mầm mống ăn sâu hơn cả của phiền toái. Chúng xếp theo đủ mọi hạng, từ giai đoạn luyến ái tự do (free love) và một tình trạng hỗn tạp chung đối với quan điểm hẹp hòi của chính thống, và quan điểm bảo thủ hạn hẹp của Cơ Đốc giáo, như quan điểm được hiểu một cách bình thường mặc dù không theo ý nghĩa mà trong đó sự sống được xét theo quan điểm Christ. Quan điểm chật hẹp này và thái độ Anglo-Saxon bình thường (một hậu quả của giáo huấn thời Trung Cổ) xem tính dục (sex) như là phạm tội một cách khác thường, luôn luôn gây khó chịu, và như một điều gì đó cần quên đi và vượt qua, và giữ một cách kín đáo ở vị trí kín đáo (background) của ý thức Cơ Đốc giáo, nơi mà nó được ẩn giấu như là một bí ẩn dâm đãng.
Một lần nữa, điều này là do ảnh hưởng của Thánh Paul chứ không do giáo lý của Đức Christ.
Do các thái độ này, mới có một phản ứng dữ dội mà ngày nay đang ở đỉnh cao của nó, và điều này, đến lượt nó, có cả không ưa thích lẫn nguy hại, vì tất cả đều là các phản ứng dữ dội, vì cái này vốn không xác thực giống như cái kia. Chính ở tâm của Cái Cân (Scales) hoặc ở trục của bánh xe mà bối cảnh thực sự (true perspective) và tác động chỉ dẫn (indicated action) mới có thể được nhìn thấy một cách chính xác. Khi mối liên hệ “phái tính” căn bản được thiết lập sau cùng, linh hồn và xác thân (âm và dương) được liên kết lâu bền trong các kiếp sống của những người tìm đạo trên thế gian, lúc đó chúng ta sẽ thấy việc vận dụng đúng giáo huấn trên thế gian về vấn đề giới tính hồng trần. Giáo huấn này sẽ đến do việc hợp nhất và tổng hợp của các quan điểm xuất sắc nhất của mọi huấn sư mở trí về mặt tâm linh ở cả hai bán cầu, biểu hiện cho kinh nghiệm của Đông và Tây, và của các tiếp cận thần bí và khoa học với một bí nhiệm mà cả vật chất (đòi hỏi có hiểu biết khoa học) lẫn thần bí học (đòi hỏi cách diễn dịch tâm linh). Nó cũng sẽ bao hàm sự trợ giúp và các kết luận của giới y học (medical profession) ngõ hầu mang lại sự chỉ dẫn vật chất khôn ngoan cần thiết và sự trợ giúp cũng của sự hiểu biết về văn hóa, của các nhà yoga của Ấn Độ, liên quan với năng lượng đang tuôn đổ qua các trung tâm lực – trong trường hợp này là trung tâm lực xương cùng. Sau cùng, qua hoạt động sáng suốt của những người có suy xét và có đầu óc thiên về pháp lý của thế giới, việc tìm tòi một quan điểm quân bình và đáng ưa thích sẽ đi đến kết thúc. Trong số nhiều thí nghiệm về giới tính hiện đang diễn ra, thế hệ sắp đến sẽ đạt đến một mức thăng bằng và lúc đó hậu quả là họ sẽ dựng lên cán cân theo hướng được ưa thích và đáng khát khao. Không hề có vấn đề nghi ngờ nào về việc này; chỉ có điểm về thời gian và điểm này sẽ được xác định về mặt chiêm tinh. Nhờ các thể trí thiên về pháp luật và nhờ việc soạn thảo
luật đúng cách, sau rốt tính dục sẽ được nhìn thấy là một chức năng thích hợp và thiêng liêng, đồng thời lúc đó sẽ trở nên an toàn bằng việc giáo dục đúng đắn của thanh niên và người vô minh, và hành động đúng của thanh niên và thế hệ rất sáng suốt đang xuất hiện – con trẻ và các nhi đồng ngày nay.
Giáo huấn về các thói quen tính dục sai lầm, thí dụ về tình trạng mãi dâm lan rộng (Tôi dùng thuật ngữ này cho cả người nam cũng như người nữ), sự phát triển của đồng tính luyến ái (không hiện hữu dưới các hình thức sinh lý học hiếm hoi và các tố bẩm của nó, trừ phi theo quan điểm của một tâm tính lệch lạc và một tưởng tượng không lành mạnh, mà ngày nay đang nằm đàng sau rất nhiều trong biểu lộ của nó), sự thừa kế trí óc hạn hẹp của Cơ Đốc giáo về “phức cảm phạm tội” (“guilt complex”) về phương diện tính dục và sự kế thừa đối với các thể xác bệnh hoạn và có khát vọng tình dục quá độ hoặc yếu sinh lý, đã đưa nhân loại đến cách ứng xử thiếu sáng suốt và hỗn độn hiện nay đối với vấn đề quan trọng của nhân loại. Giải pháp sẽ không dược tìm thấy qua các phán quyết của tôn giáo, căn cứ trên một lý thuyết lỗi thời, hoặc là qua sự ức chế sinh lý hay là sự cho phép được hợp pháp hóa; không một giải pháp nào sẽ đến qua việc ban hành luật, được thúc đẩy bởi các trường phái tư tưởng khác nhau trong bất cứ cộng đồng hoặc quốc gia nào. Đó sẽ là kết quả của hoạt động hợp nhất của tâm thức trí tuệ thiên về tâm linh, thái độ phán đoán, nhận thức trí tuệ và sự thôi thúc kiên định của diễn trình tiến hóa. Không gì có thể ngăn chận tính tất yếu của giải pháp và việc xuất hiện của các thái độ và tình trạng đáng mong mỏi trong đó tính dục có thể tìm thấy biểu hiện đúng.
Như bạn biết, Libra chi phối đức tin hợp pháp và nắm giữ các cán cân giữa cái gọi là phải và trái, giữa âm và dương, cũng như giữa Đông và Tây. Điểm điều chỉnh sau cùng này có thể dường như đối với bạn là một câu vô nghĩa, nhưng khi mối liên hệ đúng và thực được thiết lập giữa Đông với Tây (vốn chưa xảy ra trường hợp này) nó sẽ đến qua hoạt động của Libra và công việc của đức tin hợp pháp (legal profession). “Libra là tác nhân bảo trợ của luật pháp”. Việc soạn thảo luật pháp từ trước đến giờ đã bị chiếm hết thời gian, với việc buộc phải tuân theo các phủ nhận và các thái độ sợ sệt vốn được duy trì đối với chúng ta trong bộ luật của Mose (luật Do Thái cổ), và được áp đặt qua phương tiện/ cách (medium) trừng phạt do vi phạm. Điều này hẳn là giai đoạn cần thiết cho các giống dân ấu trĩ (child races) và việc cho bảo tồn một “chế độ nhà trẻ” (“nursery regime”) đối với con người. Nhưng nhân loại đang đạt tới trưởng thành nên một cách diễn giải khác về các mục tiêu và các chủ đích (intents) của Libra qua trung gian của luật pháp bây giờ là cần thiết. Luật pháp phải trở thành kẻ bảo quản công lý tích cực chứ không chỉ là khí cụ của sự cưỡng chế (enforcement). Giống như chúng ta đang cố gắng gạt bỏ bạo lực (force) ra khỏi các mối liên hệ quốc gia của chúng ta, và giống như điều hiển nhiên hiện nay là tiến trình của các hình phạt mạnh mẽ đã không thành công trong việc ngăn chặn tội ác, hoặc trong việc ngăn chặn con người khỏi sự ích kỷ cực độ (vì đó là những gì mà mọi tội ác đang có), và giống như cách hành xử xã hội (khác với lập trường chống xã hội của tất cả những kẻ phạm luật), đang được xem như đáng ao ước và được giảng dạy trong các trường học của chúng ta, cũng thế, nó đang bắt đầu hiện ra trong ý thức quần chúng mà việc in sâu các liên hệ đúng và việc lan rộng khả năng tự chủ, và việc phát triển lòng vị tha (và các điều này chắc chắn là mục tiêu, thuộc về bên trong và thường không được hiểu rõ, về mọi phương thức hợp pháp) là sự tiếp cận cần thiết đối với thanh niên. Ảnh hưởng của cung Thiên Xứng (Libra) sẽ được đặt vào giới trẻ theo các đường lối tinh thần. Tội ác sẽ bị dập tắt/ loại trừ khi các tình trạng chung quanh nơi trẻ con sinh sống trở nên được cải thiện, khi sự chăm sóc vật chất được đưa ra trong các năm tạo hình đầu tiên đối với sự thăng bằng của các tuyến (glandular balance) cũng như đối với răng, mắt và tai, đối với tư thế đúng và việc nuôi nấng chính xác, và khi cũng có việc phân chia thời gian thích hợp hơn; khi tâm lý học nội môn và chiêm tinh học nội môn đưa ra sự đóng góp kiến thức của chúng vào việc nuôi dạy người trẻ tuổi. Các phương pháp cổ xưa phải nhường chỗ cho các phương pháp mới, và thái độ bảo thủ phải bị loại bỏ có lợi cho việc huấn luyện và thực nghiệm về tôn giáo, tâm lý và thể chất, được áp dụng một cách khoa học và được cổ vũ về mặt thần bí. Khi Tôi nói về tôn giáo, Tôi không đề cập tới sự giảng dạy có tính giáo điều hoặc có tính thần học. Tôi ám chỉ sự vun trồng các cách hành xử và các tình trạng vốn sẽ khơi hoạt tính thực tế trong con người, đưa chân nhân bên trong đến vị trí tối quan trọng (foreground) của tâm thức và nhờ thế tạo ra sự nhận thức về Thượng Đế Nội Tại.
Tôi không còn viết theo các ranh giới này nữa. Tôi đã nới rộng ít nhiều về tính dục và hệ thống phán đoán vì cả hai đều bị chi phối và điều khiển bởi Libra, và trường hợp này sẽ ngày càng tăng. Đề tài thì quá rộng lớn và quá quan trọng nên Tôi chỉ trình bày vắn tắt các đường lối tiếp cận. Việc trình bày sơ lược vấn đề sẽ không có ích thực sự. Trong giai đoạn chuyển tiếp này mà thế giới hiện giờ đang trải qua và trong thời khoảng chuyển tiếp giữa hai hoạt động – hoạt động của Kỷ Nguyên Song Ngư đang trôi qua, và hoạt động của Kỷ Nguyên Bảo Bình đang tiến tới – sau rốt Thiên Xứng sẽ thống ngự, và cuối thế kỷ này (thế kỷ XX ‒ ND) sẽ thấy ảnh hưởng của Libra dần dần đi vào kiểm soát rõ rệt và ở vào vị thế phát huy sức mạnh trong Lá Số tử vi của hành tinh. Do đó không cần có sự lo lắng thực sự.
Một tình trạng liên hệ nào đó hay là hình thể các ngôi sao – trong đó một là sao Regulus, trong Leo – sẽ mang lại một tình huống mà trong đó việc tái-định-hướng đối với thái độ của giới luật sư (legal profession) sẽ xảy ra; các chức năng và nhiệm vụ của giới đó sẽ được tập trung cho mục tiêu hữu ích của thế gian, và trong tiến trình soạn thảo luật pháp cho trẻ con này, nên chấp nhận sự quan trọng lớn đồng thời là mãnh lực thúc đẩy. Giai đoạn pháp lý này trước tiên sẽ được nước Nga (Russia) tán thành và nước Mỹ làm hậu thuẫn.
Trước năm 2035, việc soạn luật như thế sẽ trở nên phổ thông trong phạm vi ảnh hưởng và kiểm soát của nước đó. Mọi điều này sẽ xảy ra vì Libra cai quản buổi giao thời hiện tại và sẽ được xem như “chủ nhân của mảnh đất không người làm chủ” (“the master of no-man’s land”) như một trong các Đức Thầy Minh Triết gần đây đã gọi.
Một nghiên cứu về Chí Tôn Ca và về khó khăn của Arjuna khi y ngồi xuống trong thất vọng, giữa hai đạo binh đối nghịch sẽ được tìm thấy giác ngộ nhất, liên quan với Libra. Cuộc chiến lớn vốn được liên kết trong cổ thư Ấn Độ thực sự xảy ra trong trường hợp thứ nhất vào giữa thời Atlantis và trong cung Libra. Cuộc xung đột chính của thời hiện tại, tức thời Aryan, được tiến hành trên một vòng xoắn cao và ở dưới ảnh hưởng của Scorpio. Trong thời trước, việc đó được chuẩn bị cho đệ tử dự bị trên thế giới, tức nhân loại, để đi trên đường đệ tử đích thực. Trong thời hiện đại, điều đó được chuẩn bị cho đệ tử trên thế giới để được điểm đạo.
Trong thời gian chuyển tiếp rộng lớn giữa sự kiện có tính quyết định thời Atlantis với thời hiện tại, một sự tái định hướng lớn trên vòng sinh hóa (wheel of life) đã xảy ra; từ thời đó, nhiều triệu con người đã vượt qua từ Scorpio đi vào Libra (nói theo cách tượng trưng), và đã có “cân nhắc trong các cán cân” và sau đó đã tái tập trung sự sống dục vọng của họ về phía đạo tâm tinh thần và củng cố sự định đoạt của họ để tiến lên và như thế chuyển vào Scorpio trên vòng đảo ngược.
Hãy cân nhắc kỹ ý tưởng này, vì điều này tạo nên vấn đề thực sự đối với số đông những người sáng suốt lúc này.
Như bạn đã biết, Libra là một trong bốn cánh của Thập Giá Chính Yếu. Điều này giải thích cho cái khó khăn của chúng ta trong việc tìm hiểu bản chất thực sự của ảnh hưởng của nó. Ý nghĩa của các năng lượng được thể hiện thành thái dương hệ chúng ta, qua trung gian của bốn cánh của Thập Giá, hay là từ bốn chòm sao: Aries, Cancer, Libra và Capricorn, có thể được tóm tắt trong bốn từ: Sáng Tạo (Creation), Biểu Lộ (Manifestation), Lập pháp (Legislation) và Điểm Đạo (Initation). Khi đưa ra cho bạn các từ ngữ này, thì chính phạm vi và ý nghĩa của chúng làm cho vấn đề trở thành khó hiểu cho bạn.
Về mặt vũ trụ, chúng hàm ý là hoạt động của Thượng Đế khi tinh thần và vật chất được đưa vào tương giao rõ rệt và dưới mục đích thiêng liêng; tạo ra sự dung hợp năng lượng linh hoạt, chính sự dung hợp này sẽ trở nên đủ mạnh theo thời gian và không gian để đưa mục tiêu đó vào sự thành toàn mong muốn của nó. Đây là sự Sáng Tạo, hay là Aries đang hoạt động. Chúng cũng hàm ý là mục tiêu đang xuất hiện của hình tư tưởng mà Thượng Đế đã tạo ra như thế và trong đó được thể hiện ý muốn của Ngài, ý chí của Ngài, mục tiêu của Ngài và kế hoạch của Ngài. Đây là Sự Biểu Lộ, hay là Cancer đang hoạt động. Lần nữa, chúng lại thể hiện Thiên Cơ (plan) dưới luật tâm linh và thiên nhiên vốn có tính chất tiến hóa trong biểu lộ; đây là mục tiêu của tiến hóa và sự biểu lộ của nó, và sự tiết lộ từ từ bản thể của Thượng Đế vì các định luật mà theo đó thái dương hệ này của chúng ta được cai quản, chính là các biểu hiện của tính chất và đặc điểm của Thượng Đế. Đây là Lập Pháp hay là Libra đang hoạt động. Sau cùng, chúng hàm ý các tiến trình điểm đạo mà trong đó, từng bước một và dần dần, dưới thiên luật và qua phương pháp thu thập kinh nghiệm trong lúc biểu lộ, cơ sáng tạo được hiểu rõ trong tâm thức. Sự khai mở thiên cơ được tiến hành như thế qua một loạt tiến bộ của các điểm bắt đầu, của các biểu lộ và của các thành toàn – mọi thân thuộc trong thiên nhiên chẳng qua chỉ dẫn đến một sự thành toàn tuyệt đối. Đây là Sự Điểm Đạo hay là hoạt động trong Capricorn.
Mọi điều này đều ở trên một giai tầng không thể hiểu được, và tương đối rộng lớn xét về mặt hiểu biết của con người. Nhưng tâm thức và hiểu biết về mục tiêu lớn hơn nữa đang nằm đàng sau chủ đích công khai/ dễ hiểu (exoteric intent) của việc khai mở tâm thức trong thái dương hệ này, trong hành tinh và trong con người, phải được hiểu rõ sau cùng về các giai đoạn cuối của diễn trình tiến hóa. Khi hiểu biết này mở ra, bấy giờ con người trở thành một điểm đạo đồ, từ bỏ vị trí của mình trên Thập Giá Cố Định và bắt đầu tiến trình tương đối chậm là leo lên Thập Giá Cơ Bản. Kế đó y trở thành kẻ hợp tác trong tiến trình và mục tiêu sáng tạo vĩ đại. Y bắt đầu tạo ra thể biểu lộ riêng của mình trên Thập Giá Cơ Bản và xung lực của Aries bắt đầu xuất hiện đối với y. Cho đến nay y không hiểu được điều đó. Y biểu lộ một cách sáng suốt trong thế giới mà y định du nhập vào, và lúc đó Cancer tiết lộ cho y cái bí mật của nó. Y trở thành nhà lập pháp (legislator) của chính mình, điều khiển cách hành xử của mình một cách khôn khéo, kiểm soát các thôi thúc của mình bằng trí tuệ, và lúc đó Libra giúp y quân bình hóa định luật vật chất và định luật tâm linh. Khi y đã làm được mọi điều này rồi, y thấy chính mình sẵn sàng nhập vào các kinh nghiệm mới mẻ và sâu sắc hơn (Tôi có nên gọi chúng là các kinh nghiệm hay chăng?), và với tư cách một người dự vào thiên cơ, và với tư cách một người hợp tác vào thiên ý (divine purpose), lúc bấy giờ y trở thành kẻ điểm đạo (initiator) của chính mình và thế là y sẵn sàng được điểm đạo. Đó là các nghịch thường của cuộc sống tâm linh. Nhưng cái bí mật của Thập Giá Cơ Bản (Cardinal Cross) là chỉ tiết lộ với người đã leo lên Thập Giá Cố Định (Fixed Cross), và đã vượt qua kinh nghiệm tứ phân của nó. Không thể nói nhiều hơn những gì mà Tôi đã nói. Libra là một cung không khí (air sign); có ba cung không khí trong hoàng đạo và sự quan hệ hỗ tương của chúng tạo ra một nghiên cứu lý thú nhất và rất đáng (well worth) cho sự nghiên cứu kỹ lưỡng của đạo sinh như là tất cả các tam bộ chủ yếu này. Mỗi một trong các cung này có thể tìm được ở một trong ba Thập Giá:
1. Gemini, Song Nam .... Thập Giá Khả Biến ...... Lưỡng Nguyên. (Duality)
2. Libra, Thiên Xứng ..... Thập Giá Cơ Bản ......... Thăng bằng. (Equilibrium)
3. Aquarius, Bảo Bình ... Thập Giá Cố Định ........ Điểm đạo
Do đó, cả ba cung này, thay cho tính nhị nguyên – được cảm nhận, được khắc phục và được phân tích thành sự tổng hợp của Đấng Phụng Sự Thế Gian vĩ đại, được đồng nhất hóa với Thiên Nhân (Heavenly Man) và mang lại sự đóng góp của Ngài, cố đạt được bằng kinh nghiệm của Ngài trên vòng sinh hóa từ tổng số năng lượng, đến việc phụng sự của Tổng Thể. Đừng quên rằng điểm đạo chỉ là một tên gọi khác dành cho sự tổng hợp (synthesis) và hợp nhất (fusion).
Theo một quan điểm khác, bạn có:
1. Gemini, the Twins ....... Trí tuệ (Mind) .... Nguyên nhân của nhị nguyên.
2. Libra, the Balance ....... Siêu trí tuệ .......... Nguyên nhân của tổng hợp
3. Aquarius, the Water-Carrier…Thiên Trí … Linh hồn.
Cả ba cung này đều là các cung ưu việt của Thiên Trí khi nó tự biểu hiện qua con người; hạ trí chi phối trước tiên, tạo ra sự nhận thức về Ngã và Phi Ngã, hay là nhị nguyên thuyết chủ yếu đang ở dưới mọi biểu lộ; tuy nhiên thượng trí đều đặn gia tăng sức mạnh và sự kiểm soát của nó, tạo ra sự quân bình của các cặp đối ứng qua sự giác ngộ mà nó mang lại cho hạ trí, và kế đó Linh Hồn, Đứa Con bất diệt của Thể Trí, trở thành sự tổng hợp cuối cùng, tập trung và liên kết trí đại đồng (universal mind) với hai trạng thái thấp của Thiên Trí (Mind of God).
Các gợi ý này được dùng để chứng minh cho bạn một trong các liên hệ hỗ tương vĩ đại hiện đang có giữa ba Thập Giá, và chúng ta sẽ bàn đến các liên hệ này về sau, khi bàn đến chúng với chi tiết hơn trong một phần khác của tiết này về chiêm tinh học nội môn.
Điều đáng chú ý là trong phần ghi chú cho bảng V, cả Libra lẫn Gemini đều bị bỏ sót khỏi danh sách. Đây không phải là một sơ xuất mà là một điểm có ý nghĩa thực sự và là một bỏ sót biện hộ cho sự thừa nhận. Việc bỏ sót này được dựa trên hai sự kiện: Thứ nhất, như bạn đã biết, có một thời, khi đó chỉ có mười cung, và trong thời xa xưa này cũng như trong thời hiện đại, có một bất đồng ý kiến trong số các nhà khoa học về chiêm tinh (astrological scientists); họ bất đồng về vai trò mà mười cung có thể giữ, và trong mối liên hệ này có nhiều trường phái tư tưởng, nhưng chính yếu có hai trường phái quan trọng. Một nhóm được dung hợp hay được tạo thành một cung trong số Leo-Virgo và được duy trì niềm tin của họ trong Sphinx (Nhân Sư); nhóm kia được bỏ đi Gemini và Libra toàn bộ. Các nhóm thuộc về một niên đại xa xưa hơn là niên đại sau này, thực ra, họ có một hoàng đạo với mười một cung. Đây là một sự kiện quan trọng đối với bạn ngày nay. Điểm ghi nhận kia và có tầm quan trọng tương đối, đó là Gemini và Libra là hai cung hoàn toàn thuộc con người; chúng là các cung của người thông thường. Gemini ở trên Thập Giá Khả Biến thay thế cho nhân tính của con người (man’s humanity), trong khi Libra trên Thập Giá Cơ Bản cai quản mục tiêu và sự sống tinh thần của con người. Các cung khác trong tột đỉnh của chúng đưa con người vượt quá giai đoạn nhân loại thông thường và tạo ra các trạng thái tâm thức sau:
1. Aries và Virgo – Christ vũ trụ (Ngôi Hai của Trinity, xem lại trang 200. ND). Phổ thông và cá biệt.
2. Taurus và Pisces – Các Đấng Cứu Thế; như là Đức Phật và Đức Christ.
3. Leo và Aquarius – Các Vị Phụng Sự Thế Gian (World Servers), như là Hercules.
4. Sagittarius và Capricorn – Các Điểm Đạo Đồ thế giới; như là Các Masters (Đức Thầy).
5. Cancer và Scorpio – Các Đệ Tử thành công.
Tuy nhiên, về phần nhân loại, việc nhấn mạnh vào Gemini và Libra đang ở trên sự thành tựu của nhân loại và đang đạt điểm thăng bằng trước khi các thành đạt khác có thể xảy ra.
Đặc biệt nó cũng cung ứng nhiều thông tin hữu ích (instructive) để nghiên cứu cho các kẻ chi phối (rulers) của cung này. Theo quan điểm của chiêm tinh học chính thống, Venus chi phối Libra, trong khi – nói về mặt huyền bí – thì Uranus chi phối Saturn là chủ thể chi phối trong cung này của Huyền Giai Sáng Tạo tuyệt diệu đó, vốn là một trong ba nhóm Đấng Kiến Tạo chính yếu, tạo thành trạng thái thứ ba của thánh linh; mục tiêu của các Ngài là ban phát hình hài cho Các Con của Trí Tuệ và do đó cống hiến cơ hội cho sự hy sinh và phụng sự. Một nghiên cứu về sự liên hệ của Huyền Giai này đối với Huyền Giai của các chân ngã nhân loại, tức Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, sẽ tỏ ra hữu ích nhất và được vận dụng ít nhiều trong bộ Luận Về Lửa Càn Khôn trước đây của Tôi. Bản chất và mục tiêu của ba chủ thể cai quản này sẽ hiện ra một cách rõ ràng nếu điều này được thi hành. Tất nhiên cung này có liên quan chặt chẽ với Ngôi Ba của Chúa Cha (Godhead) và do đó nó là cung đang cai quản và là một yếu tố chi phối chính nơi mà Luật Pháp (Law), Tính Dục (Sex) và Tiền Tài (Money) có liên hệ. Hãy suy tưởng điều này. Cả ba khía cạnh thiêng liêng trong chính chúng đều ba ngôi một thể (triune), và biểu lộ theo ba cách hay là qua ba trạng thái thứ yếu, và trạng thái thứ ba này thì không phải là ngoại lệ đối qui tắc nằm dưới tất cả các tam bộ đang điều khiển các diễn trình tiến hóa và biểu lộ. Chính là qua việc nghiên cứu Libra mà ánh sáng đối với trạng thái thứ ba sẽ đến. Trạng thái thứ nhất (Ngôi Một) về ý chí hoặc quyền năng tự biểu lộ trong cung này dưới hình thức Thiên Luật (Law), dưới hình thức lập pháp (legislation), tính hợp pháp (legality), công lý (justice); Ngôi Hai (second aspect) biểu lộ dưới hình thức sự liên quan giữa các cặp đối nhập (trong đó cái cân là biểu tượng), và trên cõi trần tự hiện ra dưới hình thức Tính Dục; Ngôi Ba (third aspect) biểu lộ dưới hình thức năng lượng cụ thể hóa (concretised energy) và điều này chúng ta gọi là Tiền Tài (Money). Theo nghĩa đen chính là vàng và đây là biểu tượng hiện ra bên ngoài của những gì được tạo ra bởi việc nhập lại của tinh thần và vật chất trên cõi trần. Như bạn biết, trạng thái thứ ba là trạng thái sáng tạo, và là năng lượng vốn tạo ra cõi biểu lộ hữu hình bên ngoài – khía cạnh sắc tướng của sự sống.
Do đó, nếu các đạo sinh theo đuổi một nghiên cứu thận trọng về ba yếu tố này – Thiên Luật, tính dục và Tiền tài – khi chúng tự biểu hiện ngày nay và khi chúng có thể tự biểu hiện trong tương lai, chúng sẽ có một minh họa về sự thành đạt của nhân loại ở cõi trần và của biểu hiện tâm linh tương lai vốn sẽ được khai sáng và xứng đáng nhất. Toàn bộ tiến trình được giải thích bằng hoạt động của ba tác nhân cai quản của Libra: Venus, Uranus và Saturn.
Venus chi phối trong Taurus, Libra và Capricorn, và là cội nguồn của trí thông minh, tác động hoặc là qua dục vọng (trong các giai đoạn ban đầu) hoặc là bác ái (trong các giai đoạn sau). Nơi Taurus, điều này hàm ý là thể trí tự biểu hiện qua ham muốn sáng suốt, về những gì là mục tiêu của hiểu biết đối với người thông thường. Nơi Libra, điểm thăng bằng hay quân bình được đạt tới giữa dục vọng vật chất cá nhân với bác ái tinh thần sáng suốt, vì hai tính chất của dục vọng vũ trụ (cosmic desire) được đưa vào địa vị trọng yếu trong tâm thức nơi Libra và là tính chất quân bình chống lại tính chất kia. Trong Capricorn, nó thay cho bác ái tâm linh, tự nó biểu lộ một cách hoàn hảo khi công việc trong Taurus và Libra được hoàn thành. Như thế sợi chỉ vàng của diễn trình tiến hóa có thể được vạch ngang qua con đường hoàng đạo từ cung này đến cung khác, và như thế câu chuyện của nhân loại có thể được nhìn thấy và mục tiêu của nó được nhắm vào. Ở một niên đại sau này, cùng một sợi chỉ vàng có thể được dò tìm có liên quan với các giới khác trong thiên nhiên, nhưng thời gian chưa đến và một chủ đề như thế có thể tỏ ra không có lợi và không quan trọng. Tuy nhiên, khi tâm thức con người được khai mở theo cách thức nào đó để cho nó có thể ghi nhận những gì đang tiếp diễn và đang xảy ra trong ba giới thấp trong thiên nhiên, sau đó, ánh sáng và thông tin thêm nữa sẽ được đưa ra. Điều này tất xảy ra trong giai đoạn lịch sử nhân loại khi Libra chiếm ưu thế và ba trạng thái thiêng liêng của Ngôi Ba của Trinity, tức Chúa Thánh Thần (Holy Spirit), Đấng Sáng Tạo (Creator) – thiên luật, tính dục, tiền tài – sẽ mang lại manh mối cho ba giới thấp. Định luật (law), luật tự nhiên (thể hiện ra bên ngoài của định luật thiêng liêng bên trong) sẽ mang lại manh mối cho giới động vật; tính dục hay là sự hiểu biết về ái lực/ sự ham thích (affinity, thu hút, lôi cuốn) sẽ tiết lộ cái bí ẩn của giới thực vật; tiền tài (money) sẽ khai mở cái bí mật của giới động vật và mọi điều này sẽ xảy ra qua hoạt động của Venus và khi hoạt động này ở trong ba cung Taurus, Libra và Capricorn được hiểu rõ hơn. Tôi sẽ minh giải thêm về điều này khi chúng ta tiến đến việc nghiên cứu Môn học về Các Tam Giác Lực sau này. Ở đây chỉ cần nói rằng mỗi một trong ba cung này có liên quan với một trong ba trạng thái của sự sống thiêng liêng:
1. Taurus – giới động vật – định luật, luật tự nhiên (natural law).
2. Libra – giới thực vật – tính dục (sex) – ái lực tự nhiên (natural affinity).
3. Capricorn – giới khoáng vật – tiền tài – biểu hiện cụ thể của Luật Cung Cầu (Law of Supply). và tất cả các hình thức tam giác lực này với Libra ở đỉnh và chiếm ưu thế. Uranus là chủ thể chi phối bí ẩn và có tầm quan trọng bậc nhất trong cung này, vì cung năng lượng thứ 7 tác động qua hành tinh này và là hiện thân của nguyên khí cố kết và việc xuất hiện của những gì cần biểu lộ ra ngoại cảnh, qua việc nhập lại của tinh thần và vật chất. Chính nơi đây mà toàn bộ bí ẩn về tiền bạc được ẩn giấu và cả sự sáng tạo và sản xuất của tiền tài. Ở đây, Tôi cũng xin vạch cho bạn thấy rằng chính là với Ngôi Ba của Thượng Đế và chỉ một mình Ngôi Ba mới có liên quan tới tiến trình sáng tạo. Chính qua mối liên hệ của ba trạng thái của biểu lộ thiêng liêng thứ ba – định luật, ái lực và năng lượng được cụ thể hóa – mà tiền tài được tạo ra.
Chính nơi đây mà nhiều nhà thần bí và các vị phụng sự thế gian tỏ ra vô dụng (futile). Họ hoạt động từ một mức độ quá cao xa và theo quan điểm của sự thúc đẩy tâm linh. Bình thường và một cách tự nhiên (vì đó là nơi mà sự tập trung tâm thức của họ được đặt vào) họ hoạt động theo quan điểm của trạng thái thứ hai, trong khi chính trạng thái thứ ba (cũng thiêng liêng và cũng quan trọng) mới phải được thỉnh nguyện và đáp ứng. Hãy xem xét kỹ các thuật ngữ trên.
Không phải chính việc tập hợp lại (the bringing together) của tinh thần và vật chất theo như huyền linh học hiểu các thuật ngữ này, mà là việc liên kết (the relating) của nhu cầu vật chất (physical need) và cung cấp vật chất (physical supply), và việc tập hợp lại của hai vật hữu hình (two tangibles) nhờ/qua (through) sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo.
Chính vì lý do này mà rất nhiều trường phái tư tưởng tỏ ra rất thành công trong việc cụ thể hóa (materialising, làm xuất hiện) những gì cần thiết, và tại sao các trường phái tư tưởng khác thất bại một cách rất đáng kể. Họ hoạt động từ một cảnh giới quá cao và không có khả năng để hoàn thành (to carry through). Ở đây Tôi đưa ra cho bạn các gợi ý mà chúng có thể có kết quả bổ ích nếu được diễn dịch chính xác và dựa theo động cơ đúng, trong việc tạo ra nhóm và với mục đích vô kỷ.
Qua hành tinh Uranus, Libra cũng được liên kết với Aries và Aquarius, và chính nhờ Uranus mà cặp đối ứng (pair of opposites, cặp đối nhập) Aries-Libra được đưa vào tiếp xúc với nhau theo ý nghĩa rất sâu xa. Qua hoạt động của nó, một sự tương tác mạnh mẽ xảy ra, làm cho việc đạt được sự thăng bằng trong Libra của những gì có sự bắt đầu của nó trong Aries. Do đó Aries, Libra và Aquarius tạo thành một tam giác lực khác mà sau đó phải được xem xét. Như Tôi có ám chỉ trước kia, các tam giác lực này sẽ chi phối chiêm tinh học mới theo một cách lý thú nhất, và chi phối các biểu đồ của những người mà lá số tử vi của họ đang được nghiên cứu.
Do đó Libra được liên kết với năm cung hoàng đạo – Aries, Taurus, Gemini, Capricorn và Aquarius.
1. Aries ............. Bắt đầu ................ Sáng Tạo .......... Tiến hóa.
2. Taurus .......... Dục vọng ............ Thôi thúc .......... Tiến bộ.
3. Gemini ......... Lưỡng nguyên .... Tình trạng ........ Sự tương tác.
4. Capricorn ..... Tổng hợp ............ Điểm đạo ......... Thành đạt.
5. Aquarius ...... Mục tiêu .............. Bao gồm ........... Phụng sự.
Mối liên hệ này được thiết lập bởi ba chủ thể cai quản: Venus, Uranus và Saturn. Năm cung này, với Libra ở điểm thăng bằng tạo ra một trong các ngôi sao sáu cánh của tiến hóa, và cũng đưa vào liên hệ với chúng ba hành tinh vốn có liên hệ đặc biệt với biểu hiện của tâm thức Christ trên thế gian. Tất cả ba hành tinh này (qua các cung năng lượng mà chúng là trung gian) đều được tìm thấy trên tuyến lực chính thứ nhất, tức là tuyến ý chí hay quyền năng và có mục tiêu và mục đích được hình dung.
1. Uranus – Cung 7, Nghi Lễ Huyền Thuật. Chúa Cha.
Ngài là Đấng liên kết. Nguồn Cội của Lưỡng Nguyên. Ngài là Đấng nhận thức được mục tiêu từ khởi thủy. Linh Thức (Spiritual consciousness).Trực giác đưa đến Linh Hứng.
2. Venus – Cung 5, Cung Trí Tuệ. Chúa Con. Con của Trí Tuệ. Ngài là Đấng bao gồm. Chân Ngã thức. (Egoic consciousness). Trí tuệ đưa đến Trực Giác.
3. Saturn – Cung 3, Cung Thông Tuệ. Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng thông suốt. Trí tuệ. Nhân loại thức (Human consciousness). Bản năng đưa đến Trí Tuệ.
Chính vì lý do căn bản này – được tạo ra dựa trên mối liên hệ tam phân nói trên – mà Libra là “điểm quân bình” trong hoàng đạo. Trong đa số các chòm sao khác, ở giai đoạn này hoặc giai đoạn khác, xảy đến một “điểm khủng hoảng” trong đó hậu quả của năng lượng tuôn đổ qua cung (xuyên qua các hành tinh chủ quản) đến con người ở vào điểm có hiệu quả cao nhất của nó. Sẽ đến lúc khủng hoảng này xảy đến bất ngờ, nó được cần đến để tháo gỡ con người khỏi các ảnh hưởng hành tinh đang chi phối phàm ngã của con người, và đưa y đến dưới ảnh hưởng của cung hoàng đạo một cách rõ rệt và hữu thức hơn. Nhưng trong Libra, không hề có một điểm khủng hoảng nào giống vậy như là trong cung Aries. Chỉ có một khoảng thăng bằng tương tự như một mở đầu cho một tiến bộ nhạy bén và hiệu quả hơn trên nẻo đạo. Điều đó cũng giống như trong Aries. Về mặt huyền bí, thường có câu nói: “Trước khi sáng tạo, có sự thinh lặng và tịch tĩnh của một điểm tập trung”. Câu này áp dụng cho cả Aries và Libra – một đàng theo ý nghĩa vũ trụ và sáng tạo, còn đàng kia theo ý nghĩa cá nhân và tiến hóa tiến bộ.
Các hành tinh sau đây và cung năng lượng của chúng chi phối Thập Giá Cơ Bản mà Libra là một điểm của nó:
1. Mars ........ Cung 6 ... Chủ nghĩa lý tưởng ... Sùng tín ... Sự đấu tranh
2. Mercury .. Cung 4 ... Hài hòa qua Xung Khắc.
3. Uranus .... Cung 7 ... Trật tự nghi lễ, Luật Lệ hay Huyền Thuật.
4. Venus ...... Cung 5 ... Kiến thức cụ thể hay Khoa Học.
5. Saturn ..... Cung 3 ... Thông Tuệ Linh Hoạt.
6. Neptune ... Cung 6 ... Chủ nghĩa lý tưởng ... Sùng Tín ... Đấu tranh.
Ở đây chúng ta có 6 hành tinh và 5 cung năng lượng và biểu hiện của hai tuyến năng lượng tinh thần. Bác Ái-Minh Triết trong hai cung và hành tinh, và ba trong số các cung và hành tinh trên luồng năng lượng chính thứ nhất, tức ý chí hay quyền năng. Bạn nên ghi nhận làm thế nào mà ba trong các cung này dẫn dắt một cách rõ rệt đối tượng của Thiên Xứng (Libran subject) đối với sự hiểu biết cụ thể, đối với ý chí sáng suốt và đối với tri thức: cung 1 (tác động qua cung 3 và cung 5) cung 5 và cung 3. Do đó, hiệu quả của Libra trên cõi trần và sức mạnh của người thuộc Cung Libra đã phát triển, để hướng tới mục tiêu tinh thần bên trong hoặc ý muốn đã định vào biểu hiện ở cõi trẩn. Một trường hợp của một người được trang bị để làm điều này, có thể được nhìn thấy nơi H.P. Blavatsky.
Trong cung này, Saturn được ca ngợi vì ‒ ở điểm quân bình – cơ hội đến và một tình huống được sắp xếp, nó tạo nên một sự chọn lựa và một định đoạt không thể tránh khỏi. Đó là một chọn lựa cần phải được đưa ra một cách sáng suốt và ở trên cõi trần, trong tâm thức tỉnh táo của bộ óc. Chỉ bấy giờ thì mục tiêu đầy đủ và công việc của Saturn đối với nhân loại mới có thể đạt đến một mức độ hữu ích tập thể, vì chỉ lúc bấy giờ nhân loại mới đạt đến một trình độ sáng suốt chung và rộng lớn vốn có thể tạo ra bất cứ lựa chọn nào một hành động có ý thức rõ rệt, bao hàm tinh thần trách nhiệm trong đó. Trước thời hiện nay, chỉ có một vài đệ tử tiên phong và một nhúm nhỏ những người thông minh, có thể được xem như tự do chọn lựa ở “điểm quân bình” con đường mà họ dự tính “làm nghiêng cán cân” (“to tip the scales”). Ngày nay có vô số người, và như thế hoạt động mạnh mẽ của Saturn khi chúng ta tiến nhập vào decan thứ nhất của Aquarius và như thế cùng hoạt động, bởi vì chính nhân loại hiện nay đang đứng trên con đường dự bị (probationary path). Libra hiện đang chi phối và kiểm soát, do đó con đường lựa chọn, với các biện pháp thanh lọc được áp dụng một cách có cân nhắc và bước ngoặt (turning point) trước Scorpio, vốn chi phối con đường đệ tử, có thể đóng vai trò của nó một cách thích hợp.
Sức mạnh của Mars được giảm bớt trong Libra; đây là cung của khoảng giao thời (interlude) và Mars được tạm thời tĩnh lặng, trước khi tập hợp các sức mạnh của nó cho một cố gắng mới trong Scorpio hoặc là cho việc “đẩy nhanh” (the “quickening”) sự sống tâm linh trong Virgo, theo cách mà vòng hoàng đạo đang xoay đối với con người.
Mặt Trời “rơi xuống” (“falls”) trong cung này bởi vì hơn nữa không có phàm ngã, cũng không có linh hồn chi phối trong con người nào thuần túy thuộc cung Libra; một sự quân bình được đạt đến và như thế, về mặt huyền bí chúng “điều hợp được với nhau”. Không tiếng nói nào của phàm ngã, cũng không có tiếng nói của linh hồn được nghe thấy một cách đặc biệt, trừ ra theo Cổ Luận diễn tả: “một dao động dịu dàng hiện nay đang tiếp diễn. Không một nốt chói tai nào được nghe thấy; không một sắc thái dữ dội nào của sự sống tác động (Tôi không biết cách nào khác để diễn đạt những nhóm từ nguyên gốc này) và không hề làm xáo trộn chiến xa (chariot) của linh hồn”. Ý nghĩa của vị trí của các hành tinh trong cung này sẽ xuất hiện rõ ràng trong tâm thức bạn khi bạn nghiên cứu chúng một cách cẩn thận và ý nghĩa của Libra sẽ trở nên được hình thành một cách rõ rệt trong trí bạn. Các đặc điểm của cung này không dễ gì mà định nghĩa hoặc hiểu được, vì thực ra chúng là tổng hợp của tất cả các đặc tính và các thành tựu của quá khứ, và bất cứ cách trình bày rõ rệt nào về các cặp đối ứng đều khó đạt được. Về con người trên con đường dự bị hoặc sắp bước lên đó, có thể nói rằng, các đặc điểm và các tính chất của y trong cung này là:
Quân Bình của các Đối Ứng Trong Cung Thiên Xứng Tính bất thường và hay thay đổi ...... Một vị thế an toàn và ổn định.
Không thăng bằng (Imbalance) ....... Thăng bằng.
Thiên Kiến (bias). Định Kiến (Prejudice) ..... Công lý. Phán đoán.
Ngớ ngẩn tối dạ (dull stupidity) ....... Minh triết nhiệt tình.
Dối trá, sự sống sắc tướng phô trương ra ngoài.... Biểu lộ chính xác trung thực.
Mưu mô (intrigue) ............................. Ứng xử thẳng thắn chân thực.
Các quan điểm duy vật ..................... Các quan điểm tâm linh.
Chính sự quân bình giữa các cặp đối ứng làm cho con người trong Thiên Xứng đôi khi thành khó hiểu; y dường như dao động nhưng không bao giờ lâu và thường không thể thấy rõ, vì luôn luôn có sự quân bình cuối cùng của các tính chất mà y được trang bị.
Các chủ thể cai quản của cách phân chia theo tam bộ (decanates) trong cung này, một lần nữa là nhị nguyên trong cách trình bày của chúng bởi các trường phái khác nhau của các chiêm tinh gia. Sepharial mang lại cho chúng ta Nguyệt Cầu, Saturn và Jupiter, trong khi Alan-Leo đặt các hành tinh đang kiểm soát như Venus, Saturn và Mercury. Trong trường hợp này, cũng như trong một số trường hợp khác, chân lý nằm giữa cả hai hoặc là trong một phối hợp của cả hai. Các chủ thể cai quản đích thực của các phân chia theo tam bộ trong Libra là Jupiter, Saturn và Mercury. Tôi không cần bàn rộng về ảnh hưởng của chúng, ngoại trừ nêu ra rằng kết quả của ảnh hưởng Jupiter là “mở ra cánh cửa của khuôn sáng tạo” (“open the door of the womb”) trong Virgo – một hành tinh mà chúng ta sẽ xem xét khi chúng ta nghiên cứu cung hoàng đạo đó, vốn là công việc kế tiếp của chúng ta.
Các ngôn từ hoặc chủ âm của cung này đều rõ ràng và dễ hiểu đến nỗi bất cứ giải thích nào của Tôi cũng chỉ làm cho vấn đề thêm rối rắm. Chúng truyền đạt trực tiếp đến tâm và không hề khó hiểu. Đối với người bậc trung, linh thức không phát triển, ngôn từ phát ra lặp đi lặp lại suốt các thiên kỷ: “Và Linh Từ truyền đạt: Mong sao sự lựa chọn được thực hiện”.
Sau rốt, câu trả lời quay về như là kết quả của diễn trình tiến hóa và từ linh hồn: “Tôi chọn cách thức dẫn đến giữa hai tuyến lực lớn”.
VIRGO, THE VIRGIN (Cung Xử Nữ)
(23/08 – 22/09 DL)
Cung Xử Nữ là một trong số cung có ý nghĩa nhất trong hoàng đạo, vì biểu tượng của nó liên quan đến toàn thể mục tiêu của diễn trình tiến hóa có mục đích là che chở, bảo dưỡng và cuối cùng tiết lộ thực tại thiêng liêng ẩn giấu. Mọi hình hài đều đang che giấu thực tại này, nhưng hình hài con người được trang bị và thích hợp để biểu lộ thực tại đó theo một cách khác với bất cứ biểu lộ nào khác của thánh linh, và được làm cho hữu hình và lộ ra bên ngoài đến nỗi toàn bộ tiến trình sáng tạo được dành cho việc đó. Gemini và Virgo có liên quan chặt chẽ, nhưng Gemini biểu lộ các cặp đối ứng (cặp đối hợp, đối nhập) – linh hồn và xác thân – dưới hình thức hai thực thể riêng biệt, trong khi ở Virgo, chúng được hòa hợp nhau (blended) và có tầm quan trọng lớn lao đối với nhau; mẹ che chở mầm mống của sự sống Christ; vật chất bảo vệ, chăm sóc và dưỡng dục (nurtures) linh hồn ẩn tàng. Chủ âm tiêu biểu cho chân lý đối với nhiệm vụ của Virgo một cách chính xác nhất là “Christ trong bạn, hy vọng của vinh quang”. Không còn định nghĩa nào rõ ràng hoặc chính xác của cung này hơn là định nghĩa đó; Tôi muốn bạn ghi nhớ câu đó trong suốt cuộc bàn thảo của chúng ta về cung thứ sáu này của hoàng đạo (hoặc là cung thứ bảy nếu người ta không xét vòng đảo ngược).
Trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, Đức Mẹ Đồng Trinh đều xuất hiện và việc khảo cứu bất cứ quyển sách nào về tôn giáo đối chiếu cũng chứng minh điều này. Tôi không thể vạch ra cho bạn đầy đủ sự thừa nhận rộng rãi này về nhiệm vụ của Virgo; Tôi không cần làm thế vì điều đó đã được làm một cách thích hợp bởi nhiều học giả có nghiên cứu. Tuy nhiên, Tôi muốn nêu ra rằng bốn trong số các danh xưng mà Virgin được gọi đều quen thuộc với tất cả chúng ta, và nói lên cho chúng ta nhiều điều mà nói chung có liên quan đến bản chất hình hài của những gì mà Virgin là biểu tượng.
