con xem bệnh của cha (TSBD-464)

ngày Quý Hợi tháng Thân con xem bệnh cho cha được quẻ Quải