Chương 6- Bệnh Vảy Nến: Sự Thay Đổi Của Cung Linh Hồn Là Cần Thiết

CHAPTER 6

Psoriasis: A Change of Soul Ray Needed

CHƯƠNG 6

Bệnh Vảy Nến: Sự Thay Đổi Của Cung

Linh Hồn Là Cần Thiết

‘I was consumed with embarrassment’; ‘I nearly died on the spot’. These are common phrases used to express the uncomfortable feelings of not infrequent individuals who live lives of great emotional sensitivity, who seem to eternally be discomforted by every situation that develops. This is carried from life to life until it becomes a serious impediment in the Soul’s aim of ‘personality integration’ as a preliminary to the Path of Initiation. This condition of life-long embarrassment often characterizes a soul’s emergence from a period of recession, of working inwardly at consolidating the subtler vehicles before undertaking a series of incarnations. It may also signal that a change of Soul Ray has recently been accomplished. Thus a First Ray soul, leading inwardly an extrovert life with perhaps a series of thirty-odd incarnations having predominantly introverted personalities, now changes its qualities. The inner life becomes introverted and the outer personalities must become extroverted. “Tôi như bị nhấn chìm bởi sự ngại ngùng, xấu hổ”; “Tôi gần như chết ngay được”. Đó là những cụm từ được dùng để thể hiện cảm giác khó chịu của không ít người, những người có cuộc sống nhạy cảm lớn với cảm xúc, những người mà dường như luôn luôn không thoải mái với mọi tình huống xảy ra. Điều này được mang theo từ kiếp này sang kiếp khác cho đến khi nó trở thành một trở ngại nghiêm trọng cho mục đích của Linh Hồn là “hợp nhất phàm ngã” như là bước đầu tiên trên con đường tới Điểm Đạo. Sự xấu hổ trong cả kiếp sống thường là đặc tính cho sự xuất hiện của linh hồn sau một thời kỳ rút lui, của quá trình hoạt động bên trong nhằm hợp nhất các thể tinh anh trước khi thực hiện một chuỗi tái sinh. Điều đó cũng báo hiệu rằng một sự thay đổi về Cung linh hồn đã vừa hoàn tất. Do đó, một linh hồn Cung Một, hướng vào trong một kiếp sống hướng ngoại trải qua một chuỗi khoảng ba mươi mốt lần tái sinh có các phàm ngã mang tính hướng nội, giờ đang thay đổi các phẩm tính của nó. Cuộc sống bên trong trở nên hướng nội và các phàm ngã bên ngoài phải trở nên hướng ngoại.

Ray Factors 

Các yếu tố cung

An example of this shift of polarity from an introverted personality can be given in terms of Ray equipment (see Esoteric Psychology, Vol V by the author). The subject, in the previous life could have had a First Ray soul with a Second Ray personality, a Fourth Ray mind and a Second Ray astral body. In this case the physical body would probably have been on the Seventh Ray: Một ví dụ của việc chuyển đổi sự phân cực từ một phàm ngã hướng nội có thể được đưa ra trên khía cạnh công cụ Cung (xem quyển Tâm lý học nội môn, Quyển V của tác giả) Đối tượng, trong kiếp sống trước có thể có Linh hồn Cung 1 và phàm ngã Cung 2, thể trí cung 4 và thể cảm dục cung 2. Trong trường hợp này, cơ thể vật lý có thể thuộc cung 7

