Quản trị các Commen trao đổi

QUẢN LÝ CÁC COMEN
(Gồm tất cả các loại bài viết)

(Người được giao quản lý phải kiểm tra, cập nhật Web thường xuyên
không quá 30 phút/ Một lần - Sử lý ngay khi nhận được câu hỏi)

+ Nguyên tắc chung

- Chế độ duyệt: Với thành viên thường, cần để ở chế độ "Duyệt đăng".

     * Lan thực hiện kiểm tra nội dung, không vi phạm nội quy thì duyệt đăng hàng ngày, ngay sau khi nhận được bài viết

- Chế độ không phải duyệt: Gồm những người đã tương tác, người mà Nhân trắc học đã biết về nhân thân, về đạo đức và văn hóa giao tiếp thì để ở chế độ không "Duyệt đăng"