Bảng Tổng Hợp Các Tương Ứng Về Con Người

BẢNG TỔNG HỢP
CÁC THỐNG KÊ TƯƠNG ỨNG VỀ CON NGƯỜI

(Kính lưu ý: Tài liệu còn nhiều sai sót, chưa tin cậy, chỉ nên tham khảo.
Chúng tôi rất mong nhận được nhiều góp ý để sửa chữa sai sót
)

PHẦN I - KHỞI NGUỒN ĐẠI VŨ TRỤ
KHỞI PHÁT VÀ CÁC TƯƠNG ỨNG 3 SỐ ĐẦU TIÊN..

Số TT  Danh mục Trạng thái
Ghi chú Diễn giải   -  - Nghĩa Lý Danh xưng Ghi chú / Nguồn
A TIỀN BIỂU LỘ Tiền Biểu lộ
Đại Vũ trụ 
   KHÔNG thể hiểu             Tiền vũ trụ
Định đề và Khẩu quyết - Nhiều Kinh điển nêu
Ο Trạng thái
U Mê
  KHÔNG thể hiểu            Năng lượng tiền biểu lộ Hỗn nguyên Minh triết mới
(TLC / LVHLT
 

Xuất hiện Tánh Giác

Hình thành
Tánh Giác

 KHÔNG thể hiểu           Xuất hiện
Trí Huệ
Vũ trụ
 Hỗn nguyên
 
3 Θ

Nhất nguyên
"Hỗ mang
Âm Dương"

Hỗn mang
(+ 0 −)
(Trung hòa)
KHÔNG thể hiểu            Tinh thần và Vật chất là một thể Bản nguyên Vũ trụ  
B BIỂU LỘ
ĐẠI VŨ TRỤ
Đấng Duy nhất
"Tự Phân Thân"
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
Kết quả
Biểu lộ Hợp nhất 
Ghi chú Biểu lộ        Tinh thần khởi Vô minh đi vào luân hồi Hình thành Thế giớiChúng sinh (TCF/ LVLVT, 118)
1 Theo Âm Dương  Hỗn mang
(+ 0 −)
(Trung hòa)
+ - Thành 3: 
(+) Trung hòa (-)
Tứ Linh diệu            
2 Theo Số
biểu lộ
(I -0- II) I II Thành 3 số
"0 - I - II"
Tứ Linh diệu            
3 Theo các Nguyên Nhất nguyên Gốc Nhị nguyên
Gốc
Tam nguyên
Gốc
Ba nguyên
GỐC
Tứ Linh diệu         Không thể hiểu  Minh triết mới 
a Loại trí Vũ trụ Mahadeva Vishnu Brahma Tên gốc              
b Danh xưng Thượng Đế Thượng Đế Ngôi Một  Thượng Đế Ngôi Hai Thượng Đế Ngôi Ba Đấng Duy nhất              
c Chủ về Ý chí
Tinh thần
Bác ái
Minh triết
Trí tuệ
Hoạt động
Chức năng               
4 Tánh Giác Biểu lộ Vô Minh Tánh Giác
Hư Không
Tinh thần
Vũ trụ
Vật chất
Vũ trụ
Tam nguyên
GỐC
Vũ trụ
            Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
C BIỂU LỘ ĐẠI
THIÊN ĐỊA
Nhất nguyên GỐC
"Phân thân"
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
Kết quả
Biểu lộ Hợp nhất
Ghi chú Biểu lộ        Biểu lộ theo Nhất nguyên Hình thành trời đất (TCF/ LVLCK, 41) 
1 Nhất nguyên GỐC
 
Biểu Lộ
Nhất nguyên
I
Nhị nguyên
II
Tam nguyên III Tam nguyên biểu lộ  Tứ Linh diệu       Trên sao  Dưới vậy    
a Tương ứng Thượng Đế Ngôi Một CHA CON MẸ           Trên sao  Dưới vậy    
Tương ứng Gốc Mahadeva  Vishnu Brahma           Trên sao  Dưới vậy    
c Tương ứng Gốc Thượng Đế Ngôi Một  Thượng Đế Ngôi Hai  Thượng Đế Ngôi Ba            Trên sao  Dưới vậy    
d Tương ứng Gốc  Ý chí
Tinh thần
 