Ảnh 2 - Chương 6

The change is not effected without some difficulties. Where there is unwillingness of the personality to conform to the Soul's purpose in this respect, i.e. to become outgoing as a personality, psoriasis may manifest out of such conflict. Usually the life is not completely unbearable. Supporting personalities (as a mother or husband) will be present. The lesions of psoriasis, often present in places which are conspicuous, e.g. the scalp, do attract attention. If the patient can with his psoriasis face up to the harsh scrutiny of society for but a single lifetime, this is usually sufficient to round out the serious defect obstructing personality integration. Sự thay đổi sẽ không thực hiện được nếu không trải qua một số khó khăn. Khi mà phàm ngã không sẵn sàng hòa hợp với mục đích của linh hồn ở khía cạnh này, nghĩa là trở nên hướng ra ngoài như một phàm ngã, bệnh vảy nến có thể biểu lộ ra cho sự mâu thuẫn đó. Thông thường thì kiếp sống đó cũng không hoàn toàn là không thể chịu đựng được. Các phàm ngã hỗ trợ (ví dụ như người mẹ hoặc người chồng) sẽ xuất hiện. Sự thương tổn của bệnh vảy nến, thường ở những chỗ dễ thấy, ví dụ như da đầu, và dễ gây chú ý. Nếu bệnh nhân với căn bệnh vảy nến này có thể đương đầu với sự xăm soi khắc nghiệt của xã hội trong một kiếp sống nhất định, thì như vậy thường là đủ để bù đắp những khiếm khuyết nghiêm trọng gây cản trở sự tích hợp phàm ngã This karmic explanation is hardly likely to be accepted by the patient as a substitute for treatment or cure, but it may be supportive during those dread periods of exacerbation. The condition should be treated, for even in treatment there is focus of the healer's attention on the lesions and the personality of the patient which is therapeutic both at karmic as well as personality levels. But it is important to remember that the overcoming of excessive emotional response to life situations is the most important hurdle and not the signs and symptoms of the disease itself. If the patient can achieve calm and poise in a life of psoriasis he will never be ruffled by the ‘slings and arrows’ of the lives that lie ahead and the ‘outrageous fortune’ that awaits him, for instance, in Scorpio, such as those trials imposed on such hero-initiate mythological and historic figures like Hercules and Rustum. Bệnh nhân sẽ rất khó chấp nhận sự giải thích theo nghiệp quả như là một sự thay thế cho việc điều trị và chữa lành, nhưng nó sẽ có tác dụng hỗ trợ trong các giai đoạn bệnh trầm trọng gây ra những khó chịu khủng khiếp. Tình trạng này nên được chữa trị, thậm chí trong việc điều trị thì sự chú ý của người chữa trị cũng nên tập trung vào các tổn thương cũng như phàm ngã của bệnh nhân để tiến hành phương pháp chữa bệnh trên cả phương diện phàm ngã và nghiệp quả. Tuy nhiên điều quan trọng cần nhớ là việc vượt qua những phản ứng tình cảm thái quá với các tình huống trong cuộc sống là yếu tố quan trọng nhất cần vượt qua chứ không phải là những dấu hiệu hay triệu chứng của bệnh. Nếu bệnh nhân có thể có được một thái độ bình tĩnh, cân bằng trong kiếp sống có bệnh vảy nến, y sẽ không bao giờ bị nhiễu động bởi “những hòn đá và mũi tên” của các kiếp sống sắp tới và “vận may to lớn” sẽ chờ đợi y, ví dụ như trong Hổ Cáp, giống như những thử thách đã được đặt ra cho các nhân vật thần thoại đạo đồ anh hùng và lịch sử như Hecquyn và Rustum The karmic factor underlying psoriasis is, therefore, a series of lives which developed extreme emotional sensitivity, a sensitivity deriving its energies from the higher astral subplanes. This refinement of feeling led to an inordinate sensitivity to everything in the environment—people, places, conditions—which frequently shows as embarrassment in the presence of those who are lacking in emotional sophistication. The disease derives from neo-Atlantean periods when such high emotional sensitivity became possible. It is related to the Solar Plexus chakra and to that major group of diseases deriving from Atlantis which come under the heading of cancer. These are never contagious but they are most frequently genetic and inherited. Do đó, yếu tố nghiệp quả ẩn sau bệnh vảy nến là một chuỗi các kiếp sống làm tăng cường mức độ nhạy cảm trong cảm xúc thái quá, sự nhạy cảm xuất phát từ năng lượng của các phân cảnh giới cảm dục cao hơn. Sự thanh lọc cảm xúc dẫn đến một mức độ nhạy cảm bất bình thường với mọi thứ trong môi trường – con người, địa điểm, điều kiện – mà thường được thể hiện ra như là sự xấu hổ trong sự hiện diện của những người thiếu sự tinh tế cảm xúc. Căn bệnh này bắt nguồn từ thời kỳ tânAtlantis khi mức độ nhạy cảm trong cảm xúc trở nên rất cao. Nó liên quan đến luân xa Tùng Thái Dương và nhóm bệnh chính xuất phát từ thời Atlantis mà đứng đầu là bệnh ung thư. Các căn bệnh này không bao giờ lây nhưng nó có rất thường có tính di truyền. Care is needed in determining the karmic situation in psoriasis. Only when highly sensitive emotional beings were being evolved was it possible for the disease to thrive. Atlantean stock with the potential for psoriasis began to be used as vehicles for incarnation and the reasons for certain souls with many Atlantean qualities choosing such bodies is given above in terms of Ray energies. Cần có sự cẩn trọng trong việc xác định tình trạng nghiệp quả trong bệnh vảy nến. Chỉ khi thực thể cảm xúc có độ nhạy cảm cao đang được tiến hóa thì căn bệnh này mới có thể phát triển được. Những người Atlantis có tiềm năng mắc bệnh vảy nến đã bắt đầu được dùng như các công cụ cho việc tái sinh và những nguyên nhân để những linh hồn với rất nhiều đặc tính Atlantis này lựa chọn các cơ thể như vậy được nêu ra ở phần trước trên khía cạnh các năng lượng Cung.