Chính thuật ngữ Virgo là một hậu duệ và là một hư hoại của một tên gọi gốc của thời Atlantis cổ xưa vốn được áp dụng cho nguyên khí mẹ (mother principle, mẫu nghi) vào các thời xa xôi. Virgin này là nhà sáng lập của chế độ mẫu hệ (matriarchate) mà lúc đó đang chi phối nền văn minh mà nhiều thần thoại và huyền thoại còn mang chứng cứ về nó và nó xuống tận chúng ta liên quan đến Lilith, vị nữ thần cuối cùng trong các Nữ Thần Trinh Khiết (Virgin Goddesses) của thời Atlantis; cùng một ý tưởng cũng được tìm thấy trong các tường trình theo tập tục của người Amazons cổ xưa, mà hoàng hậu của họ bị đánh bại bởi Hercules, cố giành được của bà những gì mà y tìm kiếm. Đây là một ẩn dụ, giảng dạy về sự xuất hiện của chân nhân (spiritual man) ra khỏi sự kiềm chế của vật chất. Ba trong số các nữ thần này là Eve, Isis và Mary. Họ có tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa xét về nền văn minh vì họ tiêu biểu cho trong chính họ biểu tượng của toàn bộ bản chất hình hài, mà, khi được hội nhập và hoạt động với tư cách một người nguyên vẹn chúng ta gọi là phàm ngã (personality). Phàm ngã này (xét về mặt con người) là hình thức biểu lộ đã phát triển và được phẩm định của trạng thái thứ ba của thánh linh, tức trạng thái của Chúa Thánh Thần (God the Holy Spirit), tức nguyên khí sáng suốt và bảo dưỡng của vũ trụ. Chúng ta sẽ nghiên cứu trạng thái này trong Leo và xem xét nơi đó sự khai mở của thực thể hữu ngã thức và phàm ngã, mà ở trong Virgo đang trở nên mẹ của Chúa hài đồng (Christ child). Eve là biểu tượng của bản chất trí tuệ, và của thể trí của con người bị thu hút bởi sức quyến rũ của tri thức để đạt được điều mong muốn qua kinh nghiệm của sự luân hồi. Do đó, Eve lấy trái táo của tri thức từ nơi con rắn của vật chất và bắt đầu công việc thử nghiệm lâu dài của con người, kinh nghiệm và biểu hiện vốn được khai mở ‒ theo khía cạnh trí tuệ ‒ trong thời Aryan của chúng ta. Isis thay cho cùng biểu hiện suốt trên cõi tình cảm hay cõi cảm dục. Eve không có trẻ con nào trong vòng tay của bà; mầm mống của sự sống Christ cho đến nay hãy còn quá nhỏ không thể làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận; diễn trình tiến hóa giáng hạ hãy còn quá sát sao; nhưng nơi Isis điểm giữa được đạt đến; tiến trình gia tốc của những gì được ưa thích (Dục Vọng của mọi quốc gia như thường được gọi trong Thánh Kinh) đã xảy ra và Isis tất nhiên đứng trong hoàng đạo xưa kia vì sự phong phú, vì chức năng làm mẹ (motherhood) và với tư cách là người bảo trợ trẻ con. Mary đưa tiến trình xuống tới cõi hoặc vị trí lâm phàm, tức cõi trần, và tại đó khai sinh ra Chúa hài đồng. Trong ba vị Đồng Trinh này (three Virgins) và ba Mẫu Thân (three Mothers) của Đức Christ, bạn có lịch sử của việc tạo dựng (formation) và chức năng (function) của ba trạng thái của phẩm cách (personality) mà Đức Christ phải tìm cách thể hiện qua đó. Cung Virgo chính nó thay cho một sự tổng hợp của ba trạng thái nữ (feminine aspects) này – Eve, Isis và Mary. Nàng là Virgin Mother (Trinh Mẫu), cung ứng những gì cần cho biểu hiện trí tuệ, tình cảm và thể chất của thiên tính ẩn tàng nhưng luôn luôn hiện hữu. Ba biểu hiện này được mang lại cho sự hoàn thiện cần thiết trong Leo, cung của cá nhân, ngã thức phát triển và khai mở phẩm cách.
Do đó, Virgo là đối cực (opposite pole) của tinh thần và bênh vực cho mối liên hệ của hai cực này sau khi chúng được tập hợp lại lúc đầu tiên trong Aries, và đã tạo ra một lưỡng nguyên được nhận biết trong Gemini.
Nơi đây, Tôi muốn nhắc nhở bạn một điều mà trước tiên dùng để tăng thêm sự mơ hồ có thể xảy ra đã có trong trí bạn, nhưng nằm đàng sau tất cả những gì mà Tôi đã đưa ra cho bạn. Chúng ta đã nói đến hai cách tiến hành chung quanh hoàng đạo; cách thông thường từ Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces, và cách huyền bí từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus. Cả hai có liên quan tới sự tiến hóa nhân loại, đó là điều duy nhất mà chúng ta đang xem xét trong bộ luận này.
Nhưng trong chu kỳ tiến hóa quan trọng hơn có liên quan tới toàn bộ hoạt động của tinh thần-vật chất, chớ không hẳn sự tiến bộ cá biệt hóa của con người, hoạt động diễn ra từ Aries đến Pices, xuyên qua Taurus. Cái bí ẩn của nguyên tội (original sin) của con người được ẩn giấu trong chân lý này, vì một sự định hướng sai lầm xảy ra ở một giai đoạn trong lịch sử con người và gia đình nhân loại – nói chung ‒ đi ngược dòng hoàng đạo bình thường, tạm gọi thế, và chỉ ở trên con đường đệ tử mà sự tái định hướng đúng được đạt đến, và nhân loại mới nhập vào nhịp điệu đúng của sự tiến bộ. Do đó, Tôi đề nghị bạn nên phân biệt giữa diễn trình tiến hóa đi xuống nó tác động đến Các Đại Huyền Giai sáng tạo và các diễn trình tiến hóa đi lên, nó tác động đến Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, tức nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta không thực sự ở vị thế nghiên cứu điều này, vì khi chu kỳ tiến hóa đang đến gần chúng ta, chính chúng ta lại đồng hóa một cách quá chặt chẽ với tiến trình đó nên không thể phân biệt một cách rõ ràng giữa Bản Ngã vũ trụ (cosmic Self) với Phi-ngã (Not-self); cho đến nay, chúng ta chỉ đang học cách phân biệt Ngã với Phi-ngã trên một tỉ lệ nhỏ bé liên quan đến sự khai mở của chính chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đồng hóa với Hierarchy của hành tinh chúng ta và đồng hóa với trung tâm lực tinh thần đó, nó chính là mục tiêu trước mắt của những kẻ ở trên con đường đệ tử khi tiếp xúc, lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hiểu được nó – trên cung tiến hóa thăng thượng – các nét rộng lớn này và các tầm mức chính yếu của năng lượng thiêng liêng này vốn hiện hữu trên cung tiến hóa giáng hạ. Chính vì lý do này mà một nghiên cứu về hoàng đạo liên quan với các giới dưới nhân loại của thiên nhiên cho đến nay không thể xảy ra được.
Do đó, Virgo là mẹ vũ trụ, bởi vì về mặt vũ trụ bà tiêu biểu cho cực âm đối với tinh thần dương; bà là tác nhân thụ cảm (receptive agent) xét về trạng thái Cha. Trong một thái dương hệ trước, khía cạnh vật chất này là yếu tố kiểm soát quan trọng nhất, giống như trong thái dương hệ này chính linh hồn hay nguyên khí Christ mới là quan trọng nhất. Theo một số quan điểm, Virgo thật là cung cổ xưa nhất trong tất cả các cung, đó là một câu nói mà Tôi hoàn toàn không thể chứng minh cho bạn. Trong thái dương hệ thứ nhất đó, các dấu hiệu mơ hồ (Tôi tạm dùng một thuật ngữ như thế) về lưỡng nguyên mới là một sự kiện được chứng minh trong thái dương hệ này phải được tìm thấy, và chân lý này được giữ gìn cho chúng ta trong các từ “Chúa Thánh Thần che chở cho Trinh Nữ Mary” (“the Holy Spirit overshadowed the Virgin Mary”). Sự sống của trạng thái thiêng liêng thứ ba lúc bấy giờ tác động trên đại dương vật chất yên tĩnh và chuẩn bị chất liệu đó (qua vô số thiên kỷ) cho công việc của nó trong thái dương hệ này. Chính trong thái dương hệ này mà Chúa Hài Đồng, tức biểu hiện của tâm thức thiêng liêng và kết quả của mối liên hệ của Cha ‒ Tinh Thần và Mẹ ‒ Vật Chất, phải được khai sinh ra.
Một cung khác của hoàng đạo cũng có liên quan chặt chẽ với thái dương hệ trước là Cancer (Bắc Giải); có thể nói rằng Cancer là một biểu hiện (trong giai đoạn tiến hóa lớn) của nửa đầu của chu kỳ sinh hoạt ở thái dương hệ một, trong khi Virgo (Xử Nữ) cũng là một biểu hiện tiến hóa của nửa thứ hai. Với cố gắng để hiểu được tình huống, cần nên nhớ rằng trạng thái tâm thức, như chúng ta hiểu năng lực để hiểu biết, là hoàn toàn thiếu, ngoại trừ theo một cách phôi thai, đến nỗi toàn bộ diễn trình giống như giai đoạn cái phôi trong tử cung, trước khi có việc gia tốc ở điểm giữa của tiến trình thai nghén. Tuy nhiên, chẳng một ai trong các bạn sẽ tạo ra bất cứ mối hại nào khi áp dụng năng lực tưởng tượng và như vậy có được một ý tưởng mơ hồ và yếu ớt về sự tổng hợp của kế hoạch tiến hóa vĩ đại, mà theo một ý nghĩa vũ trụ, có liên quan đến phàm ngã tam phân của Thượng Đế. Tôi đã cố gắng bàn đến điều này trong Luận Về Lửa Càn Khôn.
Đây là cung hoàng đạo thứ sáu và ngôi sao sáu cánh là biểu tượng cổ của nó, diễn tả y như nó đảm trách diễn trình tiến hóa giáng hạ, và cũng là diễn trình tiến hóa thăng thượng, đưa tới điểm quân bình, được diễn tả cho chúng ta trong mối liên hệ của Virgo với Libra. Nếu tham khảo tự điển, bạn sẽ để ý rằng, về mặt chiêm tinh, Virgo được xem như đang chiếm vị trí trong các cõi trời nơi mà Libra được tìm thấy. Đây là tất cả mọi phần của đại ảo tưởng mà chiêm tinh học thấy khó hiểu. Trong không gian luôn luôn có sự di động và thay đổi (a constant moving and shifting); tuế sai của phân điểm vừa là một sự thật, vừa là một ảo tưởng (illusion, ảo giác). Toàn bộ tiến trình và cách diễn giải của nó đều tùy thuộc vào trình độ trí tuệ trong sự tiến hóa của nhân loại; sự đáp ứng của con người đối với các mãnh lực hành tinh và đối với ảnh hưởng của các cung hoàng đạo đều tùy thuộc vào các vận thể (vehicles) đáp ứng của con người và dựa vào bộ máy/ cơ cấu tiếp nhận mà con người tiến vào lâm phàm với nó. Các thiên giới (heavens), các tinh tòa, các cung và các hành tinh hàm ý một điều đối với Thánh Đoàn, và một điều khác đối với các nhà thiên văn (văn: vẻ đẹp), trong khi chúng chỉ là các thiên hà rắc rối khó hiểu (bewildering galaxies) có ánh sáng đối với người dân bậc trung. Tôi cảm thấy cần nhắc nhở các bạn về điều này, và nêu ra cho bạn thấy rằng các sự kiện về thiên văn học chỉ tương đối liên quan đến sự thật và bản chất xác thực của những gì mà quan điểm khoa học được đưa ra; chúng có tính cách minh giải về sự sống và sức mạnh nhưng không giống như khoa học và người bình thường hiểu về chúng. Theo quan điểm của chân lý nội môn, chúng chỉ là các Sự Sống được biểu hiện (embodied Lives) và là biểu hiện của sự sống, tính chất, mục tiêu và ý định/ chủ đích (intent) của các Đấng Cao Cả (Beings) tức là các Đấng đã đưa chúng vào biểu lộ.
Như bạn biết rõ, Virgo là một trong bốn cánh của Thập Giá Khả Biến, và – như bạn cũng đã biết – bốn năng lượng đang tạo ra Thập Giá này (vì ba Thập Giá đều là các dòng năng lượng bắt chéo nhau) là biểu hiện của toàn bộ mục tiêu của con người trong bốn giai đoạn rõ rệt. Thập Giá Khả Biến này đôi khi được gọi là “Thập Giá Tái Sinh” (“Cross of Rebirth”) nhấn mạnh việc luôn luôn biến đổi của những gì chính là biểu tượng và cũng là “Thập Giá Của Các Sự Sống Biến Dịch” (“Cross of Changing Lives”). Nó diễn tả một cách sinh động bốn điểm có tính quyết định hay là các hoạt động trong thời gian tồn tại của linh hồn trong khi biểu lộ:
I. Gemini (Song Nam)
1. Nhị nguyên bản thể không có liên quan Cặp đôi.
2. Lưỡng nguyên được cảm nhận và nhận thức qua
a/ Sự hợp nhất của quần chúng trong Cancer.
b/ Tâm thức cá biệt trong Leo.
Giai đoạn của Nhân Loại.
II. Virgo (Xử Nữ).
1. Giai đoạn mầm mống ẩn tàng của sự sống tâm linh.
2. Giai đoạn mầm mống linh hoạt của sự sống tâm linh.
a/ Thai nghén trong các giai đoạn đầu.
b/ Giai đoạn sự sống được gia tốc.
Giai đoạn Dự Bị hay Khơi Hoạt.
III. Sagittarius (Nhân Mã).
1. Ý thức lưỡng nguyên kết thúc. Đạt được hợp nhất.
2. Sự sống nhất quán trực tiếp.
Giai đoạn đệ tử.
IV. Pisces (Song Ngư).
1. Lưỡng nguyên được liên kết trong sự tổng hợp. So sánh các biểu tượng đối với Gemini và Pisces.
2. Sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế.
Giai đoạn điểm đạo.
Khắp cả mối liên hệ này và theo kết quả của sự khai mở đều đặn của nguyên khí linh hồn xuyên suốt qua chủ đề phụng sự. Trong Gemini, sự liên hệ giữa lưỡng nguyên lớn của linh hồn và thể xác hiện rõ trong đó, ở giai đoạn này, thể xác hoặc sắc tướng (body or form) phụng sự cho linh hồn.
Trong Virgo, vật chất hay chất liệu trao đổi hoặc hoán đổi lẫn nhau việc phụng sự của chúng và mỗi bên phụng sự bên kia. Trong Sagittarius, chúng ta thấy xuất hiện việc phụng sự của Sự Sống Duy Nhất được xem như việc phụng sự của Hierarchy, tức biểu hiện hành tinh của ý tưởng phụng sự, trong khi ở Pisces ‒ theo một kết quả của toàn bộ diễn trình tiến hóa – xuất hiện Đấng Phụng Sự hay Đấng Cứu Thế tận tâm, được huấn luyện và được thử thách. Được cho là Virgo “bao hàm việc phụng sự của hiện tại ngay trước mắt hay nói cách khác chính Thượng Đế nội tại (God immanent) khơi hoạt phản ứng từ khía cạnh sắc tướng và do đó được phụng sự.
Ba Thập Giá – thuộc vũ trụ, thái dương hệ và thuộc con người ‒ gây chú ý sâu xa vào mối liên hệ hỗ tương của chúng; chúng ta sẽ khám phá điều này khi chúng ta bước vào khảo cứu cẩn thận ý nghĩa của chúng, vị thế và hiệu quả về năng lượng của chúng trong hoàng đạo – cả trên hành tinh chúng ta lẫn trên mỗi hành tinh khác. Chúng ta sẽ làm điều này trong một phần sau của đoạn này của Bộ Luận. Virgo thuộc về tam bộ Địa Cầu và một hiểu biết về bộ ba này cũng sẽ đem lại sáng tỏ. Ba cung thuộc quả đất là Taurus‒ Virgo‒ Capricorn và chúng được liên kết với nhau theo một cách đặc biệt liên quan với hành tinh không thánh thiện, tức Địa Cầu chúng ta. Mối liên hệ mà chúng ta quan tâm tới là liên hệ về sự gặp gỡ và hợp nhất của các năng lượng của ba cung này trên Địa Cầu, và hiệu quả của chúng trên các giới trong thiên nhiên mà Địa Cầu chúng ta đang biểu thị. Có thể nói rằng:
1. Taurus ‒ Động cơ đàng sau sự tiến hóa (Xung lực). Ước muốn kinh nghiệm, Ước muốn thỏa nguyện. Ánh Sáng của Tri Thức.
2. Virgo ‒ Động cơ đàng sau đệ tử (Mục tiêu). Ước muốn biểu lộ, ước muốn tâm linh. Ánh Sáng Ẩn Tàng của Thượng Đế.
3. Capricorn ‒ Động cơ đàng sau điểm đạo (Phụng Sự). Ước muốn giải thoát. Ước muốn phụng sự. Ánh Sáng của Sự Sống.
Tất cả đều biểu lộ ước muốn khi nó hòa nhập vào đạo tâm, và trong tiến trình mang lại ánh sáng và sự sống cho con người. Trong Virgo, mục tiêu mà vì đó sự sống sắc tướng tồn tại, bắt đầu được hiểu rõ, còn ước muốn đối với sự thỏa nguyện của phàm ngã bắt đầu thay đổi, và ước muốn của con người đối với nhận thức bên trong của Christ nội tại bắt đầu đảm nhiệm sự kiểm soát ngày càng tăng cho đến khi thực tại tinh thần bên trong sau rốt được phóng thích khỏi vòng cương tỏa (thralldom) của vật chất và trở nên biểu lộ theo bản chất thực sự của chính nó trong thế gian. Diễn tả cùng ý tưởng theo cách khác, ánh sáng của tri thức (mà Taurus là người giám sát của nó) bị thay thế bởi ánh sáng của minh triết (mà Virgo là người giám sát của nó), và sau cùng nhường chỗ cho ánh sáng của cuộc điểm đạo trong Capricorn. Tuy nhiên, mọi điều này xảy ra và phải xảy ra dựa vào những gì mà về mặt huyền bí được gọi là “bề mặt rực rỡ của địa cầu”, cảnh giới sắc tướng; sự đảm đương (assumption) hay là sự tôn vinh (glorificatin) của Virgo chưa xảy ra, và sự nâng lên của vật chất chưa được nhận thức. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng Scorpio thiết lập tính chất tất yếu của việc đảm đương sau rốt này của vật chất vào thiên giới ở Capricorn, và điều này được báo trước cho chúng ta trong lịch sử của Hercules trong Scorpio khi y nhấc con Hydra (Giao Long) lên cao phía trên đầu mình vào trong không khí.
Virgo tượng trưng cho các vực sâu, bóng tối, yên tĩnh và hơi ấm; đó là thung lũng của kinh nghiệm sâu xa trong đó các ẩn mật được khám phá và sau rốt “dẫn tới ánh sáng”; đó là vị trí của các bước chuyển tiếp chậm chạp, dịu dàng và tuy thế mạnh mẽ và các phát triển có chu kỳ, chúng xảy ra trong chỗ tối, song lại dẫn tới ánh sáng. Đó là “giai đoạn mù mờ” (“blinded stage”) được thấy có trong các nghi thức của Hội Tam Điểm và bao giờ cũng đi trước quà tặng của ánh sáng. Virgo thay cho “cái nôi của thời gian” (“womb of time”) mà trong đó Thiên Cơ (bí nhiệm và ẩn giấu của các thời đại) được từ từ hoàn thiện và – với đau khổ, phiền muộn và qua tranh đấu và xung đột ‒ đi vào biểu lộ vào cuối của thời gian ấn định. Ngày nay dường như (một cách kỳ lạ và một cách thuyết phục) là chúng ta đang tiến vào tháng thứ 8 của giai đoạn thai sinh; theo nghĩa đen, đây hầu như là trường hợp mà nhân loại có liên hệ vì ‒ tính từ Virgo đến Aquarius, cung mà hiện nay chúng ta đang tiến vào – chúng ta thấy rằng chỉ có tám cung: Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces và Aquarius, và chắc chắn đây là đảm bảo rằng khai sinh ra kỷ nguyên mới, với tâm thức mới, còn nền văn minh và văn hóa mới là tất yếu, và chắc chắn xảy ra.
Tôi xin tạm dừng nơi đây và đưa ra một quan điểm có phần sáng tỏ, liên quan với đoạn đường của sự sống nhân loại chung quanh hoàng đạo. Sự tiến bộ hay đoạn đường này rơi vào ba giai đoạn chính:
1. Đoạn đường hay sự tiến bộ của nhân loại chung quanh và quanh hoàng đạo từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus, cho đến trong Virgo ‒ Leo (vì về mặt huyền bí, hai cung này được xem như không thể tách rời nhau) hoạt động tập thể giải phóng cá nhân đến một cuộc sống có tiến bộ ngã thức, và một cách thay đổi để tiến bộ chung quanh bánh xe sự sống. Điều này nằm xa trong quá khứ.
2. Đoạn đường hay tiến bộ của con người cá biệt diễn ra ngược lại với tiến bộ của tập thể; ở giai đoạn này cá nhân, cá nhân tiến theo chiều kim đồng hồ từ Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces. Sự sống của y lúc đó và về lâu về dài hầu hết là ngược với xã hội (anti-social) theo ý nghĩa tâm linh; y trở nên ích kỷ (selfish) và duy ngã (self-centred, trụ vào bản ngã). Các cố gắng của y đều dành cho chính y, cho sự thỏa mãn của y, riêng y và các hoạt động của phàm ngã, điều này trở nên ngày càng mạnh. Đây là tình trạng hiện tại đối với quần chúng.
3. Con đường hay là sự tiến bộ của con người được táiđịnh- hướng từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus. Trong giai đoạn cuối cùng này, y quay trở lại cùng phương pháp được hướng dẫn, tức nhịp điệu và chừng mực của hoạt động quần chúng trước kia nhưng lần này với các thái độ được thay đổi và đang thay đổi của việc phụng sự không ích kỷ, một phàm ngã được hiến dâng cho việc phụng sự nhân loại và với một sự tái định hướng tự ý của các năng lực của y sao cho chúng được hướng đến việc tạo ra sự tổng hợp và cảm thông. Việc này sẽ là tình huống trong tương lai đối với quần chúng.
Nhà chiêm tinh học của tương lai sẽ phải ghi nhớ cẩn thận ba cách tiến hóa này. Đó là Thiên Cơ như hiện tại chúng ta có thể nhận biết được nó. Trong Thiên Cơ này, Virgo, tức Virgin (Xử Nữ) thay cho cái khuôn (womb) của thời gian và vượt qua phàm ngã ‒ linh hồn (Leo ‒ Virgo) thông qua ba giai đoạn hay chu kỳ. Virgin cũng thay cho cái khuôn của hình tướng và cho người mẹ bảo dưỡng, bảo vệ cho nguyên khí Christ bên trong chính chất liệu vật chất cho đến khi ở trong “sự hoàn mãn của thời gian”, bà có thể khai sinh ra Chúa hài đồng. Đây là ba cung chính liên quan với nguyên khí Christ trong chu kỳ thế giới này:
1. Virgo ‒ Thời kỳ hoài thai (gestation) ‒ cai quản chín cung từ Virgo đến Capricorn, kể cả Virgo.
2. Capricorn ‒ Sự đau đẻ (labour) ‒ ba cung từ Capricorn đến Pisces, cho đến cuộc điểm đạo thứ ba, kể cả Capricorn.
3. Pisces ‒ Sinh ra (birth) ‒ sự xuất hiện Đấng Cứu Thế.
Khi xem xét ba điểm này, một vấn đề khác đối với chiêm tinh học xuất hiện mà Tôi hiếm khi nhắc tới, mà chỉ được xác định theo các kết quả của nó. Phải có sự phân biệt được tạo ra giữa lá số tử vi của hình tướng (form) với lá số tử vi của nguyên khí bên trong, tức nguyên khí Christ sinh động. Việc này sẽ chi phối tân chiêm tinh học, nhưng sẽ được phát triển khi các chiêm tinh gia làm việc với các giả thuyết mà Tôi đã trình bày. Hãy suy tưởng về các sự kiện liên quan với sự sống Christ này; về phương diện lý thuyết chúng rất quen thuộc với bạn, nhưng các hàm ý của chúng và ý nghĩa nội môn của chúng thì trừu tượng và thường khó hiểu với những ai đã dựng lên dưới trật tự cũ, và với các ý tưởng cũ và các tiếp cận cũ với chân lý. Chúng có ý nghĩa cao xa hơn là đã được hiểu từ trước đến giờ. Có ba chủ thể cai quản (rulers) của cung này:
1. Mercury ‒ Đây là chủ thể cai quản chính thống. Nó mang ý nghĩa năng lượng hay thay đổi của Con Trí Tuệ, tức linh hồn. Nó được hoán chuyển vì Mặt Trời (Con) và thay cho Đấng Trung Gian (Mediator) hay làm trung gian, giữa Cha và Mẹ, giữa Tinh Thần với Vật Chất, và tuy thế là kết quả của sự hợp nhất của hai cái này.
2. Nguyệt Cầu (Vulcan). Đây là chủ thể cai quản huyền bí (esoteric ruler). Ý nghĩa của chủ thể cai quản này thì tương tự với ý nghĩa của chủ thể cai quản chính thống. Nguyệt Cầu (hay là năng lượng cung bốn) được thấy ở đây dưới hình thức một biểu hiện của năng lượng Cung một, biểu lộ qua Vulcan. Mặt Trăng cai quản hình hài và đó là ý chí của Thượng Đế để biểu lộ qua trung gian của hình tướng.
3. Jupiter (Mộc Tinh) – Đây là chủ thể cai quản của Huyền Giai và đang cai quản Huyền Giai Sáng Tạo thứ hai, Huyền Giai của các Đấng Kiến Tạo Thiêng Liêng (Divine Builders) của biểu lộ hành tinh chúng ta. (Xem bảng liệt kê về các Huyền Giai). Đây là Huyền Giai Sáng Tạo thứ bảy cũng là Huyền Giai Sáng Tạo thứ hai, nếu năm Huyền Giai chưa biểu lộ được tính đến; theo ý nghĩa của hai và bảy, nhiều bí mật ẩn dưới các Huyền Giai này sẽ được tiết lộ.
Qua ba chủ thể chi phối thuộc hành tinh này, các năng lượng của cung 4 chảy vào, chế ngự thể trí qua Mercury và hình hài vật chất thông qua Mặt Trăng; các năng lượng của cung 1, biểu hiện cho ý chí của Thượng Đế, bắt đầu sự kiểm soát của chúng đối với con người hữu ngã thức (được khai mở trong Leo) và các năng lượng của cung 2, biểu hiện cho tình thương của Thượng Đế, tuôn đổ qua sự biểu lộ. Ý chí, tình thương và hài hòa qua xung khắc – đó là các mãnh lực đang kiềm chế, chúng làm cho con người có bản chất riêng của mình (what he is, đúng theo thực tướng của con người) và đó cũng là các năng lượng đang chi phối và điều khiển, chính chúng vận dụng thể trí (Mercury), bản chất tình cảm, bác ái (trong Jupiter) và xác thân (Mặt Trăng, hay là ý chí huyền bí) cho các mục tiêu của biểu hiện và biểu lộ thiêng liêng. Đối với bạn, điều sẽ trở nên hiển nhiên là nhiệm vụ của Mercury liên quan với nhân loại đã diễn tiến một cách thỏa đáng nhất, và đã đưa nhân loại đến mức độ tiến hóa hiện nay trên con đường dự bị; chính năng lượng của Vulcan đang mạnh mẽ làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận, và do đó các đấu tranh diễn ra trên hành tinh giữa con người của ý chí (men of will) – ích kỷ và tham vọng – với con người của thiện chí (men of good will), là những người mong muốn cái tốt lành cho toàn thể. Khi Huyền Giai nhân loại được khơi hoạt đầy đủ về tâm linh chứ không chỉ các năng lực vật chất, thì bấy giờ công việc của Jupiter sẽ tăng cường ngay lập tức và chủ thể chi phối có ích lợi này sẽ dẫn gia đình nhân loại đến các con đường hòa bình và tiến bộ.
Qua trung gian của các chủ thể chi phối về hành tinh khác nhau, Virgo được liên kết một cách rõ rệt với tám cung khác của hoàng đạo, và do đó, chính với tám cung này mà chúng ta quan tâm tới, vì chúng tạo ra một tổng hợp có liên hệ chặt chẽ của chín cung (kể cả Virgo). Trong sự tổng hợp liên hệ hỗ tương bằng số này và mối liên hệ hỗ tương bổ ích này có ẩn giấu toàn bộ lịch sử tiến bộ của con người, và cái bí ẩn của tiến trình biểu lộ thiêng liêng. Ở đây thật là quan trọng khi nhớ một vài điểm sau:
1. Chín là số của con người. Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư thực ra là thứ chín, nếu năm Huyền Giai chưa biểu lộ được bao gồm trong cách liệt kê của chúng ta. Huyền Giai con người chỉ là Huyền Giai thứ tư trong số bảy Huyền Giai đang hoạt động hay biểu lộ.
2. Chín là con số của điểm đạo xét về nhân loại. Có:
a/ Năm cuộc điểm đạo hành tinh chủ yếu mà một người có thể nhận được.
b/ Ba cuộc điểm đạo thuộc thái dương hệ mà Đức Christ đang có hai.
c/ Một cuộc điểm đạo cấp vũ trụ vốn liên kết một người với sao Thiên Lang (Sirius).
Do đó, mối liên hệ của Virgo với tám cung có một liên quan rõ rệt về các vấn đề này và chín mãnh lực hợp nhất đóng góp vai trò của chúng trong việc phát triển sự sống Christ trong cá nhân và trong tập thể nhân loại.
Từ nhóm các cung này và các chòm sao kèm theo của chúng, ba cung bị bỏ sót. Đó là Leo, Libra và Capricorn. Ba cung này tất cả đều là sign of crisis (cung khủng hoảng, cung quyết định) và báo hiệu cho ảnh hưởng tiến bộ của chín cung kia và các tình huống vốn phát triển nhờ sự hoạt động của chúng. Chúng là các điểm thử nghiệm trong tiến trình tác động của năng lượng từ chín cung kia khi các năng lượng này có ảnh hưởng đến những người tìm đạo riêng biệt. Đó là:
1. Leo (Hải Sư) ‒ Bước Ngoặt về Sự Biệt Ngã Hóa. Bước ngoặt này tự biểu hiện trong hai giai đoạn như:
a/ Mãnh lực còn phôi thai được khuếch tán.
b/ Hội nhập phàm ngã.
Nó hàm ý sự xuất hiện của phàm ngã và việc chuẩn bị cho kinh nghiệm Christ. Đó là ngã thức và là sự tổng hợp thấp.
2. Libra (Thiên Xứng). Bước ngoặt về Quân Bình (Crisis of Balance). Sự xuất hiện của ý thức về sự tự định hướng (selfdirection) và sự quân bình (equilibrium). Đó là điểm quân bình giữa linh hồn với sắc tướng. Nó là dấu hiệu xuất hiện của sự chọn lọc tự do. Đó là tâm thức của nhị nguyên và là nỗ lực để quân bình cả hai.
3. Capricorn (Nam Dương, Ma Kết) – Bước ngoặt về điểm đạo. Bước ngoặt này xảy ra trong năm giai đoạn và là dấu hiệu sự xuất hiện của sự sống Christ đang chế ngự. Nó hàm ý là sự tổng hợp cao và sự kiềm chế của tâm thức Christ nguyên là tập thể thức.
Do đó, có chín cung mà các sức mạnh tuôn đổ qua đó, hiệu quả của chúng là sáng tạo và chúng tạo ra các thay đổi rất cần cho sự tiến bộ của linh hồn hướng tới biểu lộ thiêng liêng. Bạn cũng có ba cung quyết định/chuyển biến (signs of crisis) nhờ đó mà mức tiến hóa được định đoạt. Trong mối liên hệ này, cần nên chú ý:
1. Leo-Libra-Capricorn. Tạo thành tam giác của Chúa Cha tức trạng thái ý chí; chúng đánh dấu các mức độ thành đạt, nhờ chuyển biến (crisis) được đáp ứng và đạt được thành công.
2. Cancer-Virgo-Pisces. Tạo thành tam giác của Mẹ tức trạng thái vật chất, được chi phối bởi hoạt động sáng suốt. Chúng báo hiệu các thời điểm của dịp thuận tiện thuộc một loại bên trong nơi mà tâm thức có liên hệ, và do đó bạn có nhận thức về ý thức quần chúng, ý thức cá nhân và tập thể thức.
Một nghiên cứu chặt chẽ về các ý tưởng nói trên sẽ tỏ ra bổ ích trong việc thiết lập các phương pháp và các mối liên hệ; chúng cũng sẽ nêu ra chủ điểm mà các chiêm tinh gia có thể vận dụng khi tìm cách soạn thảo các lá số tử vi của quần chúng.
Khi chúng ta đã nghiên cứu các chòm sao khác nhau này, điều sẽ trở nên rõ rệt với bạn đó là chức năng chính của các hành tinh là trở thành các tác nhân phân phối cho các năng lượng xuất phát từ hoàng đạo, khi các năng lượng này tập trung trong thái dương hệ chúng ta, và trở thành thu hút đối với hành tinh chúng ta. Các nhà nghiên cứu cần hiểu kỹ lưỡng hơn là họ đang hiểu rằng nền tảng của các khoa chiêm tinh học là phát ra (emanation), truyền đi (transmission) và tiếp nhận (reception) các năng lượng, và chuyển hóa các năng lượng đó thành các lực bởi thực thể tiếp nhận. Các năng lượng của các cung khác nhau được thu hút bởi các hành tinh khác nhau, tùy theo giai đoạn phát triển của chúng và bởi cái mà về mặt huyền bí học được gọi là “tình trạng liên hệ cổ xưa”, giữa các thực thể làm linh hoạt của các hành tinh và với các tinh tòa.
Liên hệ này tồn tại giữa các beings (thực thể, bản thể, hữu thể, đấng thiêng liêng…) và được căn cứ vào Định Luật về Ái Lực (Law of Affinity). Chính Định Luật Ái Lực này mới tạo ra sức hút từ lực (magnetic pull) và sự đáp ứng mạnh mẽ giữa các tinh tòa với các hành tinh bên trong thái dương hệ, và giữa hành tinh đặc biệt nào đó với các hình thức sự sống trên một hành tinh khác, và “các năng lượng sắp xảy ra” (“impending energies”), như chúng được gọi, vốn đang được thu nhận từ một nguồn cội chính nào đó. Khả năng để nhận và rút kinh nghiệm nhờ các năng lượng hành tinh (chính chúng được thu nhận khi được phát ra từ một chòm sao nào đó) tùy thuộc vào mức tiến hóa, nó định đoạt tính chất dễ tiếp thu và tính đáp ứng của cơ cấu tiếp nhận. Điều này tạo thành một định luật bất di bất dịch, và giải thích cho sức mạnh của hành tinh nào đó mà từ trước đến giờ vẫn chưa được khám phá, và do đó ít có liên quan với sự tiến hóa cho đến hiện tại, do bởi sự không đáp ứng của các hình thức tiếp nhận. Các hành tinh, các năng lượng và các mãnh lực đã tồn tại luôn luôn, nhưng vẫn cứ không có hiệu quả và tất nhiên chưa được khám phá do bởi không có các dụng cụ đáp ứng cần thiết. Do đó, chúng sẽ không có hiệu quả nào trên sự sống và lịch sử của một cá nhân, và chỉ trở nên có sức mạnh và “trở nên linh hoạt về mặt từ điện” (“magnetically informing”), khi một người đã đạt được một mức độ phát triển nào đó, và đang trở nên bén nhạy với các ảnh hưởng cao siêu và đang chuẩn bị bước lên nẻo đạo, việc sẵn sàng này báo hiệu rằng bộ máy đáp ứng của người này (phàm ngã tam phân) trở nên bén nhạy hơn là trường hợp đối với người bình thường, và có thể đáp ứng với một phạm vi rung động cao hơn là trường hợp khác. Ở đây cũng hàm chứa sự phân biệt giữa các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện. Các Đấng Chủ Quản (Lords) của các hành tinh (các Đấng Huyền Cung hay là các Hành Tinh Thượng Đế), trên các mức độ/ cảnh giới (level) riêng của Các Ngài, cũng phát triển không đồng đều, và một số Đấng thì tiến xa trên vũ trụ đạo về việc khai mở tâm linh (spiritual unfoldment) hơn là các Đấng khác. Các Đấng nào chắc chắn ở trên Vũ Trụ Đạo với Cương Vị Đệ Tử (of Discipleship) đều được xem như đang làm linh hoạt các hành tinh thánh thiện, trong khi Các Đấng ở trên Vũ Trụ Đạo Dự Bị (Cosmic Probationary Path) đều đang biểu lộ/thể hiện (expressing) Chính Các Ngài qua các hành tinh không thánh thiện. Tôi sẽ bàn chi tiết điểm này khi chúng ta bước vào phần của tiết đoạn nằm trong bộ luận này với ý định bàn về vấn đề này. Quan điểm mà tôi tìm cách đưa ra ở đây chỉ duy nhất là vấn đề tiếp nhận và độ nhạy bén đã phát triển được.
Trên vòng đảo ngược, qua trung gian của chủ thể chi phối hành tinh (chính thống và nội môn linh hoạt hợp nhất), con người trên lối đạo phát hiện chính mình đáp ứng với một số rất lớn các năng lượng đang đến với y theo nhiều khía cạnh và chiều hướng, và đó là các khó khăn của con người
trên Con Đường Đệ Tử. Khi y trở thành điểm đạo đồ, phạm vi rung động này nhanh chóng tăng lên, và y trở nên dễ tiếp nhận các năng lượng mà chúng ta đã liệt kê dưới thuật ngữ hierarchical (phân cấp, thuộc huyền giai), và có liên quan tới mười hai Huyền Giai Sáng Tạo. Các thần lực của các Huyền Giai này (không thuộc hành tinh cũng không thuộc thái dương hệ), kế đó tràn ngập và lướt qua điểm đạo đồ và khơi hoạt các đáp ứng tập thể chính yếu này, mà sau rốt mang lại cho y tâm thức thái dương hệ, và làm cho y thành một phụng sự viên thế giới trong Aquarius và một vị cứu thế trong Pisces. Ở đây một gợi ý được truyền đạt cho bạn về chu kỳ thế giới mà hiện nay chúng ta đang tiến vào, và chu kỳ đó sẽ càng lúc càng lộ rõ với bạn (nếu bạn ngẫm nghĩ về các lời của Tôi) tại sao chúng ta đang tiến vào một cung mà trong đó các cấp điểm đạo đồ sẽ được tăng lên rất nhiều. Trong giai đoạn điểm đạo, các năng lượng của các cung và các chòm sao của chúng (Tôi nói các chòm sao đi kèm – nó thể hiện tình trạng một cách chính xác hơn là cách nói thông thường) nó trải qua dưới một hình thức tinh khiết hơn và theo một hướng trực tiếp hơn trên Con Đường Đệ Tử và các giai đoạn phát triển tiến hóa sớm hơn. Điểm đạo đồ đáp ứng với các ảnh hưởng thuộc hành tinh, thuộc thái dương hệ và một số ảnh hưởng vũ trụ, đồng thời trở nên –Tôi tạm diễn tả điều đó như thế ‒ một thấu kính mà “nhiều ánh sáng vốn là chính năng lượng” có thể tuôn đổ qua đó và như thế được tập trung trên hành tinh chúng ta. Điểm đạo đồ điều chỉnh tâm thức của mình vào các năng lượng này và nhờ thế trở thành một phụng sự viên của hành tinh. Một điểm nữa mà ở đây Tôi có thể đề cập tới đó là một vài cung tự biểu hiện qua hai hành tinh. Thí dụ Cung 4, tức Cung Hài Hòa qua Xung Khắc, đạt đến chúng ta qua Mặt Trăng và cả qua Mercury, trong khi Cung 1, tức Cung Ý Chí hay Quyền Năng, đến với chúng ta qua Vulcan và qua Pluto. Lý do thực sự của việc này là một trong các bí mật của điểm đạo và được ẩn giấu trong vận mệnh của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư và trong ý-muốn-biểu-lộ (will-to-manifest) của Đấng Chủ Quản (Lord) của Địa Cầu chúng ta, Chính Ngài ở trên cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt; Ngài được cho là “khi năng lượng vĩ đại thứ ba được liên kết với Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, thì cái bí mật của số Bảy hoàn thiện (the perfected Seven) sẽ được hiểu rõ”. Một trong các ý nghĩa rõ rệt hơn của cách nói này được tìm thấy trong việc khai mở của trí tuệ và bác ái trong điểm đạo đồ, ở thời điểm biểu lộ nào và ở cuộc điểm đạo chính cuối cùng, y sẽ trở nên đáp ứng với sự tổng hợp của các năng lượng vốn phát ra từ “bảy tinh quân trước Thiên Tòa”. Các Đấng này là các đại diện của bảy Đấng Rishis của Đại Hùng Tinh và cực khác của Các Ngài, tức bảy Tỉ Muội (Sisters) của chòm sao Rua (Pleiades), về mặt biểu tượng được nhận biết như là bảy hiền thê (wives) của Đấng Thánh Triết của Đại Hùng Tinh. Ở đây, lại một lần nữa, liên quan với thái dương hệ chúng ta, rõ ràng là chúng ta tìm thấy một tam giác năng lượng lớn khác, mà các điểm tập trung của tam giác đó trên Địa Cầu chúng ta là bảy Tinh Quân trước Thiên Tòa (bảy Hành Tinh Thượng Đế ‒ND).
Chúng ta sẽ bàn đến tam giác này sau; Tôi chỉ muốn nhắc đến nó ở đây:
1. Bảy Tinh Quân đáp ứng với hành tinh thánh thiện. Đó là:
a/ Các biểu hiện của sự sống thiêng liêng trên Địa Cầu.
b/ Các điểm tập trung dành cho các Đấng Chủ Quản của bảy cung.
c/ Các chủ thể chi phối của bảy cõi tâm thức và biểu lộ.
d/ Các vị tiêu biểu bởi vì đáp ứng với
2. Bảy Rishis của Đại Hùng Tinh, Các Ngài là :
a/ Các biểu hiện sự sống của Vũ Trụ Thượng Đế.
b/ Các điểm tập trung dương đối với bảy năng lượng vũ trụ chính.
c/ Các chủ thể chi phối của bảy Huyền Giai Sáng Tạo.
d/ Nối liền như các cực dương với
3. Bảy tỉ muội hay là bảy Pleiades, các Ngài
a/ Là các biểu hiện của lưỡng nguyên của biểu lộ trong liên hệ của các Ngài đối với bảy Đấng Thánh Triết.
b/ Cung cấp cực âm đối với trạng thái dương của bảy Rishis.
c/ Hòa nhập với các năng lượng dương của Đại Hùng Tinh và, một cách thống nhất, tác động qua bảy trong số các cung hoàng đạo.
Đây lần nữa cái phức tạp của các lực tác động trên hành tinh chúng ta, và đang tăng ở số lượng và sức mạnh của chúng, khi các hiện thể đáp ứng trên hành tinh chúng ta trở nên phát triển cao hơn và nhạy bén hơn, do đó có thể có một phản ứng thực sự hơn và một đáp ứng nhanh chóng hơn, đối với nhiều lực đang gây ấn tượng vào các hình thức sự sống trên hành tinh chúng ta. Nó đã được nhận ra bởi một Đấng chuyên môn uyên thâm về chiêm tinh học, Ngài hoạt động với các Đức Thầy của Đại Bạch Giai mà “khi nhân loại hiểu được sự tách biệt giữa các cung và các chòm sao, hiểu được bản chất của tính phân cực (polarity) của các năng lượng và đáp ứng với ba Thực Tại vũ trụ, mười hai Năng Lượng vũ trụ và bảy Tác Động/Va Chạm hành tinh (planetary Impacts) và sự tương tác của mười hai Huyền Giai Sáng Tạo, bấy giờ và chỉ bấy giờ một ánh sáng rực rỡ mới được nhận thấy, và vận mệnh của Thái Dương Thượng Đế chúng ta sau rốt được định rõ”. Đàng sau trần thuật này người ta tìm thấy ba ý nghĩa: một ý nghĩa dành cho người thông minh bình thường, ý nghĩa nữa dành cho các đệ tử, còn ý nghĩa thứ ba dành cho các điểm đạo đồ trên cấp thứ ba.
Như trước kia Tôi có nêu ra cho bạn, cung Virgo có liên quan với chín tinh tòa, và trong sự kiện này có ẩn chứa cả lời tiên đoán lẫn sự đảm bồ. Những gì mà cung này che lấp và ẩn giấu có khả năng đáp ứng với chín luồng năng lượng – đang tác động trên sự sống bên trong hình hài và kêu gọi sự đáp ứng từ linh hồn – các dòng năng lượng này tạo ra “các điểm khủng hoảng” và các “thời điểm phát triển hiện rõ” đối vối những gì mà chúng ta nhắc đến khi nói về Leo-Libra- Capricorn.
Qua Mercury, Virgo bắt đầu liên hệ chặt chẽ với ba chòm sao – Aries, Gemini và Scorpio. Đây lại là một tam giác năng lượng rất quan trọng trong sự sống của Chúa ‒ hài đồng (Christ-child) mà Virgo bảo vệ, nuôi dưỡng và che đậy bên trong chính bà. Qua Aries và Scorpio, sự sống Christ và biểu lộ được hội nhập với sự sống của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư; nơi đây ẩn chứa một đại bí nhiệm vốn liên quan với biểu lộ song đôi của nguyên khí Christ cả trong hình thức lẫn – trên chính cõi riêng của nó – qua biểu lộ tinh thần. Cũng chính nơi đây mà ý nghĩa thực sự của các từ ngữ nằm trong Kinh Bhagavad Gita xuất hiện khi Krishna (nguyên khí Christ) nói với Arjuna (đệ tử thế gian, hay trạng thái sắc tướng phát triển): “Dù đã tỏa khắp toàn bộ vũ trụ với một mảnh của chính Ta, Ta vẫn nguyên vẹn”. Ở đây có một dẫn chứng huyền bí về sự đồng nhất cốt yếu của Chúa Con với Chúa Cha, tức “Đấng bất diệt” (“the “undying One”), và với Mẹ vĩnh cửu; nghĩa là với tinh thần và vật chất. Đây là bí nhiệm cơ bản của Virgo và sẽ được tiết lộ khi các năng lượng tuôn đổ vào Virgo từ Gemini, xuyên qua hành tinh Mercury, đã làm xong công việc đã được định trước của chúng; vì Gemini là một biểu hiện của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư chưa biểu lộ ‒ một Huyền Giai thuộc nhóm cao của các Đấng (Lives) đứng ngay trước bảy Đấng chi phối các sự sống trong thái dương hệ chúng ta. Các Đấng này đã đạt được mục tiêu của các Ngài, nhưng các năng lượng của Các Ngài vẫn còn được hướng về và được tập trung vào hành tinh chúng ta.
Các Ngài không biểu lộ trong trường hợp mà các hành tinh đã phát triển như là Uranus, Jupiter hoặc Saturn có liên quan đến.
Trong mối liên hệ tam phân này của ba tinh tòa chính, một đặc tính hiểu biết rõ ràng có thể được ghi nhận, và đó là lưỡng nguyên bản thể của chúng ‒ ảnh hưởng của nó thì rõ rệt và hiện ra một cách đầy ấn tượng trong Virgo. Aries chứng kiến điểm bắt đầu hay sự khai mở (initiation, tiến hành) của mối liên hệ giữa tinh thần với vật chất. Gemini chắc chắn là một cung của nhị nguyên và có nghĩa là sự liên hệ của hai năng lượng chính này trong Huyền Giai nhân loại hay Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư; thuyết nhị nguyên này được chú trọng theo một cách gần gũi và dễ hiểu hơn trong Scorpio, trong đó nốt của chu kỳ tiến hóa mà nó đang chi phối là “Ngôi Lời Lâm Phàm” (“ the Word made Flesh”). Đó là cung mà trong đó Đấng Christ chứng tỏ sự kiểm soát của Ngài đối với vật chất trong lớp vỏ của vị đệ tử chiến thắng. Tinh thần và vật chất (Aries), Linh hồn và thể xác (Gemini), mẹ và con (Virgo), Ngôi Lời (Word) và Xương Thịt (Flesh) (Scorpio) – đây là bốn cung của thuyết nhị nguyên sáng tạo và sự tiến hóa có liên hệ chặt chẽ được trình bày và có tính cách mô tả sức mạnh và các mục tiêu của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Khi Mercury, vị Sứ Giả thiêng liêng, nguyên khí của ảo tưởng (principle of illusion) và biểu hiện của thượng trí linh hoạt, đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và “hướng dẫn nhân loại vào ánh sáng”, còn Christ-child ra khỏi cái nôi (womb, khuôn) của thời gian và của xương thịt, tiến vào ánh nhật quang và biểu lộ, kế đó nhiệm vụ của trung tâm lớn đó mà chúng ta gọi là nhân loại sẽ được hoàn thành. Hãy suy tưởng về việc này, vì ý nghĩa của chiêm tinh học nội môn sẽ hiện ra rõ ràng hơn trong trí bạn nếu bạn có thể hoạt động tứ phân này của Mecury và liên hệ hỗ tương của bốn cung hoàng đạo này khi chúng được nối kết với Tứ Thể Thượng Đế (logoic Quaternary).
Chính cũng trong cung này mà Mặt Trăng trong quyền hạn riêng của nó của thời xa xưa và với sự kiềm chế hình-tưtưởng cũ và cũng tựa như đang che giấu cả Vulcan lẫn Neptune, nối liền mãnh lực của Virgo với các năng lượng của Taurus, của Cancer và của Aquarius. Điều này có tầm quan trọng đặc biệt vì nó liên kết trạng thái kiến tạo hình hài với trạng thái tâm thức, mà ở một giai đoạn phát triển cao, tạo ra biểu lộ của nguyên khí Christ hay là Christ-child. Về mặt nội môn, người ta cho rằng bốn danh xưng mà bởi đó Christ Avatar luôn luôn được gọi là:
1. Dục vọng của Mọi Quốc Gia ....... Taurus ......... Thập Giá Cố Định.
2. Đấng mà quần chúng cảm nhận hay là Đấng mà họ tiên đoán .... Cancer... Thập Giá Cơ Bản.
