TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

+ Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo: Xem: VPTV Số mệnh
+ Các quy định và tiện ích của chúng tôi giúp phục vụ quí khách tốt nhất: Các quy định và hướng dẫn   

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Niệm Phật Các Phương Cát Tường Như Ý

PHƯƠNG PHÁP
NIỆM PHẬT MƯỜI PHƯƠNG - CÁT TƯỜNG NHƯ Ý

PHẦN I
"Kinh: Diệt trừ tối tăm trong mười phương"

+ Hướng dẫn: Thiện nam - Tín nữ khi muốn xuất hành đi về các phương được thượng lộ bình an, công việc cát tường như ý. Trước khi đi sắm lễ vật - Lễ bái Tam Bảo và niệm hồng danh đức Phật phương muốn đến, trong suốt quá trình di chuyển cũng không ngừng nhớ nghĩ và niệm Phật thì công việc đặng như ý.

I- SƠ ĐỒ CÁC PHƯƠNG PHẬT ĐỘ

HÀNH GIẢ XUẤT HÀNH ĐI VỀ PHƯƠNG NÀO THÌ NIỆM PHẬT PHƯƠNG ĐÓ

                   
                   
                   
     

Lễ PHẬT
Phương Tây Bắc

Khai Hóa Bồ-tát Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

 

Lễ PHẬT
Phương Bắc

Bảo Trí Thủ Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

 

Lễ PHẬT
Phương Đông Bắc

Hoại Ma Mạn Độc Bộ Như LaiChí Chơn Đẳng Chánh Giác

       
     

Lễ PHẬT
Phương Tây

Kim Cang Bộ Tích Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

Lễ Phật Phương trên
Tịnh Minh Đẳng Siêu Vương Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

Giữa: Đứng/ Ngồi

Lễ Phật Phương dưới
Niệm Sơ Phát Ý Đoạn Nghi Bạt Dục Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

Lễ PHẬT
Phương Đông

Đẳng Hành Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

       
     

Lễ PHẬT
Phương Tây Nam

Bảo Cái Chiếu Không Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

 

Lễ PHẬT
Phương Nam

Sơ Phát Tâm Niệm Ly Khủng Úy Quy Siêu Thủ Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

 

Lễ PHẬT
Phương Đông Nam

Sơ Phát Tâm Bất Thối chuyển Luân Thành Thủ Như Lai, Chí Chơn Đẳng Chánh Giác

       
                   
                   
      ............................................ ............................................ ............................................        

  

II- TÓM LƯỢC KINH

... Phật bảo đồng tử:
- Kinh này tên là “Diệt trừ tối tăm trong mười phương” . Vì sao? - Vì người nào nghĩ đến chư Phật trong mười phương và nhất tâm quy y thì trong tâm sáng suốt, như tối thấy được ánh sáng, không còn sợ hãi, cho nên gọi là “Diệt trừ tối tăm trong mười phương” . Nên phụng trì kinh này! Lại còn có tên làNhư Lai khen ngợi” , nên phụng trì! Lại còn tên là “Rõ pháp không tướng” . Lại còn có tên “Không Vô Sở Hữu” . Hãy siêng năng phụng trì!

Phật bảo đồng tử:
- Giả sử có người lãnh thọ kinh điển này rồi, hành trì đọc tụng và giảng thuyết cho người khác đầy đủ hoàn toàn không thiếu sót thì sẽ mau được thành tựu sở nguyện. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di thọ trì kinh này và đọc tụng thì hoàn toàn không còn sợ hãi. Nếu đến chỗ quan huyện không bị xâm tổn. Nếu đi giữa giặc giã oán thù không bị nguy hại. Nếu đi trong lửa dữ, lửa dữ liền diệt. Nếu đi trong nước, hoàn toàn không bị chết chìm. Trời, rồng, quỷ thần, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chơn-đà-la, Ma-hưu-lặc, ác thần, ác ma và các chúng quỷ thần, nhơn, phi nhơn khác không dám xúc phạm. Các loài sư tử, hổ lang, mãnh thú, hùng bi không dám đến gần. Ngạ quỷ Võng lượng và quỷ Phản túc, các quỷ Hổn biên không thể nhiễu hại, cũng không có sự sợ hãi. Nếu một mình ở chỗ vắng vẻ, đồng trống, dưới gốc cây, chỗ đất trống, tức là nơi Như Lai tạo lập và đang ủng hộ.
Nếu tộc tánh tử, tộc tánh nữ (Thiện nam, Tín nữ) nào lãnh thọ kinh điển này rồi thọ trì đọc tụng, biên chép quyển kinh thì đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, trồng các cội công đức và các công đức đã làm sắp hoàn thành. (Nguồn: Diệt trừ tối tăm trong mười phương)

PHẦN I
"Kinh: Đảnh Lễ Sáu Phương"

I- SƠ ĐỒ ĐẢNH LỄ CÁC PHƯƠNG - ĐẠO NGHĨA TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

                   
                   
                   
     

Phương Tây Bắc 

 

Lễ Phương Bắc
(Chủ về: BẠN BÈ)

Thần: Hắc Đế

 

Phương Đông Bắc

       
     

Lễ Phương Tây
(Chủ về: HÔN PHỐI)

Thần: Bạch Đế

Lễ Phương trên
(Chủ về: SA MÔN)

Phương giữa
(Tứ thông bát đạt)

Lễ Phương dưới
(Chủ về: GIÚP VIỆC)

Lễ Phương Đông
(Chủ về: CHA MẸ)
Thần: Thanh Đế

       
     

Phương Tây Nam

 

Lễ Phương Nam
(Chủ về: THẦY TỔ)

Thần: Xích Đế

 

Phương Đông Nam

       
                   
                   
      ............................................ ............................................ ............................................        

 

II- TÓM LƯỢC GIẢI NGHĨA

+ Kinh Lễ Sáu Phương: Mời xem (Nguồn: Kinh Đảnh Lễ Sáu Phương)

+ Thần quản lý phương hướng: Phương giữa thuộc Thổ, Khi luôn Vượng bốn mùa gọi là Tứ thông bát đạt.
Mỗi phương có những vị Thần cai quản. Theo HT Tuyên Hóa giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, mời xem (Nguồn: Giảng Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1)