Treatment For Psoriasis

Chữa trị bệnh vảy nến

There is no cure for psoriasis, which is inherited through a genetic pattern we understand very poorly. Therapy has been known, however, to keep the skin clear of psoriasis for up to ten months. Each year eight million Americans spend a billion dollars on messy and often dangerous therapies. In some, hospitalization clears the condition only for it to emerge once more on discharge. Không có phương thuốc gì chữa được bệnh vảy nến được thừa hưởng theo một  cách thức di truyền mà chúng ta còn hiểu rất ít về nó. Tuy nhiên, cho đến nay phương pháp chữa trị được biết đến có thể giữ cho da sạch khỏi vảy nến trong thời gian đến 10 tháng. Hàng năm, 8 triệu người Mỹ chi cả tỷ USD vào các phương pháp chữa phức tạp và thường là nguy hiểm. Trong một số trường hợp, việc chữa trị chỉ làm giảm tình trạng và rồi bệnh lại tái phát sau đó. New and promising methods of treatment are emerging within orthodox medicine and they hold out hope to the esoteric sufferers because they employ a more natural type of therapy. Recently attention has been focussed on the use of ultraviolet light in conjunction with a powdered weed taken from the banks of the Nile. In ancient days, the material was swallowed by Egyptians who then exposed thier bodies to sunlight. It is interesting to remember that ancient Egypt was a colony of Atlantis. Các phương pháp mới và hứa hẹn đang xuất hiện trong y học chính thống và chúng mang lại hi vọng cho những bệnh nhân huyền môn bởi vì chúng áp dụng phương pháp chữa trị mang tính tự nhiên hơn. Gần đây người ta chú ý tới việc sử dụng ánh sáng cực tím kết hợp với bột của một loại cỏ bên bờ sông Nil. Ở thời cổ đại, người Ai cập đã nuốt những thứ này và sau đó phơi mình dưới nắng. Điều thú vị cần nhớ là Ai Cập cổ đại là thuộc địa của Atlantis.

Magnetism 

Phương pháp từ trường

The use of magnetism has been effective as treatment where low intensity fields pulsating at about 256 cycles per second produce remission but—let this be emphasized—no cure. The use of cortisone ointments is now in disfavour because of side-effects ... and to this the science of esoteric healing would add its own ‘Amen!’ (See Appendix I). Việc sử dụng phương pháp từ trường là biện pháp chữa trị có hiệu quả khi mà các trường cường độ thấp rung động ở mức 256 chu kỳ/giây tao ra sự thuyên giảm— nhưng điều cần nhấn mạnh là—phương pháp này không chữa khỏi được. Việc sử dụng kem cortisone không được ưa thích vì các tác dụng phụ….và với điều này khoa học chữa lành huyền môn bổ sung thêm từ “Amen!” (Xem Phụ lục I) In the end, the lesson which the Soul of the psoriasis patient teaches must be learned or a later life will have to be used up once more in forcing the karmic lesson on the individual. The lesson is very straightforward in terms of Rays ... the transfer of energies from the solar plexus to the heart accompanied by extroversion of the personality. The Ray of the personality should change to a Will Ray, i. e. 1, 3, 5 or 7. The manual of spiritual disciplines, Discipleship In The New Age, gives techniques for achieving such Ray re-alignments. Cuối cùng, bài học mà Linh hồn của những bệnh nhân vảy nến truyền dạy cần phải được học, nếu không kiếp sống sau sẽ được sử dụng một lần nữa để buộc cá nhân đó học được bài học nghiệp quả. Bài học này rất rõ ràng trên khía cạnh các Cung…việc chuyển dịch năng lượng từ luân xa tùng thái dương lên luân xa tim kết hợp với sự hướng ngoại của phàm ngã. Cung phàm ngã nên chuyển sang một Cung Ý Chí, ví dụ như cung 1,3,5 hoặc 7. Sổ tay hướng dẫn các nguyên tắc tâm linh, Đường đạo trên kỷ nguyên mới, đưa ra những kỹ thuật cho việc đạt được các sự tái chỉnh hợp Cung. In ordinary language, this means the development of a personality that faces up to all the demands of ‘living in the world’, as well as maintaining the emotional sensitivity won during Atlantean incarnations. Preciseness in everything embarked upon, accuracy in detail, completion of tasks, mental polarisation of consciousness and right human relationships are the keynotes for those 75 million persons afflicted with psoriasis on this planet. All other therapy should be applied with these factors as the governing consideration. Theo ngôn ngữ thông thường, điều này có nghĩa là sự phát triển của một phàm ngã đối mặt với tất cả các nhu cầu của việc “sống trên thế giới này”, cũng như việc duy trì mức độ nhạy cảm trong cảm xúc có được từ các kiếp tái sinh thời Atlantis. Sự chính xác trong mọi thứ được thực hiện, sự chuẩn xác trong chi tiết, việc hoàn thành các nhiệm vụ, sự phân cực trí tuệ của tâm thức và các mối quan hệ con người đúng đắn là những nguyên tắc chủ đạo cho 75 triệu con người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh vảy nến trên hành tinh này. Tất cả các phương pháp chữa trị khác nên được áp dụng với sự xem xét tới các yếu tố chi phối này. A variety of treatments within the bounds of ‘natural therapy’ can alleviate the worst symptoms of psoriasis including homoeopathy, biochemics and diet. Far more important, however, is the encouragement that can be given to the patient through the karmic explanation for the condition as outlined above. This will help to lift the patient’s attitude to the level of the mental plane and prevent overenergization of the Solar Plexus Chakra which lies at the root of the psoriatic exacerbations. Rất nhiều phương pháp chữa trị trong giới hạn của “phương pháp chữa trị tự nhiên” có thể làm giảm đi những triệu chứng tồi tệ nhất của bệnh vảy nến như phương pháp vi lượng đồng căn, hóa sinh, và ăn kiêng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn nhiều là sự động viên với người bệnh thông qua việc giảng giải yếu tố nghiệp quả cho tình trạng này như đã trình bày ở trên. Điều này sẽ giúp nâng tinh thần của người bệnh lên mức của cõi trí và tránh hoạt động thái quá của luân xa tùng thái dương, là nguyên nhân gốc rễ của căn bệnh vảy nến này.