Bác ái –Minh triết Hoạt động
– Trí tuệ
          Trên sao  Dưới vậy    
2 Danh xưng Chân Thần
Một - Gốc
Chân thần
Hai - Gốc
Chân thần
Ba - Gốc
Đấng Duy nhất         Tương ứng Tánh Giác luân hồi  
D BIỂU LỘ TIỂU THIÊN ĐỊA NHỊ NGUYÊN
"Phân thân"
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
Kết quả
Biểu lộ Hợp nhất 
 Ghi chú Biểu lộ       Tinh thần
Biểu lộ theo Nhị nguyên
BIỂU LỘ THÀNH
CON NGƯỜI
(LVHLT, 75)
(LVLCK, 1000)
1 Nhị nguyên
Biểu Lộ
CHA CON MẸ           Trên sao  Dưới vậy    
 2 Chân thần
Một - Gốc
Chân thần
I
Chân thần
II
Chân thần III           Trên sao  Dưới vậy     
3 Chân thần
Hai - Gốc
Tinh thần
I
Tinh thần
II
Tinh thần
III
          Trên sao  Dưới vậy    
Chân thần
Ba - Gốc
Linh hồn Thể trí Thể cảm xúc Dĩ tháiThể xác              
E HÌNH THÀNH TỨ NGUYÊN BIỂU LỘ TAM NGUYÊN
Biểu Lộ
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
Kết quả
Biểu lộ tự phân thân
          TỨ NGUYÊN VÀ BẢY CUNG  Tam nguyên biểu lộ thành Thế giới  (GLBN, 402)
  TAM NGUYÊN Cung I Cung II Cung III                
I Số Vũ trụ + 0 − I II III IV V VI VII      
  Tứ nguyên   Nhất nguyên Nhị nguyên            Sự sống và các Thiên hà Vũ trụ    Cung nguyên thủy biểu lộ (TCF/ LVLVT, 118)
  Thượng Đế Đấng Duy nhất biểu lộ   Ngôi II Ngôi III             Minh triết mới
  Tánh Biểu lộ Đấng Duy nhất biểu lộ Ý chí Tinh thần Bác ái Minh triết Trí tuệ Hoạt động             Minh triết mới
  Phân ngỗi Đấng Duy nhất biểu lộ Cha/ Mahadeva Con/ Vishnu Mẹ/ Brahma             Minh triết mới
 II CON NGƯỜI BIỂU LỘ                 Tứ Linh diệu  Thiên Địa định vị Biểu lộ kết hợp của bộ ba (TCF/ LVLCK, 41)
  SỐ THIÊN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Phân ngôi   Cha/ Mahadeva Con/ Vishnu Mẹ/ Brahma              
  Danh: Thượng Đế   Ngôi I Ngôi II Ngôi III              
  SỐ ĐỊA                      
                         
                         
III BIỂU LỘ
TIỂU THIÊN ĐỊA
                Tứ Linh diệu   Con người biểu lộ "Tứ Linh Diệu" 
(LVHLT, 75)
  Số Tiểu Thiên Địa                      
                         
                         
                         
                         
 xxx xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx   xxxxxxxxx   xxxxxxxxx   xxxxxxxxx   xxxxxxxxx   xxxxxxxxx   xxxxxxxxx   xxxxxxx   xxxxxxxxxxx

 

PHẦN II - THÁI DƯƠNG HỆ CHÚNG TA
CÁC TƯƠNG ỨNG VỚI 3 SỐ VÀ 7 SỐ NĂNG LƯỢNG VÀ CẢNH GIỚI

 

PHẦN III - HÀNH TINH TA ĐANG SỐNG
CÁC TƯƠNG ỨNG 10 SỐ CỦA CÁC CHÚNG SINH CÕI DỤC GIỚI

BẢNG 1- THỐNG KÊ
CẤU TẠO CON NGƯỜI VÀ TÂM THỨC 
VÀ 25 PHÁP TU VIÊN THÔNG

STT Tên Danh mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Các Trần Sắc trần Thanh trần Hương trần Vị trần Xúc trần Pháp trần        
 1 Tu Viên thông Quán Bất tịnh Nghe Pháp Không
Phân biệt
Chẳng không/ Có Giữa là KHÔNG x        
II Các Căn Nhãn
(Mắt)
Nhĩ
(Tai)
Tị
(Mũi)
Thiệt
(Lưỡi)
Thân
(Xác thân)
Ý
(Suy nghĩ)
       
1 Căn + Trần = Tánh Giác Tánh thấy Tánh nghe Tánh ngửi Tánh nếm Xúc chạm Tánh biết        
2 Tu Viên thông Tu Tánh thấy x Tu
Hơi thở
Không phân biệt Tu Không Thân x        
III Các Thức Nhãn Thức Nhĩ Thức Tị thức Thiệt Thức Thân Thức Ý thức Thức 7 A Lại Da Thức    
1 Tu Viên thông Thấy + Biết là 0  Nghe tự Chân tâm Chóp Mũi trắng  Tu Giảng pháp  Giữ Giới tu Thân Thông đạt nghĩa lý        
 IV  Ngũ Ấm Sắc ấm Thọ ấm Tưởng ấm Hành ấm Thức ấm          
 V Các Đại  Địa đại Thủy đại Hỏa đại Phong đại  Không đại Ý đại Thức đại      
1 Tu Viên thông Bình tâm địa Tánh nước thuần vị Lửa Dâm -> Lửa Trí huệ Tánh Gió hư vọng Tứ đại là Không Niệm Phật Tam muội Duy Thức quán      
 2 Ứng 7 Cung NL Địa đại Thủy đại Hỏa đại Phong đại Dĩ thái 3 Dĩ thái 2 Dĩ thái 1      
                       
                       
                       

 

BẢNG II - TƯƠNG ỨNG 10 SỐ THÁI DƯƠNG HỆ CHÚNG TA