3. Đấng vốn là, đối với Bà, mục tiêu của hiện tồn........... Virgo ........... Thập Giá Khả Biến.
4. Đấng biểu lộ ánh sáng và đem lại nước ........... Aquarius ...... Thập Giá Cố Định.
Tất cả các cung này báo cho biết các hình thức của tâm thức, vốn bị chi phối và biểu lộ bằng các năng lượng của các cung này, hoàn thành theo chu kỳ và không ngừng nhiệm vụ ấn định của chúng. Do đó trước tiên chúng liên quan đến giai đoạn của tình trạng đệ tử và sự biểu lộ của một đệ tử thuộc thái dương. Đó là hai năng lượng đến từ Thập Giá Cố Định.
Tất nhiên đây là một trong các thập giá chuyển tiếp, vốn nối liền ba thập giá chính và có nhiều loại như thế. Virgo có liên quan với Taurus qua Vulcan, nó mang lại những gì có thể được gọi là trạng thái nhẫn nại (endurance aspect) của ý-muốn-tồn-tại (will-to-be) vốn đưa Đứa Con lâm phàm của Thượng Đế qua các kinh nghiệm của thời kỳ đen tối mà trong đó phàm ngã trở thành Mẹ trong giai đoạn hoài thai, qua thời kỳ thơ ấu trên cõi trần và qua giai đoạn niên thiếu, cho đến khi điểm đạo đến mức trưởng thành hoàn toàn. Việc này cần đến sự kiên trì, nhẫn nại và sự cố gắng không ngừng, và là một trong các đặc điểm được mang lại hoặc được kích hoạt bởi các năng lượng tuôn đổ từ Vulcan. Bạn có thể nhận thức được rằng các đặc điểm này là các thuộc tính (attributes, nét đặc trưng) của cung 1 và là mặt trái của những điều thường được nhấn mạnh, đó là sự chết hay là hoạt động của khía cạnh của Đấng Hủy Diệt (the Destroyer aspect). Taurus là một biểu hiện của Huyền Giai thứ ba chưa biểu lộ, và về Huyền Giai này chúng ta không biết gì cả, ngoại trừ sự kiện rằng nó liên quan với ánh sáng vốn thoát ra từ cái chết. Do đó, bạn có:
Taurus ‒ Sự giác ngộ (illumination). Vulcan ‒ Cung 1 hay nhẫn nại. Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba ‒ Linh Quang được phóng rải.
Virgo ‒ Sự Sống-Christ, tiềm tàng và chưa biểu hiện (như là Huyền Giai Sáng Tạo thứ ba). Nguyệt Cầu ‒ Bản chất hình tướng, chất liệu của ngọn lửa vốn soi sáng con đường.
Một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học rộng lớn liên quan với mọi tinh tòa, hành tinh và các Huyền Giai được nêu ra ở trên, nhưng nó có bản chất quá rộng lớn nên Tôi không thể xét đến trong bộ luận này. Nó sẽ tạo thành chiêm tinh học của tương lai, và sẽ bắt đầu được hiểu rõ khi sự hiểu biết tập thể và sự liên tục của tâm thức được thiết lập trong con người. Tuy nhiên, dưới một hình thức rèn luyện trí óc và dưới các khả năng được trình bày, ý niệm trở thành hữu ích cho bạn, vì nó mở rộng chân 275 trời của bạn và báo cho biết lĩnh vực kỳ diệu của thiên cơ (divine plan) và sự tổng hợp ở dưới biểu lộ.
Như bạn biết, Neptune (Hải Vương Tinh) là Vị Chúa (God) của nước, và từ ngữ “water” (“nước”) bao gồm nhiều khía cạnh của minh triết nội môn, đó là:
1. Toàn bộ ý niệm về vật chất – tổng quát và chia từng mục.
2. Các “loại nước của vật chất” (“waters of substance”).
3. Đại dương của sự sống.
4. Thế giới của ảo cảm và phản ứng cảm dục.
5. Cõi cảm dục nói chung.
6. Dục vọng và bản chất tình cảm.
7. Thế giới của lâm phàm tập trung đối với quần chúng.
8. Sự tồn tại của quần chúng, như là trong Cancer.
Đối với tất cả các thuộc tính hoặc điều kiện này của cực âm trong sự sống (khía cạnh vật chất), tinh tòa Cancer được dùng làm biểu tượng một cách đặc biệt. Nó đi trước Leo, cung của cá tính và của nỗ lực hữu ngã thức, và được liên kết với nhịp điệu chậm của sự sống quần chúng – hoặc là linh hoạt theo bản năng, hoặc là các phản ứng của một tâm thức được áp đặt nguyên là kết quả của kinh nghiệm được chọn sau cuộc điểm đạo. Nó bao hàm/ngụ ý (connotes) đời sống quần thể (mass life), đưa đến sự sống của nhóm (group life) sau kinh nghiệm điểm đạo, đối với những gì mà đối cực (polar opposite) của nó, tức Capricorn, đang duy trì và vốn đang tìm cách biểu hiện hoàn toàn trong Aquarius để hoàn tất kinh nghiệm của Leo và hòa nhập nó với kinh nghiệm của Cancer và Capricorn. 6 cung này là:
Cancer (Bắc Giải) ............... Leo (Hải Sư) .............. Virgo (Xử Nữ)
Capricorn (Nam Dương) ... Aquarius (Bảo Bình) . Pisces (Song Ngư) tạo thành ngôi sao sáu cánh khác có ý nghĩa sâu xa vốn là đối phần cơ bản (subjective counterpart) của ngôi sao 6 cánh (tam giác đan vào nhau) mà chúng ta gọi là dấu ấn của Vua Solomon. Việc đan kết vào nhau của hai tam giác trên tạo ra cái được gọi là một tam giác nhân loại – và theo các lý thuyết của Khoa Học về Các Tam Giác Lực – nó dính líu với mối liên hệ của cá nhân đối với đa số nhân loại và của đệ tử đối với nhóm. Các tam giác này biện minh cho việc nghiên cứu thận trọng tối đa. Chính hành tinh Neptune chủ yếu linh hoạt trong việc mang lại một hoạt động như thế trong Cancer mà động lực thúc đẩy thích hợp có thể được thiết lập để sẽ tạo ra tiến bộ (qua các cung ở giữa) đến Aquarius.
Ở đây, Tôi xin thêm một vài điều nữa vào giáo huấn về vòng sự sống (wheel of life) và hoạt động đảo ngược đang xảy ra ở một giai đoạn tiến hóa đặc biệt. Tôi muốn kêu gọi bạn chú ý tới sự kiện là nỗi khó khăn của vấn đề và sự tăng thêm /mạnh mẽ thêm (intensification) của sự sống của lưỡng nguyên hữu thức vốn dĩ đánh dấu các giai đoạn trước kia của Con Đường Đệ Tử, đến tận và ngay trước cuộc điểm đạo thứ ba, được dựa trên vòng hoàng đạo đang góp các ảnh hưởng của nó vào sự sống của bản chất hình hài theo một cách bình thường; vô số các sự sống đang tạo ra sắc tướng đều được chi phối bằng các cung của hoàng đạo đang tiến hành theo cách bình thường – theo chiều kim đồng hồ, do bởi tuế sai của phân điểm, trong khi sự sống của đệ tử, tập trung trong linh hồn thức đang bị cai quản (hay là Tôi nên nhận xét, sẽ bị cai quản?) bởi bánh xe, tiếp tục ngược chiều kim đồng hồ. Cả hai chuyển động đều ở tình trạng đối lập mạnh mẽ và, nói một cách tượng trưng, sau rốt tạo ra “hiện tượng xé rách thành nhiều phần nhỏ” nó luôn luôn đi trước sự điểm đạo và giác ngộ, và nó được minh chứng bằng mọi nhà thần bí và các điểm đạo đồ. Thực ra đây là những gì đang tạo ra việc phá hủy bức màn ảo tưởng và được nhắc đến một cách tượng trưng trong Kinh Tân Ước như là “bức màn của thánh điện bị xé rách làm hai từ đỉnh đến đáy”. Việc này tạo ra kết quả của hoạt động song đôi của Vòng Lớn (Great Wheel). Nó đi trước đêm đen của linh hồn, trong đó con người đang đứng treo giữa trời và đất, kế đó la to:
“Vị Chúa duy nhất, Đấng đã tha thứ cho tôi ở đâu?
Không nơi đâu được thấy Ngài cả và tất cả các vị thần khác đã ra đi. Tôi chỉ có một mình, bị thiếu mất tuy không lo sợ. Tôi thấy sự tối đen của hình tướng; tôi thấy sự tối đen của tinh thần ở xa. Và mọi ánh sáng của linh hồn dường như đã ra đi”. Kế đó đến tiếng kêu chiến thắng: “Tôi biết tôi là Linh Quang của Thượng Đế. Không còn gì khác nữa”. Qua Nguyệt Cầu và cũng qua Jupiter, Virgo được đưa vào liên hệ với Aquarius, có nghĩa là, trong trường hợp này, liên hệ với Huyền Giai Sáng Tạo thứ bảy, hay là với chất liệu nguyên tử mà nhờ đó thể biểu lộ trọng trược phải được tạo thành nếu sự sống Christ (mà Xử Nữ bảo dưỡng) được biểu lộ thành công. Nói về mặt nội môn, nguyên nhân của biểu lộ là sự kích hoạt của các “sự sống đã chết” (thường gọi là chất vô cơ, inorganic substance) biến thành hoạt động và thành hữu dụng cho sự sống Christ tích cực, đó là tác nhân của kích thích. Do đó, Nguyệt Cầu là biểu tượng của sự đáp ứng của các sự sống đã chết (dead lives) đối với sự tác động tinh thần bên ngoài. Ý tưởng trung tâm của huyền linh học mà ngay cả nguyên tử vật chất nhỏ nhất cũng có trong nó mầm mống của những gì có thể đáp ứng với năng lượng tinh thần được gìn giữ cho chúng ta trong giáo huấn về ảnh hưởng của Jupiter, tác nhân thuộc cung 2 của tinh thần Christ.
Như có thể được mong đợi từ một nghiên cứu về các cung, liên quan với Jupiter, Virgo được liên kết với cả Sagittarius lẫn với Pisces. Đây là một tác động ngoại môn nhưng tạo ra một kích hoạt không thay đổi đối với sự sống của Christ nội tâm, Sagittarius cai quản hoặc chi phối (vì đó là những gì thuật ngữ này hàm ý) hoạt động của các Lunar Lords (thần nguyệt tinh), tức là các vị tạo nên (build) thể xác con người nhờ chất liệu của chính các ngài. Do đó điều sẽ trở nên rõ rệt đối với bạn là tại sao, khi một người bắt đầu hoạt động một lòng hướng về Sagittarius và trở thành đệ tử nhiệt thành, thì y có thể chi phối phàm ngã của mình, và cai quản nó sao cho rốt cuộc nó trở thành vận thể (vehicle, phương tiện diễn đạt) của linh hồn. Nó cũng giải thích cho phản ứng của phàm ngã chống lại với sự kiềm chế này. Chính vì các sự kiện như trên mà chiêm tinh học chắc chắn trở thành một trong các khoa học chính yếu của tương lai, và khi điều này trở nên như thế, thì sự kiềm chế phàm ngã sẽ được tiến hành một cách khoa học; công dụng đầy đủ sẽ được tạo thành bằng các ảnh hưởng hành tinh và các năng lượng đến từ các cung khi chúng hiện ra theo chu kỳ và nỗ lực đặc biệt sẽ được tạo ra, chẳng hạn để đạt được một vài khía cạnh kiểm soát trong tháng mà Thái Dương ở vào cung Sagittarius. Sự liên hệ hiện có giữa Virgo và Pisces (giữa Đức Mẹ Đồng Trinh với Các Nữ Thần Cá) đã được biết rõ, vì chúng là các đối cực (polar opposites) và các chức năng của chúng có thể hoán chuyển cho nhau theo một cách đặc biệt. Trong cách xoay quanh của vòng hoàng đạo thông thường, Aries và Scorpio đánh dấu lúc bắt đầu và kết thúc, và hoàn tất trong phàm ngã phát triển toàn diện và được trang bị đầy đủ. Về mặt ngoại môn chúng là Alpha và Omega (đầu tiên và cuối cùng). Trong kiếp sống của đệ tử, Virgo và Pisces đứng trong cùng mối liên hệ. Pisces hoàn tất công việc được tiến hành trong chu kỳ thế giới chính yếu này. Một ý tưởng về câu chuyện sáng tạo nêu trên cho thấy có thể học hỏi được nếu bảng biểu về chín tinh tòa với các cung của chúng được nghiên cứu.
1. Aries ............. Điểm bắt đầu .................... Thập Giá Cơ Bản.
2. Gemini ......... Mối liên hệ ........................ Thập Giá Khả Biến.
3. Taurus .......... Dục vọng ........................... Thập Giá Cố Định.
4. Cancer .......... Hoạt động ......................... Thập Giá Cơ Bản.
5. Scorpio ......... Thử thách-Trắc nghiệm .... Thập Giá Cố Định.
6. Sagittarius .... Phương hướng .................. Thập Giá Khả Biến.
7. Aquarius ...... Phụng Sự ........................... Thập Giá Cố Định.
8. Pisces ............ Cứu giúp ............................ Thập Giá Khả Biến.
9. VIRGO .............MẸ .................................. THẬP GIÁ KHẢ BIẾN.
Một điểm đáng quan tâm xuất hiện: Tất cả bốn cánh của Thập Giá Khả Biến đều được trình bày trong liên hệ hỗ tương này, báo cho biết hoạt động được hoàn tất của Thập Giá Khả Biến hoặc là của giai đoạn tiến hóa chuẩn bị vốn đã sửa soạn một cách thành công cho con người leo lên Thập Giá Cố Định. Phàm ngã được chuẩn bị để trở thành mẹ của Đức Christ.
Nếu chúng ta xét hai thái dương hệ (cái đã qua và cái hiện tại) như là một đơn vị, có thể nói rằng:
1. Thập Giá Khả Biến chi phối thái dương hệ thứ nhất. Trong thái dương hệ đó và trong thái dương hệ này và đối với toàn bộ nhân loại, Thập Giá này chi phối hoặc cai quản con đường dự bị (mà thực ra là toàn bộ kinh nghiệm sống, trước khi bước lên con đường đệ tử).
2. Thập Giá Cố Định chi phối thái dương hệ hiện tại và tương ứng với con đường đệ tử.
3. Thập Giá Cơ Bản sẽ thống ngự và chi phối thái dương hệ tới, và thái dương hệ này chi phối con đường điểm đạo mà tinh hoa của nhân loại sẽ bước lên.
Sự kiện tất cả bốn năng lượng của Thập Giá Khả Biến, ba của Thập Giá Cố Định và hai năng lượng của Thập Giá Cơ Bản, tuôn đổ vào cung Virgo ở các mức độ và sức mạnh tương đối, cho thấy tầm quan trọng căn bản của “cung tiếp nhận” này như nó được gọi. Tất cả chín năng lượng đều được cần đến, để đưa một người đến mức mà thế giới và ảnh hưởng của hai thái dương hệ đã làm nhiệm vụ của chúng trong việc:
1. Chuẩn bị vận thể tiếp nhận và che chở, vốn là phàm ngã hình tướng (form) và con người hữu ngã thức.
2. Nhờ đó đưa vào biểu lộ con người ẩn tàng của tâm, tức Christ nội tâm, linh hồn, con người có ý thức tập thể.
Những gì sẽ là mục tiêu và mục đích cuối cùng (consum -mation) của hoạt động của Thập Giá Cơ Bản trong thái dương hệ sắp tới được ẩn giấu trong sự thiên khải đang đến cho người nào đã nhận được cuộc điểm đạo thứ ba. Dĩ nhiên nó có liên kết với Tinh Thần hay Ngôi Một của Thượng Đế, hoặc là có liên kết với Chân Thần và với biểu lộ của tâm thức thiêng liêng. Tuy nhiên, chỉ khi nào một người đã đạt được mức điểm đạo thứ ba này, y mới có được lợi do bất cứ điều gì mà Tôi có thể diễn tả cho y trong mối liên hệ này. So với cách truyền đạt của nó, các ngôn từ cũng là vô dụng và thực ra không tồn tại.
Như Tôi có nói với bạn, các huấn sư nội môn của Thánh Đoàn xem Virgo như được đồng hóa với Ngôi Ba của Thượng Đế, với nguyên khí mẹ (mother principle) và được tin tưởng là chủ thể điều phối (director) các năng lượng, đã phát triển và được nhận biết trong thái dương hệ thứ nhất. Chính vì lý do này trong thái dương hệ này, mà Virgo được phụ thuộc chủ yếu vào các năng lượng của cung 2, cung 4 và cung 6 qua Jupiter (cung 2), Nguyệt Cầu và Mercury (cung 4) và Neptune (cung 6). Nguyệt Tinh (Moon) và Mercury cùng là dấu hiệu của hoạt động của thượng trí và hạ trí, do đó, có liên quan với cung 3, Cung Trí Tuệ Linh Hoạt, vốn kiểm soát thái dương hệ thứ nhất. Tất nhiên chỉ có một hành tinh duy nhất, tức Vulcan, vốn là năng lượng thuần túy thuộc cung 1 và một cách rõ ràng. Đây là các điểm mà các chiêm tinh gia tiến hóa sẽ thảo luận chi tiết sau này nhưng hiện tại ít có ý nghĩa.
Có một điểm khác liên quan với các ảnh hưởng hành tinh mà Tôi muốn nhắc đến ở đây, vì nó nhấn mạnh lần nữa vị thế tổng hợp của Virgo và vai trò đóng góp của cung này, như là một điểm tập trung chính yếu cho việc phân phối năng lượng cho Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư. Jupiter cai quản bốn cung và mỗi một trong các cung đó tiêu biểu cho một yếu tố (element, hành tố) khác nhau, trong số bốn yếu tố (đại) vốn đang tự biểu hiện trong ba cõi tiến hóa của nhân loại. Bảng liệt kê sau đây sẽ làm cho vấn đề rõ ràng hơn:
Virgo Pisces Sagittarius Aquarius
Đất (earth) ....... Nước (water) …... Lửa (fire) ...... Gió (Air)
Christ ẩn tàng .. Vị Cứu Độ ....... Đức Thầy .... Kẻ Phụng Sự ẩn tàng ẩn tàng ẩn tàng Jupiter ‒ chủ thể cai quản và kẻ vận chuyển của Mở Rộng.
Trong cung Virgo này, vị trí và cách biểu hiện của các hành tinh có sự lôi cuốn rất lớn, mặc dù có hàm ý huyền bí nhất và khó hiểu nhất.
Mercury được đề cao trong cung này, vì mẹ nhất thiết được cai quản bởi con của bà, Con của Trí Tuệ mà cũng là Con của Thượng Đế. Đối với con này, bà là người che chở và chịu trách nhiệm cho sự phát triển và kinh nghiệm nhận được một cách chậm chạp của con. Mercury, nguyên là Sứ Giả của các Thượng Đế và là Tác Nhân (Agent) của sự kiềm chế được áp dụng của Các Ngài, do đó là vị thừa hành của Ngôi Ba (thông tuệ linh hoạt) theo một quan điểm, và của Ngôi Hai (bác ái-minh triết) theo quan điểm khác. Y được xem như là đang biểu hiện trong chính y – cả hai trạng thái này của nguyên khí trí tuệ, biểu hiện của trí cụ thể và trí trừu tượng của Thượng Đế. Hạ trí cụ thể được khai mở trong thái dương hệ thứ nhất, còn thượng trí trừu tượng thiên về trực giác, tức lý trí thuần túy, được khai mở trong thái dương hệ này. Mercury là tổng hợp của manas-buddhi, tức trí tuệ ‒ minh triết vốn tự biểu hiện qua nhân hồn (human soul); Mercury cai quản nhịp cầu hay antahkarana (giác tuyến).
Trong Virgo, Mercury đạt đến quyền năng đầy đủ, vì Virgo là sự thông tuệ, còn Christ ẩn tàng là minh triết hay lý trí thuần túy.
Venus, tức bác ái ‒ minh triết thuần túy, nảy sinh trong cung này và về mặt huyền linh “giáng xuống địa cầu” và trụ (như GLBN đã thận trọng nêu ra) vì món quà của trí tuệ và của thánh linh, được biểu hiện trong Con của Trí Tuệ và thế là cho sự giáng xuống của nguyên khí Christ vào sự sinh sản (generation) hay là vào trong vật chất. Virgo và Venus đều cùng là hai trạng thái của trí tuệ. Biểu tượng học của việc giáng xuống của Tinh Thần vào trong cái khuôn (womb) của mẹ đồng trinh được bảo tồn cho chúng ta trong sự kiện chiêm tinh học rằng Venus liên quan với cung này; về mặt nội môn, bà biến mất khỏi tầm nhìn và mất tăm trong bóng tối.
Neptune, biểu hiện của Cung 6, Cung Sùng Tín Lý Tưởng, đương nhiên bị làm cho yếu đi trong cung hoàng đạo này và đồng thời “sức mạnh của hắn bị giảm đi”, vì trong cung mạnh mẽ này, khát vọng (the drive) và sự thúc đẩy của lòng sùng tín, và ước muốn nhường chỗ cho các tiến trình thiên nhiên tạo ra hình hài, và nhường chỗ cho hoạt động thinh lặng đang diễn ra trong cái khuôn thời gian và không gian. Bất chấp sức mạnh tiềm tàng của nó, Jupiter cũng bị “giảm hạ” ảnh hưởng vào lúc này, vì nguyên khí thứ hai hay trạng thái thứ hai của thánh linh, tức là Con hay mầm mống của Christ, Đấng sắp đến, Con của Trí Tuệ, giáng xuống vào các thái uyên (depths) và tạm thời bị che khuất hoặc ẩn giấu. Tôi muốn khuyến cáo các chiêm tinh gia của tương lai rằng một tìm kiếm thận trọng về các sa ngã (falls), các phấn khích (exaltations) và sự hạ giảm sức mạnh vốn xảy ra bên trong bất cứ cung hoàng đạo nào; toàn bộ vấn đề phải được xét theo một cách rộng lớn, và đặc biệt không theo quan điểm của lá số tử vi của phàm ngã. Khi các hành tinh được liên kết đúng với các cung năng lượng mà chúng đang biểu hiện, lúc đó chủ đề rộng lớn hơn về sự sống của linh hồn sẽ xuất hiện; các hành tinh này chi phối phàm ngã, nhưng không theo cùng ý nghĩa như hoàn cảnh vật chất (xác thân và môi trường vật chất) chi phối đa số con người. Hãy nghĩ kỹ về điều này.
Liên quan với các cách phân chia theo tam bộ (decanates) Tôi xin nêu ra rằng, những gì mà Tôi luôn luôn nhấn mạnh trong bộ luận này là cái mà chiêm tinh gia cần nghiên cứu lá số tử vi của một cá nhân, theo quan điểm về vị trí của y trên vòng hoàng đạo, và xem xét cách mà y đang tiến tới. Có phải y đang tiến chung quanh vòng hoàng đạo với tư cách một phàm ngã, hay là y đang di chuyển tới trước như một linh hồn? Xung đột mà tất cả mọi đệ tử bị lệ thuộc vào, có thể truy nguyên tới sự kiện rằng sự sống sắc tướng của đệ tử bị ảnh hưởng theo một hướng bởi vòng hoàng đạo, còn trạng thái tâm thức theo một hướng khác hoặc là theo hướng đảo ngược. Vị đệ tử tiến vào cung hoàng đạo dưới ảnh hưởng của cách phân chia theo tam bộ đó, mà đối với y là đích nhắm đầu tiên mà cũng là đích nhắm thứ ba đối với người thông thường. Điều này được dẫn chứng một cách đáng chú ý và một cách thực tế bằng chòm sao mà hiện nay chúng ta đang tiến vào. Theo quan điểm của đệ tử, ba cách phân chia theo tam bộ của Aquarius là Saturn, Mercury và Venus. Chính ở trong trình tự này mà chúng có ảnh hưởng đến y và đưa y ti n tới theo cách ưa thích của y, như thế đem đến cơ hội qua xung khắc, sự giác ngộ của thể trí và sau rốt việc đạt được tình huynh đệ (brotherly love) mới là minh triết. Nói theo cách thông thường, đa số con người muốn vượt qua cung này xuyên qua Venus, Mercury và Saturn, vì người kém phát triển chịu ảnh hưởng bởi các tính chất này, chúng có thể được mô tả chính xác nhất như là trí tuệ do bản năng (instinctual mind), hay là tình thương (affection) (Venus), đó là tình huynh đệ ở dạng phôi thai; bằng sự phát triển từ thể trí qua hoạt động của Mercury; sau rốt, theo kết quả của phát triển này, sự xung khắc xảy đến và Saturn đưa tới cơ hội cho đau khổ, và qua đau khổ, học được cách chọn lựa đúng đắn, phân tích chính xác và quyết định dựa vào các giá trị cao siêu. Chiêm tinh gia phải thận trọng xem xét các điểm này. Nhưng vào lúc này, chúng ta đang ở vào điểm khủng hoảng và vấn đề chiếm các hàm ý rộng lớn hơn, vì lý do là lần đầu tiên trong lịch sử của mình, nhân loại đang bắt đầu leo lên Thập Giá Cố Định của bậc đệ tử, như vậy đảo ngược sự tiến bộ của họ trên vòng hoàng đạo. Nói chung, và do tỉ lệ lớn lao của những người tìm đạo và những người theo chủ nghĩa lý tưởng biết suy tư, nhân loại đang tiến vào cung Aquarius, xuyên qua cánh cửa mở rộng của Saturn. Đồng thời, một số người rất lớn đang ở trong giai đoạn không suy tư theo bản năng (non-thinking instinctual stage) còn tâm thức của họ chủ yếu còn thuộc vào thời Atlantis.
Những người này tiến vào xuyên qua Venus và do đó mà có xung khắc.
Theo Sepharial, ba phân chia theo bộ ba mà Virgo được chia trong đó, được chi phối bởi Thái Dương, Venus và Mercury, trong khi Alan Leo đưa ra cho chúng ta là Mercury, Saturn và Venus. Ở đây Tôi muốn nhắc bạn một điểm mà các chiêm tinh gia thường bỏ quên; đó là, trong trường hợp của đệ tử, Mercury và Thái Dương là các thuật ngữ có thể thay cho nhau. Khi đệ tử bắt đầu biết rằng chính mình là Mercury, Con của Trí Tuệ, và do đó là một với Christ đại đồng, “Mặt Trời và tuy thế Con của Thượng Đế” (theo cách gọi của huyền môn), lúc bấy giờ y trở thành điểm đạo đồ. Do đó nhiệm vụ được giao của Leo của các chủ thể cai quản là nhiệm vụ thực sự của huyền môn. Khi đệ tử biết được Saturn như là vị Thần (God) đang đưa ra cơ hội và không những chỉ cảm thấy y là vị Thần (Deity) đang đem lại tai họa (disaster), bấy giờ y đang thực sự ở trên con đường đệ tử và thực ra không chính xác theo lý thuyết. Khi Venus là cội nguồn của minh triết, và là cách biểu hiện của sự chuyển hóa của trí tuệ (mind) thành trực giác và của sự hiểu biết (intellect) thành minh triết (wisdom), thì bấy giờ y sẵn sàng được điểm đạo. Y đang nhanh chóng đạt tới giải thoát. Sự yếu ớt của các chủ thể cai quản của các phân chia theo bộ ba như được đưa ra bởi Sepharial nằm trong sự kiện rằng vì cả Mercury lẫn Mặt Trời là một, do đó sự chọn lựa trở thành dư thừa (redundant); nói theo huyền môn, đệ tử bỏ sót Saturn, và vì sự bỏ sót này; “cánh cửa không được mở ra”. Ngoài ra, các nốt chủ đạo của cung này truyền đạt hàm ý của chúng một cách rõ ràng rồi, nên Tôi không cần minh giải thêm. Trên vòng hoàng đạo thông thường, mệnh lệnh phát ra trong các ngôn từ theo sau, chúng tiến hành hoạt động của Virgo: “Và Ngôi Lời phát ra, Hãy để vật chất ngự trị” (“And the Word said, Let Matter reign”). Sau đó, trên vòng hoàng đạo của đệ tử, âm thanh nổi lên từ chính Nữ Đồng Trinh (Virgin Herself) và bà cất tiếng nói: “Ta là mẹ và con. Ta, Chúa Tể, Ta là vật chất” (“I am the mother and the child. I, God, I matter am”).
Hãy nghĩ ngợi về cái mỹ lệ của cái tổng hợp và giáo huấn này đồng thời biết rằng chính bạn đã thốt ra lời đầu tiên với tư cách linh hồn, giáng xuống vào cái nôi thời gian và không gian (womb of time and space) trong một quá khứ xa xăm. Nay đã đến lúc mà bạn, nếu bạn chọn như thế, có thể chứng tỏ sự đồng nhất (identity) của bạn với cả hai trạng thái thiêng liêng – Vật Chất và Tinh Thần, mẹ và Đức Christ.

LEO, THE LION ( Hải Sư)
(23/07 – 22/08 DL)
Khi chúng ta bước vào Kỷ Nguyên Bảo Bình trong đó tinh thần của Aquarius sẽ được minh chứng bằng tính bao quát của nó và ý thức của nó về “sự phân phối tổng quát”, hiển nhiên là một điểm khủng hoảng sẽ được đạt tới. Kiểu mẫu Leo thực sự tất phải phản ứng lại theo một cách mới mẻ và duy nhất đối với cơ hội được đưa ra, và khi Tôi nói là kiểu mẫu (type), Tôi nhắc đến những người mà mặt trời của họ ở vào cung Leo, hay là người mà cung Leo đang đi lên. Lý do của việc này đó là Leo đang là đối cực (polar opposite) của Aquarius, và sự tương tác của các năng lượng giữa hai cung này thì mạnh mẽ nhiều hơn là bất cứ thời nào trước đây trong lịch sử nhân loại. Đây là một sự kiện mà bạn không ở vị trí để chứng thực, nhưng Tôi đưa nó ra như là một trình bày về một sự thực. Chính vì sự kiện này mà bạn có sự xuất hiện của những nhà độc tài (dictators) ở các quốc gia khác nhau vào lúc này, và cũng chính vì sự kiện này mà trong chu kỳ hiện nay (phòng ngoài của Kỷ Nguyên Mới) bạn có thái độ dễ nhận ra của các nhà độc tài này – một thái độ vốn rất thường bị làm ngơ nhưng nó có giá trị thực sự về chủng tộc. Chính thái độ này đang đưa đến một sự tổng hợp của sự sống quốc gia, các mục tiêu và các ý định. Một thí dụ điển hình của thái độ này là thí dụ về Hitler. Bất cứ cái gì có thể là ý kiến cá nhân của chúng ta về Hitler, không có một vấn đề nào mà ông ta đã thống nhất, tạo ra sự hòa hợp và cùng nhau pha trộn các yếu tố khác nhau trong chủng tộc Đức. Hoạt động này có bản chất thuộc về Aquarius, nhưng ở khía cạnh thấp nhất và không được ưa thích nhất của nó. Nó cũng có bản chất của Leo, vì người nào có thể tạo ra các kết quả này, tất nhiên phải là kẻ có ý thức về khả năng của mình (self-aware) vô cùng mạnh mẽ. Đây là đặc điểm chính của người thuộc cung Hải Sư (the Leo person). Vai trò gì mà Leo có thể đóng trong lá số tử vi cá nhân của Hitler thì Tôi không rõ, vì Tôi không sưu tra nó, nhưng Leo có đóng một vai trò rất nổi bật trong lá số tử vi của linh hồn ông ta. Tôi xin gợi ý cho các chiêm tinh gia hiện đại rằng họ lấy lá số tử vi của các nhân vật (figures) vượt trội trên thế giới vào lúc này, với các hành tinh mà Tôi đã đưa ra cho bạn dưới hình thức các chủ thể cai quản nội môn (esoteric rulers); tất cả những người tiến hóa và những người có tầm quan trọng chủ yếu đều đang ở trên, hoặc ở gần con đường đệ tử và ảnh hưởng của các hành tinh nội môn, do đó, đang trở nên ngày càng mạnh. Có thể chứng minh rõ ràng nhất và giảng dạy về các hành tinh này nhiều điều. Khuynh hướng dung hợp, phối trộn, hợp nhất và đối phần tâm linh của việc hợp nhất này vào ngày nay thì mạnh hơn từ trước đến giờ, và các kiểu mẫu vốn dĩ tạo ra sự kiện này về mặt ngoại môn phải có Leo ở nơi nào đó trong một vị thế nổi bật trong lá số tử vi của họ hay là Thái Dương đang kiểm soát nơi một cung (house) quan trọng nào đó. Nếu các lá số tử vi không chứng minh được điều này, đó là vì giờ phút chính xác, thời điểm và ngày sinh đã không được xác minh một cách thật đúng.
Cung Leo này là cung thứ năm của hoàng đạo, nó báo hiệu rằng chính vai trò (part) của con số huyền bí, số 10 – con số của hoàn thiện, một sự hoàn thiện tương đối, trước khi tiến vào một chu kỳ tiến hóa mới. Vì vậy, vai trò này nối liền Leo với Capricorn, cung thứ mười của hoàng đạo, vì chính là các tiến trình điểm đạo mới giúp cho con người hữu ngã thức trở nên cá nhân có tập thể thức. Tôi chọn các thuật ngữ này một cách cẩn thận và suy tính trước. Trên vòng hoàng đạo đảo ngược, đây là cung thứ tám, cung của Đức Christ và của Thực Tại bên trong; do đó nó đánh dấu – theo cách này – một chu kỳ mới. Khi ngã thức được khai sinh (như vào lúc biệt ngã hóa) một chu kỳ mới bắt đầu. Ý nghĩa bằng số này nối liền Leo với Scorpio (cung thứ 8 của hoàng đạo) theo một cách có hiệu quả, và do đó, bạn có tam giác Leo-Scorpio- Capricorn liên quan với nhân loại và chỉ ra ba điểm khủng hoảng quan trọng trong quá trình phát triển của con người:
1. Ngã thức hay là ý thức con người. Hợp nhất – Leo.
2. Tâm thức của lưỡng nguyên có xung đột. Tình trạng đệ tử ‒ Scorpio.
3. Tập thể thức như một điểm đạo đồ. Hợp nhất – Capricorn.
Cung này là một cung thuộc hỏa (fire sign) và đó là hỏa cung kiệt xuất vào lúc này. Các Con của Trí Tuệ, Các Con hữu ngã thức của Thượng Đế, đều vượt trên mọi Con của Lửa khác vì “Thượng Đế của chúng ta là Lửa hay thiêu đốt”.
Nơi chúng có tính chất đặc biệt đó vốn dĩ có thể bùng cháy và hủy diệt, nhờ thế quét sạch tất cả những gì cản trở biểu hiện thiêng liêng về mặt bản thể. Tôi muốn bạn ghi nhớ bản chất thanh luyện của lửa. Có hai yếu tố (elements) trong thiên nhiên được liên kết trong ý thức quần chúng với ý tưởng thanh luyện -một là nước, còn yếu tố kia là lửa. Chính trong mối liên hệ này mà các cung về nước (water signs), tức Cancer – Scorpio – Pisces, gây chú ý, còn các cung về Lửa, tức Aries – Leo – Sagittarius, biện minh cho việc nghiên cứu. Về mặt huyền bí, lửa luôn luôn đưa vào những gì mà nước đã bắt đầu.
Trong Cancer, các thứ nước thanh lọc của kinh nghiệm bắt đầu công việc có ích lợi của chúng. Điều này được bắt đầu trên Thập Giá Cơ Bản vì Thập Giá đó chỉ liên quan đến các tổng thể (wholes), và do đó liên quan đến kinh nghiệm quần chúng.
Trong Scorpio, các thứ nước thanh lọc của thử thách và trắc nghiệm được áp dụng. Việc này xảy ra trên Thập Giá Cố Định và hậu quả của chúng cực kỳ mạnh mẽ. Trong Pisces, các loại nước thanh lọc được áp dụng qua đời sống hằng ngày và các tiến trình lâm phàm; chúng áp dụng cho “cá đang lội trong các thứ nước của vật chất và đang tìm nơi đó thức ăn của nó”. Việc này xảy ra trên Thập Giá Khả Biến của cuộc sống vật chất thông thường. Như thế ảnh hưởng của ba Thập Giá được tập trung vào Đứa Con lâm phàm của Thượng Đế trên vòng sự sống thông thường và trong trật tự thông thường. Trên vòng hoàng đạo đảo ngược, lửa chiếm chỗ của nước và đốt sạch mọi cặn bã. Như vậy sự thanh luyện của toàn thể thiên nhiên được dần dần đạt tới, và con người trở nên bén nhạy với các ảnh hưởng vốn có thể được tập trung vào y, khi bộ ba thuộc hỏa đóng vai trò của nó và ảnh hưởng của Aries – Leo – Sagittarius bắt đầu tái định hướng y vào tính chất phổ quát (universality), ngã thức và các thái độ nhất quán. Khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu, ý nghĩa của cách trình bày này sẽ hiện ra ngày càng nhiều. Tôi đang ám chỉ đến các vấn đề có tầm quan trọng tâm linh và huyền bí, vì Cung Leo này có sự kiểm soát cao nhất trong cuộc sống của người tìm đạo. Y phải biết được chính mình qua ngã thức đích thực, trước khi y có thể biết được tinh thần thiêng liêng vốn là Bản Ngã đích thực của mình và cũng biết các huynh đệ mình.
Leo là một phần của Sphinx (Nhân Sư), và Tôi không cần bàn rộng về việc này vì chúng ta đã nhắc đến nó ở nơi khác. Đây là một bí ẩn lớn lao. Virgo và Leo cùng thay thế cho toàn bộ con người, vì Thượng Đế ‒ con người (God-man) cũng là tinh thần – vật chất. Điều quan trọng là ghi nhớ việc này, vì khi bản chất của thế giới được tiết lộ, lúc đó cái bí mật của Sphinx sẽ không còn nữa. Chủ âm của cung này được biết rất rõ. Chúng phát ra âm điệu (note) của cá nhân và của ý thức tự tri thực sự. Nhiều người được thuyết phục rằng họ có ý thức tự tri khi họ được gây ảnh hưởng bằng dục vọng và được định hướng về phía thỏa mãn dục vọng đó hoặc khi họ nhận thức chính họ như là trung tâm gây ấn tượng mạnh mẽ của vũ trụ của họ. Tuy nhiên chỉ người có ý thức tự tri (self-conscious) thực sự mới là người biết rõ mục tiêu, có một cuộc sống tự định hướng và có một kế hoạch và chương trình sống rõ rệt và phát triển. Nơi nào có các tính chất này, thì có thể rút ra kết luận rằng nơi đó có nhận thức trí tuệ và một mức độ hội nhập nào đó. Được thúc đẩy chỉ bằng cảm xúc và được kích hoạt bằng ham muốn không đời nào là dấu hiệu của ý thức tự tri (self-consciousness, tự giác). Trong con người chưa phát triển, chính là do bản năng nhiều hơn là do ý thức tự tri (selfawareness).
Nơi người có ý thức tự tri thực sự phát triển, không những chỉ có phương hướng, mục tiêu và kế hoạch xuất hiện, mà còn có một ý thức về tác nhân linh hoạt (active agent, trợ thủ tích cực) của kế hoạch và hành động. Hãy suy nghiệm về điều này. Có hai chủ âm (keynotes) phụ nhưng lại mạnh mẽ của người thuộc cung Leo mà Tôi sẽ đề cập tới ở mục này, nếu bản chất của các ảnh hưởng được vận dụng bởi Leo đều được hiểu rõ. Các chủ âm này là ý-muốn-giác-ngộ (will-toillumine), vốn tạo ra sự thôi thúc mạnh mẽ hướng về sự tự- biết-mình (self-know-ledge), nhận thức về chính mình (selfperception) và tình trạng thực chứng về trí tuệ (intellectual positivity), và cũng ý-muốn-thống-lãnh (will-to-rule) và chế ngự, nó có bản chất kiềm chế như thế trong cung này và một sức mạnh khó nhận ra trong kiểu mẫu Leo. Chính ý-muốnthống- ngự này đưa một người được sinh ra trong cung này sau rốt đạt được sự tự chủ (self-mastery) và việc kiềm chế phàm ngã (vì động lực tốt hoặc là động lực ích kỷ), và nó cũng là cùng một khuynh hướng mà sau rốt đưa con người đến sự kiểm soát bởi phàm ngã, được chế ngự bởi Leo, với các nhóm và các đoàn thể lớn hoặc nhỏ của con người. Ở một giai đoạn tiến bộ, điều này là một biểu hiện của sự phối hợp của năng lượng Leo và sức mạnh của Aquarius. Cuối cùng, đối với con người và các chủng tộc, đó là điều không tránh khỏi; đối với việc này, mọi kinh nghiệm trong Leo đều là chuẩn bị. Ý-muốn-giác-ngộ là những gì đang thôi thúc tất cả những người trong cung Leo vào thực nghiệm và nhờ thế thu thập sự hiểu biết; chính việc này nối liền những người này với Taurus, vốn “mang viên ngọc xinh xắn phát ra ánh sáng trên trán của nó”. Trong liên hệ của Taurus-Leo-Aquarius, bạn có một tam giác hoàng đạo có ý nghĩa và quan trọng xét về mặt con người và điều đó có ý nghĩa đặc biệt đối với Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư, Huyền Giai nhân loại. Do đó, bạn có:
1. Taurus – Động cơ hướng về kinh nghiệm để có tri thức.
2. Leo ‒ Biểu hiện của kinh nghiệm để biện minh tri thức.
3. Aquarius – Sử dụng kinh nghiệm để làm cho tri thức đạt được trở thành một yếu tố trong việc phụng sự. Tam giác này biểu hiện cho sự sống của nhân loại, và sau rốt nó giải thích sự hoàn thiện hay tuyệt đích của con đường nhân loại. Một tam giác khác có bản chất hơi tương tự, Leo-Virgo-Pisces, nhưng các tam giác này tạo ra một biểu hiện còn tinh tế hơn của tâm thức.
1. Leo ‒ Người có ý thức tự tri. Phàm ngã. Hợp nhất thấp.
2. Virgo – Sự sống Christ hay nguyên khí Christ tiềm tàng. Nhị nguyên.
3. Pisces – Linh hồn có ý thức tập thể. Đấng Cứu Thế. Hợp nhất.
Bạn nên chú ý làm sao mà luôn luôn tầm quan trọng được đặt vào tâm thức và sự phát triển tăng dần (grogressive, lũy tiến) của nó, chứ không được đặt vào hình tướng hoặc tập hợp các hình hài vốn đang che lấp thực thể hữu thức của bất cứ bản chất nào hoặc mức độ tồn tại nào (grade of being). Giống như bộ Luận Về Lửa Càn Khôn cố gắng đưa ra chìa khóa tâm lý học cho bộ Giáo Lý Bí Nhiệm, và để giải thích ý thức ẩn bên dưới mà các Thực Thể Cao Cả (được xem xét
trong Giáo Lý Bí Nhiệm) diễn đạt, như thế trong bộ Luận Về Bảy Cung, Tôi đang tiếp tục cùng ý kiến, và, đồng thời tìm cách nêu ra chìa khóa cần thiết cho tâm lý học hiện đang lưu truyền bên ngoài và cũng đưa ra một số chỉ dẫn đối với chìa khóa chiêm tinh học cho bộ GLBN mà H.P.B. đề cập tới. Các Thực Thể Cao Cả (Entities) được bàn đến trong kiệt tác của bà về chân lý nội môn, được tiết lộ ở đây dưới hình thức các ảnh hưởng hành tinh, thái dương và vũ trụ đang gợi ra – khi đáp ứng với năng lượng được đưa ra hay hoạt động rung động của Các Ngài – khơi hoạt tâm thức dưới hình thức sao cho nó trở nên chỉnh hợp với hay là liên kết chặt chẽ với Chính Các Ngài. Mọi thiên khải dường như hiện vào tâm thức của nhân loại dưới hình thức thấp nhất hay là hình thức vật chất nhất của chúng, vì “sự đi lên của tri thức về phía minh triết” luôn luôn là chìa khóa của tiến bộ, và do đó, tâm lý học bên ngoài và chiêm tinh học thế tục bên ngoài phải đi trước sự phát hiện về ý nghĩa của chúng; bản chất của hình hài phải được làm cho lộ rõ và con người làm quen với nó trước khi ý nghĩa/ mục đích (meaning) phía sau hình hài có thể được tiết lộ. Bạn có thể thắc mắc lý do cho cách áp dụng biện pháp này là gì? Tôi có thể hiến cho bạn một trong số nhiều phương pháp mà với một ít sự phản chiếu của trực giác, sẽ có tính chất thuyết phục đối với bạn. Sự hiểu biết và các khả năng lý luận của linh hồn đều hoàn hảo và đã phát triển. Nhưng các linh hồn – được định hướng vào việc lâm phàm và ý-muốnhy- sinh (will-to-sacrifice) – cho đến nay không có các hình thức cần thiết trong ba cõi thấp vốn thích hợp cho sự biểu hiện của tri thức mà linh hồn có được trên cõi riêng của nó và trình độ hiểu biết. Nếu các ý nghĩa bên trong của các hình thức tượng trưng bên ngoài của cuộc sống được ghi nhận bởi một hình thức không được chuẩn bị trước (bộ máy đáp ứng của linh hồn trong ba cõi thấp, và trong trường hợp của con người, liên quan đến một hệ thần kinh (một hệ thống tuyến và bộ óc) chưa phát triển và không được chuẩn bị trước, sự phá hủy của hình hài bởi năng lượng linh hồn sẽ đương nhiên xảy ra và một sự vỡ nát của biểu lộ thấp sẽ xảy ra.
Chính ở đây mà ý nghĩa và mục tiêu của thời gian có thể được ghi nhận và vận dụng một cách sáng suốt, nhưng điều này bao hàm một sự phát triển rõ rệt nhất của ý nghĩa nội môn. Có các lý do khác nữa, nhưng lý do này cũng tạm đủ. Do đó, trong diễn trình tiến hóa trước nhất có hình hài (form) được từ từ chuẩn bị, điều chỉnh, chỉnh hợp (aligned) và định hướng (oriented) trong nhiều thời gian vô tận; đàng sau hình hài linh hoạt này, khi nó kiên trì cải thiện và trở nên đáp ứng
nhiều hơn với môi trường và sự tiếp xúc, nó trở nên có tâm thức khơi hoạt từ từ. Đây là linh hồn suy tư, có trực giác và bác ái, nó giữ chặt việc kiểm soát bộ máy đáp ứng của nó, vận dụng chính nó vào mỗi cơ hội có được của mọi tiến bộ được tạo ra bởi hình hài, và dùng mọi ảnh hưởng vào việc làm hoàn thiện công việc lớn lao mà nó đảm trách dưới Định Luật Hy Sinh.
Chính vì lý do này mà trong bộ luận này, Tôi không cố gắng chứng minh – một cách khoa học và theo ý nghĩa công truyền hiện nay – sự đáp ứng tự nhiên đối với các yếu tố tâm lý bên trong và đối với các ảnh hưởng chiêm tinh huyền bí.
Các điều này có thể dễ dàng được chứng minh và được làm lộ rõ ngay tức thì, một khi khoa học hiện đại chấp nhận các tiền đề của huyền linh học, cho dù chỉ bằng một cách thực nghiệm và theo giả thuyết. Tôi đang tự giới hạn hoàn toàn vào chủ đề về sự khai mở của tâm thức, về hàm ý, về các ý nghĩa và về sự đáp ứng của thực thể hữu thức này đối với nhiều ảnh hưởng và các tác động rung động, đối với những gì mà nó bị lệ thuộc vào bởi vì bản thể của nó là một phần nguyên vẹn của các Sự Sống khác và vĩ đại hơn. Hãy suy tư về điều này. Đây là huấn lệnh lặp đi lặp lại của Tôi, được đưa ra bởi vì hoạt động phản tỉnh (activity of reflection, phản tỉnh: quay về mình mà tự xét mình) là một phương tiện có hiệu năng đưa tới khai mở (revelation, thiên khải).
Tôi đã tìm cách đưa các tư tưởng trên vào sự chú ý của bạn bởi vì cung mà chúng ta hiện đang nghiên cứu là cung mà trong đó chủ đề về ý thức tự tri mở rộng cho nhà sưu khảo. Ý thức, tập thể trong Cancer nhường chỗ cho ý thức cá nhân trong Leo. Trong số đám đông hay quần chúng xuất hiện đơn vị độc lập (self-sufficient unit), đơn vị này trở nên hiểu biết về tính duy nhất (oneness) của nó, tình trạng độc nhất (aloneness) của nó và tư thế đơn độc của nó như là “người ở trung tâm” của tiểu vũ trụ của nó. Thái độ này tiếp tục phát triển và trở thành mạnh mẽ và năng động (Tôi cố ý dùng các từ này), đưa đến ngã thức tập trung rõ ràng của lòng ích kỷ, con người sáng suốt và đưa tới phô bày tham vọng về quyền lực ích kỷ của người ham thích vai trò và địa vị. Nhưng sau rốt sẽ đến lúc mà bản chất của Thập Giá Cố Định bắt đầu hiện ra trong tâm thức của con người và ảnh hưởng của Aquarius (đối cực của Leo) bắt đầu làm quân bình ảnh hưởng của Leo. Lúc đó tiến đến việc từ từ di chuyển trọng tâm chú ý ra khỏi “kẻ đứng một mình” đối với nhóm bao quanh, và cũng là một dời chuyển quan trọng ra khỏi các chú tâm ích kỷ đối với các nhu cầu của nhóm. Một cách rõ rệt là việc này mang lại mục tiêu vốn được đạt tới bởi con người ở trên Thập Giá Cố Định; ảnh hưởng của Thập Giá đó là mang lại ánh sáng và giải thoát. Việc này có thể được nhận thấy một cách rõ ràng nếu, chúng ta chỉ ra sự khác nhau của các năng luợng thuộc 4 cánh của Thập Giá khi chúng được con người chứng minh cả trước và sau kinh nghiệm lâu dài và có tác động mạnh trên Thập Giá.
1. Taurus ‒ Kim Ngưu của Dục Vọng. Ánh sáng của đạo tâm (aspiration, hoài bão) và tri thức.
2. Leo ‒ Hải Sư của sự tự-khẳng-định (self-assertion). Ánh sáng của linh hồn.
3. Scorpio ‒ Tác nhân của sự Lừa gạt (Agent of Deception). Ánh sáng của Giải Thoát.
4. Aquarius ‒ Cái Cốc của Sự Tự Phục Vụ (Chalice of Selfservice). Ánh sáng của thế gian.
Thập Giá Cố Định là thập giá của ánh sáng. Và qua Thập Giá này, luôn luôn đóng vai trò là “các ngọn lửa của Thượng Đế”, phát xuất từ Leo – về vũ trụ, thái dương và hành tinh tạo ra sự thanh luyện, làm tăng thêm ánh sáng và phát hiện sau rốt cho người được thanh luyện đang đứng trong ánh sáng. Từ Aries phát ra lửa vũ trụ; từ Sagittarius phát ra lửa hành tinh; và từ Leo xuất phát lửa thái dương; và mỗi một trong các lửa này “dọn sạch con đường bằng sự thiêu đốt” vì biểu hiện của ba trạng thái thiêng liêng: tinh thần (Aries), linh hồn (Leo) và thân xác (Sagittarius). Đó là nền tảng khoa học cho khoa yoga về lửa, được con người có ngã thức đầy đủ áp dụng cho phản ảnh của ba trạng thái thiêng liêng trong ba cõi thấp; các trạng thái này là ba cách biểu hiện thiêng liêng trong ba cõi thấp này. Đó là ý nghĩa của sự kiện là người ta sẽ tìm thấy rằng trước Cánh Cửa Điểm Đạo có vùng đất cháy mà tất cả các đệ tử và điểm đạo đồ đều phải bước lên. Đối tượng của cung Leo bước lên vùng đất cháy này với ý chí và sự khiêm tốn (self-effercement). Khi y đã đạt đến ý thức tự tri đầy đủ và sự hội nhập trí tuệ, và khi y đã đạt được sự hiệu quả của phàm ngã, lúc bấy giờ y bước lên đó mà không ngã lòng vì đau khổ. Một ý tưởng nhỏ sẽ làm cho điều đó rõ ràng đối với bạn, đó là tại sao Mặt Trời là chủ thể chi phối của cả ba tình trạng của Leo – ngoại môn, nội môn và thuộc Thánh Đoàn.
Một phỏng đoán chính xác rằng mục tiêu của thái dương hệ này là sự khai mở tâm thức, và nếu đối với con người thuần túy, ý thức tự tri là mục tiêu, thì bấy giờ Mặt Trời hiển nhiên phải chi phối, vì đó là nguồn cội của tâm thức hồng trần (về mặt ngoại môn và là biểu tượng của phàm ngã), của linh hồn thức (nội môn), và của sự sống tâm linh (thuộc Thánh Đoàn).
Tôi đang lặp lại sự cần thiết để nhận biết sự kích thích của tâm thức như là mục tiêu của mọi ảnh hưởng chiêm tinh, vì chủ đề nổi bật của Leo là sự hoạt động của đơn vị hữu ngã thức trong sự liên hệ với ngoại cảnh của nó, hay là sự phát triển của đáp ứng bén nhạy với các tác động xung quanh bởi kẻ đang trụ lại – giống như mặt trời đang trụ ‒ ở trung tâm của tiểu vũ trụ của mình. Toàn bộ câu chuyện và chức năng của Leo và các ảnh hưởng của nó, có thể được tóm tắt trong chữ “sensitivity” (“tính nhạy bén”, “tính cảm ứng”), tính chất này có thể được nghiên cứu trong bốn giai đoạn:
1. Nhạy bén với các tác động chi phối từ xung quanh, nghĩa là, với các tác động thuộc cõi tiến hóa của con người, ba cõi thấp, qua trung gian của ba trạng thái của bộ máy đáp ứng của linh hồn.
2. Nhạy bén với ý chí, các mong ước và các dục vọng của phàm ngã, con người có ngã thức hội nhập, tức bản ngã thấp.
3. Bén nhạy với linh hồn như là yếu tố chi phối, thay vì bén nhạy với thế giới chung quanh như là yếu tố chi phối.
4. Bén nhạy về tâm linh của Thiên-Nhân – God-Man (linh hồn và phàm ngã dung hợp) đối với ngoại cảnh (environment). Ở giai đoạn khai mở này, con người được phóng thích không còn bị chi phối bởi ngoại cảnh của y nữa, mà bắt đầu công việc gian khổ đó là rèn luyện/điều tiết (conditioning) nó trong mối liên hệ với thiên cơ và thiên ý, đồng thời vun trồng tính nhạy bén với các ảnh hưởng cao siêu của các thế giới, vốn đưa tới mục đích cuối cùng.
Tôi muốn bạn ghi nhớ tính chất nhạy bén tâm linh bên trong này và tính chất nhạy bén vật chất bên ngoài này một cách thật cẩn thận trong trí, nếu bạn muốn thực sự hiểu được các ảnh hưởng của Leo trên con người, và nhất là trên người nào được sinh ra trong cung này, hoặc là người đang có cung này đang lên (tức là có cung này là cung mệnh –ND), cũng như các ảnh hưởng của cung đó trên hành tinh. Khắp cả vũ trụ, chính linh hồn mới là chủ đề chú tâm (conscious), nhạy bén của thiên cơ – linh hồn với tư cách là anima mundi tức linh hồn thế giới (the soul of the world), đang làm linh hoạt (animating) mọi hình thức của sự sống bên dưới giới động vật; linh hồn (the soul) với tư cách là sinh hồn (animal soul) và theo nghĩa rộng của từ này, dùng để chỉ các thể xác của mọi động vật, kể cả thể xác con người; linh hồn với vai trò là human soul (nhân hồn), vốn là một nới rộng thêm nữa của cùng một yếu tố bén nhạy, nhưng được làm tăng thêm hay được làm phấn khích bởi nguyên khí ngã thức hay là với sự nhạy bén của phàm nhân có tập trung đối với mọi biểu lộ của linh hồn dưới nhân loại, cộng với sự hiểu biết (cố ý hoặc không cố ý) về linh hồn bất tử hay hồn thiêng liêng (the immortal or divine soul); linh hồn với vai trò là Chân Ngã (Ego) hay hồn tinh thần (spiritual soul, hồn thiêng) trên cõi riêng của nó – cội nguồn của tâm thức ở mức độ liên quan tới ba cõi tiến hóa, và mục tiêu của mọi diễn trình tiến hóa hiện tại.
Ba trạng thái của Mặt Trời (như được bàn đến trong bộ sách GLBN) rất quan trọng ở điểm này, bởi vì các ảnh hưởng đang tuôn đổ qua và từ chúng đưa toàn bộ tâm thức thế giới tiềm tàng và chủ quan ra trước, và sau rốt tạo ra (ở kỳ khai mở giải thoát cuối cùng) sự biểu lộ đầy đủ tâm thức của Thượng Đế. Điều này có thể được gọi là sự bén nhạy thiêng liêng, thiên trí (universal mind) hay là thiên cơ (divine plan) hoặc thiên ý (divine purpose). Các ngôn từ đều không thích hợp để diễn tả những gì mà cho đến nay vị điểm đạo đồ cao cấp nhất chỉ biết được một ít về nó. Ba trạng thái này của Thái Dương là các yếu tố vốn đem lại tâm thức cho sự khai sinh và làm cho mục tiêu tối hậu có thể đạt tới được; chúng làm cho mọi hình thức của tri giác đều có thể xảy ra, bởi vì các hình thức này đều có cội nguồn trong Thái Dương (nói một cách tượng trưng) và là một khía cạnh cố hữu/ bẩm sinh của tổng thể vĩ đại hơn.
1. Mặt Trời hồng trần – linh hồn thế giới (anima mundi); animal soul (sinh hồn). Tính đa dạng (Multiplicity).
2. Tâm Mặt Trời – nhân hồn (human soul) và linh ngã (divine ego). Lưỡng nguyên (Duality).
3. Mặt Trời tinh thần trung ương – tâm thức thiêng liêng (divine consciousness). Ý chí của tổng thể. Tri thức (awareness) của Thượng Đế. Hợp nhất.
Như bạn được cho biết, Mặt Trời che giấu một vài hành tinh ẩn tàng, và trong trường hợp của Leo, hai hành tinh mà qua đó Mặt Trời tập trung năng lượng hoặc các ảnh hưởng của nó (giống như một thấu kính) là Neptune và Uranus. “Tâm của Mặt Trời” dùng Neptune như là tác nhân của nó, trong khi Mặt Trời tinh thần trung ương tuôn đổ ảnh hưởng của nó qua Uranus. Tuy nhiên, hoạt động của Uranus chỉ được ghi nhận ở chính giai đoạn phát triển tiến hóa trên Thánh Đạo và tương tự với trình độ phát triển của tâm thức trong đó, bằng một tác động của ý chí, con người có ý thức và giác ngộ (được tập trung trong bí huyệt cao nhất ở đầu) khơi dậy trung tâm ở đáy xương sống và kéo hỏa xà kundalini đi lên. Nói rộng ra và tất nhiên là sự khái quát có phần thiếu chính xác, có thể nói rằng tiến trình này được noi theo trên cả ba thập giá:
1. Trên Thập Giá Khả Biến, đó là Mặt Trời Vật chất và các ảnh hưởng của nó tác động vào con người, kích thích các tế bào xác thân và bảo dưỡng bản chất hình hài, tác động vào các trung tâm lực dưới cách mô.
2. Trên Thập Giá Cố Định, đó là “tâm của Mặt Trời” vốn được khơi hoạt và tuôn đổ các năng lượng của nó qua Neptune vào con người. Các năng lượng này kích hoạt và tác động đến tim, cổ họng và bí huyệt ấn đường.
3. Trên Thập Giá Cơ Bản, đó là Mặt Trời tinh thần trung ương, nó tác động tới, và lúc bấy giờ Uranus là nơi phân phối (distributing agency), còn bí huyệt đầu trở thành bí huyệt trong cơ thể của điểm đạo đồ qua đó phương hướng và sự kiểm soát đi đến.
Liên quan tới Thập Giá Khả Biến, các cung (rays) của Mặt Trời dưới hình thức tam phân (phối hợp các năng lượng thấp nhất của Mặt Trời tam phân) tuôn đổ vào và qua con người, xuyên qua Jupiter. Jupiter là tác nhân (agent) của cung 2 mà Mặt Trời biểu hiện – theo phương diện vũ trụ và phương diện thái dương hệ.
Do đó, mối liên hệ tay ba của Mặt Trời với Leo vốn là độc nhất trong thái dương hệ chúng ta, và do đó sự quan trọng của tam giác đang chi phối con người sinh ra dưới cung Leo – Mặt Trời, Uranus và Neptune. Năng lượng của Leo được tập trung qua Mặt Trời, và được phân phối đến hành tinh chúng ta xuyên qua Mặt Trời và hai hành tinh mà nó che khuất.
Neptune (Hải Vương Tinh), vốn là cung của Vị Chúa (Deity) của các loại nước, có liên quan với Cung 6 đang cai quản cõi cảm dục và cõi tình cảm ham muốn. Như vậy, khi Neptune được linh hoạt trong vấn đề tiến hóa của Leo, lúc bấy giờ xúc cảm ‒ dục vọng được chuyển hóa thành bác ái - đạo tâm và được dâng hiến và định hướng cho linh hồn; toàn bộ bản chất xúc cảm hoặc nhạy bén được đáp ứng với các năng lượng đến từ “tâm của Mặt Trời”, và khi trường hợp này xảy ra, nó cho thấy rằng giờ đây đệ tử đang sẵn sàng cho cuộc điểm đạo thứ hai. Việc định hướng này được mang lại bởi cái được gọi là “sự thăng hoa của ảnh hưởng Nguyệt Cầu”, mà như bạn biết, nói về mặt tượng trưng, chính là mẹ của bản chất hình hài và phản chiếu mặt trời, hay là trạng thái Cha. Trình bày trên có ý nghĩa rất thần bí. Nói về mặt nội môn, bạn có sự xuất hiện của một tam giác lực lý thú, nó có ảnh hưởng đến đối tượng Leo – Thái Dương, Nguyệt Cầu và Neptune; các thiên thể này là biểu hiện của các cung 2, 4, 6 và nơi mà ba thiên thể này linh hoạt một cách vượt trội, bạn có việc thiết lập của “sự chỉnh hợp bên trong và cách hành xử mà các lực này mở ra Cánh Cửa đi vào Thánh Địa”. Tôi dùng các câu nói cổ xưa này ở đây vì chúng diễn tả một cách chính xác những gì cần nhiều trang giấy để minh giải và vì chúng có nốt kích hoạt huyền bí, nốt này khơi hoạt trong vị đệ tử cái năng lực của tư tưởng trừu tượng.
Liên quan tới lá số tử vi của đối tượng Leo và chủ đề về điểm đạo, Tôi muốn nêu ra rằng khi Mặt Trời, Mặt Trăng (đang che giấu một hành tinh) và Saturn tất cả đều được phối hợp trong một cung (house) nào đó, trong lá số tử vi bạn có cái được gọi là “cung hoàng đạo” (“sign”) của người được điểm đạo. Leo là cung thứ năm của hoàng đạo, tính từ Aries xuyên qua Taurus, và cũng là cung thứ tám, tính từ Aries xuyên qua Pisces, được liên kết chặt chẽ qua sự thu hút về số (numerical affinity, ái lực) với Mercury, về mặt huyền bí, Mercury được gọi là “Sứ Giả ở cổng thứ tám”; Mercury trở nên linh hoạt vào thời kỳ biệt ngã hóa (individualisation) khi “cổng thứ tám” được mở ra và một cuộc điểm đạo chính yếu của Hành Tinh Thượng Đế chúng ta xảy ra, tạo ra trong giới nhân loại tiến trình biệt ngã hóa.
Theo một khía cạnh khác, có thể được báo trước, Leo được liên kết với Scorpio, mà các con số của Scorpio trên vòng hoàng đạo (zodiacal wheel) y như là các con số của Leo, tức là năm và tám. Do đó, bạn có việc tạo thành tam giác mà trước đây Tôi có nói đến: Leo ‒ Scorpio, đưa đến điểm đạo trong Capricorn.
Khi chúng ta đề cập tới vấn đề, một điểm khác có thể được nhắc đến ở đây. Vốn bị chi phối bởi Leo, August là tháng của sao Thiên Lang (Dog-star), tức là của Sirius, như vậy nó đưa Sirius vào mối liên hệ chặt chẽ với Leo. Theo ý nghĩa vũ trụ (và hoàn toàn không liên hệ với thái dương hệ chúng ta), Leo bị chi phối bởi Sirius. Sirius là quê hương (home) của Thánh Môn cao cả (greater Lodge) mà cuộc điểm đạo thứ năm của chúng ta nhận một người bước vào đó, đồng thời nó đưa người ấy với tư cách một đệ tử khiêm tốn đến đó. Sau này, khi tôn giáo mới trên thế giới được thành lập và hoạt động, chúng ta sẽ thấy rằng lễ hội hằng tháng chính yếu được tổ chức vào lúc trăng tròn, sẽ được dành cho nhiệm vụ tạo sự tiếp xúc, xuyên qua Thánh Đoàn, với thần lực của Sirius. Sau đó, mỗi tháng của năm sẽ được dành cho (qua tri thức chính xác của chiêm tinh học và thiên văn học) bất cứ chòm sao nào trong các cõi trời cai quản một tháng đặc biệt, giống như Sirius chi phối Leo. Tôi sẽ giải thích chi tiết đoạn này ở sau trong các tài liệu được viết ra liên quan đến “Các Tiếp Cận” mới với thực tại tâm linh.
Ở điểm này Mercury lại bước vào cuộc thảo luận của chúng ta, và như thế bạn có việc tạo thành một tứ nguyên huyền bí, ảnh hưởng một cách mạnh mẽ đến tứ nguyên của con người – tinh thần, linh hồn, trí tuệ và bộ óc. Năng lượng này mang lại một liên hệ hỗ tương và một khơi hoạt bên trong, nó chuẩn bị cho người tìm đạo dược điểm đạo. Tứ nguyên cao cấp này là Sirius-Leo-Mercury-Saturn. Do đó, bạn có:
Sirius Leo Mercury Saturn
Tinh Thần …... Linh hồn ........ Trí tuệ ............... Bộ óc
Sự sống .......... Tính chất ........ Giác ngộ ........... Sắc tướng
Hít vào ........... Tạm nghỉ …..... Thở ra ............... Tạm nghỉ
Bảng trên mang lại cho bạn manh mối cho thực tại căn bản, và việc cần thiết thiền định như được thực hành bởi đệ tử và điểm đạo đồ. Bảng này cũng không thể rõ rệt cho bạn ở cái nhìn đầu tiên, còn Tôi không thể khai triển thêm nữa các gợi ý này, nhưng mà hình ảnh được chỉ dẫn về thể trí giác ngộ có thể mang lại sự hiểu biết sâu rộng (insight) cho bạn vào đúng lúc. Ảnh hưởng của Sirius không được cảm nhận một cách rốt ráo cho đến sau cuộc điểm đạo thứ ba, khi bản chất thật của trạng thái tinh thần bắt đầu lộ ra trên nhận thức trực giác được phóng thích của điểm đạo đồ. Đối với điểm đạo đồ tiến hóa trong cung này, và sau cuộc điểm đạo thứ ba, Sirius trở thành một yếu tố chính của sự sống. Điểm đạo đồ bắt đầu đáp ứng với rung động của nó vì hiện giờ y đang chi phối (rules) Mặt Trời và Mặt Trăng, và đang kiểm soát hai hành tinh này, vì đó là cái mà Mặt Trời và Mặt Trăng đã trở thành đối với y – đơn giản là các hành tinh cần được chế ngự.
Đây là một bí mật lớn lao và Tôi chỉ trình bày sự thật. Sirius, Leo, Mặt Trời, Mặt Trăng và Mercury hiện nay là các ảnh hưởng mà điểm đạo đồ đang quan tâm tới chúng. Ba ảnh hưởng của Sirius được tập trung trong Regulus, như bạn biết, đó là một ngôi sao có độ sáng thứ nhất và thường được gọi là “tâm của Sư Tử”. Có nhiều sự thật huyền bí ẩn giấu trong các danh xưng được các nhà thiên văn học gán cho các ngôi sao khác nhau, qua các thời đại hơn là cho đến nay người ta nhận biết, và ở đây bạn có một trường hợp điển hình. Điều sẽ hiển nhiên đối với bạn (được gán cho một ý tưởng nhỏ bé) đó là, khi che khuất Neptune, Mặt Trời tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ trên phàm ngã, được tượng trưng cho chúng ta ở đây bằng thể cảm dục (astral body), trong khi Uranus (nó cũng bị Mặt Trời che giấu) tượng trưng cho ảnh hưởng của linh hồn trên phàm ngã. Do đó, hoạt động của Cung 7, vốn là – theo một khía cạnh – trạng thái thấp nhất của cung 1. Như vậy bạn cũng có ý tưởng ẩn bên dưới:
1. Việc khơi hoạt của phàm ngã đối với sự kiểm soát linh hồn và tiếp xúc của linh hồn, với một biểu hiện thực sự sau rốt, trong ba cõi thấp, của ý chí-linh hồn, ước muốn và ý định.
2. Việc khơi hoạt trung tâm lực thứ bảy, tức trung tâm lực ở đáy xương sống, bởi linh hồn đang tác động qua trung tâm lực thứ nhất, hay trung tâm lực cao nhất trên đầu và tạo ra (như là hậu quả) sự đi lên của hỏa xà kundalini. Đến phiên nó, việc này tạo ra sự dung hợp với các thần lực cao. Khi điều này xảy ra, thì ba trung tâm lực chính trong cơ thể là Đầu Tim Đáy xương sống Mặt Trời Tinh Thần Trung Ương ... Tâm Mặt Trời ... Mặt Trời Vật Chất
Sirius .................................. Mercury ........... Saturn
Mặt Trời ............................ Uranus .............. Neptune
Vì sự chỉnh hợp nói trên tương ứng với một giai đoạn rất cao của điểm đạo, người ta sẽ không thể hiểu được tất cả các hàm ý, nhưng có thể đủ rõ ràng để tiết lộ chủ đề nằm bên dưới và mục tiêu của công việc vĩ đại. Vài tam giác lực chủ yếu đã trở nên linh hoạt khi hiện tượng biệt ngã hóa xảy ra và “Các Sư Tử, tức Các Ngọn Lửa màu vàng hung và thiêng liêng” xuất hiện, và thế là nhân loại đạt tới hiểu biết. Ở đây, Tôi sẽ đề cập vắn tắt đến một tam giác: Mặt Trời (cung 2), Jupiter (cung 2) và Venus (cung 5).
Điều sẽ trở thành hiển nhiên đối với bạn là ở đây chúng ta có một phạm vi ảnh hưởng khác vô cùng quan trọng, do Leo chi phối. Đó là một tam giác mà H.P.B. nhắc đến trong bộ GLBN., ảnh hưởng của tam giác này đang được bà cố gắng minh giải. Ảnh hưởng của tam giác này mạnh đến nỗi tác động của nó trên Mặt Trăng là để tước đi khỏi mặt trăng sự sống, bằng cách kéo dài mọi “mầm mống của sự sống”, như thế hủy diệt ảnh hưởng của mặt trăng, vì nó không được ưa thích ở lĩnh vực liên quan đến con người.
Qua Uranus, Leo được liên kết với ba cung khác của hoàng đạo: Aries, Libra và Aquarius, cả ba tinh tòa này, cùng với Leo, hợp thành cái được gọi là “tứ nguyên bên trong của linh hồn lâm phàm” bởi vì chúng được liên kết với các vi tử thường tồn, vốn tồn tại từ kiếp này đến kiếp khác và nó tạo thành – trong chu kỳ lâm phàm – những nơi cất giữ (repositories) hay là các kho chứa (storing houses) của các kinh nghiệm được trải qua trong kiếp sống ở ba cõi thấp.
1. Aries – có liên quan với ý định của linh hồn, hoạt động rung động của nó (dưới sự thôi thúc từ Monad) mở ra các thời kỳ tiến hóa giáng hạ kế tiếp vốn tạo ra sắc tướng (appearance, sự hiện hữu) trên cõi trần.
2. Libra – được liên kết với vi tử thường tồn hạ trí, và, như chúng ta thấy khi nghiên cứu cung Libra, sau rốt tạo ra một quân bình giữa các cặp đối ứng (pairs of opposites). Việc này xảy ra trên cõi cảm dục. Chính việc đạt đến sự thăng bằng này tạo ra sự đảo ngược của cách chuyển dịch chung quanh vòng hoàng đạo và việc đó xảy ra khi hiện tượng hội nhập xuất hiện, và con người được tập trung (focussed, an trụ) trên cõi trí. Lúc bấy giờ, nhờ việc vận dụng đúng thể trí, phân biệt giữa các cặp đối ứng và tìm thấy con đường hẹp như lưỡi dao cạo đang chạy qua giữa các cặp đối ứng và giữ được thăng bằng trên đó.
3. Leo – được liên kết với vi tử thường tồn cảm dục, vì lý do là dục vọng hay là năng lực để thẳng tiến và tiếp xúc về mặt huyền linh những gì được ưa thích, là nền tảng của mọi ý thức hiểu biết hoặc đáp ứng, và nguyên nhân ẩn bên dưới của tiến bộ hay hoạt động tiến hóa thăng thượng; đó là chủ âm của người đã đạt được thái độ “duy ngã” thực sự, thái độ đó làm cho người ấy trở thành một cá nhân. Sau này, khi sự đáp ứng tăng lên và thế giới có các sự việc nhỏ bé được đổi thành thế giới có các giá trị và thực tại bao giờ cũng lớn hơn, thì các dục vọng đổi thành đạo tâm và cuối cùng thành ý chí tinh thần, mục tiêu và ý định.
4. Aquarius – sau rốt có liên quan đến vi tử thường tồn hồng trần mà, như bạn biết, vi tử này ở trên phân cảnh dĩ thái. Chính mạng lưới cá nhân này mới là phương tiện liên hệ với tổng thể. Tâm thức đại đồng của Aquarius trở nên có ý vị sâu sắc, chừng nào mà thể dĩ thái cá nhân còn ở trong mối liên hệ có chủ ý với thể dĩ thái của nhân loại, thái dương hệ và – dĩ nhiên – hành tinh.
Ở đây Tôi muốn nêu ra rằng thuật ngữ “vi tử thường tồn” về bản thể chỉ có tính cách tượng trưng, và rằng cái mà chúng ta gọi là vi tử thường tồn thực ra chỉ là một đơn vị năng lượng bên trong phạm vi ảnh hưởng của cung linh hồn, mà vào bất cứ lúc nào cũng có thể “tiếp nhận”(2) (Tôi tạm dùng một từ ngữ thiếu êm tai như thế). Trong các vi tử này, ký ức đã qua của phàm ngã được tích chứa lại; các vi tử này cùng loại với các “tế bào ký ức” (“memory cells”) và là các kho lưu trữ của kinh nghiệm đã qua, của tính chất đã thu đạt được, và của nốt đặc biệt mà cơ thể của các nguyên tử đó chính là hạt nhân đã đạt được. Chúng có bản chất là vật chất, chỉ liên kết với khía cạnh hình hài, và được thấm nhuần với tính chất của tâm thức tới mức tối đa, giống như linh hồn đã thành công trong việc phát triển trong ba cõi thấp. Toàn bộ vấn đề rất là trừu tượng, và sẽ chỉ được hiểu và biểu tượng học có liên quan được diễn dịch một cách chính xác, khi nhãn thông trở thành một thuộc tính thông thường của thường nhân. Lúc đó sự tập trung của vật chất dưới bất cứ hình thức nào (trung tâm kích hoạt của nó) cũng có thể được nhìn thấy.
Ở đây, Tôi không khuyến cáo xem xét nhiều về vấn đề này, vì đó là một đề tài vô cùng khó hiểu, chính nó tạo thành một khoa học rất tiến bộ, và tượng trưng cho các bí ẩn của thái dương hệ thứ nhất, cái đã qua ‒ các tế bào ký ức lại góp phần của chúng. Chính là nhờ các vi tử thường tồn mà Các Mãnh Lực của Chủ Thuyết Vật Chất mới có thể hoạt động; Đại Bạch Giai (Great White Lodge) tác động qua bảy trung tâm (seven centres). Aries bắt đầu tiến trình và là “người khởi xướng (initiator) của tiến trình vốn dẫn tới tiến bộ” và ‒ vào cuối kỷ nguyên (như hiện nay chính là vào cuộc điểm đạo cuối cùng 2 Nguyên văn: “Pick it up”: nhặt nó lên; nhận được; cải thiện; nhận ra; tìm thấy; tiếp nhận; bắt được …. hay là cuộc điểm đạo thứ bảy ‒ Đấng Điểm Đạo (The Initiator) của các Bí Pháp sẽ hoạt động dưới các chỉ dẫn và với các năng lượng phát ra từ Tinh Quân (Lord) của Tinh Tòa Aries. Sau cùng, và nói về mặt nội môn, lửa là kẻ giải phóng vĩ đại, còn Aries là hỏa cung hướng dẫn mà sau rốt sẽ “dung hợp cái đầu và cái cuối, hòa lẫn các đối nghịch và xua tan cả thời gian lẫn không gian”. Hiện nay, Đấng Điểm Đạo của các Bí Pháp hoạt động dưới linh hứng và với các năng lượng phát tỏa từ Capricorn ‒ một cung hồng trần (earth sign) ‒ vì cho đến nay, nhân loại bị ràng buộc vào cõi trần (earthbound).
Các thần lực của cuộc điểm đạo tạo ra các hiệu quả trọng đại của chúng trên cõi trần, vì chính nơi đó mà vị điểm đạo đồ phải chứng tỏ sự giải thoát của mình, sự hiểu biết của mình và sự thiêng liêng của mình. Vì vị thế của nó trên Thập Giá Cố Định, Leo đến dưới ảnh hưởng, trực tiếp hoặc gián tiếp, của 6 hành tinh: Mặt Trời; Neptune; Uranus; Jupiter; Venus; Mars. Tất cả các hành tinh này đều có ảnh hưởng / có sức mạnh (potent) trong biểu hiện ở cung này, đạt được một trình độ khai mở / thiên khải (revelation) đã định và tạo ra, qua hoạt động hợp nhất và sự tương tác của chúng, tức ngôi sao sáu cánh của nhân loại. Chúng chi phối tâm thức của con người nhưng không chi phối các biến cố (events), ngoại trừ chừng nào mà tâm thức y đảm trách sự kiểm soát đến một mức độ nào đó trong sự tiến hóa của y. Liên quan với khoa học nội môn của chiêm tinh học là các môn học phụ như là Môn Học Về Các Tam Giác Lực mà tôi thường đề cập tới; cũng có Khoa Học Về Các Liên Hệ, khoa này nối liền các liên hệ giữa nhiều tứ nguyên vốn có thể được tìm ra trong mối liên hệ hỗ tương hành tinh, liên hệ giữa bốn chòm sao, cộng với nhiều tứ bộ thiêng liêng và con người. Lại 305 có Khoa Học Về Các Tinh Tú Có Năng Lượng, giống như ở đây tôi có lưu ý khi nhắc đến ngôi sao sáu cánh của nhân loại, và về Môn Học này, Ấn Tín của Vua Solomon là biểu tượng lừng danh nhất. Các ngôi sao, tam giác và các hình vuông được tìm thấy trong mọi lá số tử vi ‒ thuộc con người, hành tinh, thái dương hệ và thuộc vũ trụ ‒ và tạo kiểu mẫu sự sống của Thực Thể (Being) đặc biệt ở dưới sự tìm tòi; những định đoạt thời gian biểu lộ và bản chất của các phóng phát (emanations) và các ảnh hưởng. Các hình vuông hay các tứ bộ liên kết với sự xuất hiện vật chất hay là biểu hiện hình tướng (form expression); các hình sao liên quan với các trạng thái tâm thức, còn các tam giác được liên kết với tinh thần và với sự tổng hợp. Trong các văn khố của các chiêm tinh gia nội môn có liên kết với Thánh Đoàn, các biểu đồ được lưu giữ của các thành viên của gia đình nhân loại, những người đã đạt được quả vị adept và cao hơn nữa. Các Ngài hợp thành các hình vuông, các hình sao và các tam giác được đặt chồng lên, chứa bên trong các vòng hoàng đạo và được gắn vào biểu tượng của Thập Giá Cơ Bản. Các hình vuông, mỗi cái có bốn góc và các điểm trong chòm này hoặc chòm kia trong bốn chòm sao hoàng đạo, được miêu tả bằng màu đen; hình sao năm cánh được mô tả bằng màu vàng hoặc hoàng kim và năm chấm của nó tiếp xúc với năm trong các chòm sao trên vòng hoàng đạo lớn; các tam giác được miêu tả bằng màu xanh dương (blue), và trên mỗi chấm của tam giác có một biểu tượng huyền bí thay cho các chòm sao của Đại Hùng Tinh, Sirius và Pleiades. Các biểu tượng này ở đây không thể được tiết lộ nhưng báo cho biết trình độ ý thức tinh thần đã đạt được và sự đáp ứng của điểm đạo đồ đối với các ảnh hưởng vũ trụ chính yếu này. Một cái nhìn lướt qua vào các biểu đồ hình học này sẽ cho thấy ngay tình huống của điểm đạo đồ, và cũng là điểm mà y đang cố gắng hướng về. Các biểu đồ này có bản chất của chiều đo thứ tư và không có các mặt phẳng như là các biểu đồ của chúng ta. Đây là một mẩu lý thú của thông tin nhưng không có chút giá trị nào cả, ngoại trừ ở chừng mức mà nó cho thấy sự tổng hợp, sự dung hợp của tinh thần, linh hồn và xác thân, và mức độ phát triển. Nó cũng chứng minh sự việc rằng: ”Thượng Đế hình học hóa” lĩnh vực liên quan đến linh hồn. Các biểu đồ này là lý thú nhất.
Liên quan của Leo với Cancer, qua Neptune, đã được nói đến ở trên, và dĩ nhiên dễ hiện ra với bạn nếu bạn có hiểu biết sơ qua về trạng thái tâm thức của tiến hóa. Trước tiên có tâm thức quần chúng; kế đó tâm thức của cái ngã đơn độc, có kịch tính, và cuối cùng là ý thức tập thể mà thực ra là các hình thức cao nhất của tập thể thức (group consciousness) và biệt ngã thức (individual consciousness) kết hợp lại với nhau trong việc phụng hành Thiên Cơ. Hãy suy tư về định nghĩa này, vì nó sẽ kích thích bạn đến chỗ hiểu biết. Ý nghĩa đặc thù của Leo trong sự tiến hóa tổng quát của tâm thức, đặc biệt trong gia đình nhân loại, được định đoạt bằng sự kiềm chế của hai hành tinh bí ẩn này, Uranus và Neptune; do đó, trong kẻ nào sẵn sàng được điểm đạo, bạn có sự kiểm soát kép, nghĩa là chính Mặt Trời và cũng Mặt Trời khi nó che lấp các ảnh hưởng của hai hành tinh này, hay đúng hơn, khi nó tập trung và truyền các ảnh hưởng đó một cách mạnh mẽ. Điều này tạo ra các phát triển theo sau:
1- Mặt Trời – Ngã thức đầy đủ. Qua ảnh hưởng của Mặt Trời vật chất và “tâm của Mặt Trời”, việc này tạo ra sự hiểu biết về mối liên hệ của cái ngã cao (higher self) với cái ngã thấp (lower self, phàm ngã). Con người trở nên hiểu biết lưỡng nguyên chủ yếu của mình.
2- Uranus ‒ Tâm thức huyền linh hay là chính tình trạng hòa nhập sáng suốt, nó tạo ra sự nhất quán (at-one-ment) một cách khoa học của hai yếu tố, chân ngã và phàm ngã, qua việc vận dụng thể trí một cách sáng suốt.
3- Neptune ‒ Tâm thức thần bí hay là tâm thức nhạy cảm cố hữu nó đưa đến linh thị cao siêu một cách không sai lầm, đối với sự nhận thức về liên hệ hỗ tương liên quan đến nhị nguyên cốt yếu của con người trong tiến trình biểu lộ, cộng với hoạt động của chủ thể trung gian (mediator).
Do đó, bạn có Cái Ngã hội nhập hữu thức đang hoạt động với tri thức huyền linh hoàn hảo và cũng với cách nhận thức thần bí khi các ảnh hưởng của Leo, được tập trung qua Mặt Trời, Uranus và Neptune, được xúc tiến một cách thích hợp trong cuộc đời của đệ tử tiến bộ. Đây là một trong các lý do giải thích tại sao Leo là một cung có tầm quan trọng cao như thế, và tại sao đối tượng Leo có thể thường đạt tới mục tiêu của mình một khi y nhận thức mục tiêu đó một cách chính xác.
Cung này thường được mô tả như là “bãi chiến trường của các Lực Lượng của Thuyết Duy Vật và các Lực Lượng của Ánh Sáng”. Về mặt huyền linh học, cung đó được xem như một trong các cung thiên về vật chất nhất, bởi vì ham muốn ích kỷ để sở hữu các mục tiêu vật chất có thể đặc biệt hiện ra và việc bộc lộ tinh thần sở hữu có thể chi phối mãnh liệt; tuy nhiên, đồng thời, người tiến hóa của cung Leo có thể hành động như là “Vật Hy Sinh tinh thần có linh hứng” (“the inspired spiritual Sacrifice”). Lúc đó y nhạy bén với các tình trạng thế giới và thoát khỏi các ham muốn cá nhân. Trước khi con người cá biệt có thể đạt được điểm đạo, y phải có ngã thức đầy đủ, được định hướng về mặt thần bí và phát triển về huyền linh học. Y phải biết về chính mình, giống như về mặt bản thể, y là một linh hồn có liên can đến hình hài, mà chính nó đang được phát triển và khai mở qua hoạt động của linh hồn; y phải là một nhà thần bí phát triển, có được linh thị thuần túy, được kích hoạt bằng ý định tâm linh và có khả năng cảm nhận được công dụng của độ nhạy bén cố hữu; y cũng phải là một nhà huyền linh học lão luyện, an trụ về mặt trí tuệ và hiểu biết sâu xa về các thực tại, các thần lực và các năng lượng của cuộc sống, và do đó, thoát khỏi các huyễn cảm và huyễn tưởng thông thường đang nhuộm màu các phản ứng và cuộc sống của kẻ thường nhân. Lúc đó, y được cai quản bởi Mặt Trời vật chất, được kích hoạt bởi các năng lượng tuôn ra từ “tâm Mặt Trời” (xuyên qua Neptune) và mang lại sự nhất quán qua các thần lực đang đi tới y (xuyên qua Uranus).
Ngoài hai hành tinh xa xăm này, còn có một hành tinh khác cho tới nay chưa được khám phá, mặc dù có rất nhiều suy đoán về nó, do một vài chuyển động không giải thích được của hành tinh Neptune. Chính là qua hành tinh này mà các Thần Lực (vì chúng có liên quan với Leo và Aquarius) được tập trung trong một luồng thần lực mạnh duy nhất; các luồng thần lực này tuôn đổ vào trong sự sống hành tinh chúng ta trong tháng Tám (August), và chính chúng phân phối, xuyên qua Uranus và Neptune. Do đó, trong mối liên hệ này, bạn có:
Leo và Aquarius
Mặt Trời vật chất…Tâm Mặt Trời ….Mặt Trời tinh thần trung ương Hành tinh không được khám phá Uranus và Neptune Huyền giai nhân loại Giới động vật
Các biểu đồ về các tuyến thần lực trực tiếp của vũ trụ như là biểu đồ ở trên có thể được dành cho mọi năng lượng của các chòm sao và các thần lực hành tinh, nhưng đây là biểu đồ duy nhất mà Tôi chọn, vào lúc này, để nêu ra, bởi vì nó có tầm quan trọng chính yếu đối với nhân loại; các biểu đồ khác có thể tỏ ra sai lệch, căn cứ trên trình độ hiện nay của con người về sự ảnh hưởng và sự hiểu biết sáng suốt. Ở đây, Tôi muốn kêu gọi chú ý rằng, qua các hành tinh hướng dẫn này, các cung năng lượng sau đây là các yếu tố chi phối trong đối tượng Leo:
1- Mặt Trời ‒ cung 2 ‒ bác ái ‒ minh triết.
2- Urunus ‒ cung 7 ‒ tổ chức hay biểu lộ có hướng dẫn.
3- Neptune ‒ cung 6 ‒ nhất tâm hướng về lý tưởng. Tận tụy với một mục tiêu.
Trong cung Leo hoàn hảo, linh hồn tự có ý thức yêu thương (cung 2) chuyển năng lực biểu hiện của nó đi thẳng suốt từ cõi riêng của nó đến cõi biểu lộ bên ngoài, nhưng đồng thời duy trì và kiểm soát bên trong của nó (Uranus), và từ điểm thành đạt đó, tiếp tục thực hiện mục tiêu lý tưởng của nó (Neptune), một sự thật trong ý thức, qua sự nhạy bén với rung động cao siêu và việc phụng sự Thiên Cơ một cách sáng suốt có hướng dẫn. Hãy suy tư về phần tóm tắt này.
Khi Uranus kiểm soát thì người thuộc cung Leo trở thành người tuân thủ thực sự một cách đáng kể, tách ra khỏi khía cạnh vật chất của đời sống, nhưng tận dụng khía cạnh đó khi y thấy thích hợp. Ý thức tâm linh của y có năng lực biểu hiện lớn lao và y có thể (như thường được các chiêm tinh gia nêu ra) trở thành vừa là nhà lãnh đạo năng động về điện, một người tiên phong trong các lĩnh vực nỗ lực mới mẻ, đồng thời cũng là một trung tâm thu hút của một nhóm, dù là nhóm nhỏ, như ở trong nhà, hoặc nhóm lớn, như trong một quốc gia. Lúc bấy giờ y an trụ (polarised) ở phía trên cơ hoành (cách mô, diaphragme) vì các trạng thái sự sống càng ít vật chất hơn đã thực sự không có sức lôi cuốn lớn lao nào đối với y nữa, lúc bấy giờ y có ý thức một cách sâu xa về chân tướng (identity) của chính mình, và điều này khiến cho y an trú (dwell) một cách chắc chắn ở một trạng thái có ý thức về khả năng của mình (a state of self-awareness), với các năng lực thu hồi (trừu xuất) một cách tất nhiên của nó.
Một khi y được khơi hoạt về mặt tinh thần, y tức khắc biết được về các xung lực thúc đẩy của y, và điều này đưa y đến một kỹ luật tự giác được áp đặt ‒ điều quan trọng mà người thuộc cung Leo hết sức cần đến, và điều đó phải luôn luôn được tự đặt cho mình và được tự áp dụng (self-applied) vì y không chấp nhận những biện pháp kỹ luật nào mà những người khác có thể tìm cách áp đặt. Kỹ luật được đặt ra bởi những người dựa vào con người thuộc cung Leo bao giờ cũng đưa đến tình trạng nổi loạn và sự chống đối, đồng thời để lộ ra những gì mà sự rèn luyện được dự kiến quét sạch. Kỹ luật được đặt ra bởi chính y đưa đến sự hoàn thiện của những gì mà y có khả năng đặc biệt. Chính năng lực bẩm sinh để kiềm chế này vốn thường đưa đến cho người thuộc cung Leo một thái độ tiêu cực theo bề ngoài đối với sự sống; hiển nhiên y tin rằng vận mệnh của y đã được định đoạt, và tất cả những gì mà y phải làm chỉ là hiện hữu (to be, tồn tại, sống còn); khi đó y thường từ khước thay đổi hoặc nhận lấy hành động, và khi việc này được đưa đi quá xa, nó dẫn đến một kiếp sống vô hiệu quả không dự đoán được. “Con sư tử phải ra khỏi hang ổ của nó”, và huấn lệnh này được những người tìm đạo thuộc cung Leo cần đến rất nhiều. Khi được noi theo, nó sẽ dẫn dắt tâm thức duy ngã của người thuộc cung Leo đi vào tâm thức phá ngã chấp, không ích kỷ của người thuộc cung Aquarius. Nó sẽ biến đổi sự tự phục vụ của Leo thành việc phục vụ tập thể của đối cực (polar opposite) của nó, tức Aquarius. Ở đây, có thể là thích hợp nếu thêm rằng, lời cầu nguyện hay nguyện vọng được thốt lên của người thuộc cung Leo có thể được diễn tả bằng các lời của Đức Christ mà tất cả chúng ta đều biết rất rõ: “Hỡi Cha, không phải ý của con mà là ý Cha được thể hiện” (“Father, not my will but thine be done”).
Tôi cũng xin nhắc các bạn chú ý tới một sự kiện lý thú khác liên quan đến cung này. Không một hành tinh nào rơi xuống (fall, sa đọa) trong Leo, và không một hành tinh nào được tán dương trong cung này, trong khi sức mạnh của cả Uranus lẫn Saturn có phần nào bị giảm sút, ngoại trừ trong trường hợp của điểm đạo đồ, tức là người đáp ứng một cách mạnh mẽ với ảnh hưởng huyền bí của Uranus (Thiên Vương Tinh). Ở đây, cùng giáo lý căn bản được truyền đạt như đã được dạy ra, bởi Mặt Trời đang cai quản về mặt ngoại môn, nội môn và về mặt huyền giai. Leo (Hải Sư) trong tâm thức của nó là tác nhân vượt trội, có ý thức về khả năng của mình, và do đó có sự kiềm chế và có thể ‒ vì việc này ‒ vẫn không bị ảnh hưởng. Sự kiện này sẽ được hiểu ngày càng nhiều khi người tiến hóa thuộc cung Leo xuất hiện. Y sẽ được phân biệt bằng sự tự do cá nhân của y thoát ra ngoài sự kiểm soát. Một cách tự nhiên, y biết rằng y là chúa tễ của chính mình, kẻ cai quản sự sống của chính mình, và do đó, không một hành tinh nào được tán dương và cũng không một hành tinh nào sa đọa. Sức mạnh của trí tuệ, như được tượng trưng bởi Uranus, bị giảm bớt, vì không phải là trí tuệ đang kiểm soát, mà thực ra Cái Ngã (Self) hay Linh Hồn (Soul) đang vận dụng và kiềm chế thể trí. Lúc bấy giờ con người không còn bị kiềm chế bởi môi trường chung quanh hay các biến cố của sự sống nữa, mà chi phối lại chúng với sự cân nhắc, tạo ra các hoàn cảnh và các môi trường mà y cần đến. Do đó, Saturn, tức Lord of Karma, có sức mạnh của nó bị giảm bớt trong cung này.
Chính vì lý do này mà Sepharial trở thành không chính xác khi ngài xem Saturn như là người cai quản cách phân chia theo tam bộ đầu tiên (first decanate). Ba decanates do ngài đưa ra, được cai quản bởi Saturn, Jupiter và Mars. Tuy nhiên, Alan Leo thì gần với chân lý hơn khi ông này đưa cho chúng ta Mặt Trời, Jupiter và Mars.
Chế độ tự trị (self-rule) qua xung đột mở đầu, đưa tới một chung cuộc thành công và được may mắn bởi phúc lợi của Jupiter, là câu chuyện thực sự của người tìm đạo tiến hóa thuộc cung Hải Sư, ý tưởng này và kết quả khách quan của nhận thức này được tổng kết cho chúng ta trong hai châm ngôn về cung này:
1- Và Ngôi Lời (Word) được đưa ra: Hãy để cho các hình tướng khác tồn tại. Ta cai quản bởi vì Ta hiện hữu (I rule because I am).
2- Ta là Cái Đó và Cái Đó là Ta (I am That and That am I). Ta Hiện Hữu (I Am) ‒ Linh Từ của Leo có ý thức tự ngã, ích kỷ, cá biệt (the Word of the self-conscious, selfish, individual Leo).
Ta là Cái Đó ‒ Linh Từ của người thuộc cung Hải Sư, tức là kẻ đang nhanh chóng có được tâm thức cao siêu và đang chuẩn bị cho biểu lộ mới mẻ và phổ quát trong Aquarius. CANCER, The Crab (Bắc Giải) (22/06 – 22/07 DL) Cung này không phải là cung dễ tìm hiểu đối với nhà nghiên cứu bậc trung vì nó là đối cực (polar opposite) ‒ nói về mặt tâm lý học ‒ của trạng thái ý thức tập thể mà nhân loại vào lúc này đang nghiêng về đó. Thật khó cho nhà nghiên cứu thiếu suy tư kỹ càng để phân biệt một cách chính xác giữa ý thức quần chúng (mass consciousness) với ý thức tập thể (group consciousness). Nói chung, ngày nay con người đang đứng ở điểm giữa, giữa hai trạng thái này của thể trí, mặc dù có lẽ có thể là chính xác hơn khi nói rằng một thiểu số tương đối lớn đang trở nên có ý thức tập thể, trong khi đó đa số đang lộ ra khỏi giai đoạn có ý thức quần chúng và đang trở thành các cá nhân có ý thức tự tri. Điều này giải thích cho nhiều nỗi khó khăn trên thế giới hiện nay và cho nhiều bất đồng về các chủ nghĩa lý tưởng. Hai nhóm đều mang lại một tiếp cận khác nhau đối với các vấn đề thế giới như hiện nay chúng ta nhận thấy. Do đó chúng ta có ba cung mà (theo quan điểm của tâm thức) có liên quan chặt chẽ nhưng lại tách biệt và khác nhau nhiều về hiệu quả.
1. Cancer ‒ Ý thức quần chúng ‒ hiểu biết theo bản năng.
2. Leo ‒ Ý thức tự tri ‒ hiểu biết do sáng suốt. (self-consciousness)
3. Aquarius ‒ Ý thức tập thể ‒ hiểu biết do trực giác.
Chúng ta đã bàn nhiều về việc này và không cần lặp lại khi chúng ta nghiên cứu về các đối cực của các cung đã được xem xét. Tôi không định nói đến quá mức và đi sâu vào chi tiết để nêu ra những gì mà bạn đã quen thuộc, trừ phi giúp cho bạn chú ý đến cái mỹ lệ và khai mở tổng hợp về Thiên Cơ.
Như bạn đã biết, cung này là một trong hai cổng của hoàng đạo, bởi vì qua cung đó, linh hồn bước vào biểu lộ bên ngoài và đi đến việc chiếm hữu hình hài, và sau đó nhập hóa với hình hài trong nhiều chu kỳ. Đó là “cánh cổng đang sẵn sàng mở rộng, hoàn toàn và dễ dàng vượt qua, và tuy thế nó đưa đến chỗ chết và đưa đến sự quản thúc lâu dài vốn dĩ đi trước sự nổi loạn cuối cùng.” Nó được liên kết với bản chất vật chất, và với mẹ của các hình hài, giống như cổng khác, tức Capricorn, được liên kết với tinh thần, cha của vạn vật Hiện Tồn (all that Is).
Trong cung này có ẩn giấu toàn bộ về Luật Luân Hồi.
Sự luân hồi được bao hàm trong vũ trụ biểu lộ và là chủ đề cơ bản nằm dưới sự đập nhịp (pulsation) của thái dương hệ. Có vài điều mà Tôi muốn minh giải liên quan với sự luân hồi.
Cung Cancer này có liên quan trước tiên với thế giới nguyên nhân, hầu như hàm ý bên trong của nó có nhiều điều không chính xác, và một tính tế nhị mơ hồ theo bề ngoài, tính chất này tỏ ra khó nhớ nhất đối với kẻ suy tư thông thường.
Điều này cũng đúng đối với tất cả các cung nào đi đến việc tạo thành Thập Giá Cơ Bản của các Cõi Trời. Sau cùng, chỉ có các đệ tử được điểm đạo, tức là kẻ có thể thấu hiểu ý nghĩa thực sự của các ảnh hưởng hoàng đạo này khi chúng rung động khắp vũ trụ biểu lộ, bởi vì trước tiên chúng là biểu hiện của tinh thần hay sự sống nhiều hơn là của linh hồn hoặc xác thân. Do đó, cho đến sau cuộc điểm đạo thứ ba ‒ như bạn thường được dạy ‒ có ít người được biết hoặc nói về “bản thể huyền bí vốn là thiên tính trong chuyển động”. Chẳng hạn, khi bạn hiểu được rằng các chủ âm của cung này có thể được diễn tả trong câu nói của Thánh Kinh “Tinh Thần của Thượng Đế di chuyển trên mặt nước”, thực ra câu đó có hàm ý đặc biệt gì đối với bạn? Bạn có thể trả lời bằng cách nói rằng nó hàm ý Thượng Đế hành động (moved, hoạt động) trong vật chất và đã tạo ra bằng hoạt động đó các hình thái hữu hình bên ngoài. Nhưng thực sự điều đó có truyền đạt cho bạn một chân lý có thể hiểu được hay không? Trong Cancer, Thượng Đế truyền vào lổ mũi con người luồng hơi của sự sống và con người trở thành một linh hồn sinh động (a living soul). Với các lời này, bạn đã lập được mối liên hệ vốn có trong trí của Thượng Đế giữa tinh thần (hơi thở của sự sống), linh hồn (tâm thức) và con người (sắc tướng). Tuy nhiên, cách diễn đạt đó có truyền đạt một ý niệm dễ hiểu vào trí bạn hay không? Tôi nghĩ là không, vì sự tổng hợp của liên hệ cuối cùng vượt ngoài sự lĩnh hội của hạng thường nhân, và cái “khoen nối” (“linking”) của nó, hay là tính đồng nhất chủ yếu của nó (nằm bên ngoài tâm thức và là thực tại được biết rõ) xảy ra trước tiên trong cung này ‒ cung cổ xưa nhất trong số các cung và là cung được nhận biết và thiết lập đầu tiên như là một yếu tố có ảnh hưởng do bởi nhân loại cổ xưa.
Tôi diễn đạt một chân lý căn bản ‒ bạn đã nhận biết một cách mơ hồ ‒ rằng trong Aries, chất liệu biểu lộ chính yếu đã khơi dậy hoạt động được đổi mới dưới ảnh hưởng của ước muốn thiêng liêng, được thôi thúc bởi Linh Khí thiêng liêng, bởi Sự Sống thiêng liêng hay Tinh Thần. Trong Cancer, chất sống này đảm đương một mối liên hệ tam phân đã phân hóa mà chúng ta gán cho nó các danh xưng là Sự Sống (Aries), Tâm Thức (Taurus, cung kế tiếp với Aries) và Lưỡng nguyên biểu lộ (Gemini, cung đi trước Cancer), và cả ba cung này, cùng nhau phối hợp, tiến vào biểu lộ ra bên ngoài trong Cancer, như vậy hoàn tất một tứ nguyên huyền bí có tầm quan trọng lớn lao. Ở đây sự hòa nhập chính yếu đầu tiên, còn phôi thai và chưa được hiểu rõ, đã xảy ra. Trong Libra, ba cung này đạt đến một mức độ quân bình và một tình trạng cân bằng có phần thiếu sống động (về sau trở thành xáo động trong Scorpio), cho nên tam bộ cốt cán này hiện ra một cách rõ ràng trong mối liên hệ với nhau. Trong Capricorn, cung của điểm đạo (initiation, khai mở), tam bộ căn bản này bắt đầu quay lại với trạng thái trước kia của ”khí vận tinh thần”(“breath of spirit”) mà lần này, với hiểu biết đầy đủ và cấu tạo hài hòa thích hợp, để cho hình hài trở thành một biểu hiện hoàn hảo của linh hồn, và linh hồn dễ bị tác động và đáp ứng với các nhịp đập của Sự Sống Duy Nhất, khi Sự Sống đó tiết lộ, qua hoạt động của nó, ý chí hoàn hảo của Thượng Đế.
Cái bí ẩn (thường được gọi) của Thập Giá Cơ Bản là bí ẩn của chính Sự Sống, cũng như bí ẩn của Thập Giá Cố Định là bí ẩn của linh hồn hay là bí ẩn của của thực thể có ý thức tự tri, trong khi Thập Giá Khả Biến nắm giữ cái bí ẩn của hình tướng. Trong các lời này, bạn có bí quyết cho cái bí ẩn của biểu lộ nói chung, và cho cái bí ẩn chỉ được tiết lộ cho Đức Christ ở cuộc đóng đinh vào Thánh Giá cuối cùng và Ngài chứng tỏ phản ứng đầy hiểu biết của Ngài trong cách nói hân hoan được ghi trong Tân Ước : “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài từ bỏ Con” (“My God, My God, why hast Thou forsaken Me.”).
Lúc đó, Ngài đã rời khỏi Thập Giá Cố Định và cái Thực Tướng (Identity) mà từ trước đã là Thực Tướng của Ngài (His) và đã đồng nhất hóa chính Ngài với những gì được tiết lộ vào lúc đó. Đối với các lời này, đã được diễn giải có phần thiếu chính xác trong Thánh Kinh Cơ Đốc Giáo (Christian Bible), có ba hàm ý (meanings) hay ý nghĩa thực sự (true significances). Cách diễn giải được ám chỉ đến trong bộ GLBN (qII, trang 613). “Áo choàng, áo choàng, áo choàng mỹ miều chứa sức mạnh của tôi không còn dùng được nữa” (“The robe, the robe, the beatiful robe of my strength no longer serves”) diễn tả sự phát hiện bên trong của Thập Giá Khả Biến, vì nó đã phát hiện cho Đấng Cứu Thế, xem xét sự sống theo góc độ của linh hồn. Trong các lời được dẫn chứng ở trên “Chúa ơi, Chúa ơi, sao Ngài từ bỏ Con”, cái bí ẩn của Thập Giá Cố Định đã được chỉ ra cho Ngài, và cái bí ẩn của Thập Giá Cơ Bản lần đầu tiên được giữ trước mắt Ngài. Các thuật ngữ, hiện thân cho cái bí ẩn ở trung tâm đó, chưa bao giờ được đưa ra. Một trong các yếu tố để phân biệt Đức Christ với tất cả các Đấng cứu thế có trước là sự kiện rằng Ngài là người đầu tiên của nhân loại chúng ta, tức là Đấng, nhờ đã đạt đến Thượng Đế (divinity) (và nhiều người đã làm được điều này), được phép thấy “sợi chỉ vàng của linh quang (light) và của Sự Sống sinh động vốn nối liền ánh sáng bên trong tâm của mọi Thập Giá biểu lộ”. Ngài được phép biết được ý nghĩa của sự sống khi nó tự biểu lộ trong Thập Giá Hình Vũ Trụ, vốn là một giai đoạn của sự sống vũ trụ chứ không phải của sự chết, như nó thường được phỏng đoán.
Hercules đã hiểu được ý nghĩa thực sự của Thập Giá Khả Biến, và với kiến thức đầy đủ, đã leo lên Thập Giá Cố Định, với mọi khó khăn kèm theo của nó và các khó nhọc.
Nhờ sự giác ngộ hoàn toàn, Đức Phật hiểu được ý nghĩa của cả Thập Giá Khả Biến lẫn Thập Giá Cố Định, vì cái bí ẩn của sự khai mở trong Taurus thuộc về Ngài, cũng như cái bí ẩn của năng lượng có điều khiển trong Scorpio là cội nguồn của sức mạnh của Hercules. Nhưng Đức Christ nhờ biết được cả hai bí ẩn trên, cũng hiểu được với một sự hiểu biết sinh động, cái bí ẩn của Thập Giá Cơ Bản, bởi vì ánh sáng của sự Biến Hình (được trải qua trong Capricorn) tiết lộ cho Ngài cái vinh quang và bí ẩn siêu việt.
Có hai từ ngữ cũng truyền đạt mục tiêu và ý định biểu lộ trên Thập Giá Cơ Bản. Chúng đem lại lý do giải thích tại sao hai “Cánh Cửa của Hoàng Đạo” mở rộng cho xung lực và nhu cầu của Tinh thần thiêng liêng. Một là từ ngữ “tự bảo toàn” (“self-preservation”), từ ngữ này đưa tới sự thôi thúc để lâm phàm trong Cancer, đó là Cánh Cửa đưa tới sự biểu hiện của tinh thần ở cõi trần. Khi sắc tướng là mục đích đầu tiên của sự chú ý của linh hồn và là cái mà trước tiên linh hồn tự đồng nhất hóa với nó, sự thôi thúc này đưa tới giai đoạn cố kết thiếu sinh động trong cung tính chất đất Capricorn (the earth sign Capricorn). Từ ngữ kia là “bất tử” (“immortality”), chính là trạng thái thiêng liêng của tự bảo toàn; đó là yếu tố chi phối chính trong tiến trình sáng tạo vả dẫn đến toàn bộ sự khai mở tiến hóa, dẫn đến sự xuất hiện từng đợt của sự sống trong hình tướng và dẫn đến sự khai mở của sự sống trong sắc tướng. Trong Capricorn, ở cuộc điểm đạo thứ ba, trạng thái sự sống này khoác lấy sự quan trọng đầu tiên.
Do đó, bạn sẽ thấy tại sao Thập Giá Cơ Bản huyền bí đến thế, đó cũng là lý do giải thích tại sao cả Cancer lẫn Capricorn đều được chiêm tinh học hiện đại rất ít biết tới, và sau rốt, chỉ có Các Con của Thượng Đế đã được điểm đạo mới có thể hiểu được ý nghĩa của bốn cung hoàng đạo đang hợp thành Thập Giá Cơ Bản, hoặc là hiểu được mối liên hệ đang hiện hữu giữa bốn năng lượng thiêng liêng chính yếu, chúng ‒ đang tuôn đổ qua bốn cánh của Thập Giá này ‒ tạo ra xoáy lực (một lực tổng hợp), xoáy lực này tạo thành “lòng chảo ánh sáng tinh khiết bốc lửa” mà tất cả những người nhận được các cuộc điểm đạo cao cuối cùng đều phải vượt qua. Những ai nhận được hai cuộc điểm đạo đầu tiên phải bước lên Thánh Đạo khi Thánh Đạo này trải qua Vùng Đất Nóng Bỏng (Burning Ground). Những ai nhận các cuộc điểm đạo cao đều phải lao vào bể hoặc hồ lửa, mà về bản chất là lửa của Thượng Đế, vì lửa này đã được thanh tẩy khỏi mọi trạng thái của hình hài vật chất nhờ sự thanh lọc hoàn toàn dục vọng.
Toàn bộ vấn đề luân hồi hiện nay chỉ được hiểu rất ít. Cách trình bày hiện đại vấn đề này và trọng điểm vốn được đặt rất nhiều vào các chi tiết nhỏ và kém quan trọng, đã làm lệch và đổi hướng tầm mức rộng lớn của chủ đề và bỏ qua ý nghĩa thực sự của tiến trình; các đường nét rộng lớn chung của tiến trình luân hồi đã phần lớn bị bỏ sót. Trong việc tranh cãi về khoảng thời gian mà một người ở ngoài thời kỳ luân hồi, và trong khi xem xét về các mục thiếu khôn ngoan của thông tin chưa được chứng minh và không thể chứng minh, và trong việc tái tạo lại một cách ấu trĩ các kiếp sống đã qua của những người có khuynh hướng thiên về minh triết thiêng liêng (không một ai trong số họ dựa vào bất cứ chân lý nào cả), chân lý thực sự, cái mỹ lệ thực sự của chủ đề đã bị quên mất.
Cancer là một điểm đặc biệt của bộ ba chứa nước (watery triplicity), và cách hình tượng hóa đang nằm bên dưới ba cung có nước là lý thú nhất theo một chiều hướng đặc biệt. Như bạn biết, bạn có con Cua (Crab), con Bò Cạp (Scorpion) và con Cá (Fish), các Nữ Thần (Goddesses) của cung Song Ngư (Pisces). Vào thời Lemuria cổ xưa, biểu tượng của Pisces là một phụ nữ với đuôi của con cá, và vì biểu tượng này mới có ký ức về truyền thuyết mỹ nhân ngư. Chỉ vào cuối thời Atlantis, (khi khả năng phán đoán sáng suốt về nhị nguyên trở nên hiện hũu trong trí của nhân loại tiến bộ thời đó) thì vai trò phụ nữ của biểu tượng mới bị giảm bớt hẳn và hai con cá dính với nhau mới chiếm chỗ của các Nữ Thần cá. Do đó bạn có con Cua, con Bò Cạp với cái ngòi (sting) nằm ở đuôi và con Cá. Con Cua di chuyển chậm, được đồng hóa với chỗ trú của nó và mang ngôi nhà của nó trên lưng, sống trên đất (sự sống ở cõi trần) và cũng sống trong biển (sự sống của xúc cảm); Bò Cạp di chuyển nhanh, có sức gây chết chóc lên con người chung quanh nó và là một tạo vật của đất; nó cũng là biểu tượng của con Cua biến đổi và kết quả của diễn trình tiến hóa, đồng thời nêu ra bản chất nguy hiểm của người không được biến đổi và do đó trở nên có hại và gây tổn thương cho những người khác; con Cá cho thấy con người mà biểu tượng của tính vật chất đã được chọn bằng cách dời chuyển một nửa của biểu tượng ban đầu, như thế là dấu hiệu của việc thoát khỏi vật chất. Do đó ba cung liên quan đến nước mang lại cho chúng ta một câu chuyện vắn tắt và tượng trưng về sự phát triển của con người và sự phát triển thực sự của phàm ngã. Đó là một minh họa về luật nhân quả. Bạn có thể đúc kết các ý tưởng này cho chính bạn và như vậy đạt đến các hàm ý rõ rệt.
Cũng có một mối liên hệ có ý nghĩa giữa năm cung hoàng đạo mà bản chất của chúng và các tác dụng của chúng thì vô cùng huyền bí khi được đưa vào sự tương tác đặc biệt này. Chúng chỉ được đưa vào hoạt động trong phân nửa lượt về của vòng sự sống hay “vòng của hoạt động sinh động hoặc của công việc hữu thức” như Cổ Luận gọi. Danh xưng này được dùng để chỉ vòng hoàng đạo khi nó quay ngược chiều kim đồng hồ từ Aries đến Pisces xuyên qua Taurus.
Mối liên hệ ngũ phân này chỉ được thiết lập trên Con Đường Đệ Tử và được mang lại bởi khoen nối huyền bí của Cancer- Virgo-Scorpio-Capricorn-Pisces. Trong các lá số tử vi tương lai của các đệ tử, sự tương tác có ý nghĩa này của các lực sẽ được nhận biết như là đang chi phối biểu đồ ở giai đoạn đặc biệt của tình trạng đệ tử. Trong trường hợp này, các đệ tử sẽ được sinh ra trong cung này hoặc cung khác của các cung nói trên hoặc với cung này hoặc cung khác của các cung đang lên này.
Bạn có hai cung về nước và đất (Cancer và Virgo) trong giai đoạn nhấn mạnh về tiềm thức, trong đó mọi vật đều tiềm tàng và ẩn giấu. Ý thức con người chỉ mới phôi thai trong Cancer, vì đó là trí quần chúng (mass mind) đang chi phối chứ không phải là trí cá nhân (individual mind). Trong Virgo, sự sống Christ trong tâm thức bị che giấu và Hài Nhi Christ cho đến giờ còn phôi thai trong cái khuôn (womb) của vật chất và của thời gian, và trong giai đoạn này, tầm quan trọng được dựa vào hình hài đang che đậy và ẩn giấu thực tại.
Nhân hồn và hồn thiêng liêng (lưỡng nguyên thiết yếu) vẫn ở nơi đó, nhưng sự hiện hữu của chúng lại không được phát hiện dễ dàng. Trong Scorpio xảy đến một điểm chuyển tiếp, thay đổi và tái định hướng. Những gì từ trước đến giờ được ẩn giấu, đang xuất hiện và được phơi bày ra nhờ vào kinh nghiệm, các trắc nghiệm, các thử thách và “kích động của sự sống” (“sting of live”). Trong Capricorn ‒ theo kết quả của các tác dụng của các ảnh hưởng của Cancer, Virgo và Scorpio ‒ đệ tử bắt đầu chứng tỏ năng lực biểu hiện sự sống của hai giới, ít nhất ở một số phạm vi, và là một con người phát triển và cũng là một công dân của Thiên Quốc. Do đó, đối với một điểm đạo đồ và trong một thời kỳ gồm ba cuộc lâm phàm, bốn cung khai mở (Cancer, Virgo, Scorpio và Capricorn) tăng cường ảnh hưởng của chúng lên đệ tử, mãi đến trong cuộc điểm đạo thứ tư, đệ tử mới bắt đầu đáp ứng với ảnh hưởng bên trong của Pisces. Như vậy, đệ tử chứng tỏ năng lực của mình khi phản ứng với ảnh hưởng của Shamballa, và khi ảnh hưởng này được thiết lập, y dành hết cho (goes out to) việc cứu nhân độ thế. Y quyết tâm hành động như một người hòa giải thế gian. Do đó có thể nói rằng:
1- Trong Cancer, ảnh hưởng của Huyền giai nhân loại bắt đầu làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận và bao gồm nhị nguyên của con người. Nhị nguyên này xuất hiện một cách rõ ràng trong Virgo. Linh hồn và xác thân được liên kết một cách chặt chẽ và đan bện vào nhau trong một hình hài. Con người là một phàm ngã có ý thức, và đây là một kết quả của kinh nghiệm thuộc Cancer, được hoàn tất trong Virgo. Đó là cách của nhân loại. Trung tâm nhân loại vốn linh hoạt.
2- Trong Scorpio, ảnh hưởng của Thánh Đoàn huyền linh bắt đầu tạo ra dấu ấn của nó trên con người, và tính lưỡng phân chủ yếu của con người được đưa vào trắc nghiệm. Điều này được chuẩn bị cho một tính đồng nhất mới mẻ, cao siêu. Con người ở giai đoạn khốn khổ vì không là linh hồn, mà cũng không là hình hài ‒ giai đoạn chuyển tiếp. Đó là con đường đệ tử. Trung tâm Thánh Đoàn tác động vào y một cách mạnh mẽ.
3- Trong Pisces, ảnh hưởng của Shamballa khẳng định điểm đạo đồ như là lĩnh vực hoạt động của nó, còn lưỡng nguyên thuyết về linh hồn và tinh thần xuất hiện thay cho lưỡng nguyên về linh hồn và xác thân mà từ trước đến giờ rất quan trọng. Sức mạnh của hình hài khi giữ linh hồn ở tình trạng giam cầm đã bị phế bỏ, còn các trắc nghiệm và thử thách của điểm đạo đồ lên tới cuộc điểm đạo thứ ba được hướng đến mục tiêu này.
Đó là con đường của điểm đạo đồ.
Bạn sẽ chú ý sự kiện lý thú rằng ở đây bạn có chín cung, chúng đưa con người từ giai đoạn quản thúc trong hình hài đến tình trạng tự do của Thiên Giới (Kingdom of God), từ tình trạng tâm thức phôi thai đến đóa hoa mãn khai của tri thức thiêng liêng, từ tình trạng hiểu biết của con người đến
minh triết sáng suốt của đệ tử được điểm đạo. Chín cung này là biểu hiện hoàn toàn của việc khai mở của con người ‒ có ý thức và có siêu thức (superconscious), qua việc bắt đầu với ý thức quần chúng của Cancer. Có ba cung, đi trước các cung này, chúng cung cấp các thực tại tinh tế hay là các thực tại cơ bản (subjective realities) của ý muốn tồn tại (will-to-be) (Aries), ham muốn hiểu biết (desire-to-know) (Taurus) và việc thiết lập mối liên hệ (Gemini), và các thực tại này tạo thành ba động cơ cho sự biểu lộ của con người và của giới nhân loại. Về mặt vũ trụ, chúng tương ứng với các cõi tinh thần, cõi Chân Thần và cõi Thượng Đế mà vị điểm đạo đồ cao cấp đã đạt tới, hay khi bàn đến toàn bộ ý niệm trên một vòng xoắn ốc thấp hơn và liên quan với con người thông thường, chúng tương ứng với vận thể trí tuệ, cảm dục và dĩ thái của con người. Do đó, chúng có liên quan tới biểu hiện cao nhất và thấp nhất của sự sống con người. Trong các ý tưởng nêu trên, Tôi đã đưa ra cho bạn vài gợi ý vô cùng quan trọng. Một trong các biểu tượng của một điểm đạo đồ thuộc một trình độ nào đó là biểu tượng của ngôi sao năm cánh với một tam giác ở giữa; đây là một tham khảo đối với năng lượng của tam giác nước mà chúng ta vừa mới bàn đến, và đối với năm khoen nối vốn đã được thiết lập trong tâm thức của điểm đạo đồ.
Bây giờ chúng ta đi đến việc xem xét về các chủ thể cai quản của cung này, và nghiên cứu về các hành tinh đang hành xử như các điểm tập trung, và như các tác nhân phân phối đối với một vài vũ trụ năng. Trước đây, nhiều điều đã được nêu ra theo đường lối này, và một hiểu biết thực sự về bản chất của các năng lượng đang tác động này, chỉ có thể hiểu được khi chúng ta tiếp tục với các nghiên cứu của chúng ta, và điều nghiên các cung này liên quan tới những gì mà chúng đảm trách khi chúng ta khảo sát chúng liên quan với các cung khác, cần có cùng các chủ thể cai quản của hành tinh. Có một điểm mà Tôi muốn minh giải và đó là điểm trong hai chủ thể cai quản của cung này ‒ Nguyệt Cầu và Neptune ‒ các bạn có các biểu tượng của một mối liên hệ chặt chẽ giữa Mẹ của mọi Hình Tướng và với vị Thần của các loại Nước, đó là giữa hai hành tinh. Trong cuộc kết hợp huyền bí này (esoteric marriage), bạn đã minh họa cho nhân loại một tổng hợp chính yếu của hình hài và của dục vọng ‒ sự nhạy cảm (desire-sensitivity) và tất nhiên một trình bày chính xác về giai đoạn tâm thức mà chúng ta gọi là giai đoạn thời Atlantis. Có nhiều điều của thời này và của giai đoạn này mà sự bén nhạy của quần chúng với hình hài và sự đồng nhất hóa của quần chúng với hình hài và với các hình hài là chỉ dẫn có ý nghĩa và là đặc điểm nổi bật của Cancer và các chủ thể của nó. Tuy nhiên, Mặt Trăng liên kết Cancer với hai cung khác và cùng với hai cung này hợp thành một tam giác vũ trụ. Chúng là Cancer-Virgo-Aquarius. Trong sự kết hợp này, bạn có cung của tâm thức quần chúng (mass-consciousness), cung của tâm thức Christ và cung của tâm thức đại đồng có liên quan rất chặt chẽ với nhau và tất cả các cung đó, qua trung gian của ảnh hưởng của Neptune, mà Mặt Trăng đang che lấp.
Giống như Leo, đang bị chế ngự trong cả ba biểu hiện của nó (chính thống, nội môn và thuộc huyền giai) bởi Mặt Trời, Cancer là cung duy nhất, mặc dù trong chiêm tinh học chính thống, Mặt Trăng thay thế cho Neptune vì chính bản chất hình hài chiếm ưu thế trong giai đoạn dài nhất của sự phát triển con người, cũng như về mặt huyền bí, chính bản chất xúc cảm bén nhạy đang chi phối người bình thường; chính vị đệ tử phải đấu tranh với khuynh hướng ỗn định này. Trong tâm trí quần chúng (mà Cancer là biểu hiện xác thực nhất của nó), may mắn là Neptune bị Mặt Trăng che lấp và may là hình tướng không ghi nhận hay chép lại nhiều tác động/va chạm (impacts) mà con người đích thực (true man, chân nhân) nhạy cảm với chúng. Nhân loại bình thường chưa được trang bị đầy đủ để gánh vác toàn bộ phạm vi các va chạm này, hầu vận dụng chúng một cách xây dựng, hoặc chuyển hóa chúng và diễn đạt chúng một cách chính xác.
Trên Con Đường Đệ Tử và theo đường lối phát triển huyền bí, một trong các khó khăn chính yếu và các vấn đề lớn của đệ tử là sự bén nhạy cực độ của y đối với các ảnh hưởng từ mọi phía, và năng lực nhanh chóng của y để đáp ứng với các tiếp xúc đến từ “mọi điểm của la bàn, từ mọi góc của vòng hoàng đạo và từ những gì ở bên trong, cũng như từ những gì ở bên ngoài, từ những gì nằm bên trên, bên dưới và trên mọi cánh tay”, theo cách diễn tả của Cổ Luận. Thực ra cũng khó khăn và vất vả cho nhà nghiên cứu bậc trung của thời nay khi tìm hiểu ý thức quần chúng của Cancer, vì chính là để cho y hiểu được ý thức tập thể hay là ý thức đại đồng của Aquarius và cho sự phát triển tối hậu này, nhân loại được liên kết với Thánh Đoàn bằng Mặt Trăng, đang che khuất Neptune. Nhân loại bậc trung chỉ mới bắt đầu hiểu được giai đoạn của tâm thức Christ cá biệt của Virgo mà nhân loại được liên kết với nó bằng cùng hành tinh. Neptune lộ diện không kết hợp Cancer với chòm sao hoặc cung nào khác, và sự kiện này có tầm quan trọng rất lớn, vì nó chỉ ra sự thật rằng khi một người trở thành điểm đạo đồ thì người đó không phản ứng theo cảm giác/cảm xúc (feeling), tình cảm (sentiment) thông thường, hoặc theo các liên hệ của phàm ngã như chúng tự biểu hiện trong niềm vui hoặc đau khổ. Tất cả những phản ứng này đều bị vượt qua, và sau rốt cuộc sống nhạt nhẽo (watery life) của phản ứng tình cảm bị thay thế bởi sự sống có tình thương thực sự và bao la. Về mặt nội môn, sự kiểm soát của linh hồn “xóa đi” Mặt Trăng và mọi dấu vết của sự sống Neptune. Điểm đạo đồ không còn bị chi phối bởi 323 Mẹ của các Hình Hài hoặc bởi Vị Chúa của Nước. Khi “nước xuất hiện (break) và bị mang đi”, Mẹ sinh ra Con và thực thể tinh thần cá biệt đó bấy giờ không bị ràng buộc nữa. Tôi muốn bạn nên cân nhắc về vấn đề đó.
Do đó, Mặt Trăng và Neptune đều là các ảnh hưởng trực tiếp, chúng được tập trung vào người ở cung Cancer và như vậy đưa đến việc phát triển hình hài của sự sống và của thể tình cảm. Tính chất hữu ích cao tột của các trạng thái này sẽ được hiểu rõ nếu bạn sáng suốt nhận thức rằng không có hình hài và không có năng lực để ghi nhớ trong trí cái nhu cầu để đáp ứng một cách nhạy bén với các điều kiện và hoàn cảnh chung quanh, linh hồn sẽ không bao giờ thức tỉnh với tri thức trong ba cõi thấp, và do đó sẽ không bao giờ biết được Thượng Đế đang biểu lộ. Một cách gián tiếp và xuyên qua các ảnh hưởng của Thập Giá Cơ Bản (Cancer là một phần của nó), người thuộc cung Cancer bị tác động hoặc chịu ảnh hưởng bởi năm hành tinh khác, đó là Mars, Mercury, Uranus, Venus và Saturn. Người thuộc cung Cancer trở nên đáp ứng với các công dụng của xung đột (Mars), với hoạt động của ánh sáng trực giác (Mercury) và với lực hút của Uranus, cộng với trí năng của Venus và sự xuất hiện của cơ hội (Saturn). Tuy nhiên, về mặt cơ bản, các yếu tố này tác động lên chủ thể trong hình tướng và không được ghi nhận một cách rốt ráo như là các mãnh lực bởi cá nhân trong vô số kỷ nguyên, và chừng nào mà sự sống của hình hài và phản ứng đối với cảm xúc tình cảm bén nhạy đã đóng một vai trò linh hoạt và một vai trò có tính cách giáo dục trong việc khơi hoạt thể trí. Khi mà việc đánh thức dục vọng đó và việc chuyển hóa nó thành hoài bão cao siêu hơn xảy ra, lúc bấy giờ ảnh hưởng của Virgo xảy đến và linh hồn đáp ứng ‒ được phát triển bởi năm ảnh hưởng gián tiếp của Thập Giá Cơ Bản ‒ bắt đầu việc tham gia sáng suốt linh hoạt của nó trong vở kịch của sự sống. Như vậy các ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của bảy hành tinh đóng các vai trò khác nhau trong sự phát triển của con người, và các nhà nghiên cứu sẽ thấy điều đó có lợi và có giá trị khi liên kết các ảnh hưởng của bảy lực hành tinh này với việc phát triển bảy nguyên khí của con người.
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét vắn tắt trong vài phút hiệu quả của các ảnh hưởng của cung khi chúng tập trung qua bảy hành tinh trên người được sinh ra trong cung Cancer.
Chính nơi đây mà người ta sẽ tìm được một vài chỉ dẫn căn bản về bản chất và các diễn trình của Định Luật Luân Hồi. Cho đến nay dường như chỉ có hai qui luật được thừa nhận liên quan đến việc một chân ngã quay trở lại (return) với việc luân hồi ở cõi trần. Trước tiên là nếu sự hoàn thiện đã không được đạt đến, thì bấy giờ linh hồn phải quay lại và tiếp tục tiến trình làm hoàn thiện trên Địa Cầu (the Earth).
Thứ hai là xung lực dẫn dắt chân ngã đến hành động như thế là hình thức nào đó của ước muốn chưa được thỏa mãn. Cả hai lý giải này đều đúng một phần, và thực ra chỉ có đặc tính chung (generic) mà chúng chỉ là các chân lý từng phần và gắn liền với các chân lý rộng lớn hơn vốn chưa được các nhà huyền bí học (esotericists) cảm nhận hoặc chú ý một cách thật đúng; chúng chỉ có bản chất phụ thuộc và được diễn đạt bằng các thuật ngữ của ba cõi tiến hóa của con người, của ý định phàm ngã và của các ý niệm về thời gian - không gian (timespace concept). Về cơ bản, chính không phải là cái ham muốn này thúc đẩy quay lại, mà là ý muốn và hiểu biết về thiên cơ. Không phải là nhu cầu để đạt được một sự hoàn thiện cuối cùng mới thúc đẩy/động viên (goads) chân ngã đi vào kinh nghiệm trong hình hài, vì chân ngã đã sẵn hoàn thiện (ego is already perfect). Động cơ chính là hy sinh và phụng sự cho các sinh linh thứ yếu đang tùy thuộc vào nguồn cảm hứng cao siêu (mà hồn thiêng (hồn tinh thần) có thể mang lại) và sự quyết tâm mà các sinh linh này cũng có thể đạt được tình trạng hiểu biết tương đương với tình trạng của linh hồn hy sinh. Sau rốt, chính là để phủ nhận ý niệm không gian – thời gian, và để chứng minh nó là một ảo tưởng mà cánh cửa trong Cancer mở ra cho linh hồn biết hy sinh, phụng sự. Hãy luôn ghi nhớ ý tưởng này trong trí khi bạn nghiên cúu vấn đề tái sinh. Trong chính chúng, sự tái sinh (rebirth) và luân hồi (reincarnation) đều là các thuật ngữ sai lầm/lừa dối (misleading terms) và “sự thôi thúc theo chu kỳ” (“cycle impulsion”), “sự lặp lại có mục tiêu sáng suốt” (“intelligent purposeful repetition”), và “nội linh khí hữu ý và ngoại linh khí hữu ý” (“conscious in-breathing and out-breathing”) sẽ mô tả chính xác hơn tiến trình vũ trụ này. Tuy nhiên, bạn khó mà hiểu được ý tưởng này, vì cần có năng lực để đồng nhất hóa chính mình với Đấng ban linh khí (breaths) như thế ‒ Đức Hành Tinh Thượng Đế ‒ và do đó toàn bộ chủ đề chắc hẳn vẫn tương đối khó hiểu cho đến khi nhận được điểm đạo. Nói về mặt huyền bí, điểm đáng quan tâm nhất nằm trong sự kiện là chính sự tái sinh theo nhóm (group rebirth) lúc nào cũng xảy ra, và sự luân hồi của cá nhân chỉ có thể xảy ra vào biến cố trọng đại này. Đa số con người không biết đến hoặc quên mất điều này, vì sự chú ý mạnh mẽ và ích kỷ vào kinh nghiệm và cách sống cá nhân, đã hiện rõ trong các chi tiết dựa trên suy đoán liên quan đến việc quay lại của cá nhân, được đưa ra trong các sách được gọi là thuộc huyền linh học, đa số đều thiếu chính xác rất nhiều, và chắc chắn là không quan trọng. Một hiểu biết sáng suốt về Thiên Cơ là cần thiết trước khi chân lý thực sự về luân hồi có thể xuất hiện rõ ràng trong ý thức quần chúng. Các nhóm linh hồn bước vào luân hồi theo chu kỳ và chung với nhau để xúc tiến, đẩy mạnh Thiên Cơ, và giúp cho sự tác động lẫn nhau đó tiến hành giữa tinh thần với vật chất, hầu giúp cho sự biểu lộ có thể xảy ra, và việc đó cũng mở rộng việc tiến hành các ý tưởng thiêng liêng (divine ideas) như chúng đang hiện hữu trong Thiên Trí (Mind of God). Khi Thiên Cơ (theo như Thánh Đoàn nhận thức) trở nên quen thuộc hơn trong các mục tiêu của nó và cách hoạt động của nó trên cõi sự sống bên ngoài, chúng ta sẽ chứng kiến một thay đổi hoàn toàn trong việc trình bày về giáo huấn liên quan đến Luật Tái Sinh. Chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn sự tổng hợp hiện có của:
1- Thiên Cơ khi nó biểu lộ trong thời gian.
2- Các liên hệ căn bản khi chúng biểu lộ trong không gian.
3- Các hiệu quả đang phát triển khi chúng biểu lộ trong các nhóm.
4- Sự hiểu biết tiến triển khi trí tuệ hòa nhập vào trực giác.
5- Bản chất ngũ phân của biểu lộ Thượng Đế khi nó tự khai mở qua năm giới. và khi được nhận thức bằng trực giác một cách chính xác, việc này sẽ tạo ra một khai mở, và một sự trình bày về chủ đề trừu tượng này nằm ngoài bất cứ điều gì vào lúc này được con người nhận biết được. Đó là một trong các bí ẩn của cuộc điểm đạo thứ nhất, và các bí ẩn này ngày nay đang trong tiến trình hiển lộ.
Người ta sẽ thấy rằng, luân hồi thật ra là một sự tương tác huyền diệu và có tính thu hút giữa khía cạnh hình hài của sự sống và chính sự sống. Sự tương tác này được linh hồn đảm trách một cách cố ý, chính là sản phẩm của hai yếu tố có liên quan. Cách trình bày trên tự nó rất phức tạp và khó hiểu; tuy nhiên, nó diễn tả một sự kiện có ý nghĩa mà Cổ Luận diễn đạt như sau:
“Những ai đang đòi hỏi được cứu giúp đã la to. Các tiếng kêu của họ đang nhập vào thế giới vô sắc tướng và gợi ra sự đáp ứng nơi đó.
“Trong các thiên kỷ xa xăm, những ai đã tự cam kết cứu độ và phụng sự, những người đó sẽ đáp ứng. Tiếng kêu xin của họ cũng kêu vang, và khi kêu lên, sẽ thấu nhập vào các nơi tăm tối và xa xăm bên trong các thế giới hình tướng.
“Và thế là một vùng xoáy được tạo ra và được giữ linh hoạt bằng hai âm không lay chuyển đó. Và kế đó, một sự tiếp xúc được tạo ra và trong một không gian và trong lúc đó, cả hai trở thành một ‒ các Linh Hồn Cúu Giúp và các Đơn Vị (Units) được cứu giúp.
“Một cách từ từ, linh thị của Đấng Cứu Trợ (the Saving One) trở thành một ánh sáng hướng dẫn Những Kẻ Kêu Xin (the Crying Ones) đi vào chỗ ánh sáng”.
Tôi xin nhắc nhở những kẻ điều nghiên rằng toàn bộ chủ đề về “sức thôi thúc theo chu kỳ” (“cyclic impulse”) cần được tiếp cận theo quan điểm của nhóm, mà quên rằng khi làm như thế, ảo cảm của phàm ngã sẽ in sâu. Việc thải bỏ (sweep) chuyện xưa đã biết sẽ giúp ích trong việc này ‒ như nó đang xảy ra ‒ báo cho biết khả năng minh giải và sự hữu ích khi phân loại và tách rời hoạt động của nhóm và tính chất của nhóm qua các thời đại. Khi các nhóm luân hồi chính yếu được phân biệt như thế, và công việc của các nhóm đó đối với giới thứ tư theo nhiều đường lối được nhìn thấy rõ ràng hơn, thì bấy giờ toàn bộ vấn đề sẽ được hiểu rõ hơn, khơi dậy sự hoạt động của trực giác. Điều này minh chứng cho sự kiện quan trọng thứ hai, đó là cho đến nay, điều đó sẽ chỉ có thể xảy ra để truy nguyên sự tiến bộ của các linh hồn tiến hóa đang lâm phàm, chứ vào lúc này, không truy nguyên sự xuất hiện theo chu kỳ của các linh hồn không tiến hóa. Chúng là các “đơn vị vật chất” (“material units”) vốn phải được cứu vớt bởi các đơn vị tiến hóa hơn. Chủ đề về phụng sự và hy sinh, dù không được nhận biết, vẫn xuyên suốt qua lịch sử.
Điểm then chốt đưa tới việc hiểu biết các yếu tố luân hồi bù đắp này nằm trong năng lực về trực giác sắp đến để nhận ra các nhóm đang luân hồi, vì các nhóm chứ không phải các cá nhân, qua các tính chất về cung của chúng, và chính là dành cho mục đích này mà Tôi đã đưa ra trong quyển Vận Mệnh của các Quốc Gia (Destiny of the Nations) một sự diễn đạt về các cung đang chi phối một số quốc gia. Các nhóm bị chi phối bởi các cung thiên tượng (astrological signs) và bởi các cung năng lượng (rays) cũng như các cá nhân đang bị chi phối, và các cung này tác động đến chúng xuyên qua các hành tinh đang thống trị. Ở đây, Tôi đã mở ra cho bạn một lĩnh vực tìm kiếm rất rộng lớn và Tôi cũng đã nêu ra một hình thức tìm kiếm và ghi nhận lịch sử mới mẻ, lý thú nhất. Lịch sử của tương lai sẽ là lịch sử của các kế hoạch tiến hóa của Thượng Đế, khi chúng được thể hiện qua việc các nhóm chân ngã phụng sự, các nhóm này sẽ đi vào lâm phàm trên cõi trần dưới ảnh hưởng của “lưỡng nguyên thiêng liêng” để xúc tiến sự phát triển của các sự sống vốn tạo ra hình hài qua những gì mà thiên tính (divinity) đang tìm cách thể hiện đầy đủ. Liên hệ của Cung 4 với giới thứ tư trong thiên nhiên (chính là Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư) là một ảnh hưởng định trước trong mọi xung đột trên thế giới đến tận ngày nay, và là nguyên nhân vốn đã tạo ra lịch sử của chiến tranh và xung đột qua các thời đại. Chủ đề về loại cung “Hài Hòa qua Xung Khắc” và đó là trạng thái thấp của năng lượng cung, tạo ra xung khắc mà từ trước đến giờ đã đang kiểm soát, việc lên tới đỉnh điểm này hiện giờ qua sự thúc đẩy của thiên lực mới tiến nhập của Shamballa. Khi lực đó tự cạn kiệt (và điều này đang nhanh chóng xảy ra), sẽ có một chuyển dịch về phương hướng và thần lực đối với cung chính yếu đó, tức Cung Bác Ái – Minh Triết, mà cung 4 là một trạng thái của nó. Năng lượng cung 2 này được tập trung rất mạnh nhờ chòm sao Gemini xuyên qua hành tinh Jupiter. Lúc bấy giờ, chúng ta sẽ có khai mở của một chu kỳ dài về sự phát triển có lợi, trong đó, sự xung đột chủ yếu đối với sự tương tác giữa các lưỡng nguyên sẽ trở nên ỗn định trên cõi trí và ‒ dưới ảnh hưởng của việc cứu giúp, sẽ giúp ích các chân ngã của giới thứ năm ‒ hoàn toàn thay đổi nền văn minh thế giới.
Cũng thật là hữu ích khi nhớ rằng trong việc nghiên cứu các thần lực của cung và các hiệu quả của chúng trong Cancer, chúng ta phải làm như thế từ khía cạnh của thể trí quần chúng và phản ứng của quần chúng, chứ không phải từ khía cạnh của cá nhân. Đây là một trong các cung của tổng hợp và của sự dung hợp tương đối, nhưng đó là một dung hợp trên mức độ thấp của vòng xoắn ốc và bao hàm sự dung hợp của thể xác với linh hồn, nhưng chỉ trong giai đoạn phôi thai và với giai đoạn hình hài vẫn chưa được biệt ngã hóa. Đó là giai đoạn có phản ứng của quần chúng đối với sự giáng lâm (incoming) của Các Con của Linh Quang.
Toàn bộ chủ đề về hoàng đạo có thể được tiếp cận theo khía cạnh về ánh sáng và việc phát triển và tỏa chiếu ngày càng tăng của nó, và của sự biểu hiện từ từ nơi cái mà Tôi đã gọi ở nơi khác là “vinh quang của Đấng Duy Nhất”. Cách phát triển của ánh sáng bên trong này và của sự hiển lộ của nó phải vẫn là ‒ theo quan điểm về các ảnh hưởng vũ trụ của nó ‒ một trong các bí mật của điểm đạo và điều này dành cho một thời gian dài sắp đến. Tuy nhiên, sẽ không ra ngoài vai trò nếu Tôi có thể đưa ra một cách tượng trưng một số câu nói vốn sẽ diễn tả (đối với mỗi cung) “sự phát triển của ánh sáng trong ánh sáng”, như nó được gọi về mặt huyền bí, hãy nhớ rằng chúng ta đang cố gắng diễn tả các tình trạng liên quan với linh hồn mà bản chất chủ yếu của nó là ánh sáng. Ánh sáng linh hồn này tác động vào hình hài khi sự tiến hóa tiếp diễn và tạo ra theo trình tự sự khai mở của hình hài đó, và của bản chất về không gian-thời gian cũng như về mục tiêu.
1- Aries ‒ Ánh Sáng của chính Sự Sống. Đây là điểm ánh sáng lờ mờ nằm ở tâm của chu trình biểu lộ, yếu ớt và chập chờn. Đó là “đèn chiếu của Thượng Đế, tìm kiếm những gì có thể trở nên hữu dụng” cho biểu lộ thiêng liêng.
2- Taurus ‒ Ánh Sáng nhập vào Thánh Đạo. Đây là một tia sáng, tuôn tràn từ điểm mấu chốt trong Aries, và cho thấy vùng kiểm soát của ánh sáng.
3- Gemini ‒ Ánh Sáng của Sự Tương Tác. Đây là một hướng của tia sáng, tiết lộ những gì đối nghịch hay là lưỡng nguyên căn bản của biểu lộ, mối liên hệ của tinh thần và của sắc tướng. Đó là ánh sáng có ý thức / sáng suốt của mối liên hệ đó.
4- Cancer ‒ Ánh Sáng bên trong hình hài. Đây là ánh sáng khuếch tán của chính vật chất, “ánh sáng đen” (“dark light”) của vật chất mà bộ Giáo Lý Bí Nhiệm có nhắc tới. Đó là ánh sáng đang chờ sự kích thích đến từ ánh sáng linh hồn.
5- Leo ‒ Ánh Sáng của Linh Hồn. Một điểm ánh sáng phản chiếu, thuộc Thượng Đế hay thuộc thiêng liêng. Ánh sáng được khuếch tán trong Cancer, sau rốt tập trung và tiết lộ một điểm mấu chốt.
6- Virgo ‒ Ánh Sáng kép được phối hợp. Hai ánh sáng này được nhìn thấy ‒ một thứ thì sáng chói và mạnh mẽ, ánh sáng của hình tướng; một thứ thì yếu ớt và lờ mờ, ánh sáng của Thượng Đế. Ánh sáng này được phân biệt bằng sự thịnh (waxing) của một bên và sự suy (waning) của bên kia. Nó khác với ánh sáng trong Gemini.
7- Libra ‒ Ánh Sáng đưa tới thư giản. Đây là loại ánh sáng dao động cho đến khi một điểm thăng bằng được đạt tới. Đó là ánh sáng vốn được phân biệt bằng một chuyển động lên và xuống.
8- Scorpio ‒ Ánh Sáng Bạch Nhật. Đây là chỗ mà ba ánh sáng gặp nhau ‒ ánh sáng của hình hài, ánh sáng của linh hồn và ánh sáng của Sự Sống. Chúng gặp gỡ; chúng phối hợp; chúng vươn lên.
9- Sagittarius ‒ Một tia của Ánh Sáng có điều khiển, có tập trung. Trong ánh sáng này, điểm ánh sáng trở thành tia (beam), tiết lộ một ánh sáng lớn hơn ở phía trước và soi sáng con đường đưa tới trung tâm của ánh sáng.
10- Capricorn ‒ Ánh Sáng của Điểm Đạo. Đây là ánh sáng dọn sạch con đường đưa tới đỉnh núi và tạo ra sự hiển biến (transfiguration, biến thân), nhờ thế tiết lộ mặt trời đang lên.
11- Aquarius - Ánh Sáng chiếu rạng trên Địa Cầu, băng qua biển. Đây là ánh sáng bao giờ cũng tỏ rạng trong chỗ tối và tẩy sạch bằng các tia chữa trị của nó, vốn phải được thanh luyện cho đến khi bóng tối ra đi.
12- Pisces ‒ Ánh Sáng của Thế Gian. Đây là ánh sáng tiết lộ ánh sáng của chính sự sống. Nó kết thúc mãi mãi bóng tối của vật chất.
Nghiên cứu về các ý tưởng trên sẽ tiết lộ câu chuyện tượng trưng về bức xạ (irradiation) của vật chất, về sự tăng trưởng của thể ánh sáng (light body) bên trong đại thiên địa và tiểu thiên địa, sau cùng làm sáng tỏ mục tiêu của Thượng Đế.
Nói bằng dụ ngôn, chính vì ánh sáng của Cancer chỉ được khuếch tán, mơ hồ và phôi thai mà các ảnh hưởng của Cung 1, Cung Ý Định có Tập Trung và của Ý Chí kiên quyết, và của Cung 2, Cung Bác Ái-Minh triết (lưỡng nguyên được nhận thức và kinh nghiệm được hoạch đắc) được thấy là thiếu sót. Các ảnh hưởng của chúng đều không hiện hữu, trừ phi ở chỗ tình thương và mục tiêu nằm dưới mọi biểu lộ.
Nhưng chúng không được tập trung trong cung này. Chỉ có năm cung tác động qua tinh tòa này, mà ngay cả ở mức phát triển tương đối cao và trên vòng phản hồi, bao giờ cũng duy trì mối liên hệ quần chúng cho lợi ích của một cá nhân lâm phàm, và để bảo đảm cho sự cứu giúp sau rốt của chính vật chất. Không có linh thị của bậc được điểm đạo, nhân loại thường hay lý giải mọi cung và các ảnh hưởng của các cung đó bằng các thuật ngữ của con người cá biệt, trong lúc đó mục tiêu của ảnh hưởng phối kết của chúng là cả hành tinh, thái dương và vũ trụ. Điểm đạo đồ nào đã nhận được ba cuộc điểm đạo thấp, do đó bị bận tâm với các hậu quả của các ảnh hưởng vũ trụ trên hành tinh và một cách ngẩu nhiên trên giới thứ tư trong thiên nhiên, và với việc nghiên cúu bằng thượng trí về các tác động của chúng khi chúng tạo ra các thay đổi cơ bản và quan trọng nhất trong sự sống thái dương hệ, mà đến phiên nó, tác động vào hành tinh chúng ta, các giới của nó trong thiên nhiên, và một cách ngẩu nhiên lên con người. Do đó, từ chỗ này, bạn có thể thấy rằng khi các thay đổi tiến hóa xảy ra, và khi tâm thức thuộc con người, thuộc hành tinh và thái dương từ từ phát triển, thì các ảnh hưởng tuôn đổ từ các chòm sao, xuyên qua các tác nhân trung gian (intermediaries) của chúng, tức là các hành tinh, sẽ tạo ra các thay đổi rất đa dạng và các sự việc có ý nghĩa mà con người sẽ, cố tình hoặc vô ý, đáp ứng với chúng tùy theo trình độ phát triển của con người. Sự đáp ứng của người thuộc cung Cancer cá biệt với các ảnh hưởng đang đến và với môi trường chung quanh của y sẽ khác hẳn với những người là đệ tử hoặc điểm đạo đồ, và các người này lại sẽ khác trong mỗi cung, như vậy hoàn thành viên mãn sự phát triển của con người. Lần nữa, đây là một điểm mà các chiêm tinh gia về sau sẽ phải đưa vào nghiên cúu. Ở đây Tôi muốn trao cho bạn một bảng biểu, bảng này sẽ nêu ra ít nhiều bản chất của sự đáp ứng của con người trong ba giai đoạn phát triển của y ‒ chưa phát triển, tiến hóa và trên Thánh Đạo ‒ đối với ảnh hưởng khác nhau mà y bị lệ thuộc vào khi y bước vào sự sống ở cõi trần qua cánh cửa mở rộng của Bắc Giải (Cancer), và kế đó tiếp tục xuyên qua tất cả các cung hoàng đạo khác.


Ba giai đoạn phát triển của y ‒ chưa phát triển, tiến hóa và trên Thánh Đạo

Cung Người chưa phát triển Người tiến hóa Đệ tử điểm đạo
1- Aries
Chủ điểm: Aries chuyển hướng về phía Capricorn. Mù mờ, kinh nghiệm chưa định hướng. Phản ứng theo bản năng Nỗ lực của phàm ngã có định hướng. Ước vọng. Nhận thức và hợp tác với Thiên Cơ. Ý chí
2- Taurus
Chủ điểm: Taurus đổ xô mù mờ cho đến khi Sagittarius chi phối Dục vọng ích kỷ. Ánh sáng cõi trần Hoài bão. Ánh sáng của Tình Thương Cách sống giác ngộ. Ánh Sáng của Sự Sống.
3- Gemini
Chủ điểm: Gemini di chuyển về phía Libra Biến đổi liên hệ. "Tôi phụng sự chính tôi" Định hướng của "Tôi phụng sự huynh đệ tôi" Liên hệ chính đáng. "Tôi phụng sự Đấng Duy Nhất"
4- Cancer
Chủ điểm: Cancer hình dung sự sống trong Leo Đơn vị mù mờ thất tung. Quần chúng Đơn vị đánh thức cái ở chung quanh. Nhà. Tổng Thể được thấy là một. Nhân loại.

5- Leo
Chủ điểm: Leo tìm giải thoát trong Scorpio.
Phàm ngã. Điểm ẩn giấu Chân ngã. Điểm lộ ra. Cái Ngã Duy Nhất.Điểm bị từ bỏ.
6- Virgo
Chủ điểm: Virgo che giấu ánh sáng đang tỏa chiếu thế giới trong Aquarius. Năng lượng đang nảy nở.
Mẹ
Lực sáng tạo.
Đấng Bảo Trợ.
Hoạt động Christ.
Ánh sáng.

7- Libra
Chủ điểm: Libra liên kết hai trong Gemini. Đam mê nóng bỏng thiếu quân bình. Tình nhân loại Sức nặng của các đối nghịch. Tận tụy và đạo tâm. Quân bình được đạt tới.
Hiểu biết.
8- Scorpio
Chủ điểm: Scorpio sắp xếp sự giải thoát của Leo. Hợp nhất của tính vị kỷ.
Quái vật. Xung khắc với lưỡng nguyên. Chiến sĩ. Hợp nhất cao siêu.
Đệ tử
9- Sagittarius
Chủ điểm: Sagittarius, đệ tử trở thành Đấng Cứu Trợ trong Pisces Duy ngã.
Tiếp cận do kinh nghiệm Nhất tâm.
Tiếp cận do hướng dẫn. Kẻ giám sát của con người.
Kẻ giữ Cổng.
10- Capricorn
Chủ điểm: Capricorn hoàn tất công trình của S corpio. Linh hồn lụy trần Kẻ băng qua nước.
Chất lỏng (fluid). Kẻ Chinh Phục Tử Thần.
Được điểm đạo
11- Aquarius
Chủ điểm: Aquarius giải thoát Virgo khỏi gánh nặng của nó Mọi việc cho mọi người.
Gánh nặng của bản ngã. Hiến dâng cho linh hồn.
Gánh nặng của nhân loại. Kẻ Phụng Sự mọi người.
Gánh nặng của thế gian.
12- Pisces
Chủ điểm: Pisces thu nhận từ tất cả các cung.
Đáp ứng với môi trường chung quanh. Môi trường. Bén nhạy với linh hồn.
Kẻ trung gian Trách nhiệm tinh thần.
Đấng cứu thế.

 

 

 

 Bạn nên ghi nhận rằng các liên hệ này giữa các cung không phải là các liên hệ của các đối nghịch (opposites) mà là các cung trung gian, và do đó ghi dấu giai đoạn trung gian của mối liên hệ chứ không phải là giai đoạn hoàn tất, như là trường hợp khi các đối nghịch như là Leo và Aquarius, hoặc Cancer và Capricorn được xem xét. Người ta sẽ thấy, các mối liên hệ này tạo ra các dạng hình học hoàn toàn xác định giống như các thập giá, được hợp thành giữa các đối nghịch tạo ra ba thập giá của các thiên giới. Tôi giới thiệu điều này cho bạn xem xét. Bảng biểu trên mang lại cho bạn một liên hệ mới và thuộc nội tâm của các cung với nhau, và là một điều chỉ trở thành linh hoạt và có hiệu quả rõ rệt sau cuộc điểm đạo mà thôi. Tất nhiên việc đó có công dụng nhỏ nhoi đối với độc giả bình thường hiện nay, dầu vậy nó vẫn mở ra các tiếp xúc và các ảnh hưởng mới mẻ về chiêm tinh mà đa số chúng đều được thiết lập qua các ảnh hưởng của cung năng lượng, và
việc đó cần một hiểu biết về tình trạng tiến hóa cá nhân để lý giải một cách chính xác. Để hiểu biết đúng các điều đó, điều chính yếu là chiêm tinh gia nên biết đối tượng có phải là người tương đối kém tiến hóa hay không, phải chăng y là người tiến hóa, hay phải chăng y đang ở trên giai đoạn này hoặc giai đoạn kia của Thánh Đạo. Có rất nhiều điều cần được xét đến trong khoa chiêm tinh nội môn mới ‒ tiên đoán, lý giải theo quan điểm của phàm ngã lẫn linh hồn, các chỉ dẫn về cá tính, cũng như việc nghiên cúu tỉ mỉ về Luật Luân Hồi như có thể được đạt tới qua sự tìm hiểu về các ảnh hưởng của Cancer. Một điều vốn sẽ xuất hiện sau này, nhưng hiện nay không thể minh giải, đó là sự kiện 12 Huyền Giai Sáng Tạo, tất cả đều liên quan với cung này hoặc cung khác của 12 cung hoàng đạo, và tất cả đều có ảnh hưởng tới gia đình nhân loại và cũng là đơn vị trong gia đình đó. Nghiên cúu kỹ về các liên hệ được nêu ra trong bảng mới này, và cùng một nghiên cúu về các Huyền Giai và các cung hoàng đạo sẽ tạo ra một thay đổi triệt để trong chiêm tinh học hiện đại và cũng là thay đổi trọng đại cơ bản nhất. Ở đây Tôi không thể nêu ra nhiều hơn, và sẽ không thể cho đến khi các chiêm tinh gia hiện nay đã làm một số công việc tập trung theo các đường lối được định rõ hiện nay.
Có vẻ đơn giản khi được trình bày, điểm căn bản nhất mà các chiêm tinh gia ngày nay cần hiểu rõ là họ cần biết ‒ trước khi lý giải ‒ trên con đường tiến hóa, đối tượng xem xét đang đứng nơi đâu. Tôi sẽ đưa ra một gợi ý khác. Chính do nghiên cúu về những người được sinh ra trong các Cung Cơ Bản mà thông tin rõ ràng nhất sẽ xuất hiện trong mối liên hệ này. Ở đây, có thể hữu ích mà nêu ra rằng:
1- Nhờ việc nghiên cúu về Thập Giá Cơ Bản ‒ Aries, Cancer, Libra, Capricorn ‒ chiêm tinh gia có thể đi đến một hiểu biết rõ ràng hơn:
a. Về con người thông thường, cá biệt.
b. Về các cội nguồn tập thể.
c. Về ý nghĩa của cuộc điểm đạo đầu tiên.
2- Nhờ nghiên cúu về Thập Giá Cố Định ‒ Taurus, Leo, Scorpio và Aquarius ‒ y sẽ đi đến lý giải chính xác về các sự sống:
a/ Của các điểm đạo đồ.
b/ Của sự thu hút tập thể thành tổng hợp.
c/ Của ý nghĩa về cuộc điểm đạo thứ ba.
3- Nhờ nghiên cúu về Thập Giá Khả Biến ‒ Gemini, Virgo, Sagittarius và Pisces ‒ y có thể đi đến ý nghĩa:
a/ Của các đệ tử.
b/ Của hoạt động tập thể.
c/ Của cuộc điểm đạo thứ hai.
Các chỉ dẫn trên không thể phù hợp với các ý tưởng thường được tin tưởng, và dường như cũng đi ngược với các điểm mà Tôi đã đưa ra trước đây, nhưng nghiên cúu kỹ càng về các hàm ý được đưa ra có thể làm cho quan điểm đó rõ ràng hơn. Mỗi Thập Giá đều có ý nghĩa ngoại môn của nó, và tất cả các chiêm tinh gia đều phần nào quen thuộc với ý nghĩa bên ngoài đó; nó cũng có ý nghĩa nội môn và tầm quan trọng của nó, và cho đến nay, đây là một lĩnh vực tìm kiếm chưa được thử nghiệm (untried); đồng thời nó cũng có tầm quan trọng về tinh thần của nó, và dĩ nhiên điều này chỉ được tiết lộ ở các cuộc điểm đạo chính yếu. Cần nên nhớ rằng đây là các biến phân ba mặt của Sự Sống Duy Nhất, và rằng Capricorn chẳng hạn, không những chỉ ghi dấu mức độ cố kết sâu xa nhất và do đó của sự chết, mà còn mức độ điểm đạo cao nhất và của tiến nhập vào trạng thái Sự Sống của Thượng Đế.
Tôi không thể lặp lại một cách mạnh mẽ rằng bạn cần luôn luôn suy tư bằng các thuật ngữ chỉ năng lượng và lực, chỉ các hướng của lực và các mối liên hệ về năng lượng; các chiêm tinh gia cũng phải suy tư nhiều hơn bằng các thuật ngữ chỉ các tính chất và các đặc điểm, như là khuynh hướng của chiêm tinh học tiến bộ hơn hiện nay. Thực ra toàn bộ lịch sử về chiêm tinh học là lịch sử của sự tương tác từ lực và huyền thuật đối với việc tạo ra hoặc sự hiển lộ của thực tại bên trong; đó là lịch sử của sự đáp ứng của hình tướng ‒ bao la như trong thái dương hệ, vi mô như trong một con người, và rất bé nhỏ như trong một nguyên tử hoặc một tế bào ‒ đối với sự thôi thúc hoặc lôi kéo của các tiêu điểm của năng lượng và của các dòng thần lực. Cả hai đều không giống hệt nhưng phài được đưa vào các tính toán của chiêm tinh gia đang tìm kiếm và các lý giải của chiêm tinh gia này.
Chính năng lượng được tập trung của Cancer mới làm cho nó thành một điểm tập trung từ lực chính và có tính thu hút đưa các diễn biến của việc luân hồi. Qua cánh cửa Cancer, các dòng “ánh sáng huyền diệu có tính thu hút mới dẫn dắt linh hồn đi vào chỗ tối của kinh nghiệm”. Một cách tương tự, chính lực hút huyền diệu của năng lượng Capricorn vốn ở trên vòng trở lại (tương phản với vòng luân hồi hay là vòng hướng ngoại) của biểu lộ và của tình trạng đệ tử mới thu hút linh hồn một cách kiên trì tách ra khỏi sự sống sắc tướng và kinh nghiệm, đồng thời tạo thành loại “ánh sáng rực rỡ, dắt dẫn linh hồn tới đỉnh núi một cách an toàn. Trong nhận thức về điều này, xảy đến việc làm sáng tỏ về sự kiện là trong thời gian và không gian, yếu tố kiểm soát và điều kiện định đoạt là sự nhạy cảm của linh hồn đã lâm phàm (the incarnated soul) đối với sự sống sắc tướng, đưa đến sự luân hồi qua cánh cửa Cancer, hoặc là đối với sự sống linh hồn, đưa đến điểm đạo qua cánh cửa Capricorn. Chính cũng trong mối liên hệ của hai cung hoàng đạo này với nhau mà bạn có được một trong các bức tranh rõ rệt nhất về sự tương tác giữa các cặp đối ứng như chúng hiện hữu trong hoàng đạo, và điều đó có thể làm lợi cho chúng ta ở đây trong giây phút nghiên cúu hai kiểu mẫu của hoàn thiện mà sự tương tác giữa các cung đối nghịch này mang lại. Tôi sẽ cố gắng đặt hai kiểu mẫu này cho bạn dưới hỉnh thức bản liệt kê và gợi ý cho bạn xem xét và nghiên cúu sau này. Cái tuyệt đích ở hai khía cạnh hình hài và khía cạnh linh hồn có thể được diễn tả như sau, lúc nào cũng ghi nhớ các giới hạn của ngôn ngữ: nhân loại Trên Vòng Quay Theo Chiều Kim Đồng Hồ (Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces) Dành cho nhân loại thông thường.
1. Aries ‒ Libra (Dương Cưu ‒ Thiên Xứng). Các điểm bắt đầu phôi thai không bền vững đưa tới sự quân bình của bản chất tâm thông thấp và biểu hiện của nó qua hình hài.
Dục vọng phôi thai cho biểu lộ hoàn thành trong sự đam mê thỏa mãn. Yêu thương thấp kém kiềm chế. (Aries: 21/03 –19/04 DL. Phần thêm của người dịch, trích World Almanac).
2. Taurus ‒ Scorpio (Kim Ngưu ‒ Bò Cạp). Dục vọng thấp kém được tập trung mạnh mẽ, dẫn đến tử vong và thất bại. Sự chiến thắng của bản chất thấp dẫn tới kết quả là làm nổi dậy bản chất chán chường và sự chết. Con người là tù nhân của dục vọng và vào lúc hoàn thành biết được nhà ngục của mình. (Taurus: 20/04 – 20/05 DL. Như trên).
3. Gemini ‒ Sagittarius (Song Nam ‒ Nhân Mã). Sự tương tác uyển chuyển có tính không ỗn định dẫn đến sự tập trung và sự định đoạt của phàm ngã. Con người nhất tâm tôn sùng sự thành tựu của phàm ngã. Bản chất tam phân hạ đẳng, được tổng hợp và được chỉ đạo, kiểm soát mọi hoạt động. (Gemini : 21/05 – 21/06 DL. Như trên).
4. Cancer ‒ Capricorn (Bắc Giải ‒ Nam Dương). Sự thôi thúc luân hồi dẫn đến việc nhập thể đông đúc nhất và sự chìm đắm trong hình hài. Sức hút của sự sống sắc tướng và các diễn trình kiểm soát chặt chẽ. Sau nhiều luân hồi, con người đạt đến một điểm kết tinh. (Cancer: 22/06 – 22/07 DL. Như trên).
5. Leo ‒ Aquarius (Hải Sư ‒ Bảo Bình). Các cá nhân mưu tìm biểu hiện đầy đủ và sau cùng đạt đến điểm nơi mà nó sử dụng môi trường chung quanh mình cho các mục đích thuần túy cá nhân. Y chi phối đồng loại mình vì các mục đích hoàn toàn thuộc phàm ngã. Cá nhân riêng rẻ trở thành kẻ cai trị của nhóm hoặc kẻ độc tài. (Leo: 23/07 – 22/08 DL. Như trên).
6. Virgo ‒ Pisces (Xử Nữ ‒ Song Ngư). Vật chất ở trạng thái tự nhiên (virgin matter) thu hút linh hồn, và Mẹ thiêng liêng trở thành quan trọng hơn là con. Sự sống của linh hồn còn ẩn tàng. (Virgo : 23/08 – 22/09 DL. Như trên).
Trên Vòng Xoay Ngược Chiều Kim Đồng Hồ (Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus) Đệ Tử và Điểm Đạo Đồ.
1. Libra ‒ Aries (Thiên Xứng ‒ Dương Cưu). Ỏ điểm yên nghỉ, mức thăng bằng được đạt đến, cho thấy sự thúc đẩy của trí tuệ đối với sự kiềm chế của linh hồn. Đam mê (passion) được chuyển hóa thành bác ái (love) và ham muốn (desire) ban đầu của Aries trở thành biểu lộ đầy đủ của bác ái-minh triết. Ham muốn biểu lộ trở thành nguyện vọng/ đạo tâm sẽ thành. (Libra : 23/09 – 23/10 DL. Như trên).
2. Scorpio ‒ Taurus (Hổ Cáp ‒ Kim Ngưu). Vinh quang cuối cùng của linh hồn vượt lên trên sắc tướng. Cái chết và bóng tối biểu hiện dưới hình thức sự sống và ánh sáng như là kết quả của mối liên hệ về năng lượng này. Đêm đen của linh hồn trở thành mặt trời chói lọi. (Scorpio: 24/10 – 21/11 DL. Như trên).
3. Sagittarius ‒ Gemini (Nhân Mã ‒ Song Nam). Kết quả của cặp đối ứng (pair of opposites, cặp đối hợp) có liên kết này là ở chỗ có một nỗ lực nhất tâm của linh hồn, tức hoạt động có hướng dẫn về mặt tinh thần và một sự sẵn sàng được minh chứng để được điểm đạo. Có sự yếu đi (waning) về sức mạnh của hình hài và sự mạnh lên (waxing) của sự sống linh hồn. (Sagittarius : 22/11 – 21/12 DL – Như trên.)
4. Capricorn ‒ Cancer (Nam Dương ‒ Bắc Giải). Bây giờ, điểm đạo đồ chọn lâm phàm và sẵn sàng và tùy ý vượt qua cả hai cánh cửa. Lực hút của vật chất được thay thế bằng sự tự do lựa chọn của linh hồn. Sự sống sắc tướng trở thành một phương pháp có ý thức của biểu hiện cho việc phụng sự.(Capricorn: 22/12 – 19/01 DL. Như trên).
5. Aquarius ‒ Leo (Bảo Bình ‒ Hải Sư). Các quan tâmcủa phàm ngã dưới hình thức một biểu hiện của cá nhân bị chìm đắm trong cái thiện hảo của tổng thể. Con người cá biệt ích kỷ trở thành người phụng sự thế gian. Các đỉnh cao của việc phụng sự được ghi nhận lúc đó được đạt đến trong cả hai cung. (Aquarius: 20/01 – 18/02 DL. Như trên)
6. Pisces ‒ Virgo (Song Ngư ‒ Xử Nữ). Hình hài tiết lộ và giải thoát linh hồn nội tại. Đấng Cứu Thế xuất hiện và dưỡng dục các linh hồn trong Xử Nữ. (Pisces: 19/02 – 20/03 DL. Như trên)
Do đó, bạn sẽ ghi nhận rằng khi sức hút của các năng lượng đang tuôn vào, và qua các cung của hoàng đạo đang ở trong chiều hướng của biểu lộ hình hài, mà kết quả của sự tương tác giữa các cung đối nghịch (opposite signs) dẫn đến trạng thái nào đó của biểu lộ phàm ngã rõ rệt, điều này phần lớn được xác định bởi cung của phàm ngã. Khi khuynh hướng sự sống được triệt thoái ra khỏi hình hài, còn linh hồn đang ở trong tiến trình khai mở, lúc bấy giờ nơi đó có sự chú tâm của linh hồn hay chân ngã, và lần nữa, điều này được định đoạt, cốt ở tính chất, bởi bản chất của cung chân ngã. Ở đây lại sẽ xuất hiện sự cần thiết đối với một hiểu biết về trình độ tiến hóa của cá nhân có lá số tử vi đang được nghiên cúu. Ở điểm này, Tôi muốn nêu ra rằng, khi nghiên cúu bất cứ cung nào, điều khôn ngoan là nghiên cúu đồng thời cung đối nghịch hoặc cung hoàn tất của nó. Thí dụ, nhiều điều mà Tôi có thể nói ra liên quan với cung Cancer, đã được nói đến liên quan với cung đối nghịch của nó, tức Capricorn, và cùng sự việc như thế cũng sẽ đúng với tất cả các cung mà hiện nay chúng ta sắp nghiên cúu.
Giờ đây bạn sẽ hiểu rõ hơn tại sao Nguyệt Cầu (Moon) và Neptune, đang chuyển các năng lượng của bản chất tâm thông và của hình hài, cộng với khuynh hướng đạt được qua môi trường xung khắc, cai quản Cancer một cách mạnh mẽ đến thế, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Chúng kiềm chế hình hài và bản chất tâm thông thấp, đồng thời tạo ra bãi chiến trường (về sau được chuyển hóa thành vùng đất cháy), trên đó hai hành tinh này “đối mặt trong cuộc xung đột cuối cùng” sự tương ứng cao siêu hơn của chúng, linh hồn và tinh thần, vì vật chất là tinh thần ở mức thấp nhất của nó, còn tinh thần là vật chất ở điểm cao nhất của nó. Trong các lời trên, bạn có manh mối đích thực đối với mối liên hệ Cancer-Capricorn.
Khi thần lực của cung 7 (tạo ra một tổng hợp của biểu lộ trên cõi trần) và của cung 3 (tạo ra hoạt động mạnh mẽ trong vật chất) được cộng thêm vào các ảnh hưởng mạnh mẽ này, bạn sẽ ghi nhận làm thế nào mà trong cung hoàng đạo này, mọi năng lượng có liên quan đều có khuynh hướng mang lại việc lâm phàm của linh hồn trong ba cõi kinh nghiệm, và biểu lộ của con người. Thần lực của Venus trong cung hoàng đạo này có khuynh hướng làm cho thể trí thành kẻ phụng sự của phàm ngã, và điều này được trợ giúp bằng các thần lực của cung 3, Cung Thông Tuệ Linh Hoạt (the third Ray of Active Intelligence). Đó là giai đoạn được thiết lập cho sự xuất hiện của linh hồn trong hình tướng. Bạn sẽ thấy thật là một nghiên cúu lý thú khi so sánh các tác động của các mãnh lực cungnày trong khi chúng tìm cách biểu hiện trong Cancer trên:
1- Người kém phát triển khi người đó thể hiện sự kiềm chế hình hài.
2- Người tiến hóa, bậc điểm đạo và Vị Cứu Thế (Savior) khi Vị này biểu lộ sự kiểm soát của linh hồn. Các sức mạnh vốn đã kiềm chế linh hồn trong khi bị chế ngự bởi hình hài trở thành các khí cụ phụng sự thế gian.
Khi các kết quả này được nghiên cúu, sau rốt bạn sẽ đi đến một cái nhìn sáng suốt vào các liên hệ mà chúng ta đã đề cập đến trước kia khi chúng ta bàn về các chủ thể cai quản (rulers) của cung hoàng đạo này ‒ ngoại môn và nội môn ‒ vốn đưa người của cung Cancer cho tiếp xúc với Virgo, Aquarius và Scorpio. Theo một quan điểm, bạn có sự quản thúc của linh hồn và sự tán dương của phàm ngã đã được chứng minh, kết thúc với cái chết trong Scorpio; mặt khác, bạn có sự thiên khải của Đức Christ bên trong hình hài, sự phát hiện của người phụng sự và sự mở ra (revelation) của vinh quang cuối cùng qua cái chết. Khi bạn đưa thêm vào các nhận thức trên vị trí mà các hành tinh nắm giữ trong cung này, bạn có một tình huống đáng để ý nhất và đồng thời là tình huống hơi khó hiểu được đưa ra, và ‒ vì đây là thập giá cung của điểm đạo ‒ một điều mà sẽ chỉ trở nên sáng tỏ thực sự khi các giai đoạn cuối cùng của thánh đạo được bước lên.
Do đó, chỉ có một vài ám chỉ có thể được gợi ra. Hai hành tinh được tán dương trong cung này là Jupiter và Neptune.
Vì đây là cung của sự tái sinh, hai hành tinh này báo hiệu sự phát triển thành công và công dụng cuối cùng của khía cạnh hình hài và sự phát triển của sự nhạy bén tâm linh cả trong các giác quan cao lẫn thấp.
Đây là các phát triển quan trọng đối với linh hồn đã chọn lâm phàm. Việc kiến tạo các hình hài thích hợp, cùng việc sử dụng và kiểm soát hình hài là thiết yếu nếu có được sự hợp tác khôn ngoan và đúng đắn với Thiên Cơ. Jupiter đảm bảo việc này trong Cancer từ chính giai đoạn bắt đầu sinh ra. Bác ái dưới hình thức mối liên hệ với đấng thánh linh (divinity), còn minh triết dưới hình thức mối liên hệ với hình hài nằm đàng sau ý định của linh hồn. Trong không gian và thời gian, trong các thiên kỷ dài, hình tướng kiềm chế và che giấu linh hồn. Điều này cũng đúng về mặt này đối với bản chất tâm thông uyển chuyển. Cả hai (khía cạnh hình hài và bản chất tâm thông) đạt đến một hoàn hảo cụ thể cuối cùng trong Capricorn, để trong Cancer lại trở thành khí cụ hoàn hảo của việc phụng sự mà điểm đạo đồ vận dụng khi tìm cách phụng sự quần chúng, thay vì bị liên lụy và mai một trong quần chúng. Sức mạnh của Saturn trong cung này làm tăng thêm các cứu cánh và các mục tiêu của các năng lượng đang chi phối, hay là các cung năng lượng hài hòa qua xung khắc (Mặt Trăng và Mercury) và của Neptune, vì trong cung này, Saturn đang ở trong môi trường sống (home) có sự tổn hại của nó, và như thế tạo ra các tình thế khó khăn và các hoàn cảnh vốn sẽ dẫn đến đấu tranh cần thiết. Việc này làm cho Cancer trở thành một chỗ quản thúc tượng trưng và nêu bật các đau khổ và các hình phạt của việc định hướng sai lầm.
Đó là sự xung đột của linh hồn với môi trường chung quanh của nó ‒ được tiến hành một cách cố ý hoặc vô tình ‒ vốn đưa đến các bất lợi/ phiền toái (penalties) của luân hồi, và vốn tạo ra các tình trạng đau khổ mà linh hồn sẵn sàng hứng chịu khi ‒ với mắt mở rộng và khả năng nhìn xa tỏ tường ‒ linh hồn chọn con đường của sự sống trần gian với mọi hy sinh và đau khổ tiếp theo sau của sự sống đó, ngõ hầu cứu giúp các sự sống mà linh hồn đã có sức thu hút/ lôi cuốn đặc biệt(affinity) với các linh hồn đó.
Lạ một điều là chính Sepharial, vị đang đặt các chủ thể cai quản của cách phân chia theo bộ ba (decanates) một cách chính xác hơn là Leo đang đặt. Thông thường việc này thì ngược lại và Leo thì chính xác hơn là hai chiêm tinh gia trên.
Sepharial trao cho chúng ta Venus, Mercury và Mặt Trăng, trong khi Leo chia ra từng phần Mặt Trăng, Mars và Jupiter cho các cách chia theo tam bộ này. Thể trí, các công dụng của mâu thuẩn và sự sống sắc tướng là các yếu tố đóng góp, đưa linh hồn dọc theo con đường luân hồi. Sau cùng, dụng cụ giải thoát là sử dụng và kiềm chế đúng cơ quan soi sáng là trí tuệ.
Do đó tầm quan trọng tất yếu bao giờ cũng được đặt vào sự thiền định khi người tìm đạo thức tỉnh trước cơ hội tâm linh.
Sức mạnh sẽ đến qua xung khắc, và sự đấu tranh luôn luôn được kiên trì dựng nên để bảo lưu sức mạnh và nghị lực, giúp người tìm đạo nhận được các thử thách cuối cùng của tình trạng đệ tử trong Scorpio, và để đương đầu một cách dũng cảm trong Capricorn với các thử thách của điểm đạo, và bẻ gảy mọi xiềng xích mà các diễn trình luân hồi đã rèn nên.
Trong các Linh Từ (Words) được dành cho cung này, Linh Từ của linh hồn nêu ra mục tiêu của kinh nghiệm Cancer và mục tiêu mà cuộc lâm phàm đã được dành cho nó:
“Tôi dựng nên một ngôi nhà sáng sủa và trụ trong đó”. Phương pháp tạm thời của phàm ngã cũng được đưa ra rõ ràng khi chúng ta được dạy rằng Linh Từ mà linh hồn tuyên bố khi nó chọn lâm phàm là “Xin cho sự cô lập trở thành qui luật, và tuy thế ‒ sự đông đúc vẫn hiện hữu” (“Let isolation be the rule and yet – the crowd exist”.).
Cung này có thể đưa ý nghĩa sâu xa đến cho mọi người. Bạn đang ở trong tiến trình luân hồi, bạn đang theo đuổi con đường đã chọn của bạn. Ngôi nhà mà bạn đang xây được chiếu sáng hay chưa? Có phải là ngôi nhà được chiếu sáng hay không? Hay đó là một ngục tù tối đen? Nếu đó là ngôi nhà được chiếu sáng, bạn sẽ thu hút đến ánh sáng của nó và sưởi ấm tất cả những ai đang ở chung quanh bạn, và sức hút của linh hồn bạn, mà bản chất của nó là ánh sáng và tình thương, sẽ cứu giúp được nhiều người. Nếu bạn vẫn còn là linh hồn đơn độc, bạn sẽ phải trải qua các khủng khiếp của sự đơn độc và cô quạnh còn nhiều hơn nữa, bước một mình lên con đường đen tối của linh hồn. Tuy nhiên, sự cô độc, sự đơn chiếc, và cả tình trạng cách ly này trong đêm đen, tất cả là một phần của Đại Hão Huyền (Great Illusion). Tuy thế, chính cái hão huyền mà toàn bộ nhân loại hiện nay đang bị cuốn hút vào đó đang được chuẩn bị cho sự hợp nhất, sự tự do và sự giải thoát. Một số người bị đắm chìm trong hão huyền và không còn nhận ra những gì là thực tại và chân lý. Những người khác thung dung đi lại trong cõi hão huyền với các mục đích cứu vớt các huynh đệ của họ, và nếu bạn không thể làm được điều này, bạn sẽ phải học cách bước đi như thế. Gemini , the Twin (Song Nam) (21/05 – 21/06 DL)
Khi xem xét các cung còn lại, tương đối sẽ có ít điều để nói hơn là các cung trước, bởi vì Tôi đã nêu ra nhiều sự kiện và các điểm khi bàn đến các đối cực (polar opposites) của chúng. Do đó, nhiều điều vốn có thể được nói về cung Gemini lại đã được bàn đến ở cung Sagittarius; Virgo và Pisces cũng đã được xem xét liên quan với cung này, bởi vì tất cả bốn cung này cùng nhau hợp thành Thập Giá Khả Biến.
Một số điều lặp lại nào đó rất cần thiết và thường là có ích; nó dùng để minh giải và củng cố khi một điều gì đó được giảng dạy, nhưng hiện giờ Tôi muốn phổ biến rộng rãi hơn, và ‒khi bàn đến ba cung này, chúng nêu ra các thực tại bên trong, các thực tại này lại gây nên việc tạo hình (the form-taking) trong Cancer ‒ khi xem xét các nguyên nhân tiền định tỉ mỉ hơn và các sự kiện dễ xác định hơn.
Trong chu kỳ thế giới này, Gemini, Taurus và Aries là ba năng lượng chủ thể, hay là ba cung đang chi phối vốn nằm phía sau biểu lộ. Chúng nằm đàng sau kinh nghiệm tạo hình trong Cancer, và chúng cũng nằm đàng sau biểu lộ trong Pisces. Pisces là cung mà thế giới hiện đại (và bằng từ đó, Tôi đề cập tới một chu kỳ thời gian rất dài) trước tiên có liên quan, vì Pisces là điểm khởi đầu trên vòng theo chiều đồng hồ vào lúc này đối với vòng hoàng đạo lớn khoảng 25 000 năm ‒ ngày bắt đầu chưa được tiết lộ cho chiêm tinh gia hiện đại hay là tuân theo việc khai mở qua khoa học của y. Khi chúng ta nghiên cúu Gemini và Taurus (chúng ta đã nghiên cúu Aries), chúng ta nên nhớ bản chất phát khởi nguyên nhân của chúng, và sự kiện rằng chúng có một ảnh hưởng tâm linh đặc biệt nhiều hơn và ảnh hưởng bên trong, hơn là các ảnh hưởng vật chất và hoàn toàn thuộc cõi hiện tượng, vốn có khuynh hướng đưa con người đến tưởng tượng.
Theo Tôi, bạn sẽ thấy rằng chính các lời bóng gió và các gợi ý này mới là quan trọng nhất trong việc tiến hành và sử dụng chiêm tinh học nội môn mới mẻ. Các nhà nghiên cúu trước tiên nên thận trọng tách rời các diễn đạt tổng quát rộng lớn về các cung hoàng đạo và các ảnh hưởng, trước khi họ bắt đầu nghiên cúu cật lực về các gợi ý tỉ mỉ và thông tin mới mẻ mà Tôi có thể đưa ra. Một sự am hiểu về các đại thể (the universals) trước khi nghiên cúu về các đặc thù, bao giờ cũng là một phương pháp huyền linh khôn ngoan.
Trong mỗi Thập Giá của các Cõi Trời (Crosses of the Heavens) có một cung và ảnh hưởng mà trong bất cứ chu kỳ thế giới nào cũng chế ngự ba cung khác. Các ảnh hưởng chế ngự đó tất nhiên là thay đổi khi một chu kỳ thế giới thay đổi, nhưng trong chu kỳ hiện tại, Gemini định đoạt ảnh hưởng tối cao trong bốn ảnh hưởng của Thập Giá Khả Biến. Mục tiêu chính của bốn năng lượng này là để tạo ra loại thay đổi thường xuyên không ỗn định và có chu kỳ trong thời gian và không gian, thay đổi đó sẽ cung cấp một lĩnh vực kinh nghiệm thích hợp cho việc khai mở sự sống Christ và tâm thức. Đây là trường hợp nói về mặt vũ trụ, và cũng theo quan điểm của một thái dương hệ, của một hành tinh và của một con người. Lĩnh vực phát triển đối với ba giới thấp đều tùy thuộc vào hoàn cảnh và khả năng phân phối năng lượng của nhân loại nói chung. Do đó chúng ta có thể nhận thức các sự kiện sau đây liên quan với Thập Giá Khả Biến:
Gemini – Đây là sức mạnh vốn tạo ra các thay đổi cần cho sự tiến hóa của tâm thức Christ ở bất cứ điểm đặc biệt nào trong thời gian và không gian. Nó luôn luôn thích hợp với nhu cầu.
Virgo ‒ Đây là lực bảo dưỡng của chính vật chất, lệ thuộc vào chín thay đổi theo chu kỳ của giai đoạn hoài thai vũ trụ. Nó vun trồng và bảo quản sự sống Christ phôi thai, chuẩn bị cho việc biểu lộ hay là lâm phàm thiêng liêng.
Sagittarius ‒ Hẳn là hoạt động mạnh mẽ của sinh lực (life force), biểu lộ vào tháng thứ sáu, khi ‒ nói về mặt huyền bí ‒ ba trạng thái của bản chất hình hài (form nature, phàm ngã) và ba trạng thái của linh hồn được hội nhập (integrated, hợp nhất) và hoạt động. Chính sự hợp nhất này đôi khi làm cho tháng thứ sáu của việc hoài thai thể xác của con người có tính chất quyết định đến thế (so critical). Pisces ‒ Đây là biểu hiện Sự Sống và sự hiện hữu linh hoạt (active 346 appearance) của tâm thức Christ trong hình hài, đó cũng là sự hiện hữu đầy sinh lực (nói tượng trưng) của một vị cứu thế (world savour).
Do đó, Thập Giá Khả Biến là một biểu tượng Cơ Đốc Giáo một cách đặc thù, và có liên hệ một cách đầy ý nghĩa với Sự Sống Christ và với sự khai mở của một vị cứu thế, và đặc biệt mạnh mẽ trong sự xoay ngược chiều kim đồng hồ của Vòng Đại Hoàng Đạo. Sự kiện này sẽ xuất hiện một cách rõ rệt hơn khi các chiêm tinh gia có khả năng xác định thật đúng trình độ phát triển và hoàn cảnh tinh thần của người có lá số tử vi đang được xem xét. Bản chất vô sắc tướng của các ảnh hưởng của Gemini được xác minh một cách rõ rệt nếu ý nghĩa của Masonry (Tam Điểm) được nghiên cúu. Như trước kia Tôi có chỉ ra cho bạn, tổ chức toàn cầu này được lập ra theo ảnh hưởng và sự thôi thúc của cung này và được cai quản bởi cung đó, theo một cách khác thường nhất. Hình thức hoặc là cách hình tượng hóa bên ngoài của Masonry thường được thay đổi trong hàng ngàn năm mà nó đã hoạt động. Bản sắc Do Thái hiện tại của nó thì tương đối hiện đại và tất nhiên không vững bền, nhưng ý nghĩa của nó và lịch sử phát triển của nó là lịch sử của tâm thức Christ nội tại và của chính ánh sáng nội tâm, và điều này phải được tiếp tục một cách không thể thay đổi. Những gì đã thấu nhập qua hai cột trụ của Hercules, các đệ tử (Jachin và Boaz) và qua cung Gemini, đã ở lại.
Ngoại trừ sự quan trọng của các ảnh hưởng của Gemini với cương vị mãnh lực vượt trội trong Thập Giá Khả Biến ra, nó là một trong các cung hoàng đạo tối quan trọng, vì đó là biểu tượng chính yếu của lưỡng nguyên trong hoàng đạo.
Chính chòm sao Gemini và ảnh hưởng nội tại thuộc cung 2 của chòm sao đó mới kiểm soát mỗi một trong các cặp đối ứng trong Vòng Hoàng Đạo Lớn. Do đó, Gemini tạo ra với mỗi cặp đối ứng trong Hoàng đạo một yếu tố thứ ba, ảnh hưởng một cách mạnh mẽ lên hai tinh tòa khác, và như vậy, cùng với chúng, tạo thành tam giác hoàng đạo vĩ đại xác định. Các điều này chỉ trở nên quan trọng khi xét các lá số tử vi của những người tiến hóa hoặc các nhóm nội môn, mà sau rốt ‒ khi lấy lá số tử vi của một đệ tử hoặc một điểm đạo đồ ‒ chiêm tinh gia nội môn sẽ phải xét đến sức mạnh của chúng.
Thí dụ, trong trường hợp của một điểm đạo đồ có Mặt Trời ở trong cung Leo, tam giác gồm các năng lượng của chòm sao quyết định cách lý giải lá số sẽ là Leo-Aquarius-Gemini. Khi bàn đến một người có Mặt Trời ở trong chính cung Gemini, tam giác chi phối sẽ là Gemini-Sagittarius và Pisces ‒ chòm sao cuối cùng hợp thành một phần của tam giác này, bởi vì nó đánh dấu cả lúc kết thúc lẫn lúc bắt đầu, đồng thời đối với đại chu kỳ hoàng đạo này, là Alpha (Bắt Đầu) và Omega (Kết Thúc). Tôi sẽ cố gắng minh giải các điểm này một cách chi tiết hơn khi đề cập với bạn Môn Học về Các Tam Giác cơ bản của chiêm tinh học. Các khái quát hóa và các ám chỉ liên quan đến mười hai cung hoàng đạo đã hợp thành chủ đề (subject matter) của các huấn thị đã qua của chúng ta, trước tiên được dự kiến đặt nền móng và chuẩn bị tâm trí bạn cho các đoạn sau về các tam giác; đây sẽ là khía cạnh rất quan trọng của giáo lý về chiêm tinh học nội môn và là giáo lý mà trước tiên sẽ được chiêm tinh học hiện đại tìm hiểu.
Đôi khi cung này được gọi là “chòm sao của cách phân giải nhị nguyên thành một tổng hợp uyển chuyển”. Nó đang chi phối tất cả các cặp đối hợp trong hoàng đạo, nó duy trì sự tương tác từ điện giữa các cặp đó, giữ cho chúng được uyển chuyển trong các liên hệ của chúng, sau rốt để làm dễ dàng cho sự chuyển hóa thành duy nhất, vì cả hai sau cùng phải trở thành Một. Cần nên nhớ rằng ‒ theo quan điểm phát triển cuối cùng của mãnh lực mười hai cung hoàng đạo ‒ mười hai đối cực (opposites) phải trở thành sáu phối hợp (the blended six), và điều này được mang lại bằng sự dung hợp trong tâm thức (fusion in consciousness) của các đối cực (polar opposites).
Hãy dừng lại và xem xét kỹ cách diễn đạt này. Sau cùng các đối cực vẫn là theo quan điểm của lý trí con người, còn đối với điểm đạo đồ có trực giác đang hoạt động, chúng chỉ hợp thành sáu mãnh lực lớn, vì điểm đạo đồ đã đạt được “quyền tự do của cả hai” (“the freedom of the two”), như đôi khi nó được gọi. Chẳng hạn người thuộc cung Leo nhờ ý thức đã khai mở, vẫn duy trì tính chất riêng (individuality) đã phát triển được trong Leo, cũng như tính toàn thể (universality, tính bao quát mọi mặt) của Aquarius; người ấy có thể hành động như một cá nhân tự hòa đồng hoàn hảo, tuy đồng thời lại sở hữu được một ý thức đại đồng hoàn toàn được khơi hoạt. Cùng một sự việc có thể nói về hoạt động thăng bằng và sự dung hợp tiếp theo sau trong tất cả các cung hoàng đạo.
Sự phân tích này tạo thành trong chính nó một lĩnh vực suy đoán lý thú và rộng khắp.
Do đó, Gemini là cung quan trọng nhất trong số mười hai cung hoàng đạo và ảnh hưởng của nó nằm đàng sau mỗi một trong các cung đó ‒ cho đến nay đó là một sự kiện mà chỉ có ít chiêm tinh gia nhận ra. Điều này sẽ được hiểu một cách đầy đủ hơn khi tam giác hợp bởi Gemini và hai cung đối lập được nghiên cúu. Vì Cung Bác ái-Minh triết, tức Cung 2, đang tuôn đổ qua Gemini, nên hiển nhiên là chính xác biết bao khi giáo lý huyền môn dạy rằng tình thương nằm dưới toàn thể vũ trụ. Chúng ta tin chắc rằng Thượng Đế là tình thương, và cách diễn đạt này chính xác cả về ngoại môn lẫn nội môn. Tình thương ẩn bên dưới của Thượng Đế đi đến thái dương hệ chúng ta trước tiên qua Gemini, mà cùng với chòm sao Đại Hùng và Pleiades, Gemini hợp thành một tam giác vũ trụ. Đây là tam giác của Christ vũ trụ (tức Ngôi Hai của Tam Vị Nhất Thể ‒ xin xem lại trang 200 –ND) và là biểu tượng nội môn nằm đàng sau Thập Giá vũ trụ. Luôn luôn có tam giác vĩnh hằng nằm đàng sau sắc tướng tứ phân cõi hiện tượng (fourfold phenomenal appearance). Nói một cách tượng trưng và theo Cổ Luận :
“Trên tam giác vàng, Christ vũ trụ xuất hiện; đầu của Ngài ở trong Gemini; một chân ở trên khu vực của bảy Từ Phụ, còn chân kia được đặt vững vàng trong khu vực của bảy Từ Mẫu (hai chòm sao này đôi khi được gọi là Bảy Huynh Đệ và Bảy Tỷ Muội ‒ A.A.B). Như thế, Đấng Vĩ Đại đứng vững trong bao thiên kỷ, tâm thức Ngài xoay vào trong, nhận thức được ba nhưng không nhận thức bốn. Bất ngờ, Ngài nghe một âm phát ra … Thức tỉnh với tiếng gọi đó, Ngài duỗi chính mình, vươn cả hai tay với lòng bác ái cảm thông, và ô kìa, Thập Giá được tạo thành.
“Ngài nghe tiếng kêu của Từ Mẫu (Virgo), của Đấng Dò Tìm (Seeker) (Sagittarius) và của Trầm Ngư (the submerged Fish) (Pisces). Để rồi, ô kìa, Thập Giá thay đổi xuất hiện, mặc dù Gemini vẫn là đầu. Đây là bí mật.”
Trong cách diễn đạt theo huyền môn này có ẩn giấu lý do giải thích tại sao Gemini được xem như một cung thuộc không khí (air sign), vì về mặt vũ trụ, nó có liên quan (như Aquarius và Libra, hai điểm khác của bộ ba không khí) theo cách đặc biệt nhất với Đại Hùng Tinh, với Pleiades và với Sirius. Mối liên hệ chủ yếu là một liên hệ sáu mặt, và, ở đây bạn sẽ tìm thấy một ám chỉ về cách giải quyết của các cặp đối hợp ‒ vì cả ba chòm sao này có liên quan đến ba ý tưởng về đối kháng - thăng bằng - tổng hợp (opposition - equilibrium - synthesis) hay là dung hợp đại đồng. Có thể trình bày như sau:
1- Gemini ‒ tạo thành một điểm nhập vào cho năng lượng vũ trụ từ Sirius (Sao Thiên Lang).
2- Libra ‒ được liên kết với và đang truyền chuyển các thần lực của Pleiades (chòm sao Rua, sao Mão).
3- Aquarius ‒ thể hiện tâm thức vũ trụ (universal consciousness) của Great Bear (Đại Hùng Tinh).
Có thể có lợi cho bạn khi ghi nhớ ở điểm này, những gì Tôi thường nói với bạn, đó là Đại Bạch Giai (Great White Lodge, Đại Thiên Đình) trên Sirius là nguyên mẫu tâm linh (spiritual prototype) của Đại Thiên Đình trên Địa Cầu, mà tổ chức Tam Điểm hiện nay là hình ảnh lệch lạc của Thiên Đình đó, giống như phàm ngã là hình ảnh lệch lạc của linh hồn vậy. Tôi cũng xin nhắc nhở bạn lần nữa về mối liên hệ giữa Gemini và Masonry mà tài liệu tham khảo thường nhắc đến. Nghiên cúu tỉ mỉ về những gì tôi đã nói ở trên sẽ dùng để nhấn mạnh trong ý thức bạn cái quan trọng của chòm sao Gemini này và ý nghĩa bên trong của Thập Giá Khả Biến. Mọi chòm sao trên Thập giá này đều đánh dấu các điểm thay đổi, hoặc là các giám sát viên của các năng lượng vốn tạo ra các chu kỳ tái định hướng cần thiết, chuẩn bị cho các phát triển mới và các hoạt động mới. Có thể là đáng chú ý nếu Tôi nêu ra:
1- Thập Giá Khả Biến ‒ đưa đến các tình huống vốn dĩ sẽ tạo ra các chu kỳ thay đổi lớn trong sự sống của hành tinh, của một giới trong thiên nhiên hoặc của một con người. Mercury đóng một vai trò trong việc này.
2- Thập Giá Cố Định ‒ theo trình tự, mang lại cho các thay đổi bên trong này một vài điểm chuyển biến lớn không thể tránh khỏi và cơ hội rõ rệt hiện tại. Saturn có tác dụng vượt trội trong việc tạo ra sự kiện này.
3- Thập Giá Cơ Bản ‒ có trách nhiệm trong việc mang lại một vài điểm tổng hợp lớn, theo trình tự của cả sự thay đổi lẫn sự tổng hợp. Jupiter có trách nhiệm cho việc tập trung các năng lượng ở điểm này.
Tôi sẽ quảng diễn về điểm này sau, nhưng đoạn trên cũng sẽ mang lại cho bạn (ngay cả dưới hình thức vắn tắt này) một số ý tưởng tích cực rất quan trọng, và sẽ nêu ra một vài tình huống mà có thể được hy vọng trong các kiếp sống của những người mà Mặt Trời ở trong cung này hoặc cung khác trong số các cung, và ở trên một trong số các Thập Giá này.
Trong biểu hiện của hoạt động của cung lưỡng nguyên này, chính năng lượng chủ thể (subjective energy) mà chúng ta phải xem xét vì nó tạo ra các hiệu ứng khách thể. Về mặt huyền bí, cung này kiểm soát tâm của thái dương hệ chúng ta và như thế kiểm soát nhịp đập của sự sống vốn duy trì/ chống đỡ (substains) tất cả những gì hiện hữu. Do đó, Gemini có liên hệ với tâm của Mặt Trời, cũng như Cancer có liên hệ với Mặt Trời vật chất và Aquarius có liên hệ với Mặt Trời tinh thần trung ương. Ở đây một lần nữa, bạn có một tam giác có ý nghĩa với bản chất vũ trụ, các năng lượng của tam giác đó được tập trung qua ba trạng thái của Mặt Trời theo một cách huyền bí nhất.
1. Cancer …… Mặt Trời ……… vật chất
Ngôi Ba …. hoạt động sáng suốt của Tổng Thể.
2. Gemini …… Tâm Mặt Trời … Ngôi Hai… tình thương của Tổng Thể.
3. Aquarius … Mặt Trời ………. tinh thần trung ương Ngôi Một… ý chí của Tổng Thể.
Qua các cung này, ba ngôi chính của thánh linh (divinity) được tập trung vào lúc này. Khi lấy lá số tử vi của hành tinh (một điều chưa bao giờ được làm một cách chính xác, do thiếu dữ kiện sẵn có để dùng đối với chiêm tinh gia ngoại môn), chính ảnh hưởng của ba tinh tòa này sẽ có tầm quan trọng vượt trội. Trong Cancer, bạn có ý thức tổng hợp sáng suốt của quần chúng, xét nó theo ý thức của chính vật chất và sự hiểu biết (awareness) của mọi hình hài và nguyên tử; trong Gemini, bạn có sự nhận thức về lưỡng nguyên xuất hiện, đưa đến kinh nghiệm và sự phát triển trong mọi hình thức tách phân sáng suốt; trong Aquarius, bạn có các kết quả của hoạt động của Cancer và Gemini, tạo ra một tổng hợp cao siêu và một hiểu biết tập thể phổ thông. Nhà nghiên cứu sáng suốt có thể truy nguyên ra điều này một cách tương đối dễ dàng liên quan đến nhân loại, nhưng việc đó cũng áp dụng cho mọi hình hài trong mọi giới của thiên nhiên và cũng cho biểu hiện hành tinh và thái dương.Thực tại được chứng minh của việc này là một trong các phát triển của tiến trình mở đầu vào cuối của con đường dài, rất dài của cơ tiến hóa. Do đó, lực hút và lực đẩy là các yếu tố chi phối trong sự sống thái dương chúng ta, và sự điều tiết này đến với chúng ta qua Gemini. Đó là ảnh hưởng của một năng lượng vũ trụ mà hiện giờ nhân loại chưa biết. Ánh sáng thăng và ánh sáng trầm vốn phân biệt kinh nghiệm linh hồn với hoạt động yếu ớthướng về luân hồi và kinh nghiệm hồng trần, sự thăng trầm của các nền văn minh, và sự phát triển và mở mang của mọi biểu lộ theo chu kỳ đều được tạo ra bởi “sự tương tác giữa hai huynh hữu”, như nó được mệnh danh. Trong thời khắc xa xôi đó, khi vòng lớn của hoàng đạo được bắt đầu trong Gemini, như hiện giờ nó đang ở trong Pisces, có một liên hệ giữa mặt trăng tròn và khuyết do bởi lực rung động nhịp nhàng của Gemini. Hiện nay, việc này được giảm một cách đáng kể do bởi sự dời chuyển (removal) của sự sống đáp ứng từ Nguyệt Cầu, nhưng nhịp điệu được thiết lập lúc bấy giờ vẫn còn, đang tạo ra cùng ảo tưởng căn bản. Ở đây, Tôi đang nói bằng các thuật ngữ chỉ các sự kiện cổ xưa chứ không nói bằng các thuật ngữ về hình ảnh như trường hợp ngày nay.
Tôi nói tới các thực tại chứ không nói tới bóng tối. Như ngày nay bạn có thể bắt đầu hiểu, Gemini có liên quan tới thể dĩ thái; đó là người bảo quản của năng lượng điều tiết và là người trung gian, đối với các điều cốt yếu cơ bản, giữa linh hồn và thể xác. Đây là hai huynh đệ có liên hệ. Nơi con người bậc trung, thể dĩ thái là tác nhân truyền năng lượng tâm linh, làm phấn khích và phối kết nhục thân, do đó giúp cho thể cảm dục và thể trí kiểm soát phàm ngã. Khi con người ở trên Con Đường Đệ Tử, do đó ở trên vòng hoàng đạo đảo ngược, đưa tới điểm đạo, thể dĩ thái trở thành tác nhân truyền năng lượng linh hồn, chứ không truyền lực của phàm ngã nữa. Ảnh hưởng mạnh của cung 2, Bác Ái - Minh Triết – tác động qua sáu cung chủ quản, tùy theo loại cung – bắt đầu từ từ chế ngự thể sinh lực, kết quả là tạo ra sự di chuyển của thần lực và của sức mạnh đối với các trung tâm lực trên cách mô. Sức mạnh của phàm ngã giảm đi và suy yếu, trong khi sức mạnh của linh hồn mạnh lên và tăng thêm. Có nhiều điều cần học hỏi từ việc nghiên cứu hoạt động kép – cao và thấp – của thể dĩ thái và mối liên hệ và sự đáp ứng của thể đó với chòm sao Gemini, nhưng việc đó quá khó hiểu đối với nhà nghiên cứu bình thường. Tuy nhiên, đó là một sự kiện huyền bí cần ghi nhớ, và một ngày nào đó sẽ trở thành giúp ích thực sự cho chiêm tinh học của tương lai, vì một ngày nào đó, chiêm tinh học sẽ được nâng lên một bình diện cao hơn. Cách lý giải đích thực sẽ đến và cách chữa trị đúng trong mọi lĩnh vực của cách sống con người qua cách hiểu biết thích hợp đối ới các sức mạnh và năng lượng có sẵn đang tuôn đổ vào hành tinh ở bất cứ thời điểm đặc biệt nào.
Giờ đây ta chuyển sang xem xét về các Chủ Thể Cai Quản (Rulers) của cung này và có nhiều điều cần học hỏi từ việc nghiên cứu về chúng. Chủ thể cai quản chính là Mercury, mà với cương vị Sứ Giả của Thượng Đế hay là “Trung Gian thiêng liêng, mang thông điệp giữa các thái cực (poles) với tốc độ và ánh sáng”. Trong hành tinh quan trọng và mạnh mẽ nhất này, ý tưởng về tính đối ngẫu/tính nhị nguyên (duality) lại được tìm thấy, đang nâng cao và được nâng cao bởi ảnh hưởng của Gemini. Mercury là biểu hiện của trí tuệ vì nó hòa giải giữa cái cao và cái thấp. Sự hòa giải này lại rơi vào hai giai đoạn: dùng trí cụ thể làm tác nhân trung gian bên trong phàm ngã, chi phối sự sống phàm ngã, phân tích và phân biệt giữa cái ngã với phi ngã và nhấn mạnh ý thức “tôi và anh” (“me and thou” consciousness) cũng như ý thức của phàm ngã và môi trường chung quanh của nó.
Thứ hai, nó chuyển di các thông tin giữa linh hồn và não, đồng thời lập nên liên hệ trung thực giữa phàm ngã với chân ngã; do đó, chính thể trí giác ngộ làm liên kết linh hồn và phàm ngã. Diễn trình về mối liên hệ cao siêu này được xúc tiến một cách nhanh chóng trên Con Đường Đệ Tử. Có một trạng thái thứ ba của Mercury, nó bắt đầu hoạt động khi hai trạng thái khác đã được làm hoàn hảo hoặc đang trong tiến trình hoàn thiện. Trong trường hợp này, Mercury là trí trừu tượng – loại bỏ mọi tiếp xúc hình hài theo như chúng ta hiểu nó – và liên kết linh hồn với tinh thần, và điều này lại nằm trong hai giai đoạn. Mercury là kẻ tiết lộ (revealer) về Tam Thượng Thể Tinh Thần (atma-buddhi-manas hay là ý chí tâm linh, bác ái tinh thần và thượng trí) đối với linh hồn, và việc này đưa các đệ tử đến giai đoạn điểm đạo thứ ba. Bấy giờ, đó là kẻ tiết lộ khía cạnh sự sống trong các diễn trình điểm đạo cao siêu, nhưng chúng ta không cần thêm chi tiết về các điều này.
Do đó, theo một cách đặc biệt, Mercury làm tăng lên trong người thuộc cung Gemini ý thức tiềm tàng về lưỡng nguyên tính trong các giai đoạn khác nhau của nó và cũng làm tăng ý thức phân biệt, đưa đến chính bản chất lanh lợi trí tuệ và chính sự uyển chuyển của thể trí vốn là một trong các kỷ năng chủ yếu cũng như là một trong các khó khăn hàng đầu của cung này. Tuy nhiên, tính nhanh nhẹn này phải được hiểu đúng và vận dụng đúng. Khi có sự thuận lợi của việc tiếp cận trí tuệ trong bất cứ chiều hướng nào và có liên quan với nhiều đối nghịch trong biểu lộ, thì bạn có sự xuất hiện của vị Sứ Giả thiêng liêng trong tính chất đích thực của ngài, có khả năng hiểu được các thái cực và liên kết chúng một cách tuyệt diệu với nhau. Một cách nổi bật, Gemini là cung của nhà tiên tri/sứ giả (messenger), và cung này tạo ra nhiều sứ giả của Thượng Đế khi các vị đó xuất hiện qua các thời đại, các nhà khai mở (revealers) đối với các chân lý thiêng liêng mới, và là các nhà trung gian (intermediaries) giữa giới thứ tư và giới thứ năm.
Chính vì lý do này mà bạn có được chủ thể cai quản bên ngoài được tạo ra như Mercury và chủ thể bên trong như Venus, vì các chủ thể này biểu hiện cho giữa chúng và các năng lượng của Cung 4, Cung Hài Hòa qua Xung Khắc, và Cung 5, Cung Kiến Thức Cụ Thể hay Khoa Học, vốn là sự hiểu biết phôi thai về các nguyên nhân và các tình trạng từ đó mà ra và cũng là của Thiên Cơ.
Một lần nữa bạn tìm thấy nốt của lưỡng nguyên trong mối liên hệ (được thiết lập bởi hoạt động của hai chủ thể này) giữa giới thứ ba của thiên nhiên, tức giới động vật, và Thiên Giới hay giới linh hồn, tức giới thứ năm trong thiên nhiên, nhờ thế tạo ra giới thứ tư, tức giới nhân loại. Giữa hai giới này, các ảnh hưởng tác động từ Sagittarius đến Gemini và ngược lại. Đó là hoạt động của Venus – dưới ảnh hưởng của Gemini – mới tạo ra bước ngoặt lớn về biệt ngã hóa (individualisation) khi hai giới “tiếp cận“ lẫn nhau. Venus, Mercury và Địa Cầu lúc bấy giờ tạo nên một trường thu hút (magnetic field), nó làm cho sự can thiệp của Đại Thiên Đình trên Sirius và sự kích thích hai mặt của Gemini có hiệu quả trong việc tạo ra các kết quả có ý nghĩa mà giới thứ tư trong thiên nhiên là biểu hiện của nó. Sự kiện Gemini là cung hoàng đạo thứ ba và biểu hiện cho cái được gọi là “thế mạnh thứ ba”, với sức mạnh của nó, giúp cho nó đạt đến giới thứ ba và tạo ra loại phản ứng đưa đến kết quả là biệt ngã hóa hay là nhân tính hóa các hình thức sự sống cao hơn của nó.
Bạn nên ghi nhận rằng Venus cũng là chủ thể cai quản phân cấp của Capricorn, như thế chứng tỏ sức mạnh của trí tuệ và vị trí cùng mục tiêu của nó liên quan với cả hai cuộc chuyển biến chính của nhân loại: Biệt ngã hóa và Điểm đạo. Nó liên kết nhân loại với Gemini theo một cách duy nhất. Trong tôn giáo thế giới sắp đén, sự kiện này sẽ được ghi nhận, và trong tháng sáu, về cơ bản là tháng mà các ảnh hưởng của Gemini đặc biệt mạnh, lợi thế thích hợp sẽ được chọn để đưa con người đến gần hơn với các thực tại tâm linh. Giống như Venus trở nên mạnh trong việc tạo ra mối liên hệ của các cặp đối ứng dưới hình thức giới thứ năm, giới linh hồn, với giới thứ ba (tổng hợp các giới dưới nhân loại) đưa đến cuộc Đại Tiếp Cận giữa linh hồn với sắc tướng, thế nên trong tôn giáo mới trên thế gian, sự kiện này sẽ được hiểu rõ. Thỉnh nguyện sẽ được đưa ra với các Mãnh Lực (Forces) nào có thể sử dụng ảnh hưởng hành tinh này để thể hiện thiên cơ trên Địa Cầu.
Như vậy, chính vì Venus làm liên hệ một số cặp đối hợp mà hành tinh này (she) đã bị liên kết một cách sai lầm trong trí con người với tính dục (sex), và sự sống tính dục (sex life), và với mối liên hệ của các trái ngược vật chất, nam và nữ.
Thật là lý thú mà phát hiện rằng chủ thể chi phối của Gemini là chính Địa Cầu, lại là một hành tinh không thánh thiện. Địa Cầu cũng là chủ thể chi phối của Sagittarius, đối cực (polar opposite) của Gemini. Đây chỉ là hai tinh tòa bị Địa Cầu chi phối (ruled), và sự kiện này có tầm quan trọng lớn lao, tạo ra một tình huống khác thường trong thái dương hệ và một mối liên hệ độc đáo. Tuyến lực thuộc vũ trụ từ Gemini đến Sagittarius và ngược lại có liên quan về mặt bên trong và mặt huyền bí với Địa Cầu chúng ta, nhờ thế đảm bảo sự phát triển linh hồn của nó, việc khai mở hình tướng dưới hình thức một biểu hiện của linh hồn đó, và tất nhiên dẫn dắt nhân loại đau khổ chúng ta trên hành tinh đầy sầu muộn này đến tận cửa điểm đạo trong Capricorn.
Trong cách diễn đạt này và trong sự kiện về đau khổ và phiền muộn vốn là các tính chất phân biệt của sự sống hành tinh chúng ta có ẩn giấu môt bí ẩn thầm kín.
Qua mối liên hệ này và qua trung gian của các sức mạnh đang tuôn đổ vào hành tinh chúng ta, một tình huống được tạo nên mà Tôi có thể diễn tả bằng các lời trong Cổ Luận như sau:
“Khi các lực song đôi của các huynh đệ vũ trụ (Gemini) trở thành năng lượng của kẻ đang di chuyển về phía ánh sáng (Sagittarius), bấy giờ cái thứ tư trở nên cái thứ năm (the fifth).
Nhân loại, tức khoen nối, trở thành Thánh Đoàn (Hierarchy), chủ thể ban phát (bestower) mọi tốt lành. Lúc bấy giờ, tất cả Các Con của Đấng Tối Cao đều hân hoan”.
Một nghiên cứu thoáng qua cũng sẽ chứng minh cho bạn rằng trong ba chủ thể chi phối này, bạn có một trình tự lý thú nhất của các lực, vì Cung 3, 4 và 5 tạo ra một tổng hợp của hoạt động và của các mãnh lực năng nổ rất thiết yếu cho sự phát triển của nhân loại. Trong chu kỳ thế giới này và đối với nhân loại như hiện nay, nó đang được cấu tạo, bạn có:
1- Cung 3 – Thông Tuệ-Linh Hoạt, dưới ảnh hưởng của cung hoàng đạo thứ ba, tức Gemini, từ từ chi phối thể dĩ thái.
2- Cung 4 – Hài Hòa qua Xung Khắc, dưới ảnh hưởng của Gemini-Sagittarius, sắp xếp (staging, dàn dựng) các tình huống trên cõi cảm dục vốn sẽ tạo ra sự xung khắc trong thể cảm dục, về thực chất, thể này cần dùng để cuối cùng bước lên được vùng đất cháy và tiếp theo giải thoát.
3- Cung 5 – Kiến Thức Cụ Thể hay Khoa Học, dưới ảnh hưởng của Capricorn, được tập trung qua Venus, nó sẽ giúp cho con người nhận được điểm đạo.
Ba năng lượng này, được tập trung qua ba hành tinh đang chi phối Gemini, chủ yếu được dành cho sự phát triển của giới thứ tư trong thiên nhiên và được tập trung vào Địa Cầu, chính nó là một trong các chủ thể chi phối (rulers).
Mercury, thiên thể (star) của sự xung khắc, cũng là hành tinh chủ yếu của các mối liên hệ, vì nó cai quản và “bố trí” (“engineers”, vạch ra, sắp đặt) (Tôi tạm dùng một thuật ngữ như thế) sự tương tác giữa Địa Cầu chúng ta với các chòm sao đang chi phối của nó. Trong trường hợp của Gemini, nó liên kết hành tinh nhỏ bé của chúng ta với Virgo (Thập Giá Khả Biến), với Aries (Thập Giá Cơ Bản), và với Scorpio (Thập Giá Cố Định), và do đó, nhiệm vụ của nó được biết đến như là nhiệm vụ tối quan trọng. Qua sự trung gian của mối liên hệ hỗ tương này và sự giao tiếp tiếp theo sau, ba Thập Giá vũ trụ trở nên liên kết chặt chẽ, và, trong Gemini, một vài ảnh hưởng cơ bản của hoàng đạo – được tổng hợp và được phối kết – đều tập trung trên hành tinh chúng ta. Việc này tạo ra căng thẳng, tác động và phản tác động, và tình trạng tranh chấp mạnh mẽ đó, và với sự khó khăn vốn rất đặc trưng của sự sống hành tinh chúng ta, nhưng sau rốt nó tạora sự thức tỉnh của nhân loại trước ý thức hành tinh đầy đủ,và trong trường hợp của Hành Tinh Thượng Đế, đưa tới ý thức vũ trụ đầy đủ.
Hiệu quả này rất mạnh trong Gemini nhờ sự kiện là hai cánh của Thập Giá Khả Biến được liên kết như thế, và kết quả của hoạt động của Mercury khi nó chi phối Gemini là tạo ra một sự thu hút vững chắc giữa các cặp đối ứng; trong Virgo nó tạo ra bất cứ tranh chấp bên trong nào giữa phi ngã bên ngoài (the exoteric not-self) với bản ngã bên trong (esoteric self), giữa tâm thức của hình tướng – form-consciousness – (thuộc hành tinh, nhân loại và dưới nhân loại) với linh hồn trong tất cả mọi hình tướng. Khi xét chủ đề này, bạn sẽ phải xét đến các cơ cấu chiêm tinh sau đây:
1. Gemini .................. Virgo .................... Mercury Địa Cầu
2. Gemini ................... Aries ................... Mercury Địa Cầu
3. Gemini ................... Scorpio ................ Mercury Địa Cầu
Sự quan trọng của ba cơ cấu này được dựa trên sự kiện rằng chúng là các tam giác chi phối, với các năng lượng của hai chòm sao được tập trung qua Mercury dựa vào Địa Cầu, nghĩa là :
Gemini Aries
Mercury
Địa Cầu
Các sức mạnh của Gemini-Aries được thấm dần (instilled) vào sự sống hành tinh chúng ta xuyên qua Mercury, tập trung năng lượng của ý-muốn-tồn-tại (will-tobe) đang chi phối trên Địa Cầu, tạo ra các điểm khởi đầu trước tiên như trong việc lâm phàm, hoặc điểm đạo, hay là việc khởi đầu cũng như là các cơ cấu. Cần nên nhớ rằng có ýmuốn- tồn-tại trong hình hài và ý-muốn-tồn-tại thoát khỏi hình hài (will-to-be free from form), nhưng tất cả các trạng thái này của ý chí đều đạt được qua xung khắc và sự tương tác mà năng lượng của cả Gemini lẫn Mercury đều là biểu tượng vĩnh cửu của nó.
Khi nó nối liền Gemini với Scorpio và với hành tinh chúng ta, Mercury có một khối (a mass) hay là tác động (general effect), vì đó là chủ thể cai quản thuộc huyền giai (hierarchical ruler) của Scorpio, và tác động của nó có bản chất hành tinh còn nhiều hơn là trường hợp thông thường và do đó rất khó truy nguyên với trình độ phát triển hành tinh và tâm thức nhân loại hiện nay của chúng ta. Ý nghĩa thực sự của nó sẽ không được hiểu cho đến khi ý thức của con người cá biệt cũng thuộc hành tinh trong phạm vi và hiểu biết của nó, không bao giờ xảy ra cho đến sau cuộc điểm đạo thứ ba.
Ở đây, Tôi nhấn mạnh hai trong số các mối liên hệ giữa các chòm sao và Địa Cầu cho dù bạn không thể hiểu được các hàm ý. Rất thường trong các nghiên cứu của chúng ta, người ta thường hay quên rằng bên trong lĩnh vực ảnh hưởng của hành tinh, bất cứ đơn vị tâm thức nào cũng không thể nhận thức được các tình trạng khi chúng hiện hữu tách biệt với Địa Cầu, bởi vì hành tinh bé nhỏ đó hiển nhiên đối với đơn vị đó là chính trung tâm vũ trụ được biết của con người và – dưới Đại Hão Huyền – các chòm sao cùng với các chủ thể chi phối của chúng và các đối tác nguyên mẫu (prototypal counterparts) của chúng đang quay chung quanh Địa Cầu.
Khi con người đã tiến hóa xa hơn và tâm thức con người đang bắt đầu thức tỉnh trước thực tại, bản chất hão huyền này sẽ trở nên lộ rõ với y, nhưng hiện nay điều này không thể xảy ra. Thậm chí, về mặt lý thuyết cũng không thể xảy ra được. Chẳng hạn việc nghiên cứu những gì mà Tôi có thể vẫn còn chưa thêm vào nhiều hơn về ảnh hưởng của các chòm sao có liên hệ này, và xét coi nó có thực sự gợi ra cho bạn tri thức chính xác nào hay không, ngoại trừ ý tưởng chung về các năng lượng được tập trung và các thần lực có liên hệ. Do đó, Tôi xin thêm vào:
Khi liên kết Aries và Gemini với Địa Cầu chúng ta, ảnh hưởng của Mercury lập nên trong thời gian và không gian một tình huống độc đáo, vì nó gợi ra cho các nỗ lực trắc nghiệm hoặc các điểm đạo đồ một loạt các khởi điểm để liên kết các lực đối nghịch và tạo ra một số hiệu quả được sắp xếp và rõ rệt trên hành tinh chúng ta, như thế có ảnh hưởng đến các giới trong thiên nhiên, hoặc là một linh hồn nằm trong hình hài cá biệt (individual soul-in-form). Như thế, một xung khắc được bắt đầu, sau rốt dẫn đến quân bình.
Điều này dẫn đến một hoàn thiện chuyển tiếp trong Libra.
Ảnh hưởng của Mercury khi nó liên kết Virgo và Gemini là điều phối linh hồn bên trong hình hài và bắt linh hồn lệ thuộc vào các ảnh hưởng vốn sẽ dẫn đến việc tăng cường diễn trình tiến hóa thông thường, và theo sau đó là sự lớn mạnh (waxing) của ánh sáng linh hồn và sự suy yếu của ánh sáng trong chính vật chất. Điều này mở đầu sự tranh đấu mà, trong con người, được nhận biết một cách tường tận như là giữa linh hồn với phàm ngã.
Sự kiện này đưa đến giai đoạn cuối cùng trong Capricorn.
Ảnh hưởng của Mercury khi nó liên kết Scorpio và Gemini là mở ra giai đoạn cuối cùng trong ý thức mà sẽ đặt linh hồn bên trong hình hài chắc chắn là ở vị trí có sức mạnh, gây ảnh hưởng đến sự quân bình đã đạt được trước kia và kiềm chế rõ rệt vào lĩnh vực của linh hồn. Trong kinh nghiệm Scorpio, chính việc này tạo ra kinh nghiệm khủng khiếp của đệ tử, và vào lúc này, nó là một trong các nguyên nhân mở đường của xung đột trên thế giới. Thật là lý thú khi ghi nhận rằng sự tranh chấp sẽ bị chi phối trước tiên bằng các quyết định được đạt đến ở London (vốn bị chi phối bởi Gemini) và ở Hợp Chủng Quốc (cũng bị chi phối bởi Gemini). Nhân loại hiện nay đang ở trên Con Đường Đệ tử như Tôi thường nói với bạn, và Scorpio chi phối Con Đường đó; Gemini cai quản cách của nhiều thay đổi vốn đang chi phối sự tranh chấp đã bắt đầu trong Aries, được tập trung trong Cancer, đã đưa tới một khủng hoảng trong Scorpio và kết thúc trong Capricorn. Khi Gemini, Scorpio và Mercury được liên kết một cách chính xác, chúng ta sẽ thấy Hợp Chủng Quốc (the United States) cũng đang tiến tới trên Con Đường Đệ Tử qua việc thoát rakhỏi chính sách duy ngã (self-centred policy) hiện nay của nước ấy, sự lẫn tránh trách nhiệm dù có ý tốt của nước ấy, cùng là các sợ hãi và nghi kỵ của nước ấy. Khi trọng tâm của quyền lực ở London cũng được định hướng đúng và được giải tỏa thành hiệu quả ngày càng tăng bằng sự thanh lọc triệt để về động cơ thúc đẩy, lúc bấy giờ hiệu quả kết hợp của cả hai sự gạn lọc này sẽ là sự giải thoát của nhân loại. Các sự kiện này đang được nhận thức một cách chậm chạp ở London, vượt lên sự nhận thức đang được khơi dậy chậm chạp hơn ở nước Mỹ.
Các mãnh lực này, khi có hiệu quả, sẽ đưa đến việc phụng sự đích thực trong Aquarius.
Mọi hoạt động này được làm tăng cường bởi hai sự kiện: một, đó là Địa Cầu hiện là chủ thể chi phối trong huyền giai (the hierarchial ruler) của Gemini, còn sự kiện kia, đó là Venus hiện là chủ thể cai quản huyền bí (esoteric ruler). Việc này làm tăng cường tất cả những gì đang nối tiếp và đang dẫn đến việc phát triển trên hành tinh chúng ta về tâm thức của đại thể (universality) – mà thuật ngữ “Hierarchy” là chủ điểm. Venus cũng là bạn tâm giao (alter ego) của Địa Cầu như nó được gọi trong văn liệu huyền môn, đồng thời là hành tinh phụ thuộc và bổ sung đích thực của nó. Như thế bạn đã lập được một mối liên hệ nhị nguyên kép: liên hệ của chính Gemini, hai huynh hữu, và mối liên hệ của Địa Cầu và Venus. Địa Cầu có liên hệ đặc biệt với “huynh đệ mà ánh sáng của y đang trở nên yếu đi”, vì đó không phải là một hành tinh thánh thiện, như bạn biết, và đối với trạng thái đó của thánh linh (divinity) vốn là vật chất hay chất liệu (material or sustantial); Venus có liên kết chặt chẽ với “huynh đệ có ánh sáng phát triển mạnh hơn qua từng chu kỳ”, và sở dĩ có việc đó là do bởi linh hồn có bản chất là bác ái. Chính tình huống Gemini-Venus này đang ẩn sau sự kiện là Địa Cầu chúng ta độc nhất vô nhị là “hành tinh có phiền muộn được giải tỏa và đau khổ được thanh luyện”, năng lượng tạo ra các yếu tố giải tỏa này được tập trung qua Mercury và Venus trên Địa Cầu chúng ta. Do đó, bạn sẽ thấy ý nghĩa của tam giác các hành tinh đó (mà Tôi có ám chỉ đến trong Luận về Lửa Càn Khôn): tam giác Địa Cầu-Venus-Mercury.Theo một số quan điểm, các hành tinh này được liên kết với Phàm ngã (Personality) của Hành tinh Thượng Đế của chúng ta.
1. Địa Cầu – thể sinh lực hành tinh.
2. Venus – thể cảm dục hành tinh, hay Kama-manas.
3. Mercury – thể trí hành tinh (planetary mind).
Ở một giai tầng nhỏ, chính Địa Cầu cũng là một hành tinh trung gian hay là một hành tinh liên kết, vì nó được thấy là đang chi phối cả Gemini lẫn Sagittarius, và do đó trở nên có năng lực chỉ bên trong tuyến của mối liên hệ kép này, đang hiện hữu giữa cặp đối ứng đặc biệt này. Trong Địa Cầu, một tiến trình quân bình vĩ đại đang xảy ra giữa hai dòng năng lượng vũ trụ vĩ đại, một luồng đang phát ra từ Sagittarius, còn luồng kia từ Gemini. Được trợ giúp và được tác động bởi Mercury và Venus, tình trạng này tạo ra tình huống hơi bất thường trong hành tinh chúng ta. Venus cũng lập được một tương tác giữa Taurus, Gemini, Libra và Capricorn, mà lần nữa (vì Địa Cầu là một trong các chủ thể chi phối của Gemini) tạo ra “sự xung khắc nghiêm trọng của linh hồn bị quản thúc trên cõi cảm dục”, nó biểu thị đặc điểm sự sống hành tinh chúng ta. Các ảnh hưởng bốn mặt này và các mối liên hệ tạo ra các cuộc điểm đạo nhỏ của cõi cảm dục, mà bao giờ cũng đi trước các cuộc điểm đạo chính trong Capricorn, đến phiên chúng được chuẩn bị trong Scorpio. Taurus tuôn ra năng lượng kích thích dục vọng, xuyên qua Venus, lên trên Địa Cầu; Gemini, xuyên qua Venus, khơi hoạt trong nhân loại (điểm tập trung của nỗ lực hành tinh chúng ta) ý thức về lưỡng nguyên, vốn là yếu tố căn bản trong sự xung đột giữa dục vọng (desire) với ý chí tinh thần (spiritual will); trong Libra, việc này đạt đến một điểm thăng bằng, trong đó kẻ đang tranh đấu thấy được các vấn đề một cách rõ ràng và đạt được một điểm thăng bằng mong muốn qua việc sử dụng khôn khéo thể trí Mercury-Venus, bảo đảm cho sự thành công của nỗ lực cuối cùng của nó trong Capricorn. Do đó, bạn sẽ ghi nhận việc nhận thức một cách chính xác mức độ tiến hóa của linh hồn là cần thiết ra sao. Ba hành tinh đang cai quản và chi phối Gemini (qua hoạt động được rút ra, mặc dù không qua chính ảnh hưởng của chúng) đều ở trong cung thứ ba này, có hiệu quả trong việc tạo ra cung hoàng đạo kép này một tam bộ tạm đủ; đó là sự trợ giúp mà chúng mang lại cho Địa Cầu chúng ta, vốn tạo ra sự xuất hiện dưới hình thức các năng lượng kép của linh hồn và phàm ngã tâm linh nội tại. Hãy suy nghiệm về điều này. Chính năng lượng của các cung 5, 4 và 3, tuôn đổ qua Venus, Mercury và Địa Cầu mới tạo ra sự tái diễn luôn luôn tam bộ thiêng liêng và việc giải tỏa linh hồn ra khỏi ảnh hưởng của hình tướng.
Ở đây chúng ta đã xem xét các cung ảnh hưởng trực tiếp đến hành tinh chúng ta, Địa Cầu, các cung này được tập trung qua ba hành tinh đang chi phối và chúng phát ra từ một số tinh tòa. Cuối cùng hành tinh là kết quả hay là (có lẽ nên nói, ảnh hưởng do đó mà ra) của ảnh hưởng cung, giống như trong con người, xác thân là hậu quả của các cung đang chi phối. Qua các hành tinh, một vài sức mạnh đang biểu lộ. Có ba sức mạnh như thế, và ở đây Tôi có thể nêu ra rằng các hành tinh thánh thiện – được gọi thế – là các mãnh lực của cung năng lượng vốn biểu hiện cho linh hồn và tinh thần, với cung phàm ngã của Sự Sống vĩ đại đang làm linh hoạt, Đức Hành Tinh Thượng Đế, lệ thuộc vào hai cung cao, đó là trường hợp đối với con người sau kỳ điểm đạo ba. Một hành tinh không thánh thiện, như là Địa Cầu, vẫn còn phụ thuộc vào cung phàm ngã của Sự sống đang làm linh hoạt, và sự tương ứng với cung Chân Thần bên trong là không hiệu quả (non-effective).
Một cách gián tiếp, Gemini bị cai quản bởi các cung truyền các sức mạnh mà, cùng với Gemini, tạo thành Thập Giá Khả Biến. Đây là Nguyệt Cầu, Jupiter, Mars và Pluto. Chúng truyền các năng lượng tiêu biểu cho các cung thứ 4, 2, 6 và 1. Do đó chỉ có một cung đang thiếu, cung này có liên quan với Gemini, và đó là Cung 7, Cung Tổ Chức, Nghi Lễ và Huyền Thuật. Điều này giải thích cho việc thiếu ỗn định và tính uyển chuyển của ảnh hưởng Gemini, và phần lớn chịu trách nhiệm cho việc thường hay thất bại của người thuộc cung Gemini khi thể hiện cái đẹp, các lý tưởng, v.v… vốn được cảm nhận sao cho chúng hiện ra trên cõi trần. Cung 7 tạo ra sự cố định/định vị (fixation) dựa vào mức độ kinh nghiệm ngoại môn và “gắn chặt” (xin tạm dùng một thuật ngữ như thế) các sức mạnh của cung vào hình hài, tạo ra biểu lộ cụ thể của các thực tại bên trong hay là các sức mạnh. Sáu thần lực đáp ứng trong Gemini và, vì lý do này, tam giác đôi hay là dấu ấn của Vua Solomon là một trong các biểu tượng bên trong của cung hoàng đạo này, lần nữa, liên kết nó với truyền thống Tam Điểm và lần nữa cũng nêu ra thuyết nhị nguyên chủ yếu của cung này.
Do đó, mọi sức mạnh bên trong đều hiện hữu và chỉ có năng lượng Cung 7 ỗn định bị bỏ sót do thiên tư của người được sinh trong cung Gemini. Như thế chúng ta có thể dễ dàng giải thích cho tính chất đa năng (versatility) của người thuộc cung Gemini. Tính hiệu quả của Mercury cũng được nâng cao ở khía cạnh giải thích của nó, vì người thuộc cung Gemini có thể luôn luôn tìm thấy các điểm tiếp xúc với con người hầu như ở mọi cung. Đây là một điểm lý thú cần nhớ nếu bạn chịu nhận thức rằng nghi thức Tam Điểm vĩ đại được khai mở dưới ảnh hưởng của cung này, và tuy thế – cung nghi thức bị bỏ sót. Điều này là do sự kiện về phản tác dụng, tạo ra sự đối kháng và do đó sự tương tác và tranh chấp. Đây là các thử thách và các trắc nghiệm của phương pháp Tam Điểm.
Ảnh hưởng gián tiếp của Mặt Trăng về mặt biểu tượng khi nó biểu hiện cho Cung 4, cung Hài Hòa qua Xung Khắc, cho thấy Mercury với khuynh hướng kép đối với tranh chấp, vốn là đặc điểm của cung này, và cũng là khuynh hướng kép đối với sự hài hòa, vốn là kết quả tất nhiên của mọi mâu thuẩn tâm linh. Liên quan với tính lưỡng nguyên của xung khắc, bạn nên ghi nhớ rằng có một mâu thuẩn về diễn trình tiến hóa, sau cùng dẫn đến mâu thuẩn trên Thánh Đạo. Cả hai đều là hai khía cạnh của đấu tranh: vô thức và dưới chiều hướng của hình hài; và hữu thức hay là dưới chiều hướng của linh hồn. Cũng có sự hài hòa của phàm ngã và việc đạt đến sự hội nhập phàm ngã (personality integration); đây là một hậu quả hay là mục tiêu của sự mâu thuẩn thứ nhất, và kế đó có việc đạt đến hài hòa giữa linh hồn và sắc tướng; điều này được đạt đến bằng sự tranh chấp vào các giai đoạn cuối của Thánh Đạo.
Như vậy một lần nữa thuyết lưỡng nguyên chủ yếu của cung này trở nên lộ rõ. Khi ảnh hưởng của Jupiter trở nên mạnh mẽ và vững chắc trong cung này, nó báo cho biết điểm đạo đồ và “lưỡng nguyên thuyết trong tổng hợp” đã đạt được nhanh chóng đối với linh hồn và tinh thần. Qua hoạt động của Mercury, người nào có Thái Dương ở trong Gemini, được trợ giúp để đạt đến sự tổng hợp của linh hồn và sắc tướng; nhờ hoạt động của Jupiter, người nào có cung mệnh (rising sign) là Gemini được phép đạt đến sự hội nhập hữu thức của linh hồn và tinh thần. Hãy ghi nhận hai điểm này vì chúng thật sự có ý nghĩa. Sự xung khắc đang tạo ra các giai đoạn này trong ý thức được thúc đẩy bởi ảnh hưởng gián tiếp của hành tinh Mars. Mars đưa chiến tranh vào tận độ sâu của hoàn cảnh, môi trường và thực tại (being), đồng thời đối chiếu sự sùng tín như thế với mục tiêu được mơ ước – như được thấy ở bất cứ điểm đặc biệt nào trên Thánh Đạo – thất bại sau cùng đó được làm cho không thể xảy ra. Hướng về mục tiêu của qui trình tiến hóa, đệ tử bắt đầu đáp ứng một cách hữu thức với ảnh hưởng gián tiếp thứ tư – ảnh hưởng của Pluto, tạo ra cái chết của các yếu tố cản trở và của tất cả những gì ngăn cản sự tổng hợp. Khi nó tác động đến Gemini, Pluto mang lại cái chết hay là kết thúc sự chia tách, bản chất theo bản năng, vì đây là yếu tố nằm đàng sau mọi lưỡng nguyên thuyết (dualism); nó vốn có cái mà Giáo Lý Bí Nhiệm gọi là nguyên lý ahankara hay là sự nhận thức về bản ngã phân tách, cô lập (awareness of the separative, isolated ego); nó gây tổn hại trong nhiều thiên kỷ đối với hoài bão của linh hồn bị quản thúc, tập trung bên trong hay là đồng hóa với trạng thái nào đó của phàm ngã, và, trong giai đoạn sau đó, với chính phàm ngã đó.
Trong phân tích này về các cung khác nhau, Tôi đã không dành nhiều thời gian cho việc xem xét về ảnh hưởng của các cung hoàng đạo lên xác thân. Đây chính là một khoa học và được kết hợp chặt chẽ với toàn bộ lý thuyết về chữa trị tinh thần. Tuy nhiên, Tôi muốn đề cập về sự liên hệ của Gemini với hình thức vật chất, vì nó thật sự rất có tính cách tượng trưng của các qui trình phát triển thiêng liêng và do đó vô cùng đúng lúc.
Gemini cai quản các cánh tay (arms) và bàn tay (hands), là dấu hiệu của việc phụng sự mà hai huynh hữu phải hoàn lại cho nhau khi tạo ra sự tan rã (dưới ảnh hưởng của Pluto) của mối liên hệ phân cách (separative relation) đang có từ rất lâu giữa chúng. Đó là sức khỏe đối với sự sống (health unto life) mà ở đây đang được xem xét, và vì lý do này, Gemini cũng chi phối việc cấp dưỡng khí (oxygenation) cho máu, kết quả là đưa đến hoạt động sự sống và đưa đến sự tương tác tự do và sự lưu chuyển thông thoáng của trạng thái tinh thầnlinh hồn khắp mọi tổ chức phức tạp bên trong hình hài hợp nhất. Nơi nào có sự lưu thông tự do của sinh lực và không có chướng ngại nào đối với sự lưu chuyển của lưu chất sự sống (life fluid), xuyên qua dòng máu, tất nhiên và thông thường nơi đó sẽ có (sự hiện hữu của) sức khỏe hoàn hảo. Chính sự hiểu biết về định luật này mới tạo ra nơi điểm đạo đồ tình trạng sức khỏe có kiểm soát và tính bất tử được chọn lọc nguyên là mục tiêu được ấn định của nhiều trường phái chữa trị tinh thần. Như bạn biết (không có ngoại lệ), các trường phái này thuần túy thần bí và không khoa học đến nỗi thành tựu của họ hầu như không có gì. Họ ủng hộ ý tưởng nhưng thất bại trong việc hoàn thành. Gemini cũng chi phối hệ thần kinh và các phản ứng hay thay đổi của toàn bộ cơ cấu thần kinh. Do đó, trong cung này vả hoạt động của nó, bạn có khuynh hướng đưa đến sự kiềm chế cuối cùng của hai trạng thái của linh hồn mà Tôi đã luôn luôn nói đến trong các sách của Tôi: trạng thái sự sống được đặt trong tim và dùng dòng máu như là cách tác động của nó và cách thể hiện việc truyền sức sống (life giving expression) của nó; còn trong trạng thái ý thức, được đặt ở trong đầu và dùng hệ thần kinh như là cách thức, hay điều kiện, hay là quá trình thể hiện của nó. Cần phải đưa thêm vào đó cả tác động trực tiếp lẫn gián tiếp của các cung năng lượng đang chi phối cung hoàng đạo. Chính nhờ hiểu biết về sự sống và ý thức, khi bị chi phối bởi Gemini, mà sự giải tỏa cuối cùng (final release) có thể được đạt đến về mặt trí tuệ. Hãy suy gẫm về cách diễn đạt này, vì trong Gemini, đệ tử có thể đến với hiểu biết sáng suốt nào đó về cái mà chúng ta có thể gọi là ý thức - cơ cấu (the consciousness-mechanism) và về các diễn biến của sự sống, mà sau rốt các diễn biến này giúp cho con người tìm thấy thực tướng của mình. Gemini cũng chi phối tuyến ức (thymus gland, tạo ra tế bào lympho T, có chức năng giúp cơ thể miễn dịch – Tạp chí Thuốc & sức khỏe 319, trang 27), hiện nay tuyến này đang bất động (inactive) nơi người trưởng thành, do bởi bí huyệt tim không được khơi hoạt ở đa số. Tuy thế, nó sẽ trở nên linh hoạt (active) khi “huynh đệ bất tử làm tràn ngập (floods) huynh đệ trần tục (mortal, hữu tử) bằng ánh sáng và sự sống của Thượng Đế”. Lúc bấy giờ bí huyệt tim, với hoạt động liên quan của nó đối với ý thức (hiểu biết tập thể và tình thương tập thể) sẽ hoạt động một cách thông thoáng/thoải mái/sẵn sàng (freely). Thực ra, bí mật của cung hoàng đạo này có liên quan với bí mật của sự đáp ứng vốn có thể và sau rốt sẽ tồn tại giữa hai huynh hữu, giữa hai cực (poles) – linh hồn và sắc tướng – và giữa cái ngã hữu tử (mortal self,) tức phàm ngã, với cái ngã bất tử (immortal self), tức linh hồn. Tính nhạy cảm và phản ứng nhanh nhạy là đặc tính của người được sinh ra với Mặt Trời ở trong cung này hoặc với Gemini đang lên. Điều này dẫn đầu trong các giai đoạn trước, và với người kém phát triển, đưa đến một tính chất đa năng hay thay đổi; trong giai đoạn sau và các giai đoạn tiến bộ hơn, điều đó dẫn đến một hiểu biết cũng uyển chuyển nhưng là hiểu biết có tính phân tích về con người và về các hoàn cảnh. Điều này được mang lại nhờ hoạt động thường xuyên, chuyển động không ngừng và các tình trạng thay đổi lặp đi lặp lại nằm sẵn trong chính cung đó; các tình trạng này “dao động nhịp nhàng giữa hai trạng thái” của cung kép này và được nâng cao bởi sự kiện rằng Gemini là trạng thái quan trọng nhất của Thập Giá Khả Biến, thiết lập hoặc định đoạt các thay đổi và tốc độ phát triển của chúng.
Trong đối cực của cung này, tức Sagittarius, sự tương tác giữa hai huynh đệ, hay là giữa bản ngã thấp và bản ngã cao, được tập trung hay được điều hợp thành một nỗ lực hợp nhất và có điều khiển. Con người bốc đồng dễ thay đổi trở thành đệ tử tự định hướng (self-directed), nhất tâm trong nỗ lực, tuy vẫn bảo tồn mọi tính chất bốc đồng đã phát triển trước kia, nhưng kiểm soát và chi phối khuynh hướng đưa đến tính dễ lưu chuyển (fluidity), đưa đến mất hoạt động và đưa đến thay đổi được chỉ dẫn sai. Tôi sẽ bàn nhiều về điều này khi chúng ta nghiên cứu cung Sagittarius, và do đó không cần lặp lại nơi đây.
Thật là lợi ích lớn cho điểm đạo đồ hoặc cho đệ tử tiến bộ khi hiểu rằng trong cung này không một hành tinh nào hoặc bị hạ thấp hay được tán dương. Manh mối cho cái bí ẩn này ẩn giấu trong sự thật rằng trong giai đoạn trung gian giữa Gemini và Sagittarius, sự thăng bằng, quân bình, dung hợp và pha trộn là các mục tiêu của việc tranh đấu và hầu như bản chất sáng suốt bị thui chột. Y phải đạt được sự hài hòa với việc tiếp theo sau là tránh tất cả mọi cực đoan. Bảy cung – kể cả Gemini và Sagittarius – đều rất quan trọng ở lĩnh vực liên quan đến con người: Gemini – Có bản chất chủ quan. Đầy sự sống (vital).
Đừng nên tập trung vào cõi trần. Nên tập trung vào huynh đệ thế tục (mortal brother).
Cancer
Leo
Virgo
Libra
Scorpio
Sagittarius – Có bản chất chủ quan. Đầy sự sống. Không tập trung trong ý thức trên cõi trần. Nên tập trung vào huynh đệ bất tử.
Trong Sagittarius cũng có một tình huống được tìm thấy. Không một hành tinh nào được đề cao và không một hành tinh nào bị hạ thấp. Tuy nhiên, Mercury bị tổn hại, tức là ảnh hưởng của nó bị giảm bớt. Trong Gemini, điều nói trên cũng đúng với Jupiter. Nói về mặt nội môn, tại sao việc này xảy ra như thế, chính là một trong các bí mật của điểm đạo.
Manh mối của bí mật nằm trong thuyết nhị nguyên tinh thần cơ bản của Jupiter tương phản với thuyết lưỡng nguyên xác thân-linh hồn của Gemini; trong Sagittarius, lưỡng nguyên thuyết của Mercury như nó tự biểu lộ trong hạ-thượng trí được vượt qua bởi trí đại đồng hay trí tâm linh. Hiện nay không thể đưa ra nhiều ám chỉ hơn nữa. Liên quan đến các phân chia theo tam bộ và các chủ thể chi phối của chúng, thật là lý thú khi tìm thấy rằng Sepharial và Aland Leo đưa ra các hành tinh chi phối hoàn toàn khác hẳn, và tuy vậy cả hai đều đúng. Duy nhất riêng mình, Sepharial đưa ra ba hành tinh là Jupiter, Mars, và Thái Dương, và thế là nêu ra các hành tinh nguyên là các chủ thể cai quản nội môn của cung đó trên vòng hoàng đạo của hàng đệ tử. Thường thường sự chọn lựa của Sepharial có tính cách ngoại môn chứ không thuộc nội môn. Trong trong hợp này, Leo dành cho Mercury, Venus và Saturn, đồng thời cả ba cai quản vòng sự sống thông thường. Giữa chúng, chúng bao Hoàn toàn là các cung có liên quan đến con người với nhận thức về tính nhị nguyên của chúng, được nhấn mạnh ở cung giữa Virgo. hàm vòng hoàng đạo khi vòng này xoay theo cả hai hướng.
Bạn nên để ý làm thế nào mà hai trong số các hành tinh đang chi phối của các cách phân chia theo tam bộ trong trường hợp của vòng hoàng đạo thông thường, dùng để nâng cao các chủ thể cai quản thuộc hành tinh của cung, tức Gemini, với Saturn đang hứa hẹn ở một giai đoạn tương đối tiến hóa, sự đối nghịch cần có để mang lại một thay đổi triệt để cơ bản.
Hãy chú ý cách diễn đạt này. Toàn bộ vấn đề về vòng quay với tác động kép của nó và ảnh hưởng kép của nó lên tâm thức (và do đó, toàn bộ vấn đề về ba decans và các chủ thể cai quản của chúng trong mỗi cung của hoàng đạo) vẫn phải là một vấn đề khó khăn và trừu tượng, cho đến khi mà các chiêm tinh gia đã phát triển được một tâm thức bốn-chiều-đo (four-dimensional consciousness) và biết được ý nghĩa thực sự của câu Kinh Thánh “bánh xe quay trên chính nó”. Thực ra bánh xe không quay giống như một bánh xe trong một xe hơi hoặc là hướng tới, hoặc đảo ngược. Nó quay theo mọi hướng (every way) và cả hai hướng cùng một lúc. Cho đến nay, sự kiện này là một sự kiện mà tâm thức con người không thể hiểu được. Sự phức tạp liên quan đến sự tiến bộ qua các decans – cũng chi phối các chủ thể cai quản – cần được tìm thấy dựa vào tác động đủ loại của bánh xe. Do đó, bánh xe chuyển động không những theo chiều kim đồng hồ mà còn cả hai chiều cùng lúc và cũng thẳng góc với chính nó.
Tính chất rõ ràng của ý nghĩa của hai Linh Từ (Words) dành cho cung này, Tôi không cần phải minh giải. Đối với con người thông thường, Linh Từ phát ra “Hãy để cho sự không ổn định làm công việc của nó” (“Let instability do its work”), nhưng đối với đệ tử, Linh Ngôn được chính linh hồn phát ra: “Tôi nhận biết được cái ngã khác của tôi và trong sự suy yếu (the waning) của cái ngã đó, tôi tăng trưởng và rực sáng”.
Tính uyển chuyển, nhận thức về tính nhị nguyên, sự kiểm soát của linh hồn! Đây là các chủ âm của cung này và nên trở thành chủ âm của cuộc sống của bạn, vì dù cho bạn thuộc cung nào trong kiếp sống này, có lúc nào đó và nhiều lần, nó đã chi phối kinh nghiệm của bạn, và các kết quả được ghi dấu trong cuộc đời của đệ tử tiến hóa. Taurus, The Bull (Kim Ngưu) (20/04 – 20/05 DL)
Giờ đây chúng ta đi đến cung cuối cùng trong số mười hai cung mà chúng ta đã đang xét, và là cung cuối cùng của những cung đang tác động đến nhân loại. Nó cũng là cung thứ hai mà – sau sự tái định hướng đi trước con đường đệ tử – tạo ra các thay đổi và cơ hội cho đệ tử. Chúng ta cũng đi đến cung được gọi là “cung của động cơ sự sống chủ yếu”, vì Taurus là biểu tượng của dục vọng (desire) trong mọi giai đoạn của nó. Dù cho đó là con người bên trong (subjective man) được thôi thúc bởi ước vọng, hay là đệ tử được thôi thúc tiến tới trên con đường phản bổn hoàn nguyên do sự thôi thúc của đạo tâm (aspiration), hay là điểm đạo đồ được kiềm chế bằng ý muốn hợp tác với Thiên Cơ (Plan), tuy thế, y vẫn đáp ứng với biểu lộ mạnh mẽ nhất của một trạng thái ít được hiểu biết đến của thánh linh (divinity), mà chúng ta gán cho một danh xưng không thích hợp là Ý Muốn của Thượng Đế (Will of God).
Ý muốn, quyền năng, dục vọng, hoài bão, tham vọng, động lực, mục tiêu, xung lực, sức thôi thúc, kế hoạch – tất cả các từ ngữ này đều cố gắng diễn đạt một trong các đặc điểm tiêu biểu (attributes) chính yếu ẩn bên dưới và các nguyên nhân căn bản (con người ít khi biết được là gì) của biểu lộ, của các diễn trình tiến hóa và của ý-muốn-tồn-tại (will-to-be) hay là ý-muốn-linh-hoạt (will-to-live). Bộ ba lớn về dục vọng (desire) - khát vọng (aspiration) - chiều hướng (ý chí) chỉ là ba từ ngữ, chúng cố gắng mô tả sự tiến bộ và khuynh hướng của con người phàm ngã (man the personality), con người linh hồn (man the soul) và con người vận hà (man the channel) đối với tinh thần hoặc sự sống. Cả ba đều nêu ra một cách không thỏa đáng nguyên nhân của ba cách diễn đạt (threefold expression) đang nằm bên dưới tất cả mọi biến cố (events), mọi tiến bộ và mọi diễn biến (happenings) trong thời gian và không gian.
Chính Đức Phật, Đấng đã minh giải cho con người bản chất của dục vọng (desire, khát khao) và các hậu quả của nó, với các tác dụng bất hạnh mà dục vọng tạo ra khi kéo dài và không được soi sáng (unenlightened). Chính Đức Christ, Đấng đã giảng dạy việc chuyển hóa dục vọng thành hoài bão (aspiration, đạo tâm), do cách thể hiện được đưa ra cho nó trong Kinh Tân Ước, đó là nỗ lực của ý chí con người (từ trước đến giờ được kích động bởi dục vọng hoặc được biểu hiện bằng dục vọng) để chính nó phù hợp với ý muốn của Thượng Đế – điều này không được hiểu rõ nhưng lại phù hợp với sự tin cậy hoàn toàn và với sự đoan chắc bên trong, rằng ý muốn của Thượng Đế phải là tất cả những gì tốt lành, cả về mặt cá nhân lẫn về mặt tổng thể.
Hiện giờ, vì huyền lực Shamballa đang bắt đầu tuôn đổ vào thế gian (world), con người đang mưu tìm một cách diễn dịch khác về ý muốn/ý chí (will) của Thượng Đế, ý chí này sẽ không bao hàm sự mặc nhận (acquiescence, bằng lòng một cách thụ động) mù quáng từ trước đến giờ và sự chấp nhận không thể tránh khỏi đối với các mệnh lệnh không thể hiểu được của một Mệnh Trời (Providence, Ý Trời) hùng mạnh, tất yếu, nhưng lại sẽ tạo ra một hợp tác đầy hiểu biết với Thiên Cơ và một hòa hợp do khai ngộ của ý chí cá nhân với Thiên Ý vĩ đại, và việc này cho lợi ích lớn lao của Tổng Thể. Đối với thái độ đáng mong muốn này, có một sự chuẩn bị khắp thế giới diễn tiến theo một cách đơn giản và khiêm tốn qua sự kích động từ từ của ý-chí-hành-thiện (will-to-good) khắp nơi và sự đòi hỏi được bày tỏ một cách rộng rãi, đến nỗi các tình trạng con người có thể trở nên thực sự sáng tỏ hơn, được phân chia một cách tinh tường hơn vì lợi ích của tổng thể, và phụ thuộc một cách rõ ràng hơn vào sự thôi thúc thiêng liêng có sẵn về cái mỹ lệ, cái tổng hợp, và biểu hiện tự do của các bí ẩn giấu kín cần phải được tìm thấy ở tâm của mọi hình hài. Nó cũng đang tiến tới qua việc luôn luôn cố gắng để tìm hiểu và lý giải Thiên Cơ cho nhân loại, vì các nét rộng lớn của nó bắt đầu trở nên lộ rõ trước sự thông thái đang phát triển của con người.
Mọi điều này cho thấy sự đáp ứng ngày càng tăng về phía con người đối với các ảnh hưởng đang đến của Shamballa và đáp ứng tiếp theo sau của trạng thái ý chí của bản thể con người. Điều này phải tạo ra các kết quả không mong muốn cũng như các kết quả ưa thích vì trình độ tiến hóa hiện nay của con người, và, do đó chịu trách nhiệm cho nhiều điều đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Sự đáp ứng về rung động của nhân loại (nhờ trung gian của hầu hết người giác ngộ và nhạy cảm trong mỗi quốc gia) đối với ảnh hưởng này, và sự tương tác từ lực do tương ứng giữa trung tâm vĩ đại ở Shamballa với trung tâm nhân loại là một sự kiện đang tăng lên vững chắc, được ghi nhận và chú ý bởi Thánh Đoàn đang quán sát và tạo ra một vài thay đổi chính tất yếu và không thể tránh khỏi. Điều này biện minh một cách hùng hồn cho tương lai mặc cho sự dùng sai nhất thời đối với các sức mạnh. Tất nhiên và đồng thời, sự tương tác này khơi dậy sự đáp ứng từ kẻ thiếu chuẩn bị, kẻ không sẵn sàng, và từ kẻ có định hướng sai lầm và kẻ an trụ một cách ích kỷ. Việc này kích thích ý-muốn-có-quyền-lực (will-to-power) trong cá nhân và nuôi dưỡng sự hội nhập phàm ngã thuộc loại sai lầm và các dục vọng được củng cố của nó. Như thế, qua các phàm ngã này, cùng sự chú tâm sai lầm và các giáo huấn tệ hại của chúng, các quốc gia cũng bị dẫn vào con đường lầm lạc – lại tạm thời – và thần lực Shamballa bị sử dụng và bị hướng dẫn sai chỗ. Kết quả của tác dụng kép này của thần lực Shamballa hiện nay là sự ném xuống (precipitation) của tiến trình tẩy sạch nhưng khủng khiếp đó mà chúng ta gọi là Chiến Tranh. Chiến tranh này là cực điểm (consummation) của sự xung đột giữa các cặp đối ứng (pairs of opposites) với lưỡng nguyên tính căn bản của biểu lộ, và về căn bản, không bị thúc đẩy như là tất cả các cuộc chiến tranh trước đây. Khi nói tói xung đột này, Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng, đối với chúng ta (những kẻ hoạt động trên khía cạnh bên trong), cuộc xung đột năm 1914 và cuộc xung đột này là hai giai đoạn (phases) của một tình trạng duy nhất.
Khi được kiểm soát ở trung tâm ỗn định bởi các Đấng Dẫn Dắt (Guides) của nhân loại, và khi không được theo đuổi một tiến trình quá dài và quá khủng khiếp, thì chiến tranh có thể đẩy mạnh một cách rõ rệt nhất các mục tiêu của tiến hóa bằng cách tạo ra các tình huống, chúng nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ dưới sự hướng dẫn tâm linh, đòi hỏi tư duy sáng suốt (một điều khó tìm thấy), việc loại bỏ các tình trạng khó chịu bằng cách đưa chúng vào tình trạng nổi bật, và bằng cách lấy đi tiếp theo sau cội nguồn xuất phát của các tình trạng đó, và cũng bằng các ảnh hưởng rõ ràng được tạo ra trên thể tình cảm của nhân loại bằng nỗi đau khổ kết hợp.
Nỗi đau, sự mất mát, sự lo lắng và phiền muộn có thể dẫn đến một đảo lộn sự định hướng của con người trên vòng sự sống, giống như nó đang xảy ra trong trường hợp của người tìm đạo riêng biệt. Nó có thể dẫn đến việc tập trung mọi khuynh hướng sự sống dựa vào một thế giới có các giá trị đích thực hơn và thực tại chân thực hơn, như thế mở ra nền văn minh mới và tốt đẹp hơn mà tất cả chúng ta đều hy vọng. Hãy quan sát thế giới ngày nay, ước gì bạn có thể thấy nó như Chúng Tôi, các huấn sư trên khía cạnh bên trong có thể thấy nó, bạn sẽ bắt đầu biết đến một sự tái tập trung và tái định hướng trên mọi khía cạnh.
Tuy thế, lần nữa, yếu tố thời gian xuất hiện (đó là ý thức hiểu biết bị bộ óc chi phối) và vấn đề mà Thánh Đoàn hiện đang bận tâm đều là muốn thấy rằng sự xung đột hiện nay không kéo dài dai dẳng một cách quá đáng, để làm thức tỉnh mọi quốc gia, không trừ quốc gia nào, dẫn đến một ý thức về tầm quan trọng gây ấn tượng sâu sắc của thời hiện đại, và của phần đóng góp đúng chỗ và trách nhiệm của các quốc gia, và như thế vạch ra một cực điểm mà trong đó bài học chính xác của thế giới có thể được học hỏi; nhờ đó thế giới có thể được thanh lọc bằng việc loại bỏ các yếu tố không được ưa thích đang cản trở kỷ nguyên mới và việc xuất hiện của một nền văn minh thiên về tinh thần; và nhờ đó mà các lực lượng của thù địch, của độc ác, của chủ nghĩa vật chất và của vô minh có thể bị dồn trở lại (bất cứ ở đâu có nó) trước sự tấn công dữ dội có ảnh hưởng rộng của các lực lượng Chính Đạo.
Ở đây có thể nêu ra rằng chỉ khi nào Kỷ Nguyên Bảo Bình (Aquarius Age) đi vào biểu lộ trên hành tinh chúng ta nói chung, mang theo sự hiểu biết phổ quát tiếp theo sau của nó, và các phương pháp mới mẻ để thể hiện sự tổng hợp trên thế giới, các mối quan tâm của nhân loại và nền tôn giáo trên thế giới, có như thế thì nhân loại, đệ tử trên thế giới, đang bắt đầu tiến vào ảnh hưởng của Taurus (Kim Ngưu). Chính ảnh hưởng này mới sẽ mang lại vào lúc đó việc đảo ngược của vòng sự sống đối với những ai trong gia đình nhân loại, những kẻ đang sẵn sàng (và số người này hiện nay là rất lớn). Điều này đang xảy ra và các kết quả đều không thể thoát khỏi và không thể lẫn tránh được. Câu hỏi là: Phải chăng ảnh hưởng của cung Kim Ngưu này sẽ tăng thêm khi mà do các thần lực Shamballa đang đến, nó tạo ra ngọn đèn pha của giác ngộ mà Taurus là tác nhân bảo quản của nó, hoặc là nó sẽ chỉ kích động dục vọng, làm tăng lên tính ích kỷ và đưa nhân loại tới “các đỉnh cao bốc lửa của tư lợi” thay vì đi đến núi cao của linh thị và điểm đạo?
Đây là tình huống mà các bậc Thức Giả (Knowers) của nhân loại ở các cấp độ hiểu biết khác nhau và ở mức giác ngộ khác nhau của họ vào lúc này đang phải đương đầu. Không một cái nào trong số các ảnh hưởng này – thuộc Taurus hoặc thuộc Aquarius – có thể được tránh khỏi. Như bạn sẽ thấy khi chúng ta nghiên cứu phần phân tích của cung này và đi đến việc xem xét các qui luật của nó, Taurus trui rèn các khí cụ của cách sống kiến tạo hoặc của hủy diệt; nó rèn các sợi xích để trói buộc hoặc tạo ra chìa khóa để mở cái bí ẩn của sự sống; chính tiến trình rèn luyện này, với ảo cảm tiếp theo sau của nó, vào lúc này đang diễn ra một cách mạnh mẽ nhất. Vulcan kiểm soát các tiến trình giống như cái đe (the anvillike processes) của thời gian và giáng xuống cú đập để nắn kim loại thành những gì theo ý muốn, và điều này đúng với ngày nay cũng như chưa từng có trước kia. Nó chính là kẻ đang tiến trên con đường dành cho Đấng Avatar sắp đến, Đấng Hóa Thân này – vào đúng thời điểm – sẽ xuất lộ, biểu hiện trong chính Ngài Ý Chí của Thượng Đế, chính là ý-chí-hành-thiện thiêng liêng, đưa đến an bình qua sự hiểu biết, và đưa đến các liên hệ đúng đắn giữa con người và giữa các quốc gia.
Hiện giờ ảnh hưởng của Taurus phải được xem như rất mạnh mẽ ngày nay, đặc biệt là theo quan điểm của các giá trị tinh thần bên trong; chính Taurus mới là chủ thể cai quản và là các ảnh hưởng hướng dẫn của những gì đang xảy ra ở khắp nơi.
Ở đây Tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý đến sự kiện là cung này là một cung tổng hợp theo ý nghĩa là nó mang lại biểu hiện của một thôi thúc bên trong có bản chất xác định nào đó trên cõi trần. Nó làm điều này, vì tính chất căn bản của nó biểu hiện dưới hình thức dục vọng nơi đa số con người và dưới hình thức ý chí hay là mục tiêu được hướng dẫn nơi đệ tử hoặc điểm đạo đồ. Nó biểu lộ dưới hình thức sự bướng bỉnh (stubborness) nơi kẻ bậc trung (và theo sát nghĩa, đây là việc tự nguyện tuân theo các mục tiêu của phàm ngã), hoặc là dưới hình thức được thể hiện một cách sáng suốt – được thúc đẩy/kích hoạt (actuated) bằng động cơ bác ái – nơi người tiến hóa. Điều này hàm ý tuân theo mục đích của linh hồn. Người thuộc cung Taurus, một cách tự nhiên và theo khuynh hướng lúc sinh ra, thường hay cẩn trọng xem xét cách trình bày này và nhờ thế thử nghiệm mọi hoạt động chính yếu có tính quyết định của họ bằng câu hỏi: Có phải thái độ hiện tại của tôi, công việc hoặc ý định của tôi được thúc đẩy bằng ham muốn của phàm ngã, hay là tôi đang làm việc và vạch kế hoạch trực tiếp dưới sự thôi thúc và khuyến khích của linh hồn? Việc này sẽ đem lại chủ âm của mọi vấn đề của người thuộc Taurus. Toàn bộ bí ẩn của mục tiêu thiêng liêng và sắp xếp thiêng liêng đang ẩn trong cung này, về căn bản là do mối liên hệ của chòm sao Pleiades với chòm sao Gấu Lớn và với thái dương hệ chúng ta. Điều này tạo thành một trong các tam giác quan trọng nhất trong toàn bộ các mối liên hệ vũ trụ của chúng ta, và sự quan trọng này cũng được nâng cao bởi sự kiện rằng ở “con mắt của Kim Ngưu” là con mắt của thiên khải. Mục tiêu ẩn dưới diễn trình tiến hóa – “việc đổ xô về phía trước của Kim Ngưu của Thượng Đế”, như nó được gọi theo huyền môn – khai mở một cách vững chắc và không ngưng nghỉ kế hoạch kỳ diệu và cao cả của Thượng Đế. Đây là chủ đề mà ánh sáng tiết lộ.
Do sự tuôn đổ vào của huyền lực Shamballa, vào lúc này có sự thiết lập một liên hệ đặc biệt hay là sự sắp thẳng hàng (alignement) giữa tinh tòa Taurus (với việc sắp thẳng hàng riêng biệt của nó với Pleiades và Great Bear), hành tinh Pluto và Địa Cầu chúng ta. Việc này tạo ra nhiều khó khăn trên thế giới hiện tại và là khó khăn mà chiêm tinh gia hiện nay cần thận trọng xem xét. Nó tạo thành một tam giác vũ trụ chính yếu vào lúc này, đang chi phối nhiều điều đang xảy ra hiện nay.
Huyền lực Shamballa này là những gì “làm bùng lên (fans) hay tăng thêm ánh sáng bằng cách lấy đi các chướng ngại vật, và từ các vị trí xa xăm, tiếp tục tuôn đổ qua con mắt giác ngộ đi vào các lĩnh vực ảnh hưởng trên hành tinh đau khổ, tức Địa Cầu, thúc giục Kim Ngưu (the Bull) lao tới”. Cổ Luận giảng như thế. Ngụ ý của câu này là năng lượng của ý chí – mới được Đức Sanat Kumara phóng rải trên hành tinh chúng ta – phát ra, xuyên qua trung tâm lực đầu của Hành Tinh Thượng Đế, từ chòm sao Đại Hùng; năng lượng đó được hạ thấp mức rung động xuống xuyên qua một trong các Pleiades (vì vậy ảnh hưởng của nó trên vật chất và do đó cũng là các ảnh hưởng mạnh mẽ thuộc Taurus của nó trên nhân loại), và như thế đi vào trong thái dương hệ. Ở đó nó được hấp thụ bởi trung tâm lực chính của sự sống hành tinh chúng ta, mà chúng ta gọi là Shamballa. Tất nhiên các ảnh hưởng của nó đều có hai mặt. Nó tạo ra trong một số quốc gia, chủng tộc và cá nhân một hiện tượng dâng trào của sự bướng bỉnh (self-will) hoặc của ý-muốn-quyền-lực (will-to-power) vốn là đặc điểm của bản chất thấp đã phát triển, khía cạnh phàm ngã của tính ích kỷ được sáp nhập lại (integrated selfhood). Nó tạo ra – mặc dù không mấy dễ dàng – một sự kích hoạt của ý-chí-phụng-sự (will-to-serve) vào thiên cơ, như điều đó được hiểu rõ bởi những người tìm đạo trên thế giới, các đệ tử và điểm đạo đồ trên thế gian. Các mục tiêu của Thượng Đế được thể hiện như thế.
Do huyễn cảm thế gian, ý tưởng và mục tiêu thực sự được đặt trước các mãnh lực hành tinh của chúng ta bởi Ý Chí sáng- tạo- toàn- năng (all-creating Will) trở thành bị lệch đi bởi nhiều người. Chúng không được an trụ trong ý chí thiêng liêng mà cho đến nay được tập trung trong các phàm ngã của con người, và do đó chỉ có một ít người hiểu được cái đẹp của sự sống của nhóm, mục tiêu của nhóm và sự pha trộn của nhóm có dụng ý. Cách sống tập thể có khuynh hướng đưa tới việc hoàn thành tự do ý chí trong việc phụng sự và việc phụ thuộc lỏng lẻo của ý chí thấp kém vào mục đích cao siêu hơn trong việc tạo thành nhóm. Tuy nhiên, qua huyễn cảm được tiếp xúc, sự sống và hoạt động tập thể này trở thành bị méo lệch thành ý chí được áp đặt (imposed will) và ý niệm của siêu-quốc-gia (super-states). Việc này tạo ra sự quản thúc của trí tuệ và sự rút ngắn của mọi quyền tự do, mọi ý tưởng phóng khoáng và tự do ý chí. Con người trở thành tù nhân của trạng thái do con người tạo ra. Việc này mang lại một manh mối cho nhiều sự việc đang xảy ra ngày nay và cho sự phát triển bất trị (headstrong progress) của những người bị ảo cảm, cho việc cố kết của các cá nhân trong các chủ nghĩa lý tưởng sai trái có tính chia rẻ của họ, và cho việc chấp thuận của họ đối với sự áp đặt một luật lệ của sự sống và một trật tự sinh hoạt vốn được đặt lên họ bằng sức mạnh chứ không phải là cách biểu hiện tự do của một con người tự do.
Thứ hai là cùng một lực đưa tới cho những người khác và các cá nhân khác một mức độ giác ngộ – một giác ngộ cho thấy sự tổng hợp nằm bên dưới, nó cho thấy (indicates) thuyết lưỡng nguyên sau cùng phải tan biến (vanish) và nó cũng cho thấy cái bí ẩn của các mối liên hệ đúng đắn của con người. Một phản ứng tạo ra sự đổ xô tới của các hệ thống vật chất của đời sống, tư tưởng và dục vọng, đang lao tới một cách mù quáng với sức mạnh của động lực riêng của chính chúng và tạo ra một giai đoạn biểu lộ mạnh mẽ và hoạt động linh hoạt; phản ứng kia thể hiện trong một linh thị xa xăm của tiềm năng và một hoạt động tiến tới vững chắc, mặc cho các nguy hiểm và các khó khăn trước mắt. Do đó, Kim Ngưu (the Bull) ở dưới biểu hiện kép (dual expression). Ngày nay, chúng ta thấy việc tấn công bướng bỉnh của bản chất thấp (lower nature, phàm ngã) của nhân loại được biểu hiện trong các mãnh lực thù địch, và sự tiến bộ có ý nghĩa của những người và các dân tộc đang tìm cách, cho dù không có sự hiểu biết đầy đủ, để thể hiện các kế hoạch của Thượng Đế, đang tiến hành trong sự căm ghét lẫn nhau.
Điều đó còn ở xa các diễn trình tiến hóa tuy đã chiếm hữu được nhân loại, và đó là tình huống quyết định mà hiện nay phải được phát hiện. Câu hỏi được đưa ra là : Kim Ngưu của dục vọng hay là Kim Ngưu của biểu hiện thiêng liêng đã giác ngộ sẽ thành công?
Đây là cung của đất (earth sign) và do đó việc thể hiện Thiên Cơ hay làm tròn ước muốn phải được xúc tiến trên cõi ngoài của cách sống. Ý chí hoặc ước vọng này phải tự biểu hiện trong cõi sinh hoạt ở ngoài và trong ngoại cảnh, dù đó là ngoại cảnh của con người cá biệt, của một quốc gia, hoặc của một nhóm các quốc gia.
Như bạn biết, từ lâu các chiêm tinh gia đã nêu ra rằng cung này liên hệ đến thể xác trong số các yếu tố khác, và sức khỏe hay là cái toàn bộ của xác thân có liên hệ chặt chẽ với biểu hiện của ước vọng trong quá khứ, hoặc của chủ nghĩa lý tưởng hiện tại, và đây là một điều cần ghi nhớ. Ngày nay việc chữa trị hay chăm sóc xác thân có tầm quan trọng rất lớn gần như đối với mọi người, và các ý tưởng của tất cả mọi người không trừ ai, dù là trong tình trạng chiến tranh hay không, đều chuyển sang hướng đó. Tầm quan trọng dựa trên cái tổng thể của sự sống vật chất của cá nhân là tượng trưng của hình thể bên ngoài của nhân loại, xét mọi con người như một đơn vị.
Lại nữa, vàng là biểu tượng mà ngày nay đang chi phối các ham muốn của con người, dù là thuộc quốc gia, kinh tế hoặc tôn giáo; nó liên quan tới cung này, và đây là một trong các dấu hiệu cho thấy rằng ngày nay sự xung đột trong tình hình kinh tế thế giới được dựa vào sự dâng lên của dục vọng. Do đó, theo một cách huyền bí – trích dẫn từ một tối cổ thư về tiên tri:
“Con mắt vàng (kim nhãn) của Taurus chỉ đường cho những ai muốn thấy. Một ngày nào đó, những gì bằng vàng cũng sẽ đáp ứng, đi từ Đông sang Tây trong thời điểm khủng hoảng đó, khi sự thôi thúc để thu thập vàng sẽ ngự trị phân nủa bên dưới (nghĩa là trạng thái phàm ngã của con người và của các quốc gia – A.A.B.).
Việc tìm vàng, việc tìm ánh sáng vàng thiêng liêng, điều khiển Kim Ngưu của Sự sống, Bò Vàng của Sắc tướng (Bull of Form). Cả hai phải gặp nhau, và đáp ứng, va vào nhau. Thế là vàng biến mất…” Bộ ba trần tục (earthly triplicity) gồm Capricorn, Virgo và Taurus tạo thành một tam giác của hình thức biểu lộ vật chất, biểu lộ này có khả năng gây chú ý sâu xa khi người ta khảo sát nó, hoặc là theo quan điểm của vòng tròn thông thường của hoàng đạo, được người bậc trung và nhân loại kém phát triển noi theo, hoặc là theo quan điểm của đệ tử mà trong đó con đường tiến hóa của hoàng đạo bị đảo ngược. Trong trường hợp đầu, Capricorn đánh dấu điểm trọng trược lớn nhất và biểu lộ cụ thể, đồng thời chứng tỏ sự sống thiêng liêng khi ăn sâu trong vật chất. Đây là trạng thái thật sự chết đối với sự sống; đó là tình trạng bị cầm giữ (captivity) trong sắc tướng. Tuy nhiên, trong Virgo, sự sống đó làm cho sức ép bên trong của nó được cảm nhận còn hoạt động – thực ra hãy còn yếu ớt – của sự sống ẩn giấu bắt đầu đập nhịp bên trong hình hài cụ thể, tạo ra trong Taurus loại phản ứng đưa tới ham muốn, và việc lao tới và hoạt động mạnh mẽ, nó cho thấy tiến trình phát triển của cá nhân hoạt động theo sự thôi thúc của dục vọng. Đừng quên rằng, chính rung động đầu tiên trong sự đáp ứng của sự sống Christ là để lôi cuốn, thúc đẩy hay gợi lên bản chất hình hài mà trong đó nó tìm được chính nó. Rồi sau đó, khi mọi cội nguồn của bản chất hình hài (được vạch ra qua dục vọng) bị cạn kiệt, và sự sống Christ trở nên rất mạnh và dễ dàng tự lộ ra qua cái chết của Mẹ, tức hình hài, và chỉ lúc đó, sự tiến hóa của bánh xe bị chận lại, và “sự xoay tròn” (“revolution”) xảy ra với trạng thái sự sống tự đảo ngược trên bánh xe. Kế đó đệ tử (một biểu hiện của sự sống Christ trong các giai đoạn biểu lộ sớm của nó) chuyển hóa dục vọng (desire) thành đạo tâm (aspiration), bắt đầu đời hoạt động (career) của đệ tử – một cách không thiên vị và trong ý thức đầy đủ – trong cung Taurus và trên “các cánh của hoài bão” tiếp tục hướng tới Virgo và “cả hai Mẹ và Con tiến vào Ngôi Nhà Hoạt động”. Từ ngôi nhà đó, vào đúng lúc, đệ tử tiến đến Capricorn, nơi mà cuối cùng, đệ tử chinh phục vật chất, hình hài hay là biểu hiện cụ thể đối với các công dụng và các mục đích thiêng liêng, và chứng minh sự chiến thắng và mãnh lực của sự sống Christ.
Cái bí ẩn của các Tam Giác Lực hay là các bộ ba trong biểu lộ tứ phân của chúng, cho đến nay còn là một khía cạnh chưa được nghiên cứu của chiêm tinh học và là khía cạnh mà chúng ta sau này sẽ quan tâm tới.
Do đó, cung Taurus này là cung thứ mười một trên vòng thông thường của sự chú tâm và sự sống bên ngoài, đi trước mỗi chu kỳ mới của cách biểu hiện lâm phàm. Vì cá nhân xuống luân hồi và khi cố ý khoác vào lớp vỏ cảm dục, y dứt khoát bước vào chu kỳ Taurus, vì chính dục vọng thúc đẩy luân hồi và nó nhận sức mạnh của Taurus để tạo ra việc này. Vì chủ đề này liên quan đến chiêm tinh học đối với thể cảm dục, chúng ta sẽ không bàn thêm đến nó vì đó là một giai đoạn tìm tòi mà nhân loại chưa sẵn sàng.
Cung này cũng là cung cơ bản thứ hai trên vòng đảo ngược, chuẩn bị cho nhận thức có hiểu biết về mối liên hệ đúng của các nhị nguyên tính (dualities) trong Gemini. Hãy cân nhắc điều này. Trong cung này, tất nhiên chúng ta có các tính chất hay các trạng thái đặt cạnh nhau:
1. Ham muốn – đưa đến đạo tâm trên vòng đảo ngược.
2. Sự mù quáng – sau rốt dẫn đến sự thấy.
3. Bóng tối – sau cùng đưa tới ánh sáng.
4. Tử vong – cuối cùng đưa đến giải thoát.
Sau cùng, chúng ta trở lại nhị nguyên tính vĩnh cửu, đưa đến sự tương tác của các đối cực như chúng đã từng làm, đối với sự dao động theo chu kỳ của sự sống nội tâm và ngoại vi của biểu hiện, và đối với sức hút và đẩy đang đưa đến một dời chuyển đều đặn của lực hút đối với một kêu gọi bao giờ cũng cao siêu và rộng lớn. Đó là cái bí ẩn của sự tổng hợp cuối cùng, chính là sự giác ngộ sau rốt, được nhìn thấy qua con mắt của Taurus. Chính vì lý do này mà cung này được xem như là cung của hoạt động đại đồng, với hoạt động thường xuyên và lớn lao dưới sự thôi thúc của ham muốn vật chất, hay là sự thôi thúc của ý chí thiêng liêng khi được nhận biết và phát hiện. Tam giác của biểu lộ là tam giác có các năng lượng mạnh mẽ:
1- Dục vọng ............ đạo tâm (hoài bão) ....... ý chí.
2- Người thường ..... đệ tử ............................... điểm đạo đồ.
3- Tính vật chất........ tính nhị nguyên ............ tính thiêng liêng.
4- Sắc tướng ............. Linh hồn ........................ Tinh thần.
5- Nhân loại ............. Thánh Đoàn .................. Shamballa.
Tôi luôn luôn khoanh tròn các thay đổi này khi xem xét về chúng, hiểu một cách sáng suốt, sau rốt và tất nhiên sẽ đưa đến một sự dung hợp trong ý thức cá nhân của bạn. Nơi đây, Tôi không định nói nhiều về Thập Giá Cố Định mà Taurus là một trong các tay của nó. Tôi đã bàn đến Thập Giá này ở nhiều chỗ khác khi xem xét với bạn các tinh tòa Leo, Scorpio và Aquarius. Do đó, Tôi xin giới thiệu cho bạn các bình giải trước đây của Tôi. Như bạn sẽ nhận thức, Scorpio là cánh tay có ưu thế (dominant arm) mà qua đó ảnh hưởng có hiệu quả nhất tuôn chảy trên vòng đảo ngược, ở lĩnh vực liên quan với nhân loại tiến hóa, vì đó là cung thử thách cho nhân loại và là cung mà trong đó nhân loại đạt đến các độ sâu hay đạt tới các đỉnh cao. Taurus là luồng năng lượng chủ yếu dựa vào Thập Giá Cố Định này ở lĩnh vực liên quan đến người thông thường. Năng lượng được phóng thích qua Thập Giá này có các hiệu quả tuyệt diệu của nó, sau cùng tạo ra sự đảo ngược lớn lao và sự từ bỏ (renunciation, quên mình). Trong Thập Giá này, Taurus là Bậc Điểm Đạo (the Initiator) vì nó “thúc đẩy Ý Chí”, tạo ra hoạt động và đà thúc đẩy. Bạn có (Tôi lặp lại các hàm ý trước đây) các tình huống và các tương ứng sau đây liên quan với ba Thập Giá:
1- Thập Giá Cơ Bản ........ Tinh thần ..... Ý chí ................ Shamballa.
2- Thập Giá Cố Định ...... Linh hồn ...... Ý thức ............. Thánh Đoàn.
3- Thập Giá Khả Biến ..... Sắc tướng .... Hoạt động ...... Nhân loại.
Điểm đạo đồ là kẻ mà trong quá trình tiến hóa, biết liên kết một cách sáng suốt và có hiệu quả cả ba Thập Giá này trong chính mình. Con người, tam giác năng lượng chủ yếu, con người hình vuông, con người trên Thập Giá, và cuối cùng, con người thành ngôi sao năm cánh! Trong bốn hình thức biểu tượng đơn giản này có ẩn toàn bộ lịch sử của giới thứ tư trong thiên nhiên. Tam giác và hình sao là các biểu hiện bên trong của một tâm thức cố định, tập trung trong thực tế, trong khi hình vuông và Thập Giá là các biểu hiện bên ngoài của con người được tập trung bên ngoài. Giờ chúng ta đến một nghiên cứu ngắn về các Chủ Thể Chi Phối của cung này. Nói về mặt nội môn, vì Taurus rất gần với cung Aries mà – trong chu kỳ thế giới này – vốn là cung của bắt đầu, nói cách tương đối, nó tạo thành một tập hợp các mãnh lực rất phức tạp, được liên kết không những cho Aries với các tiếp xúc vũ trụ của nó mà còn với Pleiades và Đại Hùng Tinh. Đồng thời nó lại rất đơn giản trong biểu hiện của nó vì nó được cai quản bởi chỉ hai hành tinh. Venus là chủ thể cai quản bên ngoài của nó, còn Vulcan là chủ thể cai quản bên trong và thuộc huyền giai của nó. Chúng ta đề cập tới một trong các bí nhiệm của Minh Triết Muôn Đời (Ageless Wisdom). 383 Venus có một liên hệ độc đáo với Địa Cầu, khác với mối liên hệ của bất cứ hành tinh nào khác, và do đó, điều này mang lại một liên hệ chặt chẽ hơn nhiều giữa Taurus với Địa Cầu, hơn là có thể có trong bất cứ mối liên hệ hoàng đạo nào khác ở lĩnh vực liên quan đến hành tinh chúng ta. Khi nói đến điều này, Tôi muốn nói trong chu kỳ thế giới đặc biệt này và ở giai đoạn phát triển tiến hóa riêng biệt này mà nhân loại hiện nay thấy rõ năng lực mình. Tất cả đều ở trong tình trạng thay đổi liên tục; khi con người phát triển tâm thức của mình, các nhóm người khác nhau có thể bước vào hoạt động rõ rệt phối hợp với cung đang kiểm soát, và vẫn còn các nhóm khác có thể trở nên cách biệt hơn trong các giao tiếp và ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, ngày nay Taurus, Venus và Địa Cầu có một liên hệ nghiệp quả rất chặt chẽ và một thiên trách (dharma, nghĩa vụ bắt buộc) rất rõ rệt phải tiến hành (work out, giải quyết, xử lý) cùng nhau. Cũng như những gì mà karma và mối liên hệ sau rốt có thể chứng tỏ là các lời dối trá vượt ngoài hiểu biết thông thường của con người, nhưng một ý tưởng nào đó về nó có thể thu lượm được bằng cách liên kết trong trí của bạn các từ ngữ: Ý Chí, Ước Vọng, Ánh Sáng và Thiên Cơ (Plan). Khi trình bày điều đó như thế, Tôi chỉ làm hạ thấp (step down) và làm biến dạng mối liên hệ, như chỉ khi nào con người có thể suy tư bằng các biểu tượng đơn giản và không có các ngôn từ, đồng thời có thể lý giải các biểu tượng từ trước đến giờ chưa được hiểu rõ này một cách chính xác, thì còn nhiều điều hơn không thể thêm vào.
Để hiểu được mối liên hệ của Venus và Địa Cầu, Tôi đề nghị bạn suy diễn về những gì Tôi đã đưa ra trước đây trong Luận Về Lửa Càn Khôn.
Toàn bộ mối liên hệ đã được tổng kết trong các lời: Hành tinh Venus so với hành tinh Địa Cầu giống như Chân Ngã so với Phàm ngã. Nên nhớ rằng hành tinh Venus là một trong bảy hành tinh thánh thiện, trong khi Địa Cầu không phải. Như bạn có thể thấy, cách diễn đạt này liên can tới một bí ẩn sâu xa về tính chất tương đối, về sự tương tác và về sự phát hiện có thể xảy ra (eventual revelation). Sự phát hiện này về mối liên quan của cặp giống nhau của Địa Cầu (Earth’s alter ego) đối với thế giới của sự sống con người sẽ chỉ được tiết lộ ở cuộc điểm đạo thứ ba, vào lúc mà mọi ảo cảm (glamour) và ảo tưởng đều bị xua tan và “ánh sáng đang chiếu qua con mắt của Kim Ngưu sẽ không còn bị ngăn trở” và đưa ánh sáng vào bóng tối.
Venus có ý nghĩa phụ thuộc trong trí chúng ta, cho dù chúng ta chỉ có một tia sáng lờ mờ về chân lý huyền môn, những gì thuộc về trí tuệ , những gì liên quan đến sự thăng hoa cuối cùng, những gì liên hệ đến tính dục và những gì phải thể hiện thành biểu lộ tượng trưng trên cõi trần. Đây là các quan niệm chính đi vào trong trí chúng ta khi Venus và Taurus được xem như hợp nhất. Các yếu tố biểu lộ này đã từng liên kết với cả hai kể từ đêm của thời gian (night of time), vì về mặt chủ yếu, chúng luôn luôn có các hàm ý của chúng, căn bản và thuộc về vũ trụ. Taurus là một trong các cung đang che đậy một bí ẩn thiêng liêng nào đó. Vì lý do các đệ tử đang huấn luyện, bốn ý niệm này được tóm tắt ngắn gọn trong một bản văn cổ có ý nghĩa rất lớn, bản văn này ghi:
“Các Con thánh thiện của Trí Tuệ ôm lấy cả hai. Chúng đã thấy và đã hiểu. Thế là phái tính được sinh ra, và thế là lỗi lầm lớn được tạo ra. Thể trí hướng ra ngoài. Hình tướng có vẻ được nhìn thấy chứ không phải sự sống. “Từ trong chỗ đen tối, chúng la to, Các Con thánh thiện của Trí Tuệ. Trong đau khổ, chúng la to. Chúng nhìn vào nội tâm và biết được cái sai lầm mà chúng đã phạm nhưng không biết phải làm gì … Đấng Cao Thâm (The Lord) đáp lại và đã ban cho chúng dấu hiệu phục hồi.” Bạn có hiểu ý nghĩa của diễn tả này và tính đơn giản cơ bản của nó không? Tôi xin đưa cho bạn gợi ý. Tam bộ hồng trần đã được các chiêm tinh gia xác định như là biểu hiện cho ý tưởng về đồng bằng (Taurus), về hang động (Virgo) và về đá (Capricorn). Có thể nói rằng các hang động này có trong đá, ở sâu dưới đồng bằng. Tôi đang nói bóng bẩy và bằng biểu tượng. Nhờ hang đá, Đấng Christ xuất hiện và đi trở lại trên các đồng bằng của Địa Cầu, rồi từ thời đó “người nữ không biết Ngài” (“the woman knew Him not”). Hình hài không còn giữ/hạn chế nơi Ngài nữa vì Ngài đã khắc phục được nó trong các độ sâu. Ánh sáng phục sinh tuôn tràn vào hang Điểm Đạo (cave of Initiation) khi tảng đá ở lối vào được lăn đi xa. Con người đi từ sự sống trong hình hài đến sự chết của hình hài – sâu trong chỗ có đá, xuống tận trong các hốc sâu (crypts) của Thánh Điện. Nhưng sức sống mới tuôn tràn vào cùng nơi đó, mang lại sự sống trong lành và giải thoát; các đối tượng xưa cũ qua đi, và bóng tối trở thành ánh sáng.
Bấy giờ tính dục (sex) được nhìn thấy thật ra chỉ là liên hệ của bản chất thấp đối với Thượng Ngã (higher Self); lúc đó nó được nâng lên vào ánh sáng của ngày để cho con người có thể đạt đến sự hợp nhất hoàn hảo với thánh linh. Con người khám phá ra rằng tính dục (mà từ trước đến giờ thuần túy là một chức năng thể xác, đôi khi được tiến hành theo sự thôi thúc của tình yêu) được nâng cao đến mức độ chính đáng của nó như là hôn phối thiêng liêng, được tiến hành và hoàn thiện trên các mức độ của hiểu biết linh hồn. Chính chân lý vĩ đại này nằm ở phía bên kia câu chuyện xấu xa về biểu hiện tính dục (sex expression), về ma thuật tính dục (sex magic) và các xuyên tạc/bóp méo (distortions) của ma thuật thuộc Vạn Pháp Kỳ Thư hiện đại (modern Tantric magic). Nhân loại đã hạ thấp xuống cách tượng trưng và trong các tư tưởng của nhân loại, đã làm giảm giá trị tính dục tới một chức năng con vật và không nâng nó lên vào lĩnh vực của điều mầu nhiệm có tính tượng trưng. Con người đã tìm cách qua biểu lộ hồng trần để tạo ra sự dung hợp và hài hòa bên trong mà họ khao khát, và điều này không thể được thực thi. Tính dục chỉ là một biểu tượng của một lưỡng nguyên bên trong mà chính nó phải được vượt qua bằng phương tiện vật chất hoặc các nghi thức (rituals). Đó là một sự siêu việt (transcendence) trong ý thức.
Chủ thể chi phối huyền bí của Taurus là Vulcan, người rèn kim loại, tức là kẻ chế tác trong biểu lộ trọng trược cụ thể nhất của thế giới thiên nhiên (theo quan điểm con người). Y là kẻ đi xuống tận các độ sâu để tìm kiếm chất liệu nơi đó hầu vận dụng nghệ thuật bên trong của mình và nắn tạo những gì đẹp đẽ và hữu dụng. Do đó Vulcan là những gì thay thế cho linh hồn, tức con người tâm linh, cá biệt, bên trong; trong hoạt động của y, chúng ta tìm được chủ điểm (key) cho bỗn phận của linh hồn trên vòng tuần hoàn vĩnh cửu của vòng sự sống. Bạn nên nhớ làm thế nào mà Hercules trên Thập Giá Cố Định đã phải thiết kế các vũ khí riêng của mình trước khi y thành công trong cuộc tranh đấu. Thực ra, đây là một ám chỉ đến tài khéo léo của Vulcan, kẻ cai quản con người nội tâm và hướng dẫn việc nắn tạo của mình.
Vulcan cũng cai quản các quốc gia ở một giai đoạn nào đó của biểu hiện phôi thai của linh hồn, như là hiện nay, và cai quản các hoạt động của các quốc gia đó, tạo ra các khí cụ của chiến tranh khi chiến tranh và xung đột là phương tiện duy nhất mà nhờ đó sự giải thoát có thể đến, mặc dù nỗi thống khổ xảy đến cho những ai mà do họ chiến tranh mới có. Lúc bấy giờ Vulcan nhập cuộc và – kể từ Thời Trung Cổ – đã đưa giới khoáng chất đến “các độ sâu mà việc cung ứng phải đến từ đó”, dưới sự kiểm soát của con người. Trong cuộc chiến tranh hiện nay, Vulcan có liên hệ cùng với Venus trong mối liên hệ của con người với con người và của con người với giới khoáng chất. Venus, tức năng lượng trí tuệ của con người, thiết lập mối liên hệ giữa người với người, giữa quốc gia với quốc gia, trong khi Vulcan thiết lập liên hệ giữa giới thứ tư trong thiên nhiên với giới thứ nhất. Như chúng ta sẽ thấy sau này, Vulcan bị cung 1 cai quản, còn cung 1 và giới thứ nhất rõ ràng được ràng buộc cùng nhau. Do đó, điều này mang lại huyền lực Shamballa và tiếp theo sau bạn có một tam giác năng lượng huyền bí – ý chí, nhân loại và giới khoáng chất. Chúng có một liên hệ rất chặt chẽ với nhau, cả theo quan điểm của Thiên Cơ lẫn theo biểu hiện của tính ích kỷ vật chất. Đó là công dụng lớn lao của các khoáng chất (sắt, đồng, vv…) trong Thế Chiến II. Theo nghĩa đen, đó là một cuộc chiến tranh mà trong đó giới khoáng chất được dùng chống lại con người. Nhân loại đã đi xuống tận các hang động và độ sâu có bê tông (concretion) và hiện nay đang sẵn sàng cho một chuyển động hướng lên, lần này được chọn một cách sáng suốt và đồng loạt. Đây là tình hình khó hiểu nhất cho kẻ thông thường trừ toàn bộ vấn đề về công dụng sáng suốt của những gì tồn tại trên hành tinh, và cũng như cách sử dụng mang tính hủy diệt được ràng buộc với nhau thành một tình thế có tính quyết định nhất. Phần giải quyết sẽ đến theo các đường lối tương tự, và về việc này, khả năng tiên đoán hiện đang đi vào sự hiểu biết của nhân loại, đó là có những kẻ “đang ngủ trong các hang động của đất đai, họ sẽ thức dậy và mang lại giải thoát” đã được nói đến. Nhưng đừng nên quá theo nghĩa đen trong việc lý giải vì “những gì thuộc về mặt đất cũng có thể được tìm thấy trong bầu trời”.
Về mặt huyền giai, cũng chủ thể chi phối là Vulcan đang chi phối hành tinh và quyết định sự kiện rằng con người là đại thiên địa của tiểu thiên địa, và rằng giới thứ tư nắn tạo hoặc chi phối tất cả các giới dưới nhân loại. Đó là phần bên trong (subjectivity) của cung này vốn làm cho việc tìm hiểu về nó rất khó khăn. Chỉ khi nào nhân loại thấu hiểu được bản chất của ý chí thì ý nghĩa thực sự của ảnh hưởng Taurus mới được hiểu rõ. Cả hai cung Aries và Taurus đều có liên hệ với tác động ban đầu của năng lượng vào hình hài hoặc của các năng lượng vào linh hồn. Ngày nay, con người đang trở nên từ từ nhận ra về sự phân biệt cần được thấy giữa các trái ngược và đang mơ hồ hiểu được bản chất thực của dục vọng. Nhưng con người vẫn còn ờ trong thung lủng ảo tưởng và – trong khi ở đó – không thể thấy rõ được. Một trong các đối nghịch đầu tiên mà đệ tử phải hiểu rõ là trái ngược về các thế giới chủ quan (bên trong) và khách quan (bên ngoài).
Ba cung này cũng có liên quan chặt chẽ với điểm đạo. Bí mật ẩn tàng của Aries, Taurus và Gemini được tiết lộ ở ba cuộc điểm đạo kế tiếp:
1- Bí mật của Aries là bí mật của các giai đoạn đầu, của các chu kỳ và của cơ may đang xuất hiện. Ở cuộc điểm đạo thứ ba, cuộc điểm đạo bắt đầu để hiểu được sự sống của tinh thần hay là trạng thái cao nhất; chỉ vào lúc đó, y mới biểu lộ lần đầu tiên sự sống của hình hài và kế đó sự sống của linh hồn bên trong hình hài đó. Kinh nghiệm này có một bản chất cao siêu đến nỗi chỉ có những ai đã trải qua được nó mới có thể hiểu được về bất cứ mặt nào của bất cứ điều mà Tôi có thể nói.
2- Bí ẩn của Taurus được tiết lộ ở cuộc điểm đạo thứ hai bằng việc cắt bỏ (removal) hoặc biến mất (disappearance) ảo cảm thế gian trong năng lực không rõ ràng của ánh sáng. Điều này tạo ra hoạt động