Chakras 

Luân xa

During the periods of exacerbation, treatment should be directed towards drawing off energy from the Solar Plexus Chakra. This can be done by suggestion to the patient methods of transmutation of energy of that region to the Heart Chakra, the normal disciplines of Yoga being involved there: Trong giai đoạn bệnh trầm trọng, việc chữa trị nên hướng tới việc thu bớt năng lượng từ luân xa Tùng Thái Dương. Điều này có thể được làm bằng cách gợi ý cho người bệnh các phương pháp chuyển đổi năng lượng của khu vực đó tới Luân xa tim, kỹ luật thông thường của Yoga có thể được áp dụng ở đây: Not selfish love, but selfless love ... Harmlessness in thought, word and deed. Not attachment but detachment towards pain, the attitude of others, the  demands of the marriage partner, the psoriasis lesions, etc. Không phải là tình yêu ích kỷ, mà là tình yêu vô kỷ, Vô hại trong suy nghĩ, lời nói và hành động Không bám chấp mà vô chấp với nỗi đau, với thái độ của người khác, các nhu cầu của người hôn phối, các tổn thương của bệnh vảy nến, .v.v During remissions, treatment should be maintained because the disease is still there. Now, there should be direction of healing energy from Head Chakra to Head Chakra. The strengthening of the patient's will, his initiative, his capacity not only to start but to finish projects, his confidence, etc., can be enhanced by this energy transfer. The evoking of the Will, instead of the emotions, will make each attack thereafter less important in the eyes of the patient. The karmic problem will be slowly but surely resolved and the patient will be fulfilling the soul's purpose. Trong các giai đoạn thuyên giảm, việc chữa trị vẫn nên được duy trì vì bệnh vẫn còn ở đó. Giờ đây, nên hướng năng lượng chữa lành từ luân xa đầu đến luân xa đầu[1]. Việc tăng cường ý chí của bệnh nhân, sự hứng khởi, khả năng không chỉ bắt đầu mà còn kết thúc các dự án, và sự tự tin … có thể được tăng cường bằng việc chuyển hoá năng lượng này. Sự khêu gợi Ý chí thay vì cảm xúc, sẽ làm cho mỗi đợt tấn công trở nên ít quan trọng hơn trong con mắt của người bệnh. Vấn đề nghiệp quả sẽ chậm nhưng chắc chắn được giải quyết và bệnh nhân sẽ hoàn thành mục đích của linh hồn. [1] Ghi chú người dịch: từ luân xa đầu của người chữa bệnh và luân xa đầu của bệnh